پایان نامه با کلمات کلیدی دزدی دریایی، انحراف معیار، سطح معنادار، قوانین داخلی

دانلود پایان نامه ارشد

(Sig=0/000) و درجه اطمينان بیش از 99/0 ميتوان نتيجه گرفت فرضیه معنادار شده و با میانگین نظری دارای تفاوت معناداری میباشد. يعني فرضيه خنثي (0H) كه نشانگر عدم وجود رابطه است را نميتوانيم بپذيريم و رد مي‌كنيم.
بر اساس نتايج مندرج در جدول، ميانگين ميزان تأثير دزدي دريايي بر افزايش پوشش بيمهاي 22/20 بوده و به میزان 1/20نمره بیشتر از ميانگين نظری میباشد. بنابراين میتوان گفت ميزان تأثير دزدي دريايي بر افزايش پوشش بيمهاي به صورت معناداری بالا میباشد.

جدول شماره 4-33: مربوط به بررسی متغیر “ميزان تأثير دزدي دريايي بر انتخاب مسير تردد”
One-Sample Statistics
متغیر
تعداد
میانگین
انحراف معیار
ميزان تأثير دزدي دريايي بر انتخاب مسير تردد
120
9.43
1.648

One-Sample Test
متغیر
Test Value = 9

میزان آزمون t
درجه آزادی
df
سطح معناداری
Sig
اختلاف میانگین
ميزان تأثير دزدي دريايي بر انتخاب مسير تردد
2.824
119
.006
.43
در جداول بالا نتايج آزمون آماري t تکنمونهای براي بررسی متغیر “ميزان تأثير دزدي دريايي بر انتخاب مسير تردد” آورده شده است.
بر طبق مقدار آزمون t (2/824) و با توجه به درجه آزادي 119=d.f ، همچنین براساس معدل نظری متغیر (Test Value=9) با قبول خطاي کمتر از 01/0 (Sig=0/006) و درجه اطمينان بیش از 99/0 ميتوان نتيجه گرفت فرضیه معنادار شده و با میانگین نظری دارای تفاوت معناداری میباشد. يعني فرضيه خنثي (0H) كه نشانگر عدم وجود رابطه است را نميتوانيم بپذيريم و رد مي‌كنيم.
بر اساس نتايج مندرج در جدول، ميانگين ميزان تأثير دزدي دريايي بر انتخاب مسير تردد 9/43 بوده و به میزان 0/43 نمره بیشتر از ميانگين نظری میباشد. بنابراين میتوان گفت ميزان تأثير دزدي دريايي بر انتخاب مسير تردد به صورت معناداری بالا میباشد.
جدول شماره4-34: مربوط به بررسی متغیر “ميزان تأثير دزدي دريايي بر افزايش حق بيمه”
One-Sample Statistics
متغیر
تعداد
میانگین
انحراف معیار
ميزان تأثير دزدي دريايي بر افزايش حق بيمه
118
11.36
2.183

One-Sample Test
متغیر
Test Value = 12

میزان آزمون t
درجه آزادی
df
سطح معناداری
Sig
اختلاف میانگین
ميزان تأثير دزدي دريايي بر افزايش حق بيمه
-3.163
117
.002
-.64
در جداول بالا نتايج آزمون آماري t تکنمونهای براي بررسی متغیر “ميزان تأثير دزدي دريايي بر افزايش حق بيمه” آورده شده است.
بر طبق مقدار آزمون t (-3/163) و با توجه به درجه آزادي 117=d.f، همچنین براساس معدل نظری متغیر (Test Value=12) با قبول خطاي کمتر از 01/0 (Sig=0/002) و درجه اطمينان بیش از 99/0 ميتوان نتيجه گرفت فرضیه معنادار شده (رابطه معکوس) و با میانگین نظری دارای تفاوت معناداری میباشد. يعني فرضيه خنثي (0H) كه نشانگر عدم وجود رابطه است را نميتوانيم بپذيريم و رد مي‌كنيم.
بر اساس نتايج مندرج در جدول، ميانگين ميزان تأثير دزدي دريايي بر افزايش حق بيمه 11/36 بوده و به میزان 0/64 نمره کمتر از ميانگين نظری میباشد. بنابراين میتوان گفت ميزان تأثير دزدي دريايي بر افزايش حق بيمه به صورت معناداری پایین میباشد. (بر اساس اینکه در این تحقیق فرض بر این بوده که ميزان تأثير دزدي دريايي بر افزايش حق بيمه به صورت مثبت بوده و نتیجه نشان دهنده رابطه منفی و معکوس میباشد، در نتیجه فرضیه رد شده محسوب میگردد.

جدول شماره4- 35: مربوط به بررسی متغیر “ميزان تأثير دزدي دريايي بر قوانين بيمه داخلي و بينالمللي”
One-Sample Statistics
متغیر
تعداد
میانگین
انحراف معیار
ميزان تأثير دزدي دريايي بر قوانين بيمه داخلي و بين المللي
117
10.87
1.954

One-Sample Tes

متغیر
Test Value = 12

میزان آزمون t
درجه آزادی
df
سطح معناداری
Sig
اختلاف میانگین
ميزان تأثير دزدي دريايي بر قوانين بيمه داخلي و بين المللي
-6.244
116
.000
-1.13
در جداول بالا نتايج آزمون آماري t تکنمونهای براي بررسی متغیر “ميزان تأثير دزدي دريايي بر قوانين بيمه داخلي و بينالمللي” آورده شده است.
بر طبق مقدار آزمون t (-6/244) و با توجه به درجه آزادي 116=d.f ، همچنین براساس معدل نظری متغیر (Test Value=12) با قبول خطاي کمتر از 01/0 (Sig=0/000) و درجه اطمينان بیش از 99/0 ميتوان نتيجه گرفت فرضیه معنادار شده (رابطه معکوس) و با میانگین نظری دارای تفاوت معناداری میباشد. يعني فرضيه خنثي (0H) كه نشانگر عدم وجود رابطه است را نميتوانيم بپذيريم و رد مي‌كنيم.
بر اساس نتايج مندرج در جدول، ميانگين ميزان تأثير دزدي دريايي بر قوانين بيمه داخلي و بينالمللي 10/87 بوده و به میزان 1/13نمره کمتر از ميانگين نظری میباشد. بنابراين میتوان گفت ميزان تأثير دزدي دريايي بر قوانين بيمه داخلي و بينالمللي به صورت معناداری پایین میباشد. (بر اساس اینکه در این تحقیق فرض بر این بوده که ميزان تأثير دزدي دريايي بر قوانين بيمه داخلي و بينالمللي به صورت مثبت بوده و نتیجه نشاندهنده رابطه منفی و معکوس میباشد، در نتیجه فرضیه رد شده محسوب میگردد.)
جدول شماره4-36: مربوط به بررسی متغیر “ميزان تأثير دزدي دريايي بر خسارت بيمههاي باربري”
One-Sample Statistics
متغیر
تعداد
میانگین
انحراف معیار
ميزان تأثير دزدي دريايي بر خسارت بيمه هاي باربري
117
7.55
2.272

One-Sample Test
متغیر
Test Value = 9

میزان آزمون t
درجه آزادی
df
سطح معناداری
Sig
اختلاف میانگین
ميزان تأثير دزدي دريايي بر خسارت بيمه هاي باربري
-6.916
116
.000
-1.45

در جداول بالا نتايج آزمون آماري t تکنمونهای براي بررسی متغیر “ميزان تأثير دزدي دريايي بر خسارت بيمههاي باربري” آورده شده است.
بر طبق مقدار آزمون t (-6/916) و با توجه به درجه آزادي 116=d.f، همچنین براساس معدل نظری متغیر (Test Value=12) با قبول خطاي کمتر از 01/0 (Sig=0/000) و درجه اطمينان بیش از 99/0 ميتوان نتيجه گرفت فرضیه معنادار شده (رابطه معکوس) و با میانگین نظری دارای تفاوت معناداری میباشد. يعني فرضيه خنثي (0H) كه نشانگر عدم وجود رابطه است را نميتوانيم بپذيريم و رد مي‌كنيم.
بر اساس نتايج مندرج در جدول، ميانگين ميزان تأثير دزدي دريايي بر خسارت بيمههاي باربري 7/55 بوده و به میزان 1/45 نمره کمتر از ميانگين نظری میباشد. بنابراين میتوان گفت ميزان تأثير دزدي دريايي بر خسارت بيمههاي باربري به صورت معناداری پایین میباشد. (بر اساس اینکه در این تحقیق فرض بر این بوده که ميزان تأثير دزدي دريايي بر خسارت بيمههاي باربري به صورت مثبت بوده و نتیجه نشاندهنده رابطه منفی و معکوس میباشد، در نتیجه فرضیه رد شده محسوب میگردد.)
برای رتبهبندی متغیرهای مورد مطالعه و تعیین بیشترین و کمترین اهمیت هرکدام از متغیرها از مدل فریدمن استفاده گردید.

جدول شماره4-37 : رتبه بندی متغیرهای 5 گانه تحقیق
عنوان متغیر
میانگین رتبه
رتبه
افزايش پوشش بيمهاي
3/88
1
انتخاب مسير تردد
3/67
2
افزايش حق بيمه
2/94
3
قوانين بيمه داخلي و بينالمللي
2/57
4
خسارت بيمههاي باربري
1/93
5
N= 104 Chi-Square=111/306 df=4 Sig=0/000

همانگونه که در جدول بالا دیده میشود، متغیر افزايش پوشش بيمهاي در بالاترین رتبه قرار دارد، بدین معنی که بیشترین تأثیر دزدی دریایی بر افزايش پوشش بيمهاي میباشد. متغیر انتخاب مسير تردد در رتبه دوم، متغیر افزايش حق بيمه در رتبه سوم متغیر قوانين بيمه داخلي و بينالمللي در اولویت چهارم و در نهایت متغیر خسارت بيمههاي باربري در رتبه پنجم و پایینترین رتبه قرار دارند.

فصل پنجم :
نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 نتیجه گیری :
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیات این تحقیق به شرح ذیل می باشد.
5-1-1 فرضیه اول:
با توجه به نتایج آماری فرضیه اول یعنی” میزان تاثیر دزدی دریایی بر افزایش پوشش بیمه ای”مورد تایید قرار گرفت بعبارتی دزدی دریایی باعث می شود تا صاحبان کالا برای جلوگیری از این خطر نسبت به تهیه پوشش های کاملتر اقدام نمایند اثبات این فرضیه همراستا با تحقیقات انجام شده در فصل دوم می باشد.
5-1-2 فرضیه دوم:
میزان تاثیر دزدی دریایی بر انتخاب مسیر تردد نتیجه حاصله این فرضیه را نیز اثبات می نماید بعبارتی دزدی دریایی سبب می شود تا کشتی های حامل کالا مسیر تردد خود را برای پرهیز از دزدی دریایی عوض نمایند مستندات ارائه شده در فصل دوم این تحقیق نیز موید دیگری بر این محتوی است.
5-1-3 فرضیه سوم:
میزان تاثیر دزدی دریایی بر افزایش حق بیمه باربری است این فرضیه بر اساس نتایج آماری بدست آمده رد شد بعبارتی خبرگان صنعت معتقد نیستند که دزدی دریایی به عنوان یکی از خطرات دریایی عاملی برای دریافت حق بیمه بیشتر در رشته بیمه های باربری است علت آن نیز می تواند به اتفاقات سال های اخیر مرتبط باشد زیرا همانگونه که می دانیم در سال های اخیر تحریم های بین المللی بر علیه کشور جمهوری اسلامی ایران شدید تر شده است این مسئله از یک سو سبب کاهش حجم وادرات شده است از سوی دیگر نیز از ابتدای سال 1388 که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اصل 44 قانون اساسی در جهت تقویت خصوصی سازی و آزادسازی اقدام به آزادسازی تعرفه رشته های مختلف بیمه ای نمود تا امسال نرخ بیمه نامه ها هر ساله کاهش یافته است فضای رقابت حاکم بین شرکت های بیمه به گونه ای است که گاهی اوقات خطرات مختلف و اضافی نیز بدون دریافت حق بیمه اضافی و یا با حق بیمه بسیار نازلی تحت پوشش قرار می گیرند، همچنین بیمه گران اتکایی به جهت فرار از عواقب مالی دزدی دریایی در بسیاری از قراردادهای خود سعی در استثناء نمودن دزدی دریایی از پوشش های بیمه های باربری می نمایند از طرفی همانگونه که در فصل سوم نیز اشاره شد جامعه آماری این تحقیق عمدتاً شامل خبرگان در صنعت بیمه ، کشتیرانی و حقوق دریایی کشور جمهوری اسلامی ایران و تعداد انگشت شماری از محققین خارجی می باشند ، لذا با توجه به موارد فوق محتمل است که پاسخگویان انتظار افزایش حق بیمه باربری حتی با وجود پوشش دزدی دریایی را نداشته باشند.
5-1-4 فرضیه چهارم:
به بررسی میزان تاثیر دزدی دریایی بر قوانین داخلی و بین المللی می پردازد این فرضیه نیز رد شده است همانگونه که از مستندات بین المللی و مکتوبات جمع آوری شده در فصل دوم مشخص
می شود بین قوانین داخلی و قوانین بین المللی در حیطه های مختلفی تعارض وجود دارد ، نمونه آن نیز اظهار نظر در خصوص کشور دارای صلاحیت در امر محاکمه دزدان دریایی می باشد، ضعف قوانین و نیاز به قوانین تعیین کننده در برخورد با دزدان دریایی امری است که در سال های اخیر بدلیل اینکه دزدی دریایی از شکل یک تخلف کوچک به شکل مشکل بین المللی تبدیل شده ، بروزیافته است و همانگونه که در فصل دوم نیز اشاره شد در سال های 2008 فقط 5 قطعنامه در مبارزه و تعیین تکلیف حقوقی در بر خورد با دزدان دریایی از سوی سازمان ملل متحد تصویب شد که این نشانه ضعف قوانین و نیاز به ایجاد یا تصویب قوانین مشخص و تعیین کننده در این خصوص می باشد ، زیرا بار حقوقی و مالی و عواقب ناشی از آنچه در ارتباط با حقوق بشر از دیدگاه کشوری که در آب های سرزمینی آن دزدان دریایی دستگیر شده اند بوضوح مشخص نیست، از آنجاییکه صنعت بیمه کشور جمهوری اسلامی ایران بسیار جوان است و از سوی دیگر مسائلی چون تحریم و حذف پوشش دزدی دریایی توسط برخی از بیمه گران داخلی در بیمه نامه های صادره ، سبب شده تا بیمه گران و خبرگان فعال و متخصص دررشته باربری ، دزدی دریایی را بر قوانین داخلی و بین المللی فاقد تاثیر مثبت ارزیابی نمایند لیکن در سطح جهان این مسئله یکی از مسائل مهم بین المللی است که می تواند موضوعی برای تحقیقات آتی باشد.
5-1-5 فرضیه پنجم:
تاثیر دزدی دریایی بر خسارت بیمه های باربری نیز بر اساس نتایج آماری بدست آمده در این تحقیق رد شد. به جز مسئله تحریم ها که باعث کاهش حجم مبادلات و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی دزدی دریایی، حمل و نقل، شرکتهای بیمه، قوانین داخلی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی دزدی دریایی، شرکتهای بیمه، بیمه های بازرگانی، حمل و نقل