پایان نامه با کلمات کلیدی حمل و نقل، میراث فرهنگی، جاذبه های طبیعی، سلسله مراتبی

دانلود پایان نامه ارشد

های سرآسیاب و مهاباد و … را در حوزه ی نفوذ شامل می شود.
نقشه ی شماره ی 4-5 ،نظام سلسله مراتبی شبکه ی دسترسی ها در حوزه ی نفوذ مستقیم کاشان و نقشه ی شماره ی انواع راههای ارتباطی شهرستان کاشان را نشان می دهد.

نقشه ی شماره ی 4-4 : نظام سلسله مراتبی شبکه ی دسترسی ها در شهرستان کاشان

نقشه ی شماره ی4-5: انواع راههای ارتباطی شهرستان کاشان
در جداول شماره ی4-8 الی 4-9 طول راههای ارتباطی مراکز دهستان ها با کاشان،مراکز دهستان ها با یکدیگر و همچنین مناطق شهری مشخص گردیده است. در جدول شماره ی4-10 وضعیت نوع راه آبادی ها نیز به تفصیل بیان شده است.
جدول شماره4-8 : طول راههای ارتباطی کاشان با مراکز دهستان در شهرستان کاشان

جدول شماره ی4-9 : طول راههای ارتباطی مناطق شهری با مراکز دهستان ها در شهرستان کاشان

جدول شماره ی4-10 : طول راههای ارتباطی مراکز دهستان ها در شهرستان کاشان

از تعداد 165 آبادی در شهرستان کاشان حدود 4/45 درصد آبادی ها دارای راه آسفالته(75 روستا)، 2/18 درصد دارای راه شوسه(30 روستا) و 4/36 درصد دارای راه خاکی(60 روستا ) می باشند.
دهستان کوهدشت دارای بیشترین روستای راه آسفالته(2/69 درصد)است و نیاسر 6/66 آبادی دارای راه خاکی را به خود اختصاص داده است و پس از آن دهستان قهرود با 1/46 درصد قرار دارد.اما چهار دهستان جوشقان قالی، کوهدشت، میاندشت و برزوک هر یک بیش از 50 درصد آبادی دارای راه آسفالته را شامل می شوند.

جدول شماره ی4-11 :تعداد آبادی های دارای راه ارتباطی روستایی به تفکیک نوع راه در شهرستان کاشان

4-4 تحليل داده ها (انجام آزمونهاي آماري يا تحليلهاي نقشه اي در رابطه با هر پرسش، هدف يا فرضيه) براساس مدل مفهومي ـ عملياتي ارائه شد در فصل متدولوژي

4-4-1 تعیین مکان های گردشگری و تاسیسات اقامتی شهرستان کاشان مبتنی بر جاذبه های تفریحی ،تاریخی-فرهنگی، طبیعی، مذهبی
با توجه به نقشه ی شماره ی4-6 که تقسیمات سیاسی شهرستان کاشان را نشان می دهد، این شهرستان به چهار بخش(مرکزی(کاشان)، نیاسر، برزک و قمصر) تقسیم شده است.
حال،همان طور که در فصل سوم اشاره شد، مکانهای گردشگری شهرستان کاشان، بر اساس نقشه ها ،عکس ها ،تصاویر ماهواره ای و…شناسایی و تعیین مکان شدند و براساس سه عارضه ی نقطه،خط(پلی لاین) یا پلیگون و بر اساس، نوع جاذبه مانند تاریخی-فرهنگی، طبیعی،مذهبی،تفریحی و اقامتی لایه بندی شدند.لایه های اطلاعاتی مختلف، در بانک اطلاعاتی GISذخیره سازی شدند. در واقع بانک اطلاعاتی تکمیل شد. مکان این گردشگاهها در نقشه ی شماره 4-7 مشخص شده است.

نقشه ی شماره ی4-6: محدوده ی چهار بخش شهرستان کاشان براساس تقسیمات سیاسی وزارت کشور

نقشه ی شماره ی4-7 : پراکنش گردشگاههای شهرستان کاشان

4-4-2 تحلیل های مکانی-فعالیتی براساس نقشه های توصیفی وضعیت گردشگری (بر اساس سه عارضه نقطه، خط و پلیگون)
اکنون که مکانهای گردشگری شهرستان کاشان، براساس سه عارضه ی نقطه،خط(پلی لاین) یا پلیگون و بر اساس، نوع جاذبه تقسیم بندی شدند،هر کدام از این گردشگاهها بر اساس سه عارضه ی نقطه،خط(پلی لاین) یا پلیگون، جداگانه تحلیل می شوند.لازم به ذکر است که مکانهای مذهبی و اقامتی با” نقطه”، مکانهای تاریخی-فرهنگی با “نقطه و خط” ،مکانهای تفریحی با”نقطه و پلیگون” ومکانهای طبیعی با”خط و پلیگون” مشخص شدند.

تحلیل های مکانی-فعالیتی براساس نقشه پراکنش نقاط گردشگری شهرستان کاشان
نقشه ی شماره ی 4-8 پراکنش نقاط گردشگری شهرستان کاشان را نمایش می دهد.
همان گونه که از نقشه مشخص است، تراکم نقاط در بخش مرکزی(کاشان) نسبت به سه بخش دیگر بیشتر می باشد. همچنین این نقاط به صورت فشرده تقریبا در محدوده ی مشخصی متراکم اند. بعد از بخش مرکزی، درسه بخش دیگر نقاط به صورت تقریبا پراکنده به چشم می آیند.استقرار این نقاط از نظر تعداد به ترتیب در قمصر، نیاسر ونهایتا برزک می باشد. با بررسی نقشه های پراکنش جاذبه های تاریخی-فرهنگی(نقشه ی شماره ی 4-9) و مذهبی(نقشه ی شماره ی 4-10) همچنین جداول Attribute آنها(به پیوست شماره ی الف مراجعه شود.) می توان به این نتیجه رسید که فعالیت های شاخص در بخش مرکزی(کاشان)، تاریخی-فرهنگی و مذهبی می باشد.همچنین بیشتر تاسیسات اقامتی در این بخش متمرکز شده اند.

نقشه ی شماره ی 4-8 : پراکنش نقاط گردشگری شهرستان کاشان

نقشه ی شماره ی 4-9 : پراکنش جاذبه های تاریخی-فرهنگی گردشگری شهرستان کاشان

تحلیل های مکانی-فعالیتی براساس نقشه پراکنش خطوط گردشگری شهرستان کاشان

نقشه ی شماره ی 4-10 پراکنش خطوط گردشگری شهرستان کاشان را نمایش می دهد.
همانگونه که از نقشه مشخص است، تراکم خطوط در بخش قمصر نسبت به سه بخش دیگر بیشتر می باشد. بعد از آن به ترتیب نیاسر،برزک و نهایتا کاشان قرار می گیرند.

نقشه ی شماره ی 4-10: پراکنش خطوط گردشگری شهرستان کاشان

تحلیل های مکانی-فعالیتی براساس نقشه پراکنش پلیگونهای گردشگری شهرستان کاشان

نقشه ی شماره ی 4-11 پراکنش پلیگونهای گردشگری شهرستان کاشان را نمایش می دهد.
همانگونه که از نقشه مشخص است، تراکم پلیگونها در بخش نیاسر نسبت به سه بخش دیگر بیشتر می باشد. بعد از آن به ترتیب قمصر،برزک و نهایتا کاشان قرار می گیرند.
با توجه به اینکه؛ مکانهای تفریحی با”نقطه و پلیگون” ومکانهای طبیعی با”خط و پلیگون” مشخص شدند وبا توجه به نقشه ی پراکنش جاذبه های طبیعی گردشگری(نقشه ی شماره 4-12) و نیز مراجعه به جداول Attribute مربوطه(به پیوست شماره ی الف مراجعه شود) می توان به این نتیجه رسید که جاذبه های طبیعی به ترتیب کثرت در نیاسر،قمصر، برزک و نهایتا به صورت بسیارمحدودی در کاشان به چشم می خورند.
لذا با توجه به نقشه پراکنش پلیگونهای گردشگری شهرستان کاشان ،نیاسر رتبه ی اول جاذبه ی طبیعی گردشگری را به خود اختصاص می دهد.

نقشه ی شماره ی 4-11 : پراکنش پلیگونهای گردشگری شهرستان کاشان

نقشه ی شماره ی 4-12 : پراکنش جاذبه های طبیعی گردشگری شهرستان کاشان
4-4-3 تحلیل های مکانی براساس مدل سطح جاذبه
همان گونه که در فصل سوم توضیح داده شد، در تجزیه و تحلیل فضایی ،مرکز جاذبه ی یک ناحیه ،جایی است که در آن حداکثر قابلیت دسترسی و حداقل فاصله به تمام نقاط حاصل شود. در این تحلیل چون با مختصات (x,y) سروکار داریم، برای تعیین مختصات، مراکز گردشگاهها را در نظر می گیریم. برای تعیین وزن مکانهای گردشگری سه شاخص (میراث فرهنگی”ثبت ملی اثر”، تعداد مراجعه به جاذبه و دسترسی به خدمات جانبی )را در نظر می گیریم، سپس با توجه به موارد فوق و نظر سنجی و وزن دهی هر کدام از گردشگاهها توسط گروهی از کارشناسان میراث فرهنگی کاشان واصفهان وشهرداری کاشان،(این ارزش گذاری با حداقل 1 و حداکثر 10 مشخص می شود) میانگین وزنی هر کدام از گردشگاهها را تعیین می کنیم. در مورد مکانهای اقامتی تفرِیحی نیز معیار وزن دهی را تعداد مراجعه به این مکانها وکمیت و کیفیت امکانات وخدمات جانبی در نظر می گیریم.( این وزن دهی نیز از طریق کارشناسان شهرداری کاشان وسازمان میراث فرهنگی استان اصفهان به دست آمد.)
وزن نهایی هر کدام از گردشگاهها در پیوست(الف) مشخص شده است. بنابراین فرمول محاسباتی ما به صورت زیر می باشد:
فرمول 4-1

با توجه به اینکه شهرستان ما شامل چهار بخش می باشد، بنابراین در مرحله ی نخست برای هر بخش یک مرکز جاذبه ی کلی فارق از نوع جاذبه تعیین می کنیم.مرکز جاذبه ی هر بخش در نقشه ی شماره ی 4-10 نشان داده شده است.
مختصات مراکز جاذبه ی چهار بخش شهرستان کاشان به شرح زیر می باشد:
کاشان:( 3,760,074و 538,942) Meters
نیاسر: (3,742,717 و 510,837) Meters
برزک: ( 3,739,051 و 520,645) Meters
قمصر: ( 3,726,762 و 534,118 ) Meters

اکنون که مرکز جاذبه ی هر بخش شناسایی شد می توان روش های تحلیل شبکه را روی گردشگاهها پیاده نمود. لازم به تذکر است که این مراکز اولیه بعد از محاسبه ی روش های بعدی تحلیل، بسته به نیاز به مراکزبیشتری تقسیم می شوند.

نقشه ی شماره ی 4-13 : مراکز جاذبه ی گردشگاههای چهار بخش شهرستان کاشان

4-4-4 تحلیل با استفاده از عملیات همسایگی
همان گونه که قبلا در فصل سوم توضیح داده شد، عملیات همسایگی بویژه برای ارزیابی مشخصه ی یک منطقه ی محلی مفید می باشد و مشخصات مناطقی که یک موقعیت خاص را در بر گرفته اند، ارزیابی می نماید. برای این منظور ما این مدل را برای یافتن تمامی عوارض گردشگری داخل محدوده ی یک بخش به کار می بریم. به همین دلیل، با مشخص کردن شعاع های دوایری که به طور تقریبی عوارض گردشگری محدوده ی مورد نظر ما در بر می گیرد، به مرکز هر بخش همسایگی آن را مشخص می نماییم. بنابراین با انتخاب شعاع همسایگی، به چند نتیجه می رسیم:
• طول این شعاع بیانگر آن است، که پراکندگی این عوارض در چه حد است، به عبارتی این همسایگی ها چه مقدار از هم دور یا نزدیکند.
• هر چه طول این شعاع کمتر باشد، یعنی فاصله ی کمتری برای بازدید عوارض گردشگری باید پیموده شود، در واقع مسافت عبوری، زمان و هم هزینه ی حمل و نقل کاهش می یابد.
• تعداد عوارض گردشگری داخل محدوده ی دایره (همسایگی )،مشخص می شود.
همان طور که قبلا عنوان شد، هر نوع عملیات همسایگی حداقل نیاز به مشخصات سه پارامتر اساسی دارد:
1) یک یا چند موقعیت به عنوان هدف 2) مشخصاتی از همسایگی هر یک از هدف ها 3) تابعی که بر روی عناصر داخل آن همسایگی عمل نماید .
بنابراین،موقعیت هدف، مرکز جاذبه ای است که در هر بخش ،قبلا مشخص کردیم.
شعاعهایی که ما در نظر گرفتیم با توجه به چهار بخش اصلیمان مقادیر 1و12و20و30 کیلومتربود، که نمودار هر کدام از این چهار بخش بر حسب اندازه ی شعاع و تعداد عوارض گردشگری بر حسب نوع عارضه،(درفصل پنجم، قسمت تحلیل با استفاده از عملیات همسایگی) مشخص شده است.
شعاع یک کیلومتر را برابر با آستانه ی پیاده روی در نظر می گیریم که برای پیمودن این فاصله عموما افراد نیازی به استفاده از وسایل حمل و نقل ندارند و به موازات آن با مشکلاتی نظیرجای پارک، ترافیک وسایل نقلیه و … مواجه نیستند.
شعاع 12 کیلومتری حوزه ي گردشگري درون شهري،شعاع 20 کیلومتری حوزه ي گردشگاهي حاشيه اي و بالاخره شعاع 20 تا 80 کیلومتری حوزه ي گردشگاهي برون شهري را شامل می شود که با توجه به فواصل بین بخش ها ی شهرستان کاشان، نهایتا شعاع 30 کیلومتری کفایت می کند. (قادری،35،1383)
(توضیح کامل نحوه ی انتخاب شعاعهای همسایگی در قسمت پیوست شماره ی (ط) مشخص شده است. )
در مرحله ی بعد، از مرکز هر بخش فواصل دسترسی به هر کدام از گردشگاهها را مشخص می نماییم.

4-4-5 مدلسازی و تحلیل قابلیت دسترسی
همان گونه که قبلا در فصل سوم توضیح داده شد، میزان قابلیت دسترسی تحت تأثیر دو عنصر می باشد : عنصر حمل و نقل و عنصر فعالیت ( انگیزه یا جذب ) . عنصر حمل و نقل منعکس کنننده سهولت سفر بین نقاط موجود در فضا می باشد و از طریق نقش و کیفیت خدمات ارائه شده با سیستم حمل و نقل تعیین می شود و با فاصله سفر ، هزینه سفر و یا زمان سفر اندازه گیری می شود و عنصر فعالیت منعکس کننده توزیع فضایی فعالیت ها می باشد سه نوع اندازه قابلیت دسترسی وجود دارند : که ما اندازه های مبتنی بر جاذبه را در نظر می گیریم.
فرمولی که برای قابلیت دسترسی به کار می بریم، به صورت زیر می باشد
(ARC/INFO7.2.1) :

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سلسله مراتب، سلسله مراتبی، خانه های تاریخی، آثار تاریخی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی گردشگری تاریخی، اولویت بندی، گردشگری طبیعی، مصرف کننده