پایان نامه با کلمات کلیدی دزدی دریایی، شرکتهای بیمه، بیمه های بازرگانی، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

بالطبع کاهش حجم خسارات شده است مسئله حذف پوشش دزدی دریایی از کاملترین کلوز (کلوز A) توسط برخی بیمه گران فعال در رشته بیمه های باربری و اینکه دزدی دریایی در سایر پوشش های بیمه ای استاندارد (C , B) فاقد پوشش می باشد و همچنین با توجه به اینکه بیمه گران اتکایی داخلی و یا خارجی نیز تلاش در حذف این پوشش در قراردادهای اتکایی خود را داشته اند تا از عواقب ناشی از آن پرهیز نمایند همچنین با در نظرگرفتن این مطلب که به جز بیمه باربری، بیمه های شناور (بدنه کشتی) ، پوشش P&I ،بیمه های غرامت و آدم ربایی ، بیمه کرایه کشتی که مفصلاً در فصل دوم به آن ها اشاره شد نیز دارای پوشش دزدی دریایی می باشند به نظر می رسد که خبرگان صنعت تاثیر دزدی دریایی در ایجاد خسارت در رشته بیمه های باربری را ناچیز دانسته و به همین دلیل آن را رد کرده اند ، لیکن بحث زیان همگانی و احتمال ایجاد هزینه هایی که طبق قانون یورک آنتورپ بلژیک به عنوان زیان همگانی تلقی شود محتمل است و حتی با حذف پوشش دزدی دریایی بعضاً امکان فرار از پرداخت این هزینه ها وجود ندارد که به نظر می رسد پاسخگویان آن را کم اهمیت دانسته و تاثیر آن را در نظر نگرفته اند . این مسئله نیز می تواند موضوع جدیدی برای تحقیقات آتی پژوهشگران و علاقمندان این رشته باشد.
5-1-6 نتیجه کلی :
در نهایت از نظر اهمیت و به دید پاسخگویان تاثیر دزدی دریایی بر افزایش پوشش بیمه ای و مسیر تردد بسیار حائز اهمیت است و پاسخگویان تاثیر آن را بر افزایش حق بیمه، قوانین و مقررات داخلی و بین المللی و خسارات بیمه های باربری کم اهمیت دانسته اند.
5-2 پیشنهادات
5-2-1 پیشنهادات حاصل از تحقیق
ماحصل بررسی پاسخ های ارائه شده توسط خبرگان و صاحبنظران بشرح ذیل بعنوان پیشنهادات حاصل از این تحقیق ارائه می گردد .
5-2-1-1 میزان تاثیر دزدی دریایی در تغییر پوشش بیمه ای از کلوز های B ,C به کلوز A در بین شرکتهای بیمه ایرانی
5-2-1-2 تاثیر دزدی دریایی بر وضع قوانین خاص بیمه ای نظیر تعیین سقف تعهد بیمه و … در کشور ایران
5-2-1-3 میزان تاثیر دزدی دریایی بر ایجاد مسیر های جدید تردد و در نتیجه افزایش کرایه کشتی های حامل کالا بدلیل استفاده از مسیر های جدید
5-2-2 پیشنهادات جانبی :
5-2-2-1 تاثیر دزدی دریایی بر اصلاحات حقوقی دریایی در کشور ایران .
5-2-2-2 راهکارهای افزایش حق بیمه باربری در اثر ارائه پوشش دزدی دریایی در شرایط حذف تعرفه بیمه های باربری و روند نزولی کاهش حق بیمه باربری در کشور ایران
5-2-2-3 راهکار های رفع موانع بیمه ای بعلت تعارض قوانین حاصل از دزدی دریایی بین قانون یورک آنتورپ بلزیک و قانون دریانوردی در مورد حفاظت از محموله ها در حین حمل ، جهت حفظ حق و حقوق بیمه گذاران
5-2-3 پیشنهادات برای محقیقن بعدی
5-2-3-1 تاثیر دزدی دریایی در ازدیاد هزینه های بیمه بدنه کشتی
5-2-3-2 تاثیر دزدی دریایی در ایجاد هزینه های واردات کالا
5-2-3-3 تاثیر دزدی دریایی در ایجاد خسارات زیان همگانی
5-2-3-4 تاثیر اختلاف قوانین و مقررات بین المللی و داخلی در بر خورد با دزدی دریایی با توجه به تحولات سالهای اخیر
5-2-3-5 تاثیر دزدی دریایی بر خسارات بیمه های دریایی
5-2-3-6 تاثیر دزدی دریایی در ایجاد خسارات قابل تسری به بیمه باربری
5-2-3-7 تاثیر دزدی دریایی در ایجاد محدودیت در حمل محمولات استراتژیک و کالا های حساس
5-2-3-8 تاثیر دزدی دریایی و مشکلات بنادر در تخلیه و بارگیری کالا های مسروقه و قاچاق
5-2-3-9 تاثیر قوانین گمرکی و بندری در مورد کشتی های ربوده شده تسط دزدان دریایی
5-2-3-10 تاثیر خطرات دریا در تغییر وسیله حمل توسط صاحبان کالا از کشتی به کامیون و هواپیما و….
5-2-3-11 بررسی تاثیر فقر زدایی در حذف دزدی دریایی در منطقه سومالی

پیوست ها و ضمائم

ضمائم :
علائم راهنمای نقشه ها :
نشانگر با رنگ زرد : تلاش برای حمله توسط دزدان دریایی
نشانگر با رنگ نارنجی :حمله دزدان دریایی و ورود به عرشه کشتی با احتمال دزدی موفق یا نا موفق
نشانگر با رنگ آبی : آتش گشودن دزدان دریایی ( درگیری )
نشانگر با رنگ قرمز : دزدی کشتی یا افراد آن
نشانگر با رنگ بنفش : کشتی های در معرض یا مورد تهدید دزدی دریایی

نقشه شماره 1 : نقشه جهان و مراکز دزدی دریایی در سال 2014 در یک نگاه

نقشه شماره 2 : نقشه جهان و مراکز دزدی دریایی در سال 2014 در یک نگاه و از نمای نزدیکتر

نقشه شماره 3 : نقشه مراکز دزدی دریایی در سال 2014 در آفریقا با تمر کز بر سواحل ( توگو، بنین ، سیرالئون ، غنا)

نقشه شماره 4 : نقشه مراکز دزدی دریایی در سال 2014 در آفریقا با تمرکز بر سواحل ( توگو و بنین ، نیجریه )

نقشه شماره 5 : نقشه مراکز دزدی دریایی در سال 2014 در آفریقا با تمرکز بر سواحل ( گابن و کنگو )

نقشه شماره 6 : نقشه مراکز دزدی دریایی در سال 2014 در آفریقا با تمرکز بر سواحل ( کنگو و آنگولا )

نقشه شماره 7 : نقشه مراکز دزدی دریایی در سال 2014 در آفریقا با تمرکز بر سواحل ( تانزانیا و سومالی )

نقشه شماره 8 : نقشه مراکز دزدی دریایی در سال 2014 در آفریقا با تمرکز بر سواحل ( یمن، جیبوتی و خلیج عدن)

نقشه شماره 9 : نقشه مراکز دزدی دریایی در سال 2014 در آفریقا با تمرکز ( منطقه خلیج عدن)

نقشه شماره 10 : نقشه مراکز دزدی دریایی در سال 2014 در آسیا با تمرکز بر(خلیج فارس و دریای عمان و تنگه هرمز)

نقشه شماره 11 : نقشه مراکز دزدی دریایی در سال 2014 در آسیا با تمرکز بر (خلیج فارس و دریای عمان و تنگه هرمز) از نمایی دیگر

نقشه شماره 12 : نقشه مراکز دزدی دریایی در سال 2014 درآفریقا تا آسیا (از خلیج عدن تا خلیج بنگال و آسیا جنوب شرقی )

نقشه شماره 13 : نقشه مراکز دزدی دریایی در سال 2014 در آسیا (خلیج بنگال)

نقشه شماره 14 : نقشه مراکز دزدی دریایی در سال 2014 در آسیا (خلیج بنگال)از نمای نزدیک

نقشه شماره 15 : نقشه مراکز دزدی دریایی در سال 2014 در آسیای جنوب شرقی (برمه ، اندونزی ، مالزی و سنگاپور)

نقشه شماره 16 : نقشه مراکز دزدی دریایی در سال 2014 در آسیای جنوب شرقی با تمرکز بر سواحل (اندونزی ، مالزی)

نقشه شماره 17 : نقشه مراکز دزدی دریایی در سال 2014 در آسیای جنوب شرقی با تمرکزبر (تنگه مالاکا)

نقشه شماره 18 : نقشه مراکز دزدی دریایی در سال 2014 در آسیای جنوب شرقی با تمرکز بر (مالزی)

نقشه شماره 19 : نقشه مراکز دزدی دریایی در سال 2014 در آسیای جنوب شرقی با تمرکز بر (سنگاپور)

نقشه شماره 20 : نقشه مراکز دزدی دریایی در سال 2014 در آسیای جنوب شرقی با تمرکز بر سواحل (سنگاپور از نمای نزدیک)

نقشه شماره 21 : نقشه مراکز دزدی دریایی در سال 2014 در آسیای جنوب شرقی در آبهای سواحل (مالزی،سنگاپور ، اندونزی )

نقشه شماره 22 : نقشه مراکز دزدی دریایی در سال 2014 در آسیای جنوب شرقی با تمرکز بر آبهای سواحل جاکارتا (اندونزی )

نقشه شماره 23 : نقشه آبراهه بین المللی تردد توصیه شده ( IRTC)
نقشه شماره 24 : نقشه طول و عرض جغرافیایی آبراهه بین المللی تردد توصیه شده ( IRTC)

پرسشنامه
ردیف
سوالات
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
1
دزدی دریایی باعث رقابت میان شرکتهای بیمه (بیمه گران ) شده است.

2
دزدی دریایی عاملی برای گرفتن حق بیمه بیشتر شده است.

3
دزدی دریایی باعث افزایش درآمد دلالان بیمه (حق کمیسون) شده است.

4
دزدی دریایی توجیهی ابزاری (بهانهای) برای افزایش حق بیمه توسط شرکتهای بیمه (بیمه گران) است.

5
با افزایش عدم امنیت به دلیل دزدی دریایی، و پیرو آن افزایش ریسک تأثیر منفی بر قوانین و برقراردادهای صنعت بیمه گذاشته است.

6
دزدی دریایی باعث وابستگی صنعت بیمه به بازارهای جهانی میشود.

7
افزایش دزدی دریایی در دوره رکود حمل و نقل دریایی امری سیاسی به نظر میرسد تا شرکتهایی نظیر بیمه کاهش درآمد نداشته باشند.

8
دزدی دریایی باعث وضع قوانین خاص بیمه (تعیین سقف بیمه) و … شده است.

9
دزدی دریایی باعث کاهش ریسک شرکتهای بیمه در بیمه کردن بعضی کشتیها ی حامل کالا (کشتیهای تجاری بزرگ) نمایند.

10
دزدی دریایی باعث افزایش تقاضا برای خرید بیمه نامه باربری می شود .

11
میزان درخواست برای پوشش بیمه ای کامل (کلوز A) به دلیل دزدی دریایی افزایش یافته است .

12
دزدی دریایی باعث درخواست تغییر پوشش بیمه ای از پوشش های پایین تر (مثلاًC یا B) به پوشش کامل (کلوز A) می شود .

13
دزدی دریایی باعث خرید پوشش هایبیمه ای باربری است ؟

14
دزدی دریایی روی حق بیمه باربری با توجه به آزادسازی نرخ های بیمه های باربری تاثیر ندارد .

15
دزدی دریایی باعث افزایش خسارت در بیمه های باربری شده است .

16
دزدی دریایی علت اصلی خسارت بیمه های باربری( حمل و نقل )دریایی در سال های اخیر است.

17
دزدی دریایی عاملی در ایجاد خسارات فاجعه آمیز در بیمه های باربری است .

18
دزدی دریایی باعث وابستگی اصلاحات قانون داخلی بیمه شده است.

19
دزدی دریایی سبب تغییر قانون (اصل) اعمال صلاحیت جهانی شده است.

20
افزایش دزدی دریایی باعث تحکیم چهارچوب قضایی برای مسئله دستگیری دزدان شده است.

21
افزایش دزدی دریایی باعث تعقیب تلاشهای بهبود یافته دیپلماتیک از سوی سازمانهای بینالمللی گردید.

22
دزدی دریایی باعث اصلاحات حقوق دریایی کشورها شده است.

23
افزایش دزدی دریایی باعث ایجاد قوانین جدید محلی و موافقت نامههای منطقهای بین دولتها شده است.

24
دزدی دریایی باعث وضع قوانین بینالمللی از سمت شورای امنیت شده است.

25
دزدی دریایی باعث ایجاد تعارض بین قوانین یورک آنتورپ بلژیک و قانون دریا نوردی در مورد حفاظت از محموله ها در حین حمل شده است.

26
دزدی دریایی باعث طولانی شدن مسیر و افزایش سوخت حمل و نقل شده است.

27
دزدی دریایی باعث ایجاد مسیرهای جدید عبورومرور و در نتیجه افزایش کرایه کشتیها شده است.

28
دزدی دریایی باعث کاهش مبادلات اقتصادی از راه دریا و در نتیجه کاهش تردد شده است.

منابع و مآخذ

منابع فارسی
1. به نقل از سایت خبری تابناک،30 مهر 1389
2. بیابانی، غلامحسین، “دزدی دریایی و جرایم سازمان یافته ، مطالعات بین المللی پلیس، تابستان 1390، شماره 6
3. بیکر، تر زال، ترجمه هوشنگ نایبی – روش تحقیق نظری درعلوم اجتماعی :انتشارات دانشگاه پیام نور 1383
4. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،1386 ،«مجموعه قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی» ،تهران ، پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، ماده 30
5. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،1386 ،«مجموعه قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی» ،تهران ، پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، ماده 1
6. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران،1386 ،«مجموعه قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی»

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی دزدی دریایی، انحراف معیار، سطح معنادار، قوانین داخلی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی دزدی دریایی، حمل و نقل، اسناد بین الملل، فارغ التحصیلان