پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق كودك، هرزه نگاری، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

توانـایی ایجاد تماس با بزه دیدگان بالقوه و تطـمیع و کشاندن آنها را به دیدارهای فیزیکی ، دارا هستند و به راحتی امکان حملات جنسی یا ربودن به خاطر تجارت جنسی را دارند. اینترنت برای بچه بازها یک راه فرار برای توزیع هرزه نگاری ایجاد می کند که راه مطلوبی برای ماهیت پوشیده و نهان فعالیت آنها است . در محیط شبکه ها ، بچه بازها قادر به تبادل تصاویر هرزه نگارانه کودکان بطور ارزان ، ایمن و در تعداد نامحدود می باشند . گزارش های شخصی حاکی از سطح انباشته و متراکم پایگاه داده های حاوی هرزه نگاری کودکان اسـت . ایـن امر موجب ایجاد یک بازار وسیع جهانی بـرای هرزه نگاری شده که در واقع منجر به بزه دیده شدن کودکان می شود . فراتر اینکه هرزه نگارها با استفاده از یک رایانه می توانند تصویر بی گناه یک کودک را بگیرند و آن را تغییر دهند . تا کودک را به صورت عریان و یا در حال فعالیت جنسی شان دهند و تشخیص اینکه تصویر واقعی است یا تغییر شکل یافته واقعا غیر ممکن است .129
هرزه نگاري كودك با ظهور و گسترش اينترنت ابعاد گسترده اي يافته و مرز سرزمين ها رادرنورديده است.
جامعه بين المللي در زمينه مبارزه با اين پديده در سطوح بين المللي ومنطقه اي اقداماتي اتخاذكرده است از جمله تصويب كنوانسيون حقوق كودك، 1989ميلادي سازمان ملل متحد، كنوانسيون شماره 182سازمــان بين المللي كار، 1999 در زمينه ممنوعيت و امحاء بدترين اشـــكال كاركودك، پروتكل اختياري كنوانــسيون حقوق كودك، 2000 سازمان ملل متحد در باره فروش ، فحشاء و هرزه نگاري كودك ، كنوانســيون جرايم مجازي شوراي اروپا(بوداپست)، 2001و كنوانسيون جرايم مجازي شوراي اروپا، لانزاروت، 2007.
قانونگذار ايران نيز با اتخاذ رويكرد ممنوعيت مطلق ورويكرد افتراقي به مقابله با جرم هرزه نگاري كودكان پرداخته و واژگاني چون “جريحه دار كردن عفـت عمومي “، “افساد ” و “صور قبيحه” را معــادل واژه هرزه نگاري به كار برده است . در پرتورويكرد نخست تلاش نموده تا تمامي مصاديق هرزه نگاري را ذكر كرده و با رويكرد افتراقي به حمايت ويژه ازكودكان بپردازد .
وجـود قوانين جزايي گوناگون ازجـمله قانون مجـازات اسلامي ، قانون مطبوعـات ، قانون نحوه مجـازات
اشخاصي كه در امورسمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي نمايند و قانون جرايم رايانه اي؛ نيز بيانگر وجود سياست جنايي تقنيني غيرمنسجم در زمينة مقابله با هرزه نگاري كودكان است . سياست نامبرده داراي نواقص و كاستي هايي نيز مي باشد. از آن جــمله مي توان به عدم اختصاص قانون ويژه براي مقـابله با هرزه نگاري كودكان و بيان غيرصريح آن در قانون حمايت از كودكان ونوجوانان مصوب 1381 اشاره كرد. لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان نيز كه با هدف جبران كاستي هاي قانون نامبرده تهيه شده است فرجام نامشخصي دارد.
قانونگذار بي توجه به قانون الحاق دولت جمـهوري اسلامي ايران به پروتكل اختياري كنوانسيـون حقوق كودك در زمينه فروش، فحشاء و هرزه نگاري در سال 1386 ، در تصويب قانون جرايم رايانه اي، مصوب 1388نيز تعريف دقيقي از هرزه نگاري و انواع آن ارائه نكرده است . علاوه براين،قانون نامبرده تنها توليد، ذخيره سازي يا نگهداري محتويات مستهجن به قصد تجارت ياافساد را مجرمانه اعلام كرده است در حالي كه يافته هاي پژوهش هاي صورت گرفته حاكي ازرابطـه ميان مراجعه به سايت هاي هرزه نگاري و افــزايش خطر ارتكاب جرايم جنسي عليه كودكان است.قانونگذار، در هيچ يك از متون قانوني به مسئله هرزه نگاري غيرواقعي و خلق تصاویر رایانه ای130 وتعريف آن نپرداخته است.
مباحثي چون شروع به جرم هرزه نگاري ، معاونت در آن ومسئوليت كيفري اشخاص حقوقي نيز مورد توجه قانونگذار واقع نشده است.متأسفانه در برخي از موارد مجازات هاي پيش بيني شده در قانون در مقايسه با آسيب هاي وارده به كودكان بسيار خفيف است.
مسئله باز اجتماعي شدن و بهبود رواني و جسماني بزه ديده نيز در اين قوانين به فراموشي سپرده شده است. علاوه براين تنها به مجازات هايي از قبيل حبس و جزاي نقدي پرداخته و مواردي چون شركت در كلاس هاي آموزشي وكارهاي عام المنفعه براي كودكان را مد نظر قرار نداده است . مسئله باز اجتماعي شدن بزهكار و فراهم نمودن اين امكانات به منظور تحقق اهداف مجازات از جمله پيشگيري ازارتكاب جرم و تكرار آن مورد اغفال واقع شده است.
براي حمايـت شايسته از كودكان و انجـام تعهدات بين المللي دراين زمينه ، مقـتضي است قانونگذار اقدام به
تصويب قانون جامع هرزه نگاري كودكان نمايد وبا ارائه تعريف دقيق و مصاديق آن و پيش بيني مجازات ها؛ به موضوعات تكرار جـرم ، تعددجرم ، معاونت در جرم و شروع به جرم و مجازات هاي آن نيز بپردازد و به
منظور جلوگيري ازسرگرداني قضايي كليه قوانين مشابه را نسخ صريح نمايد.131
در پایان باید بیـان نمود که، کودکان به علت عدم دسـترسی به دستگاه قضـایی و به دلیل عدم تــوانایی و بی تجربگی چه در کشور خود و چه کشور بیگانه ای که به آنجا منتقل شده اند و حتی در جایی که امکان دسترسی نیز وجود داشته باشد به دلیل ترس ، تهدید یا شرم از طرح شکایت خودداری می کنند . کودکان بزه دیده غالباً با نوعی اجبار و اکراه و تهدید و یا به طرق خدعه آمیز تن به خواسته های بهره کشان می دهند. آن دسته از کودکان که به کشورهای دیگر قاچاق می شوند ، اگرچه تحت استثمار قاچاقچیان و بهره کشان قرار دارند ولی به دلیل این که در کشور مربوطه غریب و فاقد پشتوانه مالی و اجتماعی می باشند ، لذا ترجیح می دهند به خواسته های آنان تمکین نموده و نه تنها نزد مقامات محلی شکایت نکنند بلکه در صورت تعقیب نیز تحت حمایت قاچاقچیان و بهره کشان باقی بمانند .132
فصل دوم : نقش رایانه در تحقق جرم قیادت به عنوان وسیله ارتکاب جرم
گپ زدن ، اختلاط ، گفتگوی خودمانی یا دوستانه و صحبت می باشد و یکی از ابزارهای بسیار قوی ارتباطی دراینترنت است که استقبال بسیار گسترده از آن در سراسر دنیا توجه محققان حوزه های جامعه شناسی، فرهنگ، ارتباطات و روانشناسی را به خود جلب کرده وهنوز یک اجماع کلی در مورد اثرات روانی و اجتماعی و کارکردهای آن به وجود نیامده است و یکی از حوزه های بسیار مناقشه بر انگیز دنیای مجازی می باشد. افراد به نیات مختلف وارد اتاق هایگفت وگو می شوند. عده ای به علت نوع اعتقادات فکری، ارتباط خارج از چهارچوب خانواده با جنس مخالف را درست نمی دانند، فضای اتاق های گفت و گو را محیط مناسبی برای تخلیه هیجانات روحی و ارضای نیازهـای غریزی بدون زیرسئوال رفتن عقاید خـود می دانند .
همچنین عده ای به دلایلی چون ضعف ارتباطی، آشنا نبودن به قواعد کار و .. توانایی برقراری رابطه باجـنس
مخالف راندارند، در اتاق های گفت وگو، با نام ها واطلاعات نادرست وجذاب اقدام به برقراری رابطه با جنس مخالف می کنند. زوج یابی اینترنتی نیز پدیده ای جدید و در حال گسترش است و جوانان به منظور آشنایی با همسر آینده خود وارد گفت و گو می شوند و معمولاً اینگونه آشنایی ها به ازدواج می انجامد.به نظر می رسد که در این حالت عمل این سایت قوادی نیست اما اگر منجر به زنا ولواط شود عمل سایت قوادی خواهدبود. عده ای هم افراد سود جو و روان پریش و بیمار هستند و با توجه به اینکه بیشتر کاربران اتاق های گفتگو را افراد ناآشنا به واقعیت های اجتماعی تشکیل می دهند، افراد سود جو وفرصت طلب، حضور گسترده ای در اتاق های گفت وگو دارند و به اغفــال جوانان و جذب آنها به گروه های فساد، فروش مواد مخـدر و قوادی گری می پردازند. و با رد و بدل کردن شماره تلفن، به برقراری روابط نزدیکتری می پردازند.
یکی دیگرازروش های تحقق قوادی دراینـترنت می توان به سایت های دوست یابی جنسی وهـمچنین سایت های که مشخصات افراد منحرف شده اخلاقی زنان ومردان وکودکان را در خود جمع کرده اند اشاره کرد. که افراددیگر وعلاقمندان به رابطه جنسی می توانند در این سایت ها وارد شده وشخص مورد نظر خود را پیدا کنند.گـاهی هم پسـت الکترونیکی افراد می تـواند دربرگیرنـده پیام ها وعکس هایی باشد که بـا برنامه ریزی برای آن ها ارسال شـده وخواهان ارتبـاط جنسی است وتوسط صاحبان آنها از طریـق این پست الکترونیک به پست الکترونیک افراد دیگری ارسال شود واین نیز قوادی است.
در این فصل به طور مفصل به قیادت در حقوق جزای اسلامی وتحقق جرم قیادت در فضای مجازی پرداخته
شد.
مبحث اول : قیادت در حقوق جزای اسلامی
قانون مجازات اسلامی، به دلیل این که براساس فقه تدوین شده است، در تعریف جرائم نیز اکثراً از نظر مشهور فقها پیروی می نماید. لذا در ماده 242 ق.م.ا. مصوب 1392 بیان می دارد: «قوادی عبارت از به هم رساندن دو نفر یا برای زنا یا لواط است ». طبعاً حقوقدانان هم به همین تعریف اکتفاء نموده و اندکی در شرح، تفسیر و احیاناً نقد آن قلم فرسایی کرده اند.
ازاین نـظردر قـوانین مربـوط به جرایم رایانه ای هم در ایـران وهم در خارج از کشور به ایـن جرم اشاره ای
نشده است. اما در مادة سوم پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، مصوب سال 2000 می توان جرم قوادی را همان بهره کشی جنسی، از جمله زنا ولواط دانست که به آن پرداخته شده است.
مبحث پیش رو به قوادی از نگاه اسلام که در حقیقت بحث فقهی این جرم و ارکان تشکیل دهنده جرم قیادت را از لحاظ قانونی بررسی می کند.
گفتار اول : قوادی از نگاه اسلام
قادی به معنای رساندن زن و مردی یا مرد با مردی دیگر  به منظور ارتکاب عمل منافی عفت است . معنوی لغوی قواد و معنی اصطلاحی آن یکی است . در فرهنگ معین اینگونه تعریف شده است : قواد کسی است که واسطه شهوترانی دیگران است . در جایی دیگر هم این گونه تعریف کرده اند . قیادت در لغت به معنای رهبری ، راهبری و دلالی محبت است و چنین شخصی را که این عمل را انجام می دهد قواد نامند. نخست این سوال در باب قوادی از نگاه اسلام قابل طرح است که آیا قوادی عنوان عرفی است یا موضوع شرعی ؟ به عبارت دیگر وضع و جعلش به دست عرف بوده یا حدود و ثغورش درقلمرو اختیار شرع بوده است؟
در پاسخ باید گفت به نظر می رسد احتمال نخست موجه تر باشد و قیادت مانند بسیاری از عناوین مشابه مثل زنا، قتل و شرب مسکر داخل در عناوین عرفیه و از موضوعات متخذ از عرف است . شارع تاسیسی در این باره نداشته و حقیقت شرعیه ای درباره آن وجود ندارد.
موید این احتمال این که:
1- از قوادی در روایات پیامبر صلی ا… علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام تعریفی دیده نشده و هرچه از پیامبر صلی ا… علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام در این باره رسیده احکام مربوط به قوادی است . گویی شارع همان مفهوم عرفی و عقلایی قوادی را پذیرفته و احکام را بر همان مفهوم عرفی اش بار کرده است.
2- قرائن و شواهد متعددی از کتاب های تاریخی بر وجود پدیده قوادی در جوامع مختلف پیش از اسلام وجود دارد. این نکته نیز اثبات کننده این مطلب است که انسان ها قبل از بیان شارع از لحاظ فکری و ذهنی، تصویری از قوادی داشته اند .
3- اعتراف برخـی از بزرگان مبنی بر اینکه موضـوعات این چنینی ،که بستر شکل گیری و تکون آن جوامع
انسانی هستند و عناوین شان متـخذ از عرف هستند فاقـد هرگــونه حقیقت شرعی بوده و شـارع بدون هیچ
تاسیسی همان معنای عرفی و لغوی آن را پذیرفته است .133
تردیدی وجودندارد که هر تلاشی جهت رساندن دو نفر به یکدیگر به قصد فحشا (اعم اززنا،لواط، مساحقه و حتی جرایم جنسی مستوجب تعزیر ) در شریعت حرام می باشد .
در اسلام ، این امر به خاطر یاری در گناه و معصیت مورد نکوهش واقع شده است ، چنانکه در آیه دوم از سوره مبارکه مائده آمده است : « … و با یکدیگر در نیکوکاری و تقوا کمک کنید و نه بر گناه و ستم کاری و از خدا بترسید که قطعا عذاب خدا سخت است » .
همچنین مستند حرمت پیش از اجماع فقها و پس از آیات، باب روایات است.134
از جمله در حدیث ابراهیم بن زیاد کرخى آمده است135 « شنیدم امام صادق علیه السلام فرمودند:« رسول خدا صلى الله علیه و آله وسلم واصله و مستوصله )یعنى زنا کار )را لعنت کرده است.»136
صفات و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی هرزه نگاری، فضای مجازی، حقوق كودك Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مجازات، مجازات اسلامی، عنصر مادی