پایان نامه با کلمات کلیدی دزدی دریایی، شرکتهای بیمه، حمل و نقل، صنعت بیمه

دانلود پایان نامه ارشد

رقابت میان شرکتهای بیمه (بیمه گران ) شده است.
2
X6
دزدی دریایی باعث وابستگی صنعت بیمه به بازارهای جهانی میشود
3
X9
دزدی دریایی باعث کاهش ریسک شرکتهای بیمه در بیمه کردن بعضی کشتیها ی حامل کالا (کشتیهای تجاری بزرگ) نمایند
4
X10
دزدی دریایی باعث افزایش تقاضا برای خرید بیمه نامه باربری می شود .
5
X11
میزان درخواست برای پوشش بیمه ای کامل (کلوز A) به دلیل دزدی دریایی افزایش یافته است
6
X12
دزدی دریایی باعث درخواست تغییر پوشش بیمه ای از پوشش های پایین تر (مثلاً C یا B) به پوشش کامل (کلوز A) می شود .
7
X13
دزدی دریایی باعث خرید پوشش هایبیمه ای باربری است ؟
Item-total Statistics
Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha
if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted
X1 18.5500 16.7868 .6792 .8446
X6 17.6000 17.2000 .5874 .8578
X9 18.0000 16.9474 .6140 .8542
X10 17.5000 15.4211 .7156 .8404
X11 17.4500 17.9447 .7241 .8436
X12 17.2500 18.8289 .5964 .8577
X13 17.8500 16.9763 .6508 .8486
Reliability Coefficients
N of Cases = 20.0 N of Items = 7
Alpha = .8684
نتایج آزمون بالا نشان ميدهد كه مقياس از اعتبار كافي براي سنجش متغير “ميزان تأثير دزدي دريايي بر افزايش پوشش بيمهاي” برخوردار است. چرا كه مقدار آلفاي كرونباخ آن (0/8684)بالاتر از0/7ميباشد.
جدول شماره3-2: ضرايب مربوط به آزمون مقياس سنجش متغير “ميزان تأثير دزدي دريايي بر انتخاب مسير تردد”
همانگونه که مشاهده می شود از پاسخ های دریافتی در ردیف های 26و27و28برای سنجش ميزان تأثير دزدي دريايي بر انتخاب مسير تردد استفاده شده است .
Reliability
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S – S C A L E (A L P H A)
1
X26
دزدی دریایی باعث طولانی شدن مسیر و افزایش سوخت حمل و نقل شده است.
2
X27
دزدی دریایی باعث ایجاد مسیرهای جدید عبورومرور و در نتیجه افزایش کرایه کشتیها شده است.
3
X28
دزدی دریایی باعث کاهش مبادلات اقتصادی از راه دریا و در نتیجه کاهش تردد شده است.
Item-total Statistics
Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha
if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted
X26 6.1000 1.4632 .5827 .5683
X27 6.0000 1.4737 .5735 .5786
X28 7.0000 1.1579 .4740 .7364

Reliability Coefficients
N of Cases = 20.0 N of Items = 3
Alpha = .7095
نتایج آزمون بالا نشان ميدهد كه مقياس از اعتبار كافي براي سنجش متغير “ميزان تأثير دزدي دريايي بر انتخاب مسير تردد” برخوردار است. چرا كه مقدار آلفاي كرونباخ آن(0/7095) بالاتر از 0/7
ميباشد.
جدول شماره3-3: ضرايب مربوط به آزمون مقياس سنجش متغير “ميزان تأثير دزدي دريايي بر افزايش حق بيمه”
همانگونه که مشاهده می شود از پاسخ های دریافتی در ردیف های 2و3و4و14برای سنجش ميزان تأثير دزدي دريايي بر افزايش حق بيمه استفاده شده است .

Reliability
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S – S C A L E (A L P H A)

1
X2
دزدی دریایی عاملی برای گرفتن حق بیمه بیشتر شده است.
2
X3
دزدی دریایی باعثافزایش درآمد دلالان بیمه (حق کمیسون) شده است.
3
X4
دزدی دریایی توجیهی ابزاری (بهانهای) برای افزایش حق بیمه توسط شرکتهای بیمه (بیمه گران) است.
4
X14
دزدی دریایی روی حق بیمه باربری با توجه به آزادسازی نرخ های بیمه های باربری تاثیر ندارد .
Item-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha
if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

X2 7.4000 2.7789 .6646 .5114
X3 7.6500 4.2395 .4432 .6704
X4 7.5500 2.8921 .7489 .4531
X14 7.5500 4.7868 .1739 .8015

Reliability Coefficients
N of Cases = 20.0 N of Items = 4
Alpha = .7036
نتایج آزمون بالا نشان ميدهد كه مقياس از اعتبار كافي براي سنجش متغير “ميزان تأثير دزدي دريايي بر افزايش حق بيمه” برخوردار است. چرا كه مقدار آلفاي كرونباخ آن(0/7036)بالاتر از 0/7ميباشد.
جدول شماره 3-4: ضرايب مربوط به آزمون مقياس سنجش متغير “ميزان تأثير دزدي دريايي بر قوانين بيمه داخلي و بينالمللي”
همانگونه که مشاهده می شود از پاسخ های دریافتی در ردیف های 5و8و18و25برای سنجش ميزان تأثير دزدي دريايي بر قوانين بيمه داخلي و بينالمللي استفاده شده است.

Reliability
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S – S C A L E (A L P H A)
1
X5
با افزایش عدم امنیت به دلیل دزدی دریایی، و پیرو آن افزایش ریسک تأثیر منفی بر قوانین و برقراردادهای صنعت بیمه گذاشته است.
2
X8
دزدی دریایی باعث وضع قوانین خاص بیمه (تعیین سقف بیمه) و … شده است.
3
X18
دزدی دریایی باعث وابستگی اصلاحات قانون داخلی بیمه شده است
4
X25
دزدی دریایی باعث ایجاد تعارض بین قوانین یورک آنتورپ بلژیک و قانون دریا نوردی در مورد حفاظت از محموله ها در حین حمل شده است.
Item-total Statistics
Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha
if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

X5 7.6500 6.4500 .3959 .7344
X8 7.8000 5.3263 .5594 .6477
X18 7.9500 3.9447 .6966 .5524
X25 7.8000 6.0632 .4698 .6992

Reliability Coefficients
N of Cases = 20.0 N of Items = 4
Alpha = .7306
نتایج آزمون بالا نشان ميدهد كه مقياس از اعتبار كافي براي سنجش متغير “ميزان تأثير دزدي دريايي بر قوانين بيمه داخلي و بينالمللي” برخوردار است. چرا كه مقدار آلفاي كرونباخ آن (0/7306) بالاتر از 0/7 ميباشد.
جدول شماره3-5: ضرايب مربوط به آزمون مقياس سنجش متغير “ميزان تأثير دزدي دريايي بر خسارت بيمههاي باربري”
همانگونه که مشاهده می شود از پاسخ های دریافتی در ردیف های 15و16و17برای سنجش ميزان تأثير دزدي دريايي بر خسارت بيمههاي باربري استفاده شده است.

Reliability
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S – S C A L E (A L P H A)
1
X15
دزدی دریایی باعث افزایش خسارت در بیمه های باربری شده است .
2
X16
دزدی دریایی علت اصلی خسارت بیمه های باربری( حمل و نقل )دریایی در سال های اخیر است.
3
X17
دزدی دریایی عاملی در ایجاد خسارات فاجعه آمیز در بیمه های باربری است .
Item-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha
if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

X15 4.8000 3.0105 .5794 .7168
X16 5.1500 2.3447 .6890 .5746
X17 4.8500 2.2395 .5577 .7521

Reliability Coefficients
N of Cases = 20.0 N of Items = 3
Alpha = .7639
نتایج آزمون بالا نشان ميدهد كه مقياس از اعتبار كافي براي سنجش متغير “ميزان تأثير دزدي دريايي بر خسارت بيمههاي باربري” برخوردار است. چرا كه مقدار آلفاي كرونباخ آن (0/7639) بالاتر از 0/7ميباشد.

فصل چهارم:
یافته های توصیفی و تحلیلی

مقدمه :
در این فصل نتیجه یافته های آماری از پرسشنامه های جمع آوری شده در قالب یافته های توصیفی و تحلیلی مورد نقد و بررسی قرار گرفت .
در بخش یافته های توصیفی آزمون شوندگان از یک سو از نظر جنس ، سن ، میزان تحصیلات مورد بررسی و تحلیل توصیفی قرار گرفتند و از سوی دیگر پاسخهای آزمون شوندگان برای هر سوال مورد تحلیل قرار گرفت جداول آماری یافته ها و نمودار هیستوگرام آنها بطور جداگانه برای هر یافته توصیفی آورده شده است سپس نتیجه آن در بخش یافته های تحلیلی استفاده شد.
در بخش یافته های تحلیلی و بر اساس تحلیل های انجام گرفته نتایج حاصل از اجرای مدل t تک نمونهای برای تعیین متغیرهای تحقیق در جداول جداگانه ای آورده شد و سپس با استفاده از آنها فرضیات مورد آزمون رد یا قبول شدند .

4-1 یافتههای توصیفی :
همانگونه که مشاهده می شود از تعداد 120 پرسشنامه جمع آوری شده از بین زنان و مردان تعداد 48 پرسشنامه توسط زنان و 69 پرسشنامه توسط مردان پاسخ داده شده است بعبارتی 40% از پاسخگویان زن و 5/57% مرد می باشند تعداد 3 نفر نیز به پرسشنامه پاسخ نداده اند که معادل 5/2% با فراوانی نسبی 5/97% از100% پاسخگو می باشند
جدول4-1 : جنس پاسخگو

فراوانی
درصد
درصد خالص
زن
48
40.0
41.0
مرد
69
57.5
59.0
جمع
117
97.5
100.0
بی پاسخ
3
2.5

جمع
120
100.0

از نظر سنی نیز پاسخگویان به 4 رده سنی تا 30 سال ، 31 تا 40 ، 41 تا 50 و بالای 50 سال تقسیم شدند میانگین سنی پاسخگویان 43 سال می باشد میانه در گروه سنی پاسخگویان 40 می باشد. نما در این جدول آماری 34 می باشد بعبارتی بیشترین پاسخگویان بین رده سنی 31 تا 40 سال قرار دارند و پس از آن رده سنی 41 تا 50 سال بیشترین پاسخگو را به خود اختصاص داده است.

جدول4-2 : سن پاسخگويان

فراوانی
درصد
درصد خالص
تا 30 سال
15
12.5
13.2
31تا 40 سال
45
37.5
39.5
41تا 50 سال
28
23.3
24.6
بالاي 50 سال
26
21.7
22.8
جمع
114
95.0
100.0
بی پاسخ
6
5.0

جمع
120
100.0

Mode=34 Median=40 Mean= 43/07
از نظر میزان تحصیلات 6 نفر فوق دیپلم، 69 نفر لیسانس، 40 نفر فوق لیسانس، 5 نفر نیز به این سوال پاسخ نداده اند بنابراین جمع کل افراد پاسخگو 115 نفر از 120 نفر می باشد.بیشترین پاسخگویان دارای مدرک لیسانس با فراوانی نسبی 5/57% هستند حداقل تحصیلات پاسخگویان فوق دیپلم با 5% فراوانی نسبی و بالاترین تحصیلات فوق لیسانس با 3/33% فراوانی نسبی می باشد.
جدول4- 3 : ميزان تحصيلات

فراوانی
درصد
درصد خالص
فوق ديپلم
6
5.0
5.2
ليسانس
69
57.5
60.0
فوق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی صنعت بیمه، روش پیمایش، جمع آوری اطلاعات، پایان نامه ها Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی دزدی دریایی، حمل و نقل، شرکتهای بیمه، قوانین داخلی