پایان نامه با کلمات کلیدی دزدی دریایی، حمل و نقل، شرکتهای بیمه، قوانین داخلی

دانلود پایان نامه ارشد

ليسانس
40
33.3
34.8
جمع
115
95.8
100.0
بی پاسخ
5
4.2

جمع
120
100.0

” دزدي دريايي باعث رقابت ميان شرکت هاي بيمه (بيمه گران) شده است”
جدول4- 4 : دزدی دریایی و رقابت میان شرکتهای بیمه

فراوانی
درصد
درصد خالص
خيلي کم
32
26.7
27.4
کم
34
28.3
29.1
متوسط
43
35.8
36.8
زياد
8
6.7
6.8
جمع
117
97.5
100.0
بی پاسخ
3
2.5

جمع
120
100.0

“دزدي دريايي عاملي براي گرفتن حق بيمه بيشتر شده است”.
جدول4- 5 : دزدی دریایی و حق بیمه اضافی

فراوانی
درصد
درصد خالص
خيلي کم
14
11.7
11.7
کم
22
18.3
18.3
متوسط
48
40.0
40.0
زياد
30
25.0
25.0
خيلي زياد
6
5.0
5.0
جمع
120
100.0
100.0

“دزدي دريايي باعث افزايش درآمد دلالان بيمه (حق کميسون) شده است.”
جدول4- 6 : دزدی دریایی و افزایش کارمزد نمایندگان و کارگزاران

فراوانی
درصد
درصد خالص
خيلي کم
10
8.3
8.4
کم
49
40.8
41.2
متوسط
40
33.3
33.6
زياد
20
16.7
16.8
جمع
119
99.2
100.0
بی پاسخ
1
.8

جمع
120
100.0

“دزدي دريايي توجيهي ابزاري (بهانه اي) براي افزايش حق بيمه توسط شرکت هاي بيمه (بيمه گران) است.”
جدول4- 7 : دزدی دریایی وافزایش درآمد بیمه گری

فراوانی
درصد
درصد خالص
خيلي کم
13
10.8
10.8
کم
66
55.0
55.0
متوسط
28
23.3
23.3
زياد
10
8.3
8.3

“با افزايش عدم امنيت به دليل دزدي دريايي، و پيرو آن افزايش ريسک تأثير منفي بر قوانين و بر قراردادهاي صنعت بيمه گذاشته است.”
جدول4- 8 : دزدی دریای و قوانین و قرار داد های صنعت بیمه

فراوانی
درصد
درصد خالص
خيلي کم
5
4.2
4.2
کم
41
34.2
34.2
متوسط
48
40.0
40.0
زياد
23
19.2
19.2
خيلي زياد
3
2.5
2.5
جمع
120
100.0
100.0

“دزدي دريايي باعث وابستگي صنعت بيمه به بازارهاي جهاني مي شود.”
جدول4- 9 : دزدی دریایی و وابستگی به بازار جهانی

فراوانی
درصد
درصد خالص
خيلي کم
11
9.2
9.2
کم
38
31.7
31.7
متوسط
36
30.0
30.0
زياد
35
29.2
29.2
جمع
120
100.0
100.0

“افزايش دزدي دريايي در دوره رکود حمل و نقل دريايي امري سياسي به نظر مي رسد تا شرکت هايي نظير بيمه کاهش درآمد نداشته باشند.”
جدول4- 10 : دزدی دریایی امری سیاسی برای جلوگیری از کاهش در آمد شرکتهای بیمه

فراوانی
درصد
درصد خالص
خيلي کم
39
32.5
32.5
کم
35
29.2
29.2
متوسط
32
26.7
26.7
زياد
14
11.7
11.7
جمع
120
100.0
100.0

“دزدي دريايي باعث وضع قوانين خاص بيمه (تعيين سقف بيمه) و … شده است.”
جدول4- 11 : دزدی دریایی و قوانین خاص بیمه ای

فراوانی
درصد
درصد خالص
خيلي کم
22
18.3
18.3
کم
36
30.0
30.0
متوسط
34
28.3
28.3
زياد
28
23.3
23.3
جمع
120
100.0
100.0

“دزدي دريايي باعث کاهش ريسک شرکت هاي بيمه در بيمه کردن بعضي کشتي هاي حامل کالا (کشتي هاي تجاري بزرگ) نمايند.”
جدول4- 12 : دزدی دریایی وکاهش ریسک پوشش کالا برای کشتی های بزرگ

فراوانی
درصد
درصد خالص
خيلي کم
23
19.2
19.3
کم
33
27.5
27.7
متوسط
35
29.2
29.4
زياد
25
20.8
21.0
خيلي زياد
3
2.5
2.5
جمع
119
99.2
100.0
بی پاسخ
1
.8

جمع
120
100.0

“دزدي دريايي باعث افزايش تقاضا براي خريد بيمه نامه باربري مي شود .”
جدول4- 13 : دزدی دریایی و افزایش تقاضا برای خرید بیمه نامه باربری

فراوانی
درصد
درصد خالص
خيلي کم
5
4.2
4.2
کم
9
7.5
7.5
متوسط
48
40.0
40.0
زياد
47
39.2
39.2
خيلي زياد
11
9.2
9.2
جمع
120
100.0
100.0

“ميزان درخواست براي پوشش بيمه اي کامل (کلوز(Aبه دليل دزدي دريايي افزايش يافته است.”
جدول4- 14 : دزدی دریایی و افزایش در خواست برای کلوز A

فراوانی
درصد
درصد خالص
کم
15
12.5
12.5
متوسط
50
41.7
41.7
زياد
47
39.2
39.2
خيلي زياد
8
6.7
6.7
جمع
120
100.0
100.0

“دزدي دريايي باعث درخواست تغيير پوشش بيمه اي از پوشش هاي پايين تر (مثلاً C يا B ( به پوشش کامل (کلوز( A مي شود .”

جدول4- 15 : دزدی دریایی علت تغییر کلوز از C یا B به A

فراوانی
درصد
درصد خالص
کم
11
9.2
9.4
متوسط
38
31.7
32.5
زياد
57
47.5
48.7
خيلي زياد
11
9.2
9.4
جمع
117
97.5
100.0
بی پاسخ
3
2.5

جمع
120
100.0

“دزدي دريايي باعث خريد پوشش بيمه هاي باربري است ؟”
جدول4- 16 : دزدی دریایی و خرید پوشش بیمه باربری

فراوانی
درصد
درصد خالص
خيلي کم
12
10.0
10.1
کم
29
24.2
24.4
متوسط
38
31.7
31.9
زياد
28
23.3
23.5
خيلي زياد
12
10.0
10.1
جمع
119
99.2
100.0
بی پاسخ
1
.8

جمع
120
100.0

“دزدي دريايي روي حق بيمه باربري با توجه به آزادسازي نرخ هاي بيمه هاي باربري تاثير ندارد .”
جدول4- 17: دزدی دریایی، آزاد سازی نرخ بیمه های باربری و حق بیمه باربری

فراوانی
درصد
درصد خالص
خيلي کم
11
9.2
9.2
کم
51
42.5
42.9
متوسط
46
38.3
38.7
زياد
5
4.2
4.2
خيلي زياد
6
5.0
5.0
جمع
119
99.2
100.0
بی پاسخ
1
.8

جمع
120
100.0

“دزدي دريايي باعث افزايش خسارت در بيمه هاي باربري شده است .”
جدول4- 18 : دزدی دریایی و افزایش خسارت باربری

فراوانی
درصد
درصد خالص
خيلي کم
4
3.3
3.4
کم
31
25.8
26.1
متوسط
61
50.8
51.3
زياد
12
10.0
10.1
خيلي زياد
11
9.2
9.2
جمع
119
99.2
100.0
بی پاسخ
1
.8

جمع
120
100.0

“دزدي دريايي علت اصلي خسارت بيمه هاي باربري (حمل و نقل) دريايي در سال هاي اخير است.”
جدول4- 19 : دزدی دریایی علت اصلی خسارت باربری در سالهای اخیر

فراوانی
درصد
درصد خالص
خيلي کم
42
35.0
35.0
کم
38
31.7
31.7
متوسط
27
22.5
22.5
زياد
10
8.3
8.3
خيلي زياد
3
2.5
2.5
جمع
120
100.0
100.0

“دزدي دريايي عاملي در ايجاد خسارات فاجعه آميز در بيمه هاي باربري است.”
جدول4- 20 : دزدی دریایی عامل ایجاد خسارات فاجعه آمیز

فراوانی
درصد
درصد خالص
خيلي کم
22
18.3
18.6
کم
38
31.7
32.2
متوسط
33
27.5
28.0
زياد
22
18.3
18.6
خيلي زياد
3
2.5
2.5
جمع
118
98.3
100.0
بی پاسخ
2
1.7

جمع
120
100.0

“دزدي دريايي باعث وابستگي اصلاحات قانون داخلي بيمه شده است.”
جدول4- 21 : دزدی دریایی و قوانین داخلی

فراوانی
درصد
درصد خالص
خيلي کم
30
25.0
25.2
کم
34
28.3
28.6
متوسط
29
24.2
24.4
زياد
26
21.7
21.8
جمع
119
99.2
100.0
بی پاسخ
1
.8

جمع
120
100.0

“دزدي دريايي سبب تغيير قانون (اصل) اعمال صلاحيت جهاني شده است.”
جدول4- 22 : دزدی دریایی و اصل حاکمیت جهانی

فراوانی
درصد
درصد خالص
خيلي کم
18
15.0
15.3
کم
30
25.0
25.4
متوسط
53
44.2
44.9
زياد
17
14.2
14.4
جمع
118
98.3
100.0
بی پاسخ
2
1.7

جمع
120
100.0

“افزايش دزدي دريايي باعث تحکيم چارچوب قضايي براي مسئله دستگيري دزدان شده است.”
جدول4- 23 : دزدی دریایی و چارچوب قضایی دستگیری دزدان دریایی

فراوانی
درصد
درصد خالص
کم
45
37.5
37.5
متوسط
36
30.0
30.0
زياد
36
30.0
30.0
خيلي زياد
3
2.5
2.5
جمع
120
100.0
100.0

“افزايش دزدي دريايي باعث تعقيب تلاش هاي بهبود يافته ديپلماتيک از سوي سازمان هاي بين المللي گرديد.”
جدول4- 24 : دزدی دریایی و تلاش بهبود یافته سازمان ملل

فراوانی
درصد
درصد خالص
کم
21
17.5
17.5
متوسط
47
39.2
39.2
زياد
49
40.8
40.8
خيلي زياد
3
2.5
2.5
جمع
120
100.0
100.0

“دزدي دريايي باعث اصلاحات حقوق دريايي کشورها شده است.”
جدول4- 25 : دزدی دریایی و اصلاحات حقوقی دریایی

فراوانی
درصد
درصد خالص
خيلي کم
3
2.5
2.5
کم
34
28.3
28.3
متوسط
57
47.5
47.5
زياد
23
19.2
19.2
خيلي زياد
3
2.5
2.5
جمع
120
100.0
100.0

“افزايش دزدي دريايي باعث ايجاد قوانين جديد محلي و موافقت نامه هاي منطقه اي بين
دولت ها شده است.”
جدول4-26 : دزدی دریایی و قوانین جدید و موافقتهای منطقه ای

فراوانی
درصد
درصد خالص
خيلي کم
3
2.5
2.5
کم
22
18.3
18.3
متوسط
47
39.2
39.2
زياد
45
37.5
37.5
خيلي زياد
3
2.5
2.5
جمع
120
100.0
100.0

” دزدی دریایی باعث وضع قوانين بين المللي از سمت شوراي امنيت شده است.”
جدول4- 27 : دزدی دریایی و وضع قوانین بین المللی

فراوانی
درصد
درصد خالص
خيلي کم
16
13.3
13.3
کم
31
25.8
25.8
متوسط
50
41.7
41.7
زياد
23
19.2
19.2
جمع
120
100.0
100.0

“دزدي دريايي باعث ايجاد تعارض بين قوانين يورک آنتورپ بلژيک و قانون دريا نوردي در مورد حفاظت از محموله ها در حين حمل شده است.”
جدول4- 28: دزدی دریایی و تعارض قوانین

فراوانی
درصد
درصد خالص
خيلي کم
10
8.3
8.5
کم
38
31.7
32.2
متوسط
43
35.8
36.4
زياد
24
20.0
20.3
خيلي زياد
3
2.5
2.5
جمع
118
98.3
100.0
بی پاسخ
2
1.7

جمع
120
100.0

“دزدي دريايي باعث طولاني شدن مسير و افزايش سوخت حمل و نقل شده است”.
جدول4- 29 : دزدی دریایی و طولانی شدن مسیر تردد

فراوانی
درصد
درصد خالص
کم
8
6.7
6.7
متوسط
50
41.7
41.7
زياد
62
51.7
51.7
جمع
120
100.0
100.0

“دزدي دريايي باعث ايجاد مسيرهاي جديد عبورومرور و در نتيجه افزايش کرايه کشتي ها شده است.”
جدول4- 30 : دزدی دریایی و ایجاد مسیر تردد جدید و افزایش کرایه کشتی ها

فراوانی
درصد
درصد خالص
کم
14
11.7
11.7
متوسط
32
26.7
26.7
زياد
74
61.7
61.7
جمع
120
100.0
100.0

“دزدي دريايي باعث کاهش مبادلات اقتصادي از راه دريا و در نتيجه کاهش تردد شده است.”

جدول4- 31 : دزدی دریایی و کاهش تردد و مبادلات دریایی کالا

فراوانی
درصد
درصد خالص
خيلي کم
20
16.7
16.7
کم
28
23.3
23.3
متوسط
67
55.8
55.8
زياد
5
4.2
4.2
جمع
120
100.0
100.0

4-2 یافتههای تحلیلی:
برای بررسی وضعیت متغیرهای مورد سنجش در این تحقیق از مدل t تک نمونهای استفاده گردید. در اجرای این مدل فرضیههای آماری چنین است:
H0: میانگین متغیر در جامعه مورد مطالعه برابر میانگین نظری آن متغیر است. (عدم معناداری فرضیه)
H1: میانگین متغیر در جامعه بیشتر (یا کمتر) از میانگین نظری آن متغیر است. (معناداری فرضیه)
انتخاب میانگین نظری به این صورت است که مجموع حد پایین سوالات را به علاوه مجموع حد بالای سوالات کرده سپس تقسیم بر 2 مینمائیم. بنابراین اگر H0 (فرضیه خنثی) تائید شود به این معناست که انتخاب گزینهها یکسان و متغیر در حد وسط است و اگر H0 رد شود نتیجه گرفته
میشود که میزان متغیر در جامعه با میانگین نمونه دارای تفاوت معنادار میباشد.
نتایج حاصل از اجرای مدل t تکنمونهای برای تعیین متغیرهای تحقیق در مفهوم کلی در ادامه آمده است.

جدول شماره4-32: مربوط به بررسی متغیر “ميزان تأثير دزدي دريايي بر افزايش پوشش بيمهاي”
One-Sample Statistics
متغیر
تعداد
میانگین
انحراف معیار
ميزان تأثير دزدي دريايي بر افزايش پوشش بيمه اي
112
22.20
2.965

One-Sample Test
متغیر
Test Value = 21

میزان آزمون t
درجه آزادی
df
سطح معناداری
Sig
اختلاف میانگین
ميزان تأثير دزدي دريايي بر افزايش پوشش بيمه اي
4.271
111
.000
1.20

در جداول بالا نتايج آزمون آماري t تکنمونهای براي بررسی متغیر “ميزان تأثير دزدي دريايي بر افزايش پوشش بيمهاي” آورده شده است.
بر طبق مقدار آزمون t (4/271) و با توجه به درجه آزادي 111=d.f، همچنین براساس معدل نظری متغیر (Test Value=21) با قبول خطاي کمتر از 01/0

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی دزدی دریایی، شرکتهای بیمه، حمل و نقل، صنعت بیمه Next Entries منبع پایان نامه درباره میانجیگری، فرایند کیفری، بزه دیدگی، حریم خصوصی