پایان نامه با کلمات کلیدی درک خطر، تحلیل واریانس، رفتارهای پرخطر، ادراک کنترل

دانلود پایان نامه ارشد

مطالعه اول، سپس یافتههای مطالعه دوم ارائه خواهد شد. در بخش اول اطلاعات توصیفی مطالعه اول از جمله خصوصیات جامعه شناختی آزمودنی ها و میانگین و انحراف معیار نمرات مبتدیان و باتجربه ها و تحلیلهای استنباطی گزارش خواهد شد. در بخش دوم نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه ها در متغیرهای پژوهش، سپس بررسی پیش فرض های تحلیل کواریانس و یافته های حاصل از تحلیل استنباطی داده ها برای آزمون فرضیه های پژوهش مطرح می شود. جهت تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده از نرم افزار آماري «SPSS» نسخه 19 استفاده شده است. ضمناً براي كليه فرضيه ها سطح معني داري 05/0== در نظر گرفته شده است.

بررسی توصیفی مطالعه اول
مشخصات جمعیت شناختی شرکت کنندگان
در جدول 4-1 توصیف آماری متغیرهای مربوط به مشخصات شرکت کنندگان آورده شده است. بر اساس نتایج مندرج، حداقل سن رانندگان مبتدی 18 سال و بیشترین سن 39 سال با میانگین 29/24 سال و انحراف استاندارد 15/5 می باشد در حالیکه حداقل سن رانندگان باتجربه 24 سال و بیشترین سن 47 سال با میانگین 63/30 و انحراف استاندارد 26/5 بود. و نیز در میان شرکت کنندگان مبتدی، حداقل ماه اخذ گواهینامه 0 ماه و حداکثر 132 ماه (11سال) با میانگین 30/39 ماه و انحراف استاندارد 27/37 می باشد که در همین راستا نیز حداقل ماه اخذ گواهینامه برای رانندگان باتجربه 48 ماه (4سال) و حداکثر آن 240 ماه (20سال) با میانگین 114 ماه و انحراف استاندارد 96/44 بود.حداقل و حداکثر ماه‌های رانندگی برای مبتدیان به ترتیب 0 و 48 ماه (4سال) با میانگین 29/16 و انحراف استاندارد 51/13 و برای باتجربه‌ها حداقل ماه رانندگی 60 ماه (5سال) و حداکثر 264 ماه (22سال) با میانگین 67/111 و انحراف استاندارد 9/53 بود. با توجه به نتایج مندرج در جدول حداقل دقایق رانندگی روزانه برای مبتدیان 0 دقیقه و حداکثر 300 دقیقه (5ساعت) با میانگین 68/78 و انحراف استاندارد 91/77 و برای راننده‌های باتجربه حداقل آن نیز 0 دقیقه و حداکثر 600 ماه (10ساعت) با میانگین 46/148 و انحراف استاندارد 17/113 بود. مبتدیان در یک سال اخیر حداقل 0 بار و حداکثر 3 بار با میانگین 50/0 و انحراف استاندارد 90/0 و باتجربه‌ها نیز دارای همین حداقل، حداکثری با میانگین 44/0 و انحراف استاندارد 79/0 تجربه تصادف گزارش کردند. در نهایت حداقل تخمین میزان مهارت رانندگی گزارش شده برای مبتدیان 1 و برای باتجربه‌ها 4 و حداکثر برای هر دو گروه رانندگان 10 بود که میانگین و انحراف استاندارد رانندگان مبتدی به ترتیب 35/6 و 14/2 و باتجربه‌ها 83/7، 65/1 بود.
جدول 4-1 شاخص‌های شرکت کنندگان
متغیرها

Min
Max
M
SD
سن
مبتدی
18
39
29/24
15/5

باتجربه
24
47
63/30
26/5
گواهینامه (ماه)
مبتدی
0
132
30/39
27/37

باتجربه
48
240
00/114
96/44
رانندگی (ماه)
مبتدی
0
48
29/16
51/13

باتجربه
60
264
67/111
90/53
میزان ساعت (دقیقه)
مبتدی
0
300
68/78
91/77

باتجربه
0
600
46/148
17/113
تعداد تصادفات
مبتدی
0
3
50/0
90/0

باتجربه
0
3
44/0
79/0
میزان مهارت
مبتدی
1
10
35/6
14/2

باتجربه
4
10
83/7
65/1

جدول 4-2 وضعیت تحصیلی و جنسیت رانندگان مبتدی و باتجربه را نشان می‌دهد، که فراوانی و درصد هریک از آنها در دو گروه مشخص شده است. در گروه رانندگان مبتدی با 44 زن و 7 مرد که همگی بالای دیپلم بوده و 41% کارشناسی، 9% کارشناسی ارشد و 1% دکترا می‌باشند. در گروه رانندگان باتجربه نیز با 24 زن و 25 مرد، 3% دارای مدرک تحصیلی دیپلم، 18% کارشناسی، 21% کارشناسی ارشد و 7% دکترا بودند.

جدول4-2 وضعیت تحصیلی و جنسیت شرکت کنندگان
وضعیت

فراوانی
درصد
دیپلم
مبتدی
0
0%

با تجربه
3
3%
کارشناسی
مبتدی
41
41%

با تجربه
18
18%
کارشناسی ارشد
مبتدی
9
9%

با تجربه
21
21%
دکترا
مبتدی
1
1%

با تجربه
7
7%
زن
مبتدی
44
44%

با تجربه
24
24%
مرد
مبتدی
7
7%

با تجربه
25
25%

جدول 4-3 میانگین و انحراف استاندارد درک خطرات ترافیکی را در دو گروه رانندگان مبتدی و باتجربه نشان می دهد. همانطور که در جدول مشاهده می شود میانگین درک خطر/ احتمال آسیب در رانندگان مبتدی کمتر از میانگین درک خطر/ احتمال آسیب در رانندگان باتجربه است. همچنین درک خطر/ شدت آسیب جسمی در رانندگان مبتدی کمتر از درک خطر/ شدت آسیب جسمی در رانندگان باتجربه می باشد و نیز میانگین درک خطر/شدت آسیب روانی رانندگان مبتدی کمتر از میانگین درک خطر/شدت آسیب روانی در باتجربه‌ها بود.

جدول 4-3 میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای درک خطرات ترافیکی بر حسب گروه
متغیر

M
SD
درک خطر/ احتمال آسیب
مبتدی
52/2
67/0

باتجربه
92/2
14/1
درک خطر/ شدت آسیب جسمی
مبتدی
92/2
60/0

باتجربه
34/3
06/1
درک خطر/ شدت آسیب روانی
مبتدی
32/3
82/0

باتجربه
62/3
07/1

جدول 4-4 میانگین و انحراف استاندارد مولفه‌های نگرش رانندگان مبتدی و باتجربه را نشان می‌دهد. همانطور که در جدول 4-4 مشاهده می شود در تمامی خرده مقیاس‌های نگرش رانندگان مبتدی نسبت به رانندگان باتجربه نگرش مثبت‌تری دارند. میانگین انگیزه، نگرش رفتاری، هنجار ذهنی، هنجاراخلاقی، هنجار توصیفی و ادراک کنترل رفتاری به ترتیب در رانندگان مبتدی 71/5، 71/4، 26/6، 11/5، 62/4، 56/4 با انحراف استانداردهای 42/1، 27/1، 63/1، 26/1، 43/1، 54/1 می باشد و همین خرده مقیاس ها در رانندگان باتجربه به ترتیب 84/4، 53/4، 38/5، 7/4، 54/4، 3/63 با انحراف استانداردهای 78/1، 42/1، 20/1، 61/1، 27/1 و 77/1 بود.
جدول 4-4 میانگین و انحراف استاندارد نگرش در دو گروه رانندگان مبتدی و با تجربه
متغیر

M
SD
انگیزه
مبتدی
71/5
42/1

با تجربه
84/4
78/1
نگرش رفتاری
مبتدی
71/4
27/1

با تجربه
53/4
42/1
هنجار ذهنی
مبتدی
26/6
63/1

با تجربه
38/5
20/1
هنجار اخلاقی
مبتدی
11/5
26/1

با تجربه
7/4
61/1
هنجار توصیفی
مبتدی
62/4
43/1

با تجربه
54/4
27/1
ادراک کنترل رفتاری
مبتدی
56/4
54/1

با تجربه
63/3
77/1

در جدول5-4 میانگین و انحراف استاندارد رفتار پرخطر رانندگی در رانندگان مبتدی و باتجربه قابل مشاهده می‌باشد. همانطور که مشهود است میانگین رفتارهای پرخطر در رانندگان مبتدی اندکی کمتر از میانگین در رانندگان باتجربه می باشد.
جدول 4-5 میانگین و انحراف استاندارد رفتار پر خطر رانندگی در دو گروه رانندگان مبتدی و با تجربه
متغیر

M
SD
رفتار پر خطر رانندگی
مبتدی
08/2
56/0

با تجربه
31/2
69/0

در قسمت بعدی فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرار میگیرند.
فرضیه اول پژوهش:
فرضیه اول این تحقیق حاکی از آن بود که بین درک خطر افراد گروه مبتدی و باتجربه تفاوت وجود دارد.جهت آزمون فرضیه تفاوت بین درک خطر رانندگان مبتدی و باتجربه از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) استفاده شد. در این آزمون نوع گروه ها (گروه مبتدی و باتجربه) به عنوان متغیر مستقل، نمرات درک خطر/ احتمال آسیب، درک خطر/ شدت آسیب جسمی، درک خطر/شدت آسیب روانی به عنوان متغیر وابسته وارد تحلیل شدند.

جدول 6-4 نتیجه آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) برای نمره درک خطرات ترافیکی

مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
درک خطر/ احتمال آسیب
02/4
97
02/4
6/4
03/0
درک خطر/ شدت آسیب جسمی
13/4
97
12/4
54/5
02/0
درک خطر/ شدت آسیب روانی
98/1
97
98/1
18/2
14/0

آزمون پیلایی نشان داد که رابطه خطی میان متغیرهای وابسته بین دو گروه مبتدی و باتجربه معنادار است (1/0 , p= 11/2 F(3/95)=).
با توجه به نتایج جدول فوق، نمره مولفه ی درک خطر/ آسیب بین دو گروه مبتدی و با تجربه تفاوت معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر نمره درک خطر/ احتمال مصدومیت در رانندگان باتجربه بالاتر از رانندگان مبتدی است (6/4F= ، 05/0p). همچنین در مولفه ی درک خطر/ شدت آسیب جسمی نیز بین نمرات دو گروه باتجربه و مبتدی تفاوت معنادار وجود دارد، به عبارت دیگر نمره درک خطر/ شدت آسیب جسمی در رانندگان با تجربه بالاتر از رانندگان مبتدی است (54/5F= ، 05/0p ).
اما در مولفه‌ی درک خطر /شدت آسیب روانی بین نمرات رانندگان مبتدی و با تجربه تفاوت معنادار وجود ندارد.

فرضیه دوم پژوهش:
فرضیه دوم بیان می کند که نگرش نسبت به رانندگی با سرعت/ سبقت مجاز در بین رانندگان مبتدی و با تجربه تفاوت وجود دارد. به منظور بررسی این فرضیه از آزمون MANOVA استفاده شد. در این آزمون نیز نوع گروه ها (گروه مبتدی و باتجربه) به عنوان متغیر مستقل و مولفه های نگرش به عنوان متغیر وابسته وارد تحلیل شدند.

جدول 7-4 نتیجه آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) برای نمره مولفه های نگرش

مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
انگیزه
86/18
98
86/18
24/7
008/0
نگرش رفتاری
76/0
98
76/0
42/0
51/0
هنجار ذهنی
65/19
98
65/19
5/9
003/0
هنجار اخلاقی
16/4
98
16/4
002/2
16/0
هنجار توصیفی
188/0
98
188/0
101/0
75/0
ادراک کنترل رفتاری
66/21
98
66/21
84/7
006/0

جدول 7-4 نشان میدهد که نمرات رانندگان مبتدی از نمرات رانندگان باتجربه در انگیزه رعایت سرعت/سبقت مجاز، هنجار ذهنی نسبت به رعایت سرعت/سبقت مجاز و ادراک کنترل رفتاری در رعایت سرعت/ سبقت مجاز بطور معناداری متفاوت است. یعنی نگرش مثبت رانندگان با تجربه در این سه مولفه بالاتر از رانندگان مبتدی است.
نمرات رانندگان مبتدی از نمرات رانندگان باتجربه در مولفه های نگرش رفتاری، هنجار اخلاقی و هنجار توصیفی نسبت به رعایت سرعت/ سبقت مجاز تفاوت معناداری مشاهده نشد.

فرضیه سوم پژوهش:
فرضیه سوم بیان می کند که رفتارهای پرخطر ترافیکی در رانندگان مبتدی و با تجربه متفاوت است. به منظور بررسی این فرضیه از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) استفاده شد. در این آزمون نوع گروه ها (گروه مبتدی و باتجربه) به عنوان متغیر مستقل و رفتارهای پرخطر رانندگی به عنوان متغیر وابسته تحلیل شدند.

جدول 8-4 نتیجه آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) برای نمره رفتارهای پرخطر رانندگی

مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
درون گروهی
33/1
1
33/1
35/3
07/0
برون گروهی
94/38
98
39/0

مجموع
28/40
99

نتایج جدول فوق نشان می دهد که نمرات مربوط به رفتارهای پرخطر رانندگی در دو گروه رانندگان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی درک خطر، رفتارهای پرخطر، طرح پژوهش، متغیر مستقل Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی درک خطر، پیش آزمون، گروه کنترل، رفتار پرخطر