پایان نامه با کلمات کلیدی درماندگی مالی، تامین مالی، بهای تمام شده

دانلود پایان نامه ارشد

ن حسابهای پرداختنی به میانگین روزانه بهای تمام شده کالای فروش رفته برای شرکت i در سال t،
α_(i,t) نیز عرض از مبدا مدل است و ε_(i,t) نیز خطای مدل رگرسیونی می باشد.
برای اندازه گیری متغیر 〖financial distress〗_(i,t-1) از یک متغیر دامی استفاده می شود. چنانچه شرکت i در سال t-1 به درماندگی مالی مبتلا باشد، متغیر فوق عدد یک و در غیر اینصورت صفر خواهد بود. دلیل استفاده از درماندگی مالی سال قبل بدین دلیل است که پس از بروز درماندگی مالی، اثرات آن بر شرکت آشکار و مبرهن خواهد گشت و لذا بدین منظور یک فرجه یکساله در نظر گرفته شده است (مولینا و پریو، 2012، 190).
همچنین X_(i,t) نیز ماتریس متغیرهای کنترلی می باشد. متغیرهای کنترل در این پژوهش عبارتند از:
اندازه شرکت: شرکتهای بزرگ می توانند از قدرت بازار خود استفاده کرده و از اعتبارات تجاری استفاده کرده و از این مزیت خویش بهره برداری کنند (ویلنر9، 2000).
رشد فروش: شرکتهایی که بنا به دلایل ناخواسته خارجی، تغییرات شدیدی در فروش را تجربه می کنند، به همراه آن، تغییراتی را نیز در حسابهای پرداختنی تجاری تجربه خواهند کرد. ممکن است یک عرضه کننده، این نوع شرکتها را به عنوان شرکت در حال رشد سریع تصور کند و انگیزه ای برای گسترش روابط تجاری با آن شرکت ایجاد شود و مراودات اعتباری با آن شرکت را افزایش دهد و یا در موارد کاهش فروش نیز اتفاق معکوسی رخ دهد.
طول چرخه تجاری:طولاني بودن چرخه عملياتي موجب طولاني شدن فاصله زمانيتبديل محصولات به جريانهاي نقدي مي شود و لذا طولانی تر شدن این زمان باعث کاهش توانایی شرکت در تصفیه حسابهای پرداختنی تجاری خواهد شد.
جریان وجه نقد عملیاتی: هدف اصلی شرکتها تولید وجه نقد است. چنانچه شرکتی قادر به ایجاد وجه نقد نباشد، بناچار باید برای تامین نیازهای نقدینگی خود به سایر منابع تامین وجه نقد روی بیاورد که حسابهای دریافتنی یکی از آنهاست. بنابراین انتظار میرود میزان جریان وجه نقد عملیاتی با سطح حسابهای دریافتنی رابطه معکوسداشته باشد.
در مدل فوق، چنانچه ضریب متغیر درماندگی مالی مثبت و معنادار باشد، می توان ادعا کرد که درماندگی مالی باعث افزایش تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی، رابطه مستقیم دارد.

1-10-2 آزمون فرضیه دوم:
برای بررسی تاثیر افزایش استفاده از تامین مالی بوسیله حسابهای پرداختنی تجاری بر روی عملکرد شرکتهای مبتلا به درماندگی مالی از مدل اوپلر و تیتمن10 (1994) و مولینا و پریو (2012) استفاده می شود که به شرح زیر است:
رابطه 1-2
〖Performance〗_(i,t)= δ+β_1 〖financial distress〗_(i,t-1)+β_2 〖(Increase TPay⁄CGS)〗_(i,t-1→t)+β_3 ((Increase TPay⁄CGS)_(i,t-1→t)*〖financial distress〗_(i,t-1))+γX_(i,t)+ε_(i,t)

عملکرد مالی طی سال t اندازه گیری می شود و متغیرهای کنترلی نیز برای سال t اندازه گیری می شوند و همانند آنچه می باشند که برای مدل قبل معرفی گردید.
همچنین همانند مدل قبل، برای اندازه گیری درماندگی مالی از اطلاعات سال t-1 استفاده می شود. برای اندازه گیری افزایش در حسابهای پرداختنی نیز دوره یک ساله از سال t-1 تا سال t استفاده خواهد شد و اندازه گیری آن همانند آنچه می باشد که برای مدل قبل بیان شد.
برای اندازه گیری عملکرد نیز از نسبت سود عملیاتی به میانگین مجموع داراییها برای سال t استفاده خواهد شد.
ضریب β_3 در مدل فوق، تاثیرات افزایش تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی بر روی عملکرد را در شرایط ابتلا به درماندگی مالی نشان می دهد. چنانچه این ضریب منفی و معنادار باشد، می توان ادعا کرد که افزایش تامین مالی از طریق حسابهای دریافتنی در شرایط ابتلا به درماندگی مالی، باعث کاهش عملکرد شرکت می شود. لذا این فرض پذیرفته می شود که افزایش تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی باعث افزایش هزینه های درماندگی مالی می شود.
1-11 متغیرها و واژههای کلیدی
درماندگی مالی: برای اندازه گیری درماندگی مالی نیز از بر مبنای معیار مورد استفاده آسکویز، گرتنز و شارفستین11 (1994) و مولینا و پریو (2012) از نسبت پوشش بهره استفاده شده است. چنانچه نسبت پوشش بهره برای شرکتی در دو سال متوالی کمتر از یک باشد، یا در یک سال کمتر از 8/0 باشد، آن شرکت به عنوان شرکت مبتلا به درماندگی مالی طبقه بندی می شود. نسبت پوشش بهره به صورت زیر محاسبه می شود:
سود قبل از کسر بهره و مالیات تقسیم بر هزینه بهره.
نسبت میانگین حسابهای پرداختنی به میانگین روزانه بهای تمام شده کالای فروش رفته عبارت است از:
(میانگین حسابهای پرداختنی ابتدا و انتهای دوره، تقسیم بر کل بهای تمام شده کالای فروش رفته طی دوره) تقسیم بر 365 روز.
دلیل استفاده از میانگین بهای تمام شده کالای فروش رفته روزانه برای مقیاس بندی حسابهای پرداختنی تجاری این است که عامل ایجاد کننده حسابهای پرداختنی تجاری، بهای تمام شده کالای فروش رفته می باشد؛ نه عواملی دیگر مانند مجموع داراییها.
اندازه شرکت: شرکتهای بزرگ می توانند از قدرت بازار خود استفاده کرده و از اعتبارات تجاری استفاده کرده و از این مزیت خویش بهره برداری کنند (ویلنر12، 2000). برای اندازه گیری ارزش شرکت از معیار لگاریتم طبیعی میانگین مجموع داراییها در پایان دوره و مجموع فروشها طی دوره مالی استفاده خواهد شد.
رشد فروش: شرکتهایی که بنا به دلایل ناخواسته خارجی، تغییرات شدیدی در فروش را تجربه می کنند، به همراه آن، تغییراتی را نیز در حسابهای پرداختنی تجاری تجربه خواهند کرد. ممکن است یک عرضه کننده، این نوع شرکتها را به عنوان شرکت در حال رشد سریع تصور کند و انگیزه ای برای گسترش روابط تجاری با آن شرکت ایجاد شود و مراودات اعتباری با آن شرکت را افزایش دهد و یا در موارد کاهش فروش نیز اتفاق معکوسی رخ دهد. رشد فروش نیز عبارت است از تفاوت فروش امسال با فروش سال قبل، تقسیم بر فروش سال قبل.
طول چرخه تجاری: عبارت است از لگاریتم طبیعی مدت چرخه عملیات که مدت چرخه عملیات برابر است با حاصل رابطه زیر:
[(فروش)/(میانگین ح.د تجاری) +(ب.ت.ک.ف)/(میانگین موجودی کالا)]
طولاني بودن چرخه عملياتي موجب طولاني شدن فاصله زمانيتبديل محصولات به جريانهاي نقدي مي شود و لذا طولانی تر شدن این زمان باعث کاهش توانایی شرکت در تصفیه حسابهای پرداختنی تجاری خواهد شد.
جریان وجه نقد عملیاتی: برای عملیاتی کردن این متغیر از نسبت جریان وجه نقد عملیاتی به مجموع فروشها استفاده خواهد شد. دلیل استاندارد کردن با استفادهاز مجموع فروشها این است که عامل اصلی ایجاد وجه نقد عملیاتی، درآمد فروش میباشد.
عملکرد مالی: برای عملیاتی کردن این متغیر نیز از نرخ بازده داراییها (ROA) استفاده خواهد شد که عبارت است از سود خالص عملیاتی تقسیم بر میانگین مجموع داراییهای ابتدا و انتهای دوره.

1-12 خلاصه فصل
در این فصل پس از بیان مقدمه کوتاه، مساله تحقیق بیان گردید و کلیاتی مختصر در مورد مبانی نظری، سوالات و فرضیه ها و روش اجرای پژوهش ارائه گردید. در فصول پیش رو مبانی نظری و پیشینه، روش تحقیق، تجزیه و تحلیل داده و همچنین بحث و نتیجهگیری ارائه خواهد شد.

فصل دوم
مباني نظري و پيشينه تحقيق
در این فصل موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت :
مبانی نظری درماندگی مالی

مراحل و اثرات درماندگی مالی :
اولین مرحله = شامل منفی شدن خالص جریانات نقدی عملیاتی و وقوع زیان و همچنین کاهش ارزش بازار سهام شرکت
دومین مرحله = شامل تلاش مدیریت برای کاهش هزینه ها
سومین مرحله = پرداخت های لازم به عرضه کنندگان، کارکنان و اعتباردهندگان با تاخیر صورت میگیرد
چهارمین مرحله = ورشکستگی

روش های تامین مالی در شرایط بحران مالی و اثرات آنها

پیشینه تحقیق

خلاصه فصل

مقدمه :
هر شرکتی که تاسیس میشود در ابتدا یک طرح کسب و کار ارائه میدهد و داراییهایی را که برای اجرای این طرح نیاز دارد، خریداری میکند. پس از اینکه شرکت فعالیت خود را آغاز کرد، دو حالت پیش میآید: الف)طرح کسب و کار با موفقیت انجام میشود، که در این حالت بازپرداخت اصل و فرع بدهیها به موقع انجام میشود و بازده مورد انتظار سهامداران نیز تحقق مییابد؛ و ب)طرح کسب و کار با شکست مواجه میشود که در این صورت جریانات نقدی خروجی از جریانات نقدی ورودی تجاوز میکند. بدیهی است که اگر شرکت به حالت دوم دچار شود، نمیتواند تا ابد در این حالت به تداوم فعالیت، ادامه دهد. زمانی فرا خواهد رسید که شرکت با درماندگی مالی روبرو میشود، یعنی وضعیتی که در آن وجوه نقد موجود برای پرداخت به عرضهکنندگان، کارکنان، و اعتباردهندگان کافی نیست. علائم اولین مرحله از درماندگی مالی، شامل منفی شدن خالص جریانات نقدی عملیاتی و وقوع زیان و همچنین کاهش ارزش بازار سهام شرکت میباشد. چنانچه این علائم ادامهدار شوند، مدیریت بایستی برای برطرف کردن آن اقداماتی انجام دهد. علائم دومین مرحله از درماندگی مالی شامل تلاش مدیریت برای کاهش هزینه ها میباشد، مانند منتظر خدمت کردن برخی از کارکنان. اگر این وضعیت همچنان ادامه یابد، شرکت وارد سومین مرحله از درماندگی مالی میشود. در این مرحله پرداختهای لازم به عرضهکنندگان، کارکنان و اعتباردهندگان با تاخیر صورت میگیرد. در این مرحله ممکن است شرکت به اقدامات جدیتری دست بزند؛ مانند مذاکره با اعتباردهندگان برای زمانبندی بازپرداخت بدهیها، فروش داراییها و ادغام با شرکتهای موفقتر در صنعت مربوطه.
درصورتی که مشکلات شرکت حل نگردد و اقداماتی در جهت رفع آنها انجام نشود ، فرض تداوم فعالیت شرکت با ابهام مواجه میشود و صورت های مالی نمی توانند بر مبنای فرض تداوم فعالیت تهیه گردند
اگر هیچ اقدامی منجر به حل مساله و خروج شرکت از بحران درماندگی مالی نگردد، شرکت وارد پنجمین مرحله از درماندگی مالی، یعنی ورشکستگی میگردد (فلاحپور، 14:1383و15).
حال این مساله ممکن است پیش آید که در این هنگام آیا اعتباردهندگان و سرمایهگذاران میل و رغبتی برای سرمایه گذاری در یک فرصت سرمایهگذاری ریسکی را دارند و یا منابع خود را در سایر آلترناتیوهای کم ریسکتر سرمایه گذاری خواهند کرد. با توجه به ریسکگریز بودن سرمایهگذار عقلایی، بدیهی است که توان شرکت در تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی و همچنین تامین مالی از طریق وام بانکی کاهش خواهد یافت؛ زیرا توان بازپرداخت اصل و بهره وام و اعتبارات برای اعتباردهندگان حائز اهمیت میباشد. (امیری و محمدی خورزوقی، 1391: 61)
بنابراین تحلیل رفتار شرکتهای مبتلا به درماندگی مالی برای تداوم فعالیتهای عملیاتی معمول خود و تامین مالی از سایر طرق نامعمول مانند خرید اعتباری و نسیه از عرضهکنندگان مواد اولیه و سایر تامینکنندگان موضوع جالبی است که کمتر به آن توجه شده است، چرا که حسابهای پرداختنی تجاری یکی از متداولترین حسابهای ترازنامه بسیاری از شرکتها میباشد ولی رفتار این حساب و تاثیرپذیری آن در شرایط مختلف عملکردی شرکت، کمتر مورد بررسی موشکافانه قرار گرفته است و در زمینه تاثیر درماندگی مالی بر حسابهای پرداختنی تجاری تحقیقی در ایران صورت نگرفته است.
با توجه به موارد فوقالذکر یکی از مسائل تحقیق حاضر این خواهد بود که درماندگی مالی چه تاثیری بر روی تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی تجاری خواهد داشت. از سویی دیگر این بحث نیز قابل بررسی است که آیا تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی تجاری میتواند راهگشای مشکلات اقتصادی شرکتهای مبتلا به درماندگی مالی باشد و یا خیر. لذا مساله دیگر این است که این نوع از تامین مالی چه تاثیری بر روی عملکرد شرکتهای مبتلا به درماندگی مالی خواهد داشت.
با توجه به تاثیر ورشکستگی بر نحوه ی رفتار مدیریت ،در این پایان نامه به دنبال بررسی تاثیر درماندگی مالی بر تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی در شرایط بحران مالی هستیم.
این روش تامین مالی و این رفتار مدیریت، یا بایستی یک راه درمان باشد یا یک سیر باطل. بنابراین اثر این رفتار بر عملکرد مدیریت هم باید بررسی گردد.
در این فصل مبانی نظری

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع روش حداقل مربعات، دینامیکی، افزایش مشارکت Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بحران مالی، ورشکستگی، درماندگی مالی