پایان نامه با کلمات کلیدی داده های تلفیقی، تمرکز مالکیت، متغیر مستقل

دانلود پایان نامه ارشد

ص 87). این تحقیق از نظر ماهیت و روش گردآوري‌ اطلاعات‌ از نوع ‌تحقيقات‌ غيرآزمايشي‌ وتوصیفی بوده وهدف اصلی آن تعیین وجود، میزان و نوع رابطه بین متغیرهای مورد آزمون می باشد.

3-1-5)روش‌ جمع‌آوري‌ داده‌ها
داده‌ها و اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ اين‌ تحقيق‌ دو دسته‌ تقسيم‌ مي‌شوند، دسته‌ اول‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ ادبيات ‌موضوعي‌ و تحقيقات‌ انجام‌ شده‌ در حوزه‌ مربوطه‌ مي‌باشد، لذا با مراجعه‌ به‌ منابع‌ كتابخانه‌اي‌ شامل ‌كُتب‌ مجلات‌ هفتگي‌ و ماهنامه‌ها، انتشارات‌ مراكز تحقيقاتي‌ و پژوهشي‌، پايان‌نامه‌هاي‌ تحصيلي‌ و رساله‌هاي‌ تحقيقي‌ مرتبط‌ و مقالات‌ لاتين‌، بخش‌ تئوريك‌ و ادبيات‌ تحقيق‌، جمع‌آوري‌، بررسي‌ و تدوين ‌گرديد.
دسته‌ دوم‌ شامل‌ داده های‌ مربوط‌ به‌ فرضيات‌ و متغيرهاي‌ تحقيق‌ بوده‌ است‌ كه‌ با استفاده‌ از نرم‌افزارهاي‌ «تدبيرپرداز» و «ره‌آورد نوين‌«و نيز پايگاه‌ اينترنتي‌ بورس‌ اوراق و لوح‌هاي‌ فشرده‌ موجود، داده‌هاي‌ لازم‌ جهت‌ آزمون‌ فرضيات‌ استخراج‌ گرديد و پس‌ از مقايسه‌ و رفع‌ عدم‌ هماهنگي‌هاي‌ فراوان‌ و انتقال‌ به‌ صفحه‌ گسترده‌ Excel، جهت‌ تجزيه‌ و تحليل‌ به‌ نرم‌افزار اقتصادسنجي‌ 6- Eviews منتقل‌ گرديد.

3-1-6)متغیرهای پژوهش
با توجه به تجربیات مطالعه دیگران و در چارچوب فرضیات تحقیق در این قسمت سه گروه متغیرهای اساسی تحقیق شامل متغیرهای وابسته، مستقل، و کنترلی که برای مدل سازی و آزمون فرضیات به کار گرفته شده است معرفی می گردند.
3-1-6-1)متغیر وابسته
متغیر وابسته متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود(دلاور،1384).متغیر های وابسته در این تحقیق عبارتند از:
ریسک سیستماتیک (β) : بتا نشان دهنده حساسیت نوسانات بازده اوراق بهادار در ازای نوسانات بازده پرتفوی بازار بوده واز حاصل تقسیم کواریانس بازده اوراق بهادار (دارایی های ریسکی ) با بازده پرتفوی بازار بر واریانس بازده پرتفوی بدست می آید (مشکی 1390).
β_i=σ_im/(σ_m^2 )=(E[(R_i-μ_i )(R_m-μ_m )])/(E[(R_m-μ_m )^2]) (3-1)
واریانس نامطلوب: ریسک دارایی منفرد به وسیله واریانس داده های نا مطلوب یا به بیان ساده تر ،نیمه واریانس ( ( Semivar محاسبه می گردد.(تهرانی وپیمانی 1387)
semivar=E[min{(R_i-μ_i ),0}^2 ](3-2)
انحراف معیار نامطلوب: به وسیله جذر واریانس نامطلوب محاسبه می گردد.
واریانس مطلوب: ریسک به وسیله واریانس داده های مطلوب محاسبه می گردد.
Ovar=E[max{(R_i-μ_i ),0}^2 ](3-3)
3-1-6-2)متغیر مستقل
متغیر مستقل همان محرک است و محرک به هر جنبه ای از محیط فیزیکی، اجتماعی، و مانند اینها اطلاق می شود که بر نوع به خصوصی از رفتار تأثیر می گذارد(هومن،1374، ص 114). متغیر مستقل بکار گرفته شده در این تحقیق عبارتست از:
تمرکز مالکیت( CON): تمركز مالكيت عبارت است از چگونگي توزيع سهام بين سهامداران شركتهاي مختلف. هر چه تعداد سهامداران كمتر باشد، مالكيت متمركزتر خواهد بود. دراين تحقيق به منظور محاسبه نسبت تمركز مالكيت ازشاخص هرفيندال-هيرشمن (HHI) استفاده می شود. شاخص مزبوراز مجموع مجذور درصد سهام متعلق به سهامداران شركتها به دست ميآيد. اين شاخص به موازات افزايش ميزان تمركز مالكيت افزايش پيدا كرده و در شرايطي كه كل سهام متعلق به يك نفر باشد، بيشترين ارزش را به خود اختصاص داده و معادل 10.000 واحد محاسبه مي شود. درصورتيكه ساختار مالكيت پراكنده بوده وكليه سهامداران داراي نسبتهاي مساوي باشند،HHI كمترين ارزش را پيدا كرده و معادل 10000/N محاسبه ميشود. شاخص هرفيندال بشرح زير قابل محاسبه است (محمدی و همکاران 1388) .
HHI=∑▒〖(P_i/P×100)〗^2 (3-4)
3-1-6-3)متغیر کنترلی
متغیر های کنترلی، متغیرهایی هستند که بر متغیر مستقل اثر گذارند و می بایست هنگام بررسی روابط متغیر های مستقل و وابسته، در نظر گرفته شوند تا بتوان اثر این متغیرها بر متغیر وابسته را کنترل نمود. متغیرهای کنترلی که علاوه بر متغیر مستقل در این تحقیق بکار می روند عبارتند از:
اندازه شرکت (SIZE) : منظور از انداز، لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام منتشر شده در پایان سال مالی شرکت می باشد. استفاده از لگاریتم طبیعی باعث می شود تا ضرایب احتمالی این متغیرها در مدل، تحت تاثیر اثرات مقیاس های بزرگ قرار نگیرد (مشکی 1390).
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (MTB): عبارتست از نسبت ارزش بازار سهام منتشر شده در پایان سال به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت(محمدی و همکاران 1388).

3-1-7)مدل های رگرسیون تحقیق
برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل های رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. این مدل ها را می توان بصورت زیر تعریف کرد:
مدل استفاده شده برای فرضیه اصلی اول: بین تمرکز مالکیت ومعیارهای ریسک نامطلوب رابطه معناداری وجود دارد.
ARiskit =β0 +β1CONit +β2Sizeit +β3MTBit +εit (3-5)
فرضیه فرعی اول: بین تمرکز مالکیت ونیمه واریانس رابطه معناداری وجود دارد.
Semivarit =β0 +β1CONit +β2Sizeit +β3MTBit +εit (3-6)
فرضیه فرعی دوم: بین تمرکز مالکیت و نیمه انحراف معیار رابطه معناداری وجود دارد.
Semiσit =β0 +β1CONit +β2Sizeit +β3MTBit +εit (3-7)
برای آزمون فرضیه ی دوم از دو مدل خطی و غیر خطی(درجه دو) استفاده شده است:
مدل های استفاده شده برای فرضیه اصلی دوم: بین تمرکز مالکیت و ریسک مطلوب رابطه معناداری وجود دارد.
Ovarit =β0 +β1CONit +β2Sizeit +β3MTBit +εit (3-8)
〖Ovar〗_it=β_0+β_1 〖CON〗_it+β_2 〖CON〗_it^2+β_3 〖Size〗_it+β_4 〖MTB〗_it+ε_it (3-9)
مدل استفاده شده برای فرضیه اصلی سوم: بین تمرکز مالکیت و ریسک رابطه معناداری وجود دارد.
Betaim =β0 +β1CONit +β2Sizeit +β3MTBit +εit (3-10)

که در مدل های فوق:
ARiskit = ریسک نامطلوب شرکت i در سال‌ t
Semivarit =نیمه واریانس نامطلوب شرکت i در سال‌ t
Semiσit = نیمه انحراف معیار نامطلوب شرکت i در سال‌ t
Ovarit = ریسک مطلوب شرکت بوده و عبارت است از نیمه واریانس مطلوب شرکت i در سال‌ t
Betaim = ریسک سیستماتیک شرکت i در سال‌ t
CONit = تمرکز مالکیت شرکت i در سال‌ t
= 〖CON〗_it^2مجذور تمرکز مالکیت شرکت i در سال‌ t
Sizeit = بیانگر اندازه شرکت بوده و عبارت است از لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام منتشر شده شرکت i در سال‌ t
MTBit = نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت i در سال‌ t
β0 = عرض‌ از مبدأ مدل‌ رگرسيون‌
β = ضرایب مدل رگرسیون و
eit = خطای مدل رگرسیون می باشد.

3-1-8)روش تجزیه و تحلیل داده ها و تکنیک های آماری مورد استفاده
برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی توأماً استفاده شده است. استفاده از آمار توصیفی با هدف جمع آوری، تنظیم و ارائه اطلاعات به صورت روشن و یا محاسبه پارامترهای جامعه و در صورت لزوم تعیین روابط موجود بین اطلاعات جمع آوری شده صورت گرفته است. هدف آمار استنباطی، بطور کلّی انجام یک آزمون معنادار بودن به لحاظ آماری و نیز استنباط هایی درباره اطلاعات جمع آوری و تنظیم شده از جامعه برای تبیین و تصمیم گیری است. به این منظور فرضیه های تحقیق با آزمون های مناسب با استفاده از روش رگرسیون تلفیقی(Panel Data)، توسط نرم افزار Eviews6 تجزیه و تحلیل شده اند. یکی از مزایای بکارگیری روش رگرسیون تلفیقی(Panel Data)، در افزایش قدرت ضرایب نسبت به استفاده از تجزیه و تحلیل مجزّای داده های آماری به صورت سری زمانی یا مقطعی است.

بخش دوم- مدل داده های تابلویی و روش های تخمین
3-2-1)مقدمه
تاکنون مطالعات زیادی در رابطه با عوامل تأثیر گذار بر بازدهی و سودآوری شرکتها در بازار سرمایه ایران انجام گردیده است. در این راستا محققین به بررسی نقش و اثر انواع متغیرهای مالی و غیر مالی پرداخته اند که بر مبنای نظریه های مالی نوین، می تواند عملکرد شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد. رویکرد اغلب مطالعاتی که در این حوزه انجام شده، استفاده از روش های اقتصادسنجی مشخصی نظیر روش های مقطعی و یا سری های زمانی بوده است. این در حالی است که گرایش عمومی همه تحقیقات مشابه که امروزه در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور انجام می گیرد، استفاده از روش های نظیر روش داده های تلفیقی و مدل های پویا است.
امروزه روش داده های تلفیقی به لحاظ مزایا و برتری هایی که نسبت به روش های مقطعی و سری های زمانی دارد، به طور فزاینده ای در تحقیقات اقتصادی استفاده می شود. داده های تلفیقی به مجموعه داده ای اطلاق می شود که بر اساس آن، مشاهدات بواسطه تعداد زیادی از متغیرهای مقطعی (N) که اغلب به صورت تصادفی انتخاب می شود، در طول یک دوره زمانی مشخص (T) مورد بررسی قرار می گیرد. در این صورت N×T داده های آماری را داده های تلفیقی یا داده های مقطعی- سری زمانی می نامند.
یکی از مزایای بکارگیری روش فوق در مقایسه با روش های دیگر، افزایش قدرت آماری ضرایب می باشد. در روش داده های تلفیقی بواسطه ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی، مشکل ناهمسانی واریانس70 محدود شده، همخطی71 بین متغیرها کاهش یافته و به واسطه افزایش درجه آزادی، برآوردی کاراتر انجام می شود. در نهایت استفاده از روش داده های تلفیقی می تواند به حل مشکل تورش برآوردهای معادلات مقطعی کمک نماید(افلاطونی و نیک بخت، ۱۳۸۹).

3-2-2)انواع داده ها
در بررسی ارتباط بین یک متغیر وابسته با یک یا چند متغیر مستقل و با استفاده از داده های تاریخ از سه نوع داده می توان پارامترهای متغیر (متغیرهای) مستقل را برآورد و با ارائه مدل اقدام به پیش بینی نمود. این سه نوع داده را می توان به شرح زیر استخراج کرد:
الف)داده های سری زمانی72
داده هایی هستند که در قالب یک یا چند متغیر خاصی در طول زمان رخ می دهند. به عبارت دیگر سری زمانی، مجموعه ای از مشاخدات است که بر حسب زمان مرتب شده باشند(آذر و مؤمنی، 1385،ص 322).
ب)داده های مقطعی73
داده هایی هستند که در یک مقطع مشخص از زمان محاسبه و جمع آوری می شوند. به عنوان مثال، اگر متغیر st برای 100 شرکت و در یک مقطع خاصی از زمان(مثلاً سال 1385) جمع آوری گردد، این داده ها را مقطعی گویند. در این حالت تعداد مشاهدات (N) برابر 100 است(N=100).
ج)داده های تابلویی74
داده هایی هستند که از ترکیب دو دسته داده های سری زمانی و مقطعی حاصل می شود. بسیاری از موارد محققین از این روش برای مواردی که نمی توان مسائل را بصورت سری زمانی یا مقطعی بررسی کرد و یا زمانی که تعداد داده ها کم است، استفاده می کنند. ادغام داده های سری زمانی و مقطعی و ضرورت استفاده از آن بیشتر به خاطر افزایش تعداد مشاهدات و بالا بردن درجه آزادی است. زیرا در بررسی امکان دارد تعداد مقاطع زیاد و دوره های زمانی کم باشد و یا بر عکس تعداد دوره های زمانی نسبتاً زیاد و تعداد مقاطع کم باشد. در این صورت تعداد مشاهدات (N) برابر است با تعداد سال های مورد نظر (t) ضربدر تعداد داده های مقطعی در یک سال (n).
در این تحقیق از تکنیک داده های تابلویی استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه ها از روش داده های تلفیقی ایستا استفاده شده است. در روش داده های تلفیقی ایستا با کمک نرم افزار Eviews پس از انجام

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی تمرکز مالکیت، ساختار مالکیت، هیئت مدیره Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی داده های تابلویی، داده های تلفیقی، اثرات ثابت