پایان نامه با کلمات کلیدی دزدی دریایی، حمل و نقل، شرکتهای بیمه، خلیج فارس

دانلود پایان نامه ارشد

تردد ، اصول بیمه ، شرایط استاندارد بیمه گران کالا ، شرایط عمومی ،سازمان دریایی بین الملل ، دفتر دریایی بین الملل ، آبراهه بین المللی تردد توصیه شده

مقدمه
انسان ها بصورت فطری و ذاتی تمایل به یاری رساندن به یگدیگر دارند این موضوع در جوامع بشری بوفور دیده می شود حس نوع دوستی و تمایل به مشارکت در کاهش مشکلات و خسارات دیگران سبب شده تا در جوامع مختلف افراد یا دولتها برای جبران ضرر و زیان وارده به همنوعان خود از شیوه ها و روشهای مختلفی استفاده می نمایند .یکی از این روشها که شاید بتوان گفت قرنهاست به اشکال مختلفی توسط اقوام مختلف بشر مورد استفاده قرار می گیرد بیمه می باشد .
بی شک تجار و بازرگانان نیازمند تهیه پوشش های بیمه ای مناسب برای کالای خود بمنظور حصول اطمینان از جبران خسارات احتمالی هستند زیرا درصورتیکه پوشش بیمه ای مناسب تهیه نشود بازرگان همواره نگران زیان مالی احتمالی در اثر ازدست دادن مال التجاره و یا حتی ورشکستگی خواهند بود . بعبارتی در صورتیکه پوشش بیمه ای مناسب با شرایط حمل تهیه نشود و خسارات از شمول تعهدات بیمه گر خارج باشد بازرگان بایستی خود نسبت به تامین ضرر و زیان وارده به کالا اقدام نماید . از سوی دیگر شرایط و خطرات عملیات حمل و نقل کالا دارای تنوع و گوناگونی بسیاری است و بازرگانان علاقمند به انتقال ریسکهای مالی خود به شرکتهای بیمه هستند در این راستا گاهی خطراتی وجود دارند که دامنه خسارات احتمالی وارده توسط آنها گسترده تر و فاجعه آمیز تر است یکی از این خطرات خطر دزدی دریایی است .
اختلاف قوانین بیمه های باربری و قوانین بین المللی و قوانین داخلی نیز مقوله مهمی است که خطر دزدی دریای و نحوه مقابله با آن را برای شرکتهای بیمه دشوار تر می سازد زیرا صاحبان کشتی های حامل کالا بدرستی نمی دانند که در بر خورد با دزدان دریایی چگونه بایستی برخورد نمایند و آیا اعمال انجام شده توسط صاحبان کشتی ها ، بیمه گذاران را از دریافت خسارات در زمان بروز خسارت دزدی دریایی بدلیل انجام اعمال مغایر با اصول بیمه ای مستثنی می سازد یا خیر؟ از آنجائیکه خطر دزدی دریایی خسارات فاجعه آمیزی را ایجاد می نماید لذا بتفصیل در خصوص خطر دزدی دریایی در بیمه های باربری و احتمالا مختصری در خصوص چالشی که این خطر در سال های اخیر برای شرکتهای بیمه در رشته باربری بوجود آورده توضیح داده خواهد شد و راهکارهای مقابله و مواجهه با این خطر که مورد تجربه توسط کشورهای پیشرو قرار گرفته مورد بررسی قرار خواهد گرفت در این تحقیق تلاش شده تا به سوال اساسی تاثیر دزدی دریایی در بیمه های باربری و راهکارهای مقابله با دزدی دریایی چیست ؟ پاسخ داده شود .

فصل اول :

کلیات طرح

1-1 بیان مساله :
در مورد تاریخ پیدایش بیمه تحقیقات زیادی تاکنون صورت گرفته و نظرات و عقاید متفاوتی ابراز شده است. از مجموع این پژوهشها چنین نتیجه گیری میشود که محققان و تاریخ نویسان تنها در این موضوع اتفاق نظر دارند که قدیمیترین نوع بیمه، بیمه دریایی است و در اواسط قرون وسطی پا به عرصه وجود نهاده است. سایر انواع بیمه مانند بیمه آتشسوزی، بیمه حوادث و غیره بمراتب جدیدتر بوده و سالها پس از پیدایش بیمه دریایی بوجود آمده است. در واقع میتوان گفت اولین بار صاحبان کشتی و بازرگانانی که مالالتجاره خود را از طریق دریا حمل و نقل میکرند با توجه به حوادث و اتفاقات موجود مانند غرق شدن کشتی، طوفان و یا راهزنیهای دریایی و غیره باین فکر افتادند که برای حفظ مایملک خود چارهاندیشی کنند و راههایی برای جبران زیانهای ناشی از این مخاطرات بیابند. پدیدههایی مانند زیان همگانی یا خسارت مشترک (زیان همگانی)1 و وام دریایی2 که میتوان آنها را سرآغاز پیدایش بیمه محسوب نمود در حقیقت مولود وجود این قبیل خطرات و کوشش جهت یافتن راهی برای مقابله با زیانهای احتمالی آنها بوده است. ( حاجبی، 1383،27 )
یکی از قدیمی ترین انواع بیمه، بیمه حمل کالا است که به روشهای مختلفی انجام میشده است. بیمه باربری از شاخههای با اهمیت بیمههای بازرگانی است. که حجم وسیع جابهجایی کالا و خدمات را تحت پوشش بیمهای قرار داده است. خرید بیمه باربری در واقع تأمین خسارت وارده به کالا را در صورت تحقق خطر تضمین مینماید. به عبارت دیگر این نوع بیمه تضمینی اطمینان بخش برای صاحبان کالا، فروشندگان کالا و متصدیان حمل و نقل از نظر جبران خسارت است. همچنین از دیدگاه اقتصادی وسیله مناسب و قابل اطمینان جهت حفظ و حراست از سرمایهها در مقابل خطرات محتمل و غیر قابل پیشبینی است.( فولادیان ، 1388، 4)
1-2 هدفهای تحقیق:
1-2-1 هدفهای اصلی :
1- شناسایی تاثیر دزدی دریایی در بیمه های باربری
2- شناسایی راهکار های مقابله با دزدی دریایی با توجه به تجارب کشور های پیشرو
1-2-2هدفهای فرعی :
در ارتباط با شناسایی تاثیر دزدی دریایی در بیمه های باربری اهداف فرعی ذیل مطرح می باشد .
1- شناسایی افزایش پوشش بیمه ای دراثر دزدی دریایی در بیمه ها باربری
2- تشخیص تاثیر دزدی دریایی بر انتخاب مسیر تردد دریایی در بیمه باربری
3- تعیین افزایش حق بیمه در اثر دزدی دریایی در بیمه های باربری
4 – تشخیص تاثیر دزدی دریایی بر قوانین داخلی و بین المللی در بیمه های باربری.
5- تشخیص تاثیر دزدی دریایی بر افزایش خسارت بیمه های باربری
توضیح آنکه در مورد شناسایی راهکار های مقابله با دزدی دریایی مطالعات آماری صورت نپذیرفته و با استفاده از تجارب روز کشور های پیشرو راهکارها ارائه می گردد .
1-3 اهمیت موضوع تحقیق
نقش حمل و نقل دریایی در اقتصاد کشور هایی که از نعمت دسترسی به دریا بهره مند هستند از جمله ایران ، با توجه به اینکه بیش از 90% تجارت خارجی ایران از این طریق صورت می گیرد ، بسیار مهم است . (دشتکی پور ،1389،21)
با توجه به اهمیت صنعت بیمه و از آنجایی که این صنعت می تواند تاثیر بسزایی در افزایش تولید ناخالص ملی و رشد و بالندگی کشور داشته باشد همچنین و با در نظر گرفتن این مطلب که مبادلات با خارج از کشور معمولا از طریق تجار و بازرگانان و یا شرکتهای دولتی صورت می پذیرد لذا ایجاد امنیت در سرمایه گذاری ها و اطمینان از بازگشت سرمایه به کشور و همچنین حصول اطمینان از اینکه در نتیجه انجام مبادلات نیاز ملی و مملکتی از طریق دولت بدون نگرانی تامین
می گردد و سود و سرمایه بازرگانان و تجار نیز محفوظ می مانند سبب می گردد تا بیمه و بخصوص بیمه های باربری جزء نیاز های اصلی و اساسی محسوب گردد .
1-4 انگیزش انتخاب موضوع :
بیمه جزء صنایع جدید و جوان در کشور جمهوری اسلامی ایران محسوب می گردد بصورتی که دارای قدمتی کمتر از یک قرن می باشد بنابراین با انگیزه معرفی انواع بیمه های باربری و شرایط بین المللی مورد استفاده و بررسی وضعیت کنونی این خطر در سطح جهان و ارائه راهکار های مقابله با آن تلاش می گردد نتایج بدست آمده از این تحقیق بتواند موجب ارتقاء سطح دانش و فعالیت بیمه گری صاحبنظران و کارشناسان و مدیران صنعت گردد و ارائه اطلاعات در مورد این خطر جهت تسهیل تصمیم گیری مدیران و کارشناسان این رشته بکار گرفته شود بصورتی که گامی هر چند کوچک در راستای ایجاد حمایت از منابع و سرمایه های ملی برداشته شود .
1-5 سوال ها و فرضیه های تحقیق
برای شناسایی تاثیر دزدی دریایی در بیمه های باربری از روش های آماری استفاده می گردد. سوالات تحقیق و فر ضیات ارائه شده در ارتباط با این هدف طراحی شده است. و در مورد یافتن هدف راهکار های مقابله با دزدی دریایی مطالعات آماری صورت نپذیرفته و با بررسی کتابخانه ای و اینترنتی و استفاده از تجارب روز کشور های پیشرو در این خصوص راهکارهایی ارائه شده است.
1-5-1 سوال های تحقیق
سوال های تحقیق بر گرفته از فرضیه ها ی آن می باشد برای پاسخ هر سوال تعدادی سوال فرعی طراحی شد که در فصل سوم روش شناسی تحقیق به تفصیل در مود آنها توضیح داده خواهد شد.
1- دزدی دریایی بر روی پوشش بیمه ای تاثیر معنا داری دارد؟
2- دزدی دریایی برانتخاب مسیر تردد دریایی تاثیر معنا داری دارد؟
3- دزدی دریایی بر روی حق بیمه تاثیر معنا داری دارد؟
4- دزدی دریایی بر روی قوانین بیمه داخلی یا بین المللی تاثیر معنا داری دارد؟
5- دزدی دریایی بر روی خسارت بیمه های باربری تاثیر معنا داری دارد؟
1-5-2 فر ضیه های تحقیق :
برای شناسایی، تعیین و تشخیص تاثیر دزدی دریایی بر روی پوشش بیمه ای ، مسیر تردد دریایی ، حق بیمه ، قوانین و خسارت بیمه های باربری فرضیات زیر در نظر گرفته شد.
1- دزدی دریایی بر روی پوشش بیمه ای تاثیر معنا داری دارد.
2- دزدی دریایی برانتخاب مسیر تردد دریایی تاثیر معنا داری دارد.
3- دزدی دریایی بر روی حق بیمه تاثیر معنا داری دارد.
4- دزدی دریایی بر روی قوانین بیمه داخلی یا بین المللی تاثیر معنا داری دارد.
5- دزدی دریایی بر روی خسارت بیمه های باربری تاثیر معنا داری دارد.
1-6 چهار چوب نظری :
چارچوب نظری به روابط بین متغیرهایی مانند متغیر های مستقل(Independent) وابسته (Dependent) مداخله گر (Intervening) و تبدیل گر (Moderating)  که تصور می شود در دگرگونی شرایط مورد بررسی نقش دارند، می پردازند ایجاد چنین چارچوب نظری در بر قراری و ساختار فرضیه ها ،آزمون آنها و همچنین تکمیل درک پژوهشگر (مسئله تحقیق) کمک می کنند. به طور کلی چارچوب نظری پایه ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می کند. یک شبکه منطقی ، توسعه یافته ،توصیف شده و کامل بین متغیر هایی است که از طریق فرآیندهایی مانند مصاحبه،مشاهده و بررسی ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق مشخص شده اند این متغیر ها با مسأله تحقیق در ارتباط هستند.(خاکی،1384، ص 30)
خرید بیمه نامه های دریایی برای کشتی و یا کالا فقط اقدامی پیشگیرانه برای اطمینان از حفاظت
مال التجاره در مقابل این خطر است و هنوز جای شک است که آیا تهیه بیمه نامه بدنه کشتی برای کشتی و باربری برای کالا برای پوشش خسارت ناشی از خطر دزدی دریایی بر اساس حکمفرما بودن قانون بیمه، بر بیمه نامه کافیست و اینکه چگونه این قوانین ، دزدی دریایی را به عنوان خطر بیمه شده طبقه بندی و تحت پوشش قرار می دهد.(Aftab , 2009,3)
حق بیمه وجهی است که بیمهگذار به بیمهگر میپردازد تا در مقابل، بیمهگر در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت زیان وارده را جبران کند و یا مبلغی به بیمهگذار و یا ذینفع از قرارداد بیمه بپردازد.حق بیمه به بهای خطر مرسوم است و میزان آن بستگی به شدت و یا ضعف احتمالی وقوع خطر دارد. (هوشنگی،1369،22)
بر اساس گزارش دفتردریایی بین المللی IMBدر سال 2013 خلیج عدن که بین کشور یمن و سومالی واقع شده و اقیانوس هند را به دریای سرخ پیوند می دهد. بحرانی ترین مسیر از نظر دزدی دریایی و تعداد گزارشات دزدی دریایی می باشد. (Tillmann,2013,1)
افزایش چشمگیر حملات راهزنان دریایی سومالیایی به کشتی های مختلف در سال 2008 میلادی، امنیت مسیرهای کشتیرانی را که هر ساله حدود بیست هزار کشتی در انواع مختلف از آن عبور
می کنند به شدت به خطر انداخته است (ICC IMB ,2013,21-23)
منطقه خلیج فارس نیز یکی از اصلی ترین راههای ارتباطی حمل و نقل کالاست که به لحاظ جغرافیایی و ژئوپلتیکی، و می تواند با کمترین هزینه ممکن، ارتباط تجاری و حمل و نقل بین کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای مرکزی را با سایر نقاط جهان برقرار یا تسهیل کند. اهمیت حمل و نقل در منطقه خلیج فارس از آن جهت است که اولاً حدود 70 درصد از ذخایر نفتی شناخته شده در این منطقه وجود دارد و بیش از 60 درصد تولید نفت روزانه اوپک، از طریق آب های این منطقه به کشورهای جهان صادر می شود.( صادقی،1386،52) و کشور جمهوری اسلامی ایران نقش بسزلیی در این منطقه دارد همچنین عمده واردات و صادرات کالا ی کشور ایران از طریق آبهای این منطقه به کشور وارد یا خارج می شود (صادقی،1386،54 )
با توجه ب

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره تفکر انتقادی، کارشناسی ارشد، سلامت اجتماعی، روانشناسی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی صنعت بیمه، جبران خسارت، متغیر مستقل، ارزش واقعی