پایان نامه با کلمات کلیدی حمل و نقل، پژوهش علمی، جامعه آماری، نفت و گاز

دانلود پایان نامه ارشد

دیدگاه احساسی در رابطه با فضایی می باشیم که در آن حرکت می کنیم. اصطلاحی که توسط خیلی از افراد مورد استفاده قرار می گیرد فضای فیزیکی می باشد که از طریق حواس درک می شود. قدرت بینایی به ما اجازه می دهد که ما ویژگیهایی از قبیل اندازه، مسیر یا جهت حرکت، رنگ و بافت را درک کنیم.
تمام حواس به ما درک چند گونه ای از فضای فیزیکی ارائه می دهند (فرکسا (Freksa)، 1991). کریسمن نیز فضا را بدین گونه تعریف می کند: “مجموعه ای از موقعیت ها با خواص مربوطه (فضای مطلق که به خودی خود وجود دارد) و به عنوان مجموعه ای از عوارض با خواص فضایی (فضای نسبی، که وابسته به عوارض دیگر می باشد) است.” اما آنچه که در GIS مورد استفاده قرار می گیرد، فضای جغرافیایی می باشد. اغلب اوقات فضای جغرافیایی را به این صورت تعریف می کنند: فضای نسبی و یا مطلق که با مقیاس های جغرافیایی خاص مرجع (Reference) شده است. در دیدگاه اتمی، فضای جغرافیایی، مجموعه ای از ماهیت های (Entities) جغرافیایی است که به قسمتی از زمین مرجع شده است. فضای جغرافیایی را به این گونه نیز می توان تعریف کرد: فضای جغرافیایی مجموعه ای از موقعیت های زمینی است که بر روی آن پدیده های جغرافیایی ممکن اتفاق می افتد. در محیط شبکۀ GIS از فضای جغرافیایی استفاده می شود که مبتنی بر قوس- گره (ARC-NODE) می باشد.(Michael F,1995,44,45)

3-3-2 شبکه چیست؟
شبکه از نظر مفهومی ساده می باشد و متشکل از دو جزء لبه (Edge) و تقاطع می باشد. خیابانها، جاده ها، خطوط آب و برق، لوله های نفت و گاز و غیره نمونه هایی از لبه و یا اتصالات (Links) می باشد. لبه ها از طریق تقاطع ها به همدیگر مرتبط میشوند و از طریق لبه ها، جریان منابع صورت می گیرد.(www.Esri.com)

شکل 3-9 : پیوند شبکه ای

3

4-3-3 توپولوژی و ساختار آن در محیط شبکه :
توپولوژی متداولترین روش کدگذاری روابط فضایی در GIS می باشد. توپولوژی روش ریاضی برای تعریف روابط فضایی می باشد. در این شکل نقشه و جداول داده ای مربوط به آنها را نشان می دهد. این فرم خاص مدل توپولوژی را “مدل داده ای قوس- گره ” می نامند عنصر اصلی این مدل، قوس (ARC) می باشد که در آن یکسری قوس است که ابتدا و انتهای آنها گره می باشند گره نقطۀ تقاطع دو یا چند قوس می باشد. همچنین یک گره می تواند در انتهای یک قوس آزاد (ِDangle) نیز باشد.( مانند انتهای خیابان بن بست).
در یک GIS پولیگونها و نقاط اغلب در یک نوع از لایۀ داده ای و خطوط در لایه های داده ای جداگانه ذخیره شده و با هر جدول نیز مجموعۀ جدایی از توپولوژی و جداول مختصات همراه می گردند. جدول توپولوژی پولیگونی، قوسهایی که مرز هر پولیگون را می سازند، نمایش می دهد. در جدول توپولوژی گره، هر گره بوسیلۀ قوسهایی که به آنها متعلق است تعریف می گردد.
یکی از مزایای ساختار توپولوژی این است که آنالیزهای فضایی را بدون استفاده از مختصات انجام داد بعضی از آنالیزها فضایی مانند مجاورت و پیوستگی به طور گسسترده می توانند تنها با استفاده از داده های توپولوژی انجام گیرند، این خاصیت از محاسبات وقت گیر لازم برای بدست آوردن ارتباطهای فضایی از مختصات هندسی جلوگیری می کند. در مواردی که داده های فضایی بدون استفاده از مدل توپولوژی ذخیره می شوند، به محاسبات اضافی برای بدست آوردن اطلاعات توپولوژی نیاز خواهد بود. در نتیجه بسیاری از عملیات و یا تحلیل های فضایی در یک GIS بر پایۀ توپولوژی بسیار مؤثرتر انجام می گیرند اما ایجاد ساختار توپولوژی هزینۀ بیشتری تحمیل می کنند چون زمانی که نقشۀ جدیدی وارد می شود و یا نقشۀ موجود تغییر می یابد، توپولوژی نیز می بایست تغییر یابد.(آرونوف،1375،27-23)
3-3-4 مدل شبکه :
در یک شبکه، کلاس ها یا طبقات عارضه ای مختلف وجود دارند. برای مثال، کلاس های عارضه ای که نشان دهندۀ خطوط حمل و نقل، خطوط نفت و گاز و خطوط آب می باشند می توانند شبکه ای را تشکیل دهند. از آنجایی که عوارض موجود شبکه دارای شکل یا هندسه می باشند، چنین شبکه ای به نام شبکۀ هندسی نامیده می شود. ایجاد یک شبکۀ هندسی راحت می باشد. زمانی که شبکه ایجاد شد، این شبکه در طول حیات پایگاه داده ای حفظ می شود. برای تجزیه و تحلیل شبکه ها، ابزارهای مختلفی وجود دارند.
کلاس های عارضه موجود در یک شبکۀ هندسی دارای عوارض لبه (خطوط) و یا عوارض تقاطع (نقاط) می باشند. برای هر شبکۀ هندسی، یک شبکۀ منطقی مربوطه وجود دارد، که یک ساختار داده ای “پشت صحنه” می باشد و عناصر لبه و تقاطع را ذخیره کرده و ارتباط بین آنها را حفظ می کند. شبکۀ منطقی، موقعی که شبکۀ هندسی ساخته می شود به طور خودکار ساخته می شود. تجزیه و تحلیل در شبکه از طریق شبکۀ منطقی صورت می گیرد. (www.Esri.com)

شکل 3-10: ساختار شبکۀ منطقی و شبکۀ هندسی
3-3-5 عناصر شبکه
شبکه مجموعه ای از عناصر اتصالات ، گروه ها ، چرخش ها ، ایستگاهها ، مراکز و موانع می باشد که در زیر به تعریف هر کدام از این عناصر می پردازیم (Lbid,6) .
– اتصالات شبکه : چهار چوب و ساختار مدل شبکه را تشکیل می دهند و همچنین عوارض خطی مرتبط به هم را نمایش می دهند که مجاری برا ی حمل و نقل و ارتباطات می باشند . اتصالات شبکه برای نمایش ساختارهای جهان واقعی از قبیل بزرگراهها ، خطوط راه آهن و مسیرهای کشتیرانی یک شبکه حمل و نقل ، خطوط انتقال نیرو و خطوط ابراهه ها مورد استفاده می گیرند .
اتصالات شبکه درGIS به صورت کمان مدلسازی می شوند. (Lbid,7)

شکل 3-11 عناصر شبکه
– گره های شبکه : نقاط انتهایی اتصالات شبکه می باشند . اتصالات شبکه همیشه ا زطریق گره های شبکه به همدیگر وصل می شوند . گره های شبکه ممکن است که ارتباطات یک شبکه جاده ای ، محل ارتباط ابراهه ها در یک شبکه هیدرولوژیکی و یا سوئیچ های موجود در یک شبکه برق را نمایش دهند . گره ها همچنین ممکن است که برای مدل سازی عناصر شبکه از قبیل مراکز ، توقف گاهها و چرخش ها مورد استفاده قرارگیرند .(Lbid,8)
– توقف گاهها :به محل هایی در شبکه که در آنها منابع بارگیری و تخلیه می شوند،توقفگاه گفته میشود .
– مراکز : موقعیت هایی در شبکه می باشند که در آنها تسهیلات و تأسیسات با ظرفیت مشخص از اتصالات شبکه وارد شده و یا از آنها به شبکه توزیع می شوند . (Lbid,10)
– موانع:گرههایی که در آن جریان صورت نمی گیرد را موانع می گویند.(Lbid,11)

شکل 3-12 موانع شبکه
– گردش ها :یک گردش نمایش دهنده انتقال از یک اتصال شبکه به اتصال دیگر در یک گره
می باشد . بر خلاف دیگر عناصر شبکه ، گردش ها نشان دهنده ارتباطات بین اتصالات شبکه می باشد . با این حال گردش ها ، بشدت می توانند نقل و انتقال را در یک شبکه واقعی تأثیر قرار دهند. (Lbid,12)

شکل 3-13 گردش در یک بزرگراه
3-3-6 مراکز و مشخصات آنها
مراکز درمحیط شبکه همواره در محل گرههای شبکه قرار می گیرند . یک مرکز از طریق شبکه ، تخصیص منابع را انجام داده و یا اینکه منابع لازم را دریافت می کند . یک مخزن آب نمونه ای از مرکزی است که منابع آب را از طریق شبکه لوله عرضه می کند . ویژگیهای مربوط به مراکز عبارتند از ظرفیت یا حداکثر مقاومت و عرضه می باشند . (حسینی،1378،21)
ظرفیت یک مرکز در تعیین خطوطی که به آن تخصیص می یابند مهم می باشد . اگر تقاضای خطی سبب بالا رفتن از حد ظرفیت شود ، آن خط به مرکز تخصیص نمی یابد .
عرضه مرکز ، مقدار منابع موجود در هر مرکز جهت رفع تقاضای خطوط و گرهها می باشد .
3-3-7 جریان شبکه
در یک شبکه حمل و نقل یکی از دو مفهوم عملی ، شبکه صنایع آب و برق و شبکه حمل و نقل گنجانده می شوند در یک شبکه حمل و نقل ، چیزهایی که در آن جریان می یابند. ( وسایل نقلیه ) ، دارای اراده مخصوص به خودشان می باشد . شبکه ای صنایع آب و برق دارای جریان هدایتی می باشند ، اما شبکه هایی حمل و نقل دارای جریان هدایتی می باشند ، اما شبکه های حمل و نقل دارای جریان غیر هدایتی می باشد . (همان،23-22)
یک شبکه هندسی ، روش تعیین مسیر جریان می باشد . این روش ، چگونگی جریان مواد را در شبکه مبتنی بر ترکیب کنونی منابع و نقاط جذب و حالت فعال هر عارضه تعیین می کند . نتیجه این کار ، جریان هدایتی در طول هر اتصال نسبت به مسیر رقومی شده آن می باشد.(همان،23)

شکل 3-14 مسیر جریان در یک شبکه
3-3-8 منابع و نقاط جذب
در یک شبکه صنایع همگانی ، منابع و نقاط جذب در تعیین مسیر جریان مورد استفاده قرار می گیرند . هر طبقه عارضه ای تقاطع می تواند نقش کمکی یک منبع و یا نقطه جذب را داشته باشد . یک منبع ، تقاطعی است که از جریان مواد سرچشمه میگیرد از قبیل چشمه آب . یک نقطه جذب نیز تقاطعی است که در آن جریان مواد خاتمه می یابد ، از قبیل کارخانه تصفیه فاضلاب ها (همان،24)

شکل 3-15 موقعیت نقاط منبع و جذب در یک شبکه .
3-3-9 جریان نامشخص
در مواقعی ممکن است که جهت جریان برای یک لبه مشخص نشده باشد که این امر زمانی اتفاق می افتد که منابع ، مخازن و عوارض غیر فعال دارای اطلاعات کافی نباشند . زمانی که جهت جریان برای یک لبه یا اتصال مشخص نشده باشد ، در این صورت گفته می شودکه جریان ، جریان نامشخص می باشد . (همان،26)

شکل 3-16 جریانات نامشخص در یک شبکه .
3-3-10 جریان منقطع
وقتی که یکسری از لبه ها و تقاطع ها غیر فعال می شوند ، جریان در بعضی از تقاطع ها یا لبه ها صورت نمی گیرد ، این نوع جریان مقطع می گویند.
(همان،27)

شکل 3-17 جریان منقطع دریک شبکه

3-4 رویکرد،نوع و روش پژوهش
پژوهش های علمی را می توان به سه دسته تقسیم نمود:
(1) پژوهش علمی از نظر چیستی، که به دو دسته ی تحقیق کمی و تحقیق کیفی تقسیم می شود.
(2) پژوهش علمی بر مبنای هدف، به سه دسته تحقیقات بنیادی یا اساسی،تحقیقات کاربردی و تحقیقات علمی تقسیم می شوند.
(3) پژوهش علمی بر مبنای روش و ماهیت که به چهار دسته ی تاریخی،توصیفی،تحلیلی و تجربی تقسیم می شوند.
• در این پژوهش از نظر چیستی ، رویکرد کمی انتخاب شد.این رویکرد به علت دارا بودن نظم ساختاری و امکان کنترل عوامل اثرگذار در جامعه نمونه در مقیاس بزرگ، قابل اجرا است و عمده ترین روش جمع آوری اطلاعات در این روش ، پرسشنامه است که در پژوهش حاضر نیز مورد استفاده قرار گرفت.
• در این پژوهش از نظر هدف، نوع بنیادی انتخاب شد.هدف این نوع پژوهش، تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن دانش موجود در یک زمینه ی خاص است.اطلاعات اولیه با استفاده از مشاهده، مصاحبه و … گردآوری می شود و با استفاده از روش ها و تکنیک های آماری و معیارهای پذیرفته شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
• این پژوهش بر مبنای روش و ماهیت، روش تحلیلی را دنبال می کند.

3-5 تعریف جامعه و نمونه ی آماری
تعریف جامعه:”جامعه عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشد و تعریف جامعه آماری باید جامع و مانع باشد”( پل اس. له‌وی ،1381،6)
جامعه آماری این پژوهش مجموعه ی افراد شاغل در سازمانها و ادارات مرتبط با امور گردشگری و تاسیسات اقامتی تفریحی می باشند.
تعریف نمونه گیری
“انتخاب تعدادی از افراد ، حوادث، و اشیا ء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه “( پل اس. له‌وی ،1381،6)
در این پژوهش ازنمونه گیری منظم یا سیستماتیک کنترل شده استفاده می شود.این نمونه گیری ،برای انتخاب یک نمونه از یک جامعه تعریف شده به کار می رود.
از این روش زمانی استفاده می شود که تمام اعضای جامعه تعریف شده قبلا به صورت تصادفی فهرست شده باشند. در این روش انتخاب هر عضو مستقل از انتخاب سایر اعضاء جامعه نیست. نمونه گیری سیتماتیک برخلاف بیشتر شیوه های نمونه گیری، مستلزم دانستن کل تعداد واحدهای نمونه گیری جامعه نیست و به همین دلیل نمونه گیری را می توان همزمان با ایجاد چارچوب نمونه گیری اجرا کرد . (پل اس. له‌وی و استنلی لمی‌شو،1381، 8)
دراین پژوهش ، انتخاب نمونه ی مورد نظر ما به صورت آگاهانه و براساس جایگاه افراد داخل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سازمان فضایی، مدل سازی، مصرف کننده، نیروی انسانی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی استان اصفهان، میراث فرهنگی، جاذبه های گردشگری، تصاویر ماهواره ای