پایان نامه با کلمات کلیدی دزدی دریایی، حمل و نقل، اسناد بین الملل، فارغ التحصیلان

دانلود پایان نامه ارشد

،تهران ، پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، ماده 10
7. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران26/10/1391 ،«آیین نامه شماره 79 » ، سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، ماده 2
8. پاشا شريفي ،حسن . شريفي ،نسترن، 1383،روشهاي تحقيق در علوم رفتاري ،تهران ,انتشارات سخن ،چاپ سوم. 
9. تهیه کننده : شاکر یاسر ،” دزدی دریایی وجایگاه آن درحقوق جزای بین الملل”‎، ایران مقاله ،www.irdoc.net، و پروژه .کام www.prozhe.com ،ص 28
10. تولیوو تروس،مترجم: نمامیان ،پیمان ،”دزدی دریایی، حقوق دریا و کاربرد زور: پیشرفت های دور از سواحل سوملی” ،بهمن و اسفند 1391،شماره96
11. حاجبی،علی، 1383 « مشکلات بیمه ای موجوددرشرکت های حمل ونقل وراهکارهای حل آن » پایان نامه کارشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران
12. حسینی، محمد جواد، “بحران دزدی دریایی در سواحل سومالی و بررسی نقش قدرتهای فرا منطقه ای” ،بهار و تابستان 1388 ، فصلنامه مطالعات آفریقا ، شماره 19
13. خاکی ،غلامرضا ،”روش تحقیق بارویکردی به پایان نامه نویسی”، انتشارات بازتاب،1384
14. دشتکی پور ، زهرا ، بهمن و اسفند 1389، تعهدات بیمه گر و بیمه گذار در حقوق بیمه دریایی ، تازه های جهان بیمه، پژهشکده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، شماره های152 و 153
15. دواس، دی.ای،۱۳۷۶، ‹‹پیمایش درتحقیقات اجتماعی››ترجمه هوشنگ نایبی،نشرنی، تهران
16. ساروخاني ، باقر ،1373 ، روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي ، جلد اول ،تهران:پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ، چاپ دوم
17. ساعی، علی(1381)،تحليل آماري در علوم اجتماعي با نرم افزار SPSS for  windows ، انتشارات كيان مهر
18. سایت اداره اتاق بازرگانی بین الملل / نقشه زنده دزدی دریایی / مرکز گزارشات دزدی دریایی / اداره بین المللی دریایی
19. سایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، شرکتهای بیمه ، 26/03/1393
20. سحر خداداد و مهشید عسگر ، “کلیات حمل و نقل دریایی ” ، پژواک فرهنگ از انتشارات کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ، 1380، چاپ اول
21. سلطانی نژاد ، هدایت الله ، ” مسئولیت مالک کشتی و پوشش بیمه ای آن ” ، زمستان 1386، پژوهشنامه بیمه ، شماره 88
22. شجاعی اصل کلیبر،رضا،”دزدی دریایی در پرتو اسناد بین الملل”،مهر و آبان 1390،قضات،شماره 72
23. شیبانی احمد علی 1352 « تاریخچه پیدایش و تحول بیمه » ، تهران ، ناشر مدرسه عالی بیمه
24. صادقی ، فاطمه ، “رابطه نرخ بیمه حمل و نقل دریایی با ابعاد امنیتی در خلیج فارس ، تازه های جهان بیمه ، دی و بهمن 1386، شماره 115و116 ، صفحات 51-56
25. ضیایی بیگدلی ، محمد رضا ،”حقوق بین المل عمومی”، 1382،گنج دانش ، )
26. طرح پرسشنامه و سنجش نگرشها / مولف ا.ان. اوپنهام؛ مترجم مرضيه كريم نيا،مشهد : آستان قدس رضوي، معاونت فرهنگي، 1375،
27. فولادیان ، زهرا ،1388 « بر آورد نابع تقاضای بیمه باربری پیش بینی آن در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران » ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
28. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اصل 44
29. قانون تجارت ،ماده 2
30. قانون دریایی ایران ماده 185
31. کریمی، آیت ،1386 ،«کلیات بیمه » ،تهران ، پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
32. محمود صالحی ، جانعلی،”حقوق بیمه “،بیمه مرکزی ایران ،پژوهشکده بیمه ، 1388
33. موسوی، سید فضل الله، موسوی، سید مهدی ، جدیدی، انسیه ،” چالش های کنونی حقوق بین الملل در مورد صلاحیت نسبت به دزدی دریایی ، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، بهار 1390، شماره 32
34. نسب ،محمد علی ، رفیعی ،سید ناصر ، زمانی راد ،رضا ،نیلچی، مسلم ، ” حمل و نقل و ترانزیت ;ایران و بررسی جایگاه آن در این حوزه از دیدگاه بازاریابی، دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشکده مدیریت و حسابداری،بهار 1391
35. نظافت ، “دزدی دریایی در سومالی و واکنش های جهانی و نقش اتحادیه اروپا “، مطالعات آفریقا ، پاییز و زمستان 1388، شماره 20
36. هوشنگی،محمد،1369، « بیمه حمل و نقل کالا .»، تهران ، شرکت سهامی بیمه ایران
37. http://madsg.com/what-is-likert-scale ، شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران ماد سیج ، انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه تهران، ثبت شده در سایت وزارت فرهنک و ارشاد اسلامی ، مقیاس لیکرت، 1393/05/05

منابع لاتین
1. AFTAB HASAN-CEO/Arya Insurance Brokerage Co (LLC) , “Piracy and its impact on Marine Insurance in middle East Africa Region”,14-15 January 2013
2. Agate Paul ,SWINGLEHURST Ltd.,A lecture on ” The role of the insurance market in tackling piracy”
3. Alianz Global corporate &specialty, “piracy an ancient risk with modern faces “, June, 2009
4. American Institute Bulk Oil Clauses , jan.,1962,article 12
5. American Institute Cargo Clause , 32B10, sept.,1,1965,Article 13
6. Gard AS, “Piracy – Best Management Practices Version 4 (BMP4)”, August 2011,http://www.gard.no/ikbViewer/Content/19052129/Gard%20Alert%20%20Best%20Management%20Practices%20version%204.pdf
7. Gulf of Aden Internationally Recommended Transit Corridor & Group Transit Explanation , August 2010 , EU NAVFOR SOMALIA,MARITIME SECURITY CENTER HORN OF AFRICA ,http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.shipping.nato.int%2FSiteCollectionDocuments%2FGroup%2520Transit%2520explanation.pdf&ei=BK_QU73RMdiwyATAjoLoAw&usg=AFQjCNHXWrSHpFxDsa0w3eTe3A6UseO25g&bvm=bv.71667212,d.aWw
8. ICC commercial crime services, IMB Piracy Reporting Centre , http://www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre
9. ICC IMB Piracy and armed robbery against ships -2013 annual report
10. IMB Piracy Reporting Centre(IMB PRC)
11. IMB, http://www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre/live-piracy-map
12. IMO, “Piracy and Armed Robbery Against ships in waters of the Coast of Somalia” , Ref.T2oss/2.7.1 , SN.1/Civc.281/3August 2009
13. International Chamber of Commerce Commercial Crime Services (ICC-CCS)
14. International Maritime Bureau (IMB)
15. Joint committee of the IUA and LMA “Cargo piracy Notice of cancellation”, JC2008/024,11 December 2008
16. Munich Re, “piracy-threat at sea takes on a new Dimension”, 2009, munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft,
17. Munich Re, “piracy-threat at sea takes on a new Dimension”, 2009, munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft
18. PAGE 57, Article 101. Definition of piracy, PART VII. HIGH SEAS, SECTION 1. GENERAL PROVISIONS , United Nations Convention on the Law of the Sea
19. Raymond TC Wong , “Piracy-Does it give rise to a claim for General Average”, February 2009 TCW/02/2009
20. Resolution A.1025(26) / Code Of Practice For The Investigation Of Crimes Of Piracy And Armed Robbery Against Ships / Assembly 26th session Agenda item 10 – Adopted on 2 December 2009 / page 4 /International Maritime Organization (IMO)
21. Sakellaridou, Stella,” maritime insurance &piracy” ,national & kapodistrian university of Athens’ law school , September 2009
22. Security Council ,” Resolution 1814″, 15May 2008, United Nations
23. Security Council ,” Resolution 1816″, 2 June 2008, United Nations
24. Security Council ,” Resolution 1838″, 7October 2008, United Nations
25. Security Council ,” Resolution 1844″, 20November 2008, United Nations
26. Security Council ,” Resolution 1846″, 2 December 2008, United Nations Ioannis, Gatsiounis, “Pirates mock Malacca strait security”, On Line Asia Times ,www.atimes.com,09.04.2005
27. Sterio,Milena, Cleveland State University ,”fighting piracy in Somalia (and elsewhere) : why more is needed”
28. Tillmann kratz,”Analyse the impact of Piracy on marine insurance”, marine insurance EXN332, February 2013
29. Wikipedia-E-navigation
30. Witherby Publishing Group Ltd, Best management practice for protection against Somalia based piracy (BMP4), Version4– August 2011,ISBN: 978 1 85609 505 1,
31. York Antwerp Rules 1994 , Rule A
32. York Antwerp Rules 1994 , Rule C

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی دزدی دریایی، شرکتهای بیمه، بیمه های بازرگانی، حمل و نقل Next Entries منبع پایان نامه درباره کیفیت زندگی، اراده آزاد، نظم عمومی، جبران خسارت