پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق جزا، تاریخ معاصر ایران، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

تحقق عناوین جرایم علیه امنیت و دین چون بدعت،توهین به مقدسات،فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه های مخالف نظام و …وجود ندارد.در اینگونه موارد با توجه به جمع جرایم تعزیری و یا جرایم حدی با تعزیری بر حسب مورد مجازت اشد یا هر دو مجازات در خصوص مرتکب به اجرا گذاشته می شود.
در اغلب موارد ارتکاب رفتارهای مجرمانه بهاییت توسط دسته یا جمعیت و به صورتی متشکل تحقق می یابد به گونه ای که جسارت افراد را در ارتکاب این گونه رفتار های مجرمانه افزایش می دهد تا جایی که می توان آن راتهدیدی جدی علیه امنیت ملی و حکومت جمهوری اسلامی ایران قلمداد کرد،. فرقه بهائیت، یک قدرت خودکامه است که قصد دارد سرانجام خود را تا سطح یک دولت جهانی بالا بکشد. تشکیلات جهانی بهائیت در مسیر سلطه مطلقه جهانی است. تشکیلات بهائی برای استقرار یک دولت متحد متمرکزگرا و دولتی جهانی همراه با یک گرایش تئوکراسی در حال تلاش است. تشکیلات بهائیت این هدف را در پس پرده مدارا، صلح‌طلبی و تمکین به حکومت و قانون مخفی نگاه داشته‌اند. هرچند بهائیان در تبلیغات خود تلاش می‌کنند که به جهانیان القا کنند که جامعه مشترک‌المنافع فدرال با اهداف تشکیلات جهانی بهائیت منطبق و سازگار است، ولی در حقیقت هدف تشکیلات بهائیت تأسیس نظام فدرال مشترک‌المنافع از دولت‌ها نیست بلکه هدف تشکیل دولت واحد تمرکزگراست.
اگر چه ماهیتا نمی توان رفتارهای مجرمانه ی بهاییت را بر اساس قوانین و کنوانسیون های بین المللی مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران جرمی سازمان یافته تلقی کرد.لیکن با وجود ارتکاب این جرم در اکثر موارد به صورت متشکل و بر مبنای سلسله مراتب،می توان گفت رفتار های مجرمانه ی بهاییت از نظر عرفی به شکلی سازمان یافته ارتکاب پیدا می کند.
مقابله و واکنش در قبال رفتار های مجرمانه بهاییت حتی در صورتی که منطبق با هیچ یک از جرایم علیه دین و امنیت نباشد بر خلاف ادعای سازمان ها و دولی که مقابله با چنین رفتار های مجرمانه ای را بر خلاف حقوق بشر و آزادی بیان می دانند،فاقد منع بین المللی است. به عنوان تایید این ادعا می توان به بند ب ماده ی 11 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که به موجب آن برای قوانین ملی حق جرم انگاری قایل شده است استناد کرد. در همین راستا می توان به بند ب ماده ی 29 اعلامیهی جهامی حقوق بشرکه به دولت و حکومت اجازه میدهد محدودیت هایی را در اجرای حقوق و استفاده از آزادی ها برای رعایت حقوق وآزادی های دیگران و مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی اعمال کند استناد کرد.

فهرست منابع و مآخذ

الف: فارسی
اول:کتب
1-احمدی،محمد، پژوهه صهیونیست،جلد اول، تهران،موسسه فرهنگی پژوهشی ضیاء اندیشه، 1376.
2-اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلداول، تهران، انتشارات میزان، 1379.
3-اشتهاردي، محمدمهدي، بابي‌گري و بهائي‌گري، ناشر كتاب آشنا، چاپ اول بهار 79.
4-افراسیابی،بهرام،تاریخ جامع بهائیت،چاپ4،انتشارات سخن،تهران1371.
5-آیتی،عبدالحسین،کشف الحیل، جلد 2، چ4،تهران1353.
6-بامداد ، مهدی ، شرح حال رجال ایران جلد 2 ،کتابفروشی زوار،تهران1347
7-بارکر،الین، ملتون، گاردون ،هفت آسمان، با ترجمه طالبی دارابی،باقر،فلسفه،کلام و عرفان،هفت آسمان(ادیان جدید)، 1381
8-آقا بخشی ،علی ،افشاری راد،مینو،فرهنگ علوم سیاسی، ، تهران: چاپار، 1383.
9-پیمانی ، ضیاء الدین ، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، ج اول ، تهران ، انتشارات میزان ، 1374.
10-تبریزی،زعیم الدوله، مفتاح باب الابواب، ترجمه حسن فرید گلپایگانی، تهران 1346.
11-توجهی، عبدالعلی، جزوه حقوق جزای اختصاصی 3، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، گردآوری و تنظیم، علیرضا منجزی، نیمسال اول، 83-1382.
12-جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش،چاپ شم ، .1372
13-فضایی، یوسف، تحقیق در تاریخ و عقاید شیخیگری، بابیگری، بهائیگری،… و كسرویگرایی آشیانه كتاب، تهران، 1382.
14-دهخدا، علی اکبر،لغت نامه دهخدا، جلد 10، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول از دورهءجدید،1373.
15-رائین،اسماعیل، انشعاب در بهائیت پس از مرگ شوقی ربانی، تهران، مؤسسه تحقیقاتی رائین، تهران1357
16-رستگار، نصرالله،تارخ صدرالصدور، لجنه ملی نشر آثار امری،تهران،104بدیع
17-رستمي،محمود،فرهنگ واژه هاي نظامي،تهران،ستاد مشتزك ارتش جمهوري اسلامی ايران،1378
17-زاهداني، سيدسعيد و با همكاري محمدعلي اسلامي، بهائیت در ایران ، چاپ سوم 1384، نشر مركز اسناد انقلاب اسلامي.
18-زراعت ، عباس، حقوق جزای عمومی ، تهران، نشر ققنوس ، چ دوم، 1385.
19-زراعت، عباس، شرح قانون، مجازات اسلامی، ج 1، انتشارات فیض، 1379.
20-شامبیاتی ، هوشنگ ، حقوق کیفری اختصاصی ، جلد 3، جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور ، تهران ، انتشارات ژوبین ، 1380.
21-شعاری نژاد ، علی اکبر ، فرهنگ علوم رفتاری ،جلد 1 ، تهران ، انتشارات امیرکبیر .
22-صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد 1، تهران ، انتشارات گنج دانش ، چاپ پنجم، .1372
23-علامه حیدری، اصول استنباط، ترجمه و شرح عباس زراعت، حمید مسجد سرایی، انتشارات فیض چاپ هشتم، 1380.
24-عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی،تهران،انتشارات سپهر،1362.
25-قاضی شریعت پناهی،ابوالفضل ،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی،تهران،انتشارات دانشگاه تهران،چ هشتم،1382.
26-قدیانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق جزا، تهران، موسسه فرهنگی عابدزاده، 1375
27-کاتوزیان ، ناصر ، فلسفه ی حقوق ، ج 1، تهران ، انتشارات به نشر ، چاپ دوم ، 1366.
28-کاتوزیان ، ناصر ، مقدمه ی علم حقوق ، تهران ، انتشارات به نشر ، ج سیزدهم ، 1370ش
29–کاشانی،میرزاجانی، نقطه‌الكاف،در تاریخ ظهور باب و و وقایع هشت سال اول از تاریخ بابیه به سعی و اهتمام ادوارد براون ،لیدن1328ق1910م .
30- گلدوزیان ، ایرج ، بابسته های حقوقی جزای عمومی ، تهران ، انتشارات میزان ، ج پانزدهم ،1383.
31-گوهر یکتا در ترجمه احوال مولای بی همتا(شوقی افندی)روحیه ماکسول ، ترجمه ی ابوالقاسم فیضی بی نا،بی تا.
32 -محسنی ، مرتضی ، دوره ی حقوق جزای عمومی ، جلد 2، تهران ، انتشارات گنج دانش ، جلد اول ، 1375.
33-مدرس چهارهی،مرتضی،شیخی گری بابی گری از نظر فلسفه ،تاریخ،اجتماع،کتابفروشی فروغی،تهران بی تا.
34-مشتاق ، کاظم، و مظاهری، ابوذر ، سران برجسته ی بهائیت ، خادمان روس تزاری ، مندرج درتاریخ معاصر ایران ،فصلنامه ی تخصصی سال 13 بهار 1388.
35-مشكور، محمدجواد، فرهنگ فرق اسلامي، انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ سوم، 1375.
36=معین ، محمد ، فرهنگ معین(شش جلدی)،تهران،انتشارات امیرکبیر،چاپ سیزدهم،1378.
37-منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، جلد 3، قوای سه گانه، امر به معروف، حسبه و تعزیرات، ترجمه و تقریر، محمود صلواتی..
38-منصوری،جواد، تاریخ قیام پانزدهم خرداد به روایت اسناد، جلد1، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1377.
39-مهتدی،فضل اله،پیام پدر، چاپ تهران، 1351
40-میر محمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، تهران ، انتشارات میزان ، چاپ پنجم ، 1374 .
41-میر محمد صادقی ، حسین ، حقوق کیفری اختصاصی ، جلد اول، جرایم علیه اشخاص ، تهران ، انتشارات میزان ، 1386
42-نوایی،عبدالحسین فتنه باب (خاطرات اعتضااد السطنه)، انتشارات علم تجدید، 1383
43-ولیدی ، محمد صالح ، حقوق جزای عمومی ، جلد 2، تهران ، انتشارات داد ، س1374
44-ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی، جلد 3، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران، جلد 1، نشر داد، 1377
45- هاشمی ، محمد ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جلد 2،مجتمع آموزش عالی قم ، بهار 1375
46-یزدانی ، احمد ، نظر اجمالی در دیانت بهائی،نشرچهارم و چاپ اول،قطع جیبی،تصویب لجنه ملی نشریات امری،107بدیع(1329ش)

دوم:مقالات
1-احمدی ، حبیب الله ، دین پشتوانه ی امنیت ملی ، فصلنامه ی علوم سیاسی ، شماره ی 9، تابستان 1379.
2-اسماعیلی، سید علی ، بیت العدل اعظم بهائیت ، بن بست مشروعیت ، مندرج در تاریخ معاصر ایران، فصلنامه ی تخصصی ، سال 12، پاییز و زمستان 1378 ش 20.
3-بای، حسینعلی، سیری در مستندات فقهی جرم انگاری، فساد فی الارض، محله فقه و حقوق، سال دوم، زمستان 84.
4-حاجیانی، ابراهیم، بررسی جامعه شناختی فرقه گرایی مذهبی و تأثیر آن بر نظم و ثبات سیاسی،مجله مطالعات راهبردی،تابستان1383،شماره24

5-حبیب زاده ، محمد جعفر ، رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر در رشد و توسعه ، مجله ی حقوقی ، قضایی دادگستری ، شماره ی 23، تابستان 1377.
6-حبیب زاده،محمدجعفرو موسوی مجاب،سید درید،مجله فقه و حقوق،سال سوم ،تابستان 1385.
7-رضانژاد،عزالدين، شیخیه بستر پیدایش بابیت و بهائیت، مجله انتظار ،بهار 1381، شماره3
8-زراعت، عباس، جرم اهانت به مقدسات اسلام، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 56، تابستان، 1381.
9-شهبازی ، عبدالله ، جستارهای از تاریخ بهائیگری در ایران ، مندرج در تاریخ معاصر ایران ، سال 7، شماره ی 27، پاییز 1382.
10-شهبازی،عبدااله،ظهور و سقوط سلطنت پهلوی،ج1، تهران، انتشارات اطلاعات،1388.
11-عبدالفتاح ، عزت ، جرم چیست و معیارهای جرم انگاری کدام است ؟ ترجمه : اسماعیل رحیمی نژاد ، مجله ی حقوقی قضایی دادگستری، شماره ی 41، زمستان 1381.
12-فرمانيان، مهدي ،آثار مكتوب بابيه و بهائيت در بوته نقد مجلات: فلسفه، كلام و عرفان «كلام اسلامي» پاييز 1386- شماره63 .
13-کاستلز،مانوئل،عصر اطلاعات،ج دوم،قدرت هویت،حسن چاوشیان،تهران،طرح نو،1380.
14-کوشا ، جعفر و هاشمی ، سید حسین ، بررسی تعارض اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ، مجله ی نامه ی مفید ، شماره ی 26، تابستان 1380.
15-گسن ، ریمون ، آیا جرم وجود دارد ؟ ، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی ، مجله ی تحقیقات حقوقی ، شماره 29 و 30 ، بهارو ، تابستان 1379.
16-مشتاق ، کاظم، و مظاهری، ابوذر ، سران برجسته ی بهائیت ، خادمان روس تزاری ، مندرج درتاریخ معاصر ایران ،فصلنامه ی تخصصی سال 13 بهار 1388.
17- مومنی ، مازیار ، آموزه های استعمار بهائیت و استقبال مراکز و کانونهای استکباری از آن ، فصلنامه تخصصی، سال 13، تابستان 1388.
18-نصوری،محمدزضا، پيوند و همكاري متقابل بهائيت و صهيونيسم،فصلنامه موعود،سال6،شماره18،بهار و تابستان1385.
19-هاشمی، سید حسین، جرم اهانت به مقدسات اسلامی در نظام حقوقی اسلام و تامین لا، مجله رواق اندیشه، شماره 20، مرداد وشهریور، 1380.
20-وافی ، جمیله ، مجله ی ندای صادق ، سال ششم ، شماره ی ، 21 و 22.
21- یزدان فام، محمود، امنیت نرم چرایی اهمیت آن، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره سوم: پاییز 1388.

ب:منابع عربی

1-ابن کثیر، البدایه و النهایه، تحقیق علی یسری، ج 10، بیروت، انتشارات دارالاحیاء الترات العربی، ج اول، 1408، ق .
2-ابن منظور،محمد بن مکرم، لسان العرب، ج 1، قم، انتشارات ادب الحوزه، چاپ اول،1405ق.
3-احسايي، شيخ احمد، شرح‌الزياره جامعه‌الكبيره، ج 4، چاپ دارالمفيد بيروت.
4-اشراق خاوري، عبدالحميد ، رحيق مختوم، تهران، مؤسسه‌ي مطبوعات امري،، 130 بديع.
5-اشراق خاوری،عبدالحمید، رساله ايام تسعه، لجنه ملی نشر آثار امری،
قطعبزرگ،تهران103بدیع.
6-افندی ، شوقی ، قرن بدیع ،ترجمه نصرالله مودت،خط نستعلیق،موسسه ملی مطبوعات امری، 4جلد،122-124بدیع.
7-افندی،عباس،المفاوضات (هانور البهی، فی مفاوضات عبدابهاء) به اهتمام کلیفوردبارنی، لیدن 1908.
8-امام خمینی، انوارلهدایه فی النعلیقه، علی الکفایه، ج 1، موسسه نشر آثار امام خمینی.
9-امام خمینی، تحریر الوسیله، جلد اول،نجف اشرف،بی تا،بی جا .
10-آملی، بهاء الدین، جامع عباسی، تهران، انتشارات فراهانی، بی تا
11-انصاری ، مرتضی ، مکاسب ، المکاسب،تبریز،انتشارات چاپخانهی اطلاعات،1375ق.
12-بحرانی، یوسف، حدائق الناضره، ج 10، قم انتشارات جامعه مدرسین قم.
13-بها،،حسینعلی،اقتدارات ،خط مشکین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ادیان الهی، جرم انگاری، فعالیت های فرهنگی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی غریب القرآن