پایان نامه با کلمات کلیدی دزدی دریایی، دریای سرخ، اقیانوس هند، قلمرو صلاحیت

دانلود پایان نامه ارشد

اخذ باج یا شکنجه و آزار یا سلب آزادی مسافران و خدمه مشمول تعریف دزدی دریایی است.
2) محدوده جغرافیایی محل وقوع دزدی دریایی، دریای آزاد یا منطق خارج از صلاحیت
دولت هاست.
3) تعریف دزدی دریایی بر اقدامات صورت گرفته توسط هواپیماهای خصوصی یا علیه این هواپیما در صورت انطباق شرایط فوق صدق می نماید.
4) عمل دزدی دریایی توسط خدمه کشتی ها یا هواپیماهای خصوصی و علیه هواپیماها یا کشتی های خصوصی صورت می پذیرد. بنابراین اقدام به دزدی دریایی توسط کشتی ها و هواپیماهای دولتی، علیه آن ها از تعریف دزدی دریایی خارج است.
5) صرف شورش خدمه این کشتی ها یا هواپیما و کنترل آنان بر کشتی یا هواپیما مصداق دزدی دریایی نبوده بلکه لازم است یا اقدام به کنترل به قصد ارتکاب اعمال مادی دزدی دریایی باشد یا در عمل چنین اقداماتی صورت پذیرد.(شجاعی اصل کلیبر ،1390،60)
2-4-2-4 تعریف دزدی دریایی از دیدگاه سازمان دریایی بين المللي(IMO)18
دزدی دریایی یعنی عملی که در ماده 101کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها(UNCLOS)19 تعریف شده است . و سرقت مسلحانه( دریایی) نیز به شرح ذیل تعریف می شود.
1- سرقت مسلحانه بر علیه کشتی ها یکی از اعمال زیر را شامل می شود .
2-هر عمل خشونت آمیز یا توقف یا غارت یا تهدید بصورتی که به جز عمل دزدی دریایی با قصد و غرض بر علیه کشتی یا اشخاص و یا اموال روی عرشه کشتی در آب های داخلی ، آب های مجمع الجزیره و آب های سرزمینی اتکاب می شود .
3-هر عملی که به قصد تحریک و ایجاد یا به قصدتسهیل ایجاد اعمال بالا انجام شود .
(IMO, Resolution A.1025(26), PAGE 4)
سازمان دریانوردی بین المللی که یک سازمان با مبنای مالی صنعتی است و بسیاری از اعضای آن در زمره شرکت های بیمه اند تعریف بسیار وسیع تری از دزدی دریایی ارائه می دهد که نتیجتاً شمار بیشتری از حوادث را مشمول این جرم قرار می دهد. این سازمان دزدی دریایی را چنین تعریف
می کند؛
«عمل سوار شدن» به هر گونه کشتی با هدف انجام دزدی یا هر گونه جرم دیگر و با هدف و یا احتمال به کار بردن زور برای پیشبرد این عمل.» .(شجاعی اصل کلیبر ،1390،59)
در تعریف ارائه شده همواره «سرقت مسلحانه» همراه با «دزدی دریایی» مطرح می شود. واژه ی مذکور در سازمان بین المللی دریانوردی مورد استفاده قرار گرفته و ممکن است چنین برداشت شود که همه اعمال خشونت آمیزی که اهداف یکسان و یا مشابه با اهداف دزدی دریایی را دارد، مشمول تعریف است؛ به ویژه این که، آن ها ممکن است بدون این که از کشتی بر علیه کشتی دیگری استفاده کنند این اعمال را مرتکب شوند.در اصطلاح سازمان دریایی بین المللی ، «سرقت مسلحانه» تنها در آب هایی که تحت اختیارات قانونی یک دولت است، رخ می دهد و بنابراین «سرقت مسلحانه» به حوزه آب های آزاد مانند دزدی دریایی کشیده نمی شود، مگر این که دو کشتی وجود داشته باشد.قطع نامه های شورای امنیت از این رویکرد تاسی کرده اند؛ به کار بردن عبارت دزدی دریایی و سرقت مسلحانه برای اقدامات علیه کشتی ها در آب های ساحلی سومالی و آب های آزادی که دور از ساحل سومالی هستند.» (تروس،1392،34)

2-4-2-5 تعریف دزدی دریایی از دیدگاه دفتر دریانوردی بین المللی(IMB) 20
تعریف دفتر دریانوردی بین المللی از دزدي دريايي دقیقا منطبق بر تعریف ارائه شده توسط (IMO)21 می باشد یعنی تعریف ماده 101کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها (UNCLOS)22 و تعریف سرقت مسلحانه ( دریایی) مندرج در راه حل شماره A 1025 (26)سازمان دریایی بین الملل در نشست بیست و ششم مورخ 18 ژانویه 2010 را شامل می شود.(ICC, IMB PIRACY REPORT CENTER ,1)
2-4-2-6 سایر تعاریف دزدی دریایی :
دیگر سازمان ها همچون اتاق های محلی بازرگانی و مراجع اداره کننده بنادر کشور ها، تعریف بسیار محدودتری از دزدی دریایی دارند تا به این ترتیب، شمار دزدها را در حداقل ممکن ارائه دهند. هدف آنان از این رویکرد نشان دادن سلامت و امنیت بنادرشان برای متقاعد ساختن مشتریان به استفاده از تسهیلات و امکانات بنادر است.(شجاعی اصل کلیبر ،1390،60)
نمونه آن در ماده 2 موافقت نامه منطقه ای مبارزه با دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها در آسیا در سال 2005 می باشد که سرقت مسلحانه کشتی ها را به شکل زیر تعریف می نماید:
(( هر اقدام غیر قانونی و خشونت بار یا بازداشت یا غارت کشتی ها، اشخاص یا اموال موجود در آن ها در درون قلمرو صلاحیت کشورهای مقصد یا مشارکت داوطلبانه و آگاهانه در چنین اعمالی و یا تشویق یا تسهیل عامدانه این اقدامات ذکر شده است)).(شجاعی اصل کلیبر ،1390،60)
لذا از بحث در مورد آنها در این پژوهش خودداری می شود.

2-4-3 تفاوت دزدي دريايي(piracy) و دزدي دريايي دولتي(privateering)
دزدي دريايي(piracy) و دزدي دريايي دولتي یا ناو مزدوری (privateering) متفاوت است. دزدی دریایی باید برای اهداف خصوصی صورت بگیرد ریشه در تفکیک بین دزدی دریایی و ناو مزدوری دارد. در گذشته ناو مزدوری عبارت بود از مصادره کشتی های تجاری هنگام بروز جنگ و مسلح کردن آن ها که در حقیقت به معنی دزدی دریایی تحت مجوز بود. (موسوی،1390،373)
ناومزدوران به دلیل اینکه می توانستند قبل از تشکیل یک دادگاه غنائم، کالاهای مسروقه را تحت تملک خود درآوردند، انگیزه کمتری برای ارتکاب اعمال خشونت آمیز از جمله نابود کردن شهود داشتند. به عبارت دیگر، تفکیک میان دزدی دریایی و ناو مزدوری برای کاپیتان کشتی ناو مزدور اهمیت داشت، چرا که به تصرف کشتی دشمن و غارت اموال آن مشروعیت می بخشید و در نتیجه آن ها را از تعقیب و پیگرد قانونی دولت صاحب پرچم قربانیان مصون می نمود. این تفکیک همچنین برای دولت ها نیز حائز اهمیت بود، از یک سو به دلیل اینکه آن ها از این عمل سود می بردند و از سوی دیگر با اعمال ارتکابی توسط این ناو مزدورها به عنوان یک ناوگان فرعی، از هزینه های ناشی از ایستایی در ناوگان خود جلوگیری می کرند. (موسوی،374،1390)
«وجه ممیز دزدی دریایی، استقلال از دولت و یا مقامات مرتبط با آن می باشد.» (موسوی،375،1390)
2-4-4 مفهوم بکار رفته از دزدی دریایی در این پژوهش :
در این پژوهش تعریف دزدی دریایی معادل با تعریف ارائه شده توسط دفتر دریانوردی بین المللی در نظر گرفته می شود بعبارتی سرقت مسلحانه (دریایی) نوعی دزدی دریایی محسوب می شود و در آن از کشتی بر علیه کشتی دیگری استفاده می شود و بنابراین مفهوم دزدی دریایی معادل دزدی دریایی و( سرقت مسلحانه (دریایی)در نظر گرفته شده است فارغ از اینکه در آبهای آزاد و یا آبهای داخلی بوقوع پیوسته باشد.تعریف دزدی دریایی دولتی که شکل خاصی از جنگ می باشد و توسط دولت ها بصورت قانونی پشتیبانی می شود جزء این تعریف لحاظ نمیگردد.

2-4-5 کشورهای پیشرو
منظور از کشور های پیشرو کلیه کشور هایی که بطور مستقل و یا با همکاری سازمانها ی منطقه ای و یا بین المللی اعم از سازمان ملل متحد برای حل مشکل دزدی دریایی پیشقدم شده و دست به اقدام زده اند . بصورتی که اقدامات آنها راه حل های مناسبی را جهت کاهش و یا بر طرف نمودن این خطر و کاهش اثرات آن بر حمل و نقل کالا ( بیمه های باربری) ایجاد نموده است که بتفصیل به آن اشاره خواهد شد.

2-5 بخش پنجم :
2-5-1 پراکندگی جغرافیایی دزدی دریایی در سراسر جهان :
اکثر نقاط دریایی و بنادر جهان در معرض دزدی دریایی قرار گرفته اند بر اساس گزارش آماری سالانه دفتر دریانوردی بین المللی23 ، 52 مرکز فعال در سال 2013 گزارش شده است .
نقشه های این مناطق بر اساس گزارشات دزدی دریایی واصله به مرکز دزدی دریایی دفتر دریانوردی بین المللی24 در سال 2014 با همکاری نهاد های مختلفی مانند ناسا25 تهیه و بصورت زنده درسایت کمیته تخلفات اتاق بازرگانی بین المللی26 موجود و قابل مشاهده می باشد. جهت اطلاع بیشتر آدرس در زیر نویس آورده شده است. همچنین عکس نفشه های هوایی مرکز دزدی دریایی دفتر دریانوردی بین المللی27 نیز در انتها ی این تحقیق در بخش نقشه ها قابل مشاهده می باشد.(IMB, ICC(CCS),PRC, Live piracy map)
2-5-2 انواع حملات دزدی دریایی بر اساس میزان موفقیت و نوع حملات :
حملات دزدان دریایی بر اساس میزان موفقیت و نوع حملات به چهار دسته کلی تلاش برای حمله ، ورود به عرشه کشتی ، آتش گشودن و ربودن کشتی قابل تقسیم است در این آمار در دوره 5 ساله از سال 2009 تا سال 2013 به شرح ذیل می باشد.
آمار بر اساس نوع حمله دریایی از ژانویه تا دسامبرسال های 2009 تا 2013
نوع حمله
2009
2010
2011
2012
2013
تلاش برای حمله
85
89
105
67
28
ورود به عرشه کشتی
155
196
176
174
202
آتش کشودن
121
107
113
28
22
ربودن کشتی
49
53
45
28
12
جمع
410
445
439
297
264
(ICC IMB Piracy,2013,11)
2-5-3 آمار مناطق مورد حمله
آمار مناطق مورد حمله دزدی دریایی در بازه زمانی سالهای 2009 تا 2013 به شرح ذیل
می باشد .
ردیف
مکان ها
2009
2010
2011
2012
2013
1
آسیای جنوب شرقی
اندونزی
15
40
46
81
106
2
تنگه مالاگا
2
2
1
2
1
3
مالزی
16
18
16
12
9
4
میانمار(برمه)
1

1

5
فیلیپین
1
5
5
3
3
6
تنگه سنگاپور
9
3
11
6
9
7
تایلند
2
2

8
خاوردور چین
1
1
2
1

9
دریای جنوبی چین
13
31
13
2
4
10
ویتنام
9
12
8
4
9
11
شبه قاره هند بنگلادش
18
23
10
11
12
12
هند
12
5
6
8
14
13
آمریکای لاتین برزیل
5
9
3
1
1
14
کلمبیا
5
3
4
5
7
15
کاستاریکا
3
1
3
1

16
جمهوری دومینیکن

1
1
17
اکوادور
2
3
6
4
3
18
گویان

2
1

2
19
هایتی
4
5
2
2

20
پرو
13
10
2
3
4
21
ونزوئلا
5
7
4

22
آفریقا الجزیره

1

23
انگولا

1

24
بنین
1

20
2

25
کامرون
3
5

1

26
جمهوری دموکراتیک کنگو
2
3
4
2

27
مصر

2
3
7
7
28
گابون

2
29
غنا
3

2
2
1
30
گینه
5
6
5
3
1
31
گینه بیساو
1

32
خلیج عدن
117
53
37
13
6
33
ساحل عاج
2
4
1
5
4
34
کنیا
1

1
1
1
35
لیبریا

1

36
موریتانی

1
37
مراکش

1
38
موزامبیک

2
2
39
نیجریه
29
19
10
27
31
40
دریای سرخ
15
25
39
13
2
41
سیرالئون

1
1
2
42
سومالی
80
139
160
49
7
43
تانزانیا
5
1

2
1
44
کونگو

1
3
4
3
45
توگو
2

6
15
7
46
بقیه مناطق دنیا دریای عرب
1
2

47
دریای خزر
1

48
خلیج عمان
1

49
اقیانوس هند
1

50
عراق

2

51
دریای مدیترانه

1

52
عمان
4

1

جمع سالیانه
410
445
439
297
264
(ICC IMB Piracy,2013,5&6)
دزدی دریایی در مناطق ذیل به دزدان دریایی سومالی مربوط شده است :
1- مناطق خلیج عدن
2- دریای سرخ
3- خلیج فارس
4- اقیانوس هند
5- عمان (ICC IMB Piracy,2013,5&6)

حدود 75 % از کل 264مورد حمله دزدی دریایی گزارش شده سراسر جهان در سال 2013 در 7 منطقه ذیل اتفاق افتاده است :
1- اندونزی با 106 حمله
2- هند با 14 حمله
3- بنگلادش 12 حمله
4- ویتنام 9 حمله
5- تنگه سنگاپور 9 حمله
6- نیجریه 31 حمله
7- مالزی 9 حمله (ICC IMB Piracy,2013,5&6)

(ICC IMB Piracy,2013,5&6)
2-5-4 کشتی های مورد حمله دزدی دریایی در سال 2013
همانگونه که مشاهده می شود کشتی های مورد حمله دزدی دریایی کشتی حامل کالای فله و کشتی کانتینری و لنج حمل بار و کشتی مخصوص حمل کالای عمومی کشتی حمل کالای یخ زده و کشتی حمل خودرو ، کشتی حمل مواد شیمیایی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی دزدی دریایی، سازمان ملل، کنوانسیون ژنو، امپراتوری روم Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی دریای سرخ، اقیانوس هند، نفت و گاز، دزدی دریایی