پایان نامه با کلمات کلیدی حسابداران، دوره کارشناسی، رفتار حرفه ای، نیازهای اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

به‌ اطلاعات ممکن و قابل اطمینان که‌ براساس قواعد و اصول از پیش توافق‌ شده تهیه گردید، نیاز دارند. برای جهت‌ دادن حرکت جامعه به سوی اهداف مورد نظر، علاوه بر شناخت پتانسیل‌های‌ درون جامعه، عوامل بیرونی یا محیط سیستمی که با توجه به ماهیت و نوع‌ ارتباطات روی جامعه تأثیر می‌گذارند نیز باید شناسایی شوند و به همین دلیل‌ اطلاعات به دست آمده در این راستا نیز باید با اطلاعات درونی همگن باشد و در نتیجه باید قواعد و اصول به کار گرفته‌ شده در تهیه و ارائه اطلاعات درونی با قواعد و اصول ارائه اطلاعات بیرونی‌ همخوانی داشته باشد. از سوی دیگر رهبران اجتماعی پس از اتخاذ تصمیم در رابطه با اهداف اساسی جامعه، علاوه‌بر ایجاد زمینه‌های لازم برای هدایت جامعه‌ در جهت انجام فعالیت‌های فردی و اجتماعی در راستای اهداف، با تدوین، تصویب و ابلاغ قوانین مرتبط و ایجاد زمینه‌های فرهنگی، تبلیغی، آموزشی و انگیزشی و ایجاد دستگاه‌های نظارتی به‌ منظور اطمینان از انجام فعالیت‌ها و حرکت‌های جامعه در جهت اهداف، نیازمند ارزیابی دوره‌ای وضعیت و نتایج‌ حاصل از عملیات منطبق با اهداف از پیش‌ تعیین‌شده هستند، تا بدین وسیله علاوه‌ شناسایی عوامل بازدارنده و یا سرعتگیر، در صورت لزوم بتوانند نسبت به تجدید نظر در اتخاذ تصمیم‌ مناسب‌تر با اوضاع و احوال و شرایط جامعه به منظور بقا و پایداری ایدئولوژی‌ و مفاهیم اخلاقی تجدیدنظر نمایند. در تمامی مراحل یادشده، حسابداری به‌ معنی عام و امروزین به عنوان‌ انعکاس‌دهنده وضعیت و آثار و نتایج‌ فعالیت‌های اجتماعی و حسابرسی به‌ عنوان بازوی نظارتی، نقش اساسی ایفا می‌نماید و متناسب با این نقش جایگاه‌ این حرفه باید در طبقه‌بندی و ارزش‌ گذاری‌های اجتماعی مشخص گردد(صادقی،1387).

2-16- نقش اخلاق در ارتقای جایگاه ارزشی‌ حرفه حسابداری و حسابرسی
علی‌رغم تحولات پدید آمده در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، روابط تجاری بین المللی و مدیریت که محیط حسابداری را تشکیل می‌دهند و حسابداری نیز در واکنش به این تغییرات‌ ناگزیر از تغییر و تحول بوده، هدف نهایی‌ حسابداری و حسابرسی که همانا تأمین‌ نیازهای اطلاعاتی قابل اطمینان‌ استفاده‌کنندگان است بدون تغییر باقی‌مانده و به همین علت تعریف‌ حسابداری هنوز جامعیت و مانعیت خود را حفظ نموده است. به طوری که در مباحث پیشین ذکر گردید عدالت موجب آرامش اجتماعی است. برای اجرای عدالت نیاز به قضاوت‌ آگاهانه است و قضاوت آگاهانه نیاز به‌ ابزار کارا، قابل استناد و یکنواخت دارد که حسابداری یکی از آن ابزار می‌باشد. با نگاهی به تعریف حسابداری و مفروضات، محدودیت‌ها و قیود آن‌ درمی‌یابیم که زیربنای اصول و قواعد حسابداری به عنوان ابزاری عملیاتی برای‌ شناسایی، اندازه‌گیری، طبقه‌بندی و گزارشگری اطلاعات مالی، میثاق‌ها و توافق‌هایی هستند که در قالب شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مناسبات حقوقی تبیین شده‌اند. قبول، گزینش یا پذیرش مفروضات و مبانی‌ مذکور مشروط به وجود فضایل اخلاقی‌ و به کارگیری آنها در جهت هدف مشترک‌ و نهایی حسابداری است که سرلوحه آنها وفا به عهد و پذیرش قلبی مفروضات و مبانی است. پذیرش سطحی مبانی و مفروضات(القایی) بدون شناخت جامع‌ و کافی از شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مناسبات حقوقی و بدون شناسایی محدودیت ها و تنگناهای‌ متناسب با شرایط مذکور فاصله بین‌ نیازمندان به اطلاعات حسابداری را با حسابداران و حسابرسان بیشتر کرده و در حقیقت اطلاعات و گزارش‌های تهیه‌ شده به این ترتیب نمی‌تواند به‌طور کامل‌ نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان را فراهم آورد. و این موجب بی‌اعتمادی‌ استفاده‌کنندگان، به حسابداری و حسابداران خواهد شد(سینگر، ترجمه شایلر، 1383).
تدریس و تعلیم مبانی و مفروضات و اصول و قواعد حسابداری با توجه به‌ موارد فوق باید به گونه‌ای متفاوت با آنچه‌ در حال حاضر انجام می‌شود، زمینه‌سازی و برنامه‌ریزی گردد. بحث‌ تئوریک در رابطه با مبانی و مفروضات‌ و اصول و قواعد حسابداری با توجه به‌ شرایط و اوضاع و احوال موجود در نهایت زمینه لازم را برای پذیرش آگاهانه‌ آنها فراهم می‌آورد و در این شرایط است‌ که حسابداران و حسابرسان با آگاهی و تسلط کامل نسبت به قواعد و ضوابط، آنها را به کار گرفته و نسبت به آنها تعصب داشته و از نتایج آن دفاع خواهند کرد. حسابداران و حسابرسان در جریان‌ عملیات حسابداری و حسابرسی‌ براساس اصول و استانداردهای مورد توافق با توجه به ویژگی‌های خاص مبانی‌ و مفروضات و محدودیت‌های موجود همواره در حال قضاوت‌اند. لازمه قضاوت در ابتدای امر آگاهی کامل‌ از اوضاع و احوال و شرایط در مرحله‌ بعدی تسلط و اطمیان کامل به کاربرد ابزار و وسایل مورد استفاده برای‌ قضاوت است که در هر دو مرحله فوق با توجه به آنکه انجام عملیات و بازتاب‌ نتایج آن به گروهی از جامعه با ویژگی‌ خاص(حسابداران) تسری می‌یابد، مسئولیت بیشتری را متوجه انجام‌دهنده‌ خواهد نمود و این امر مستلزم وجود زیربنای فضیلت‌های اخلاقی که همانا حس نوع دوستی و داشتن تعصب و مسئولیت حرفه‌ای و ترجیح منافع جمعی‌ (اعتباری) نسبت به منافع آنی فردی است، می‌باشد(بیات،1388).
تشخیص اهمیت نسبی و ایجاد تعادل بین‌ ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری با در نظر داشتن تنوع نیازهای اطلاعاتی‌ استفاده‌کنندگان که گروه‌های مختلفی از جامعه را با اهداف و بینش‌های متفاوت‌ تشکیل می‌دهند نیز بدون اتکا به اصول‌ و قواعد اخلاق حسنه که در بین افراد جامعه حرفه‌ای نه‌ تنها مورد تفاهم بوده، بلکه با حساسیت و تعصب خاص‌ حرفه‌ای رعایت و مورد مراقبت‌ قرار گیرد، ممکن به نظر نمی‌رسد. مضافا آنکه رعایت هریک از ویژگی‌های کیفی‌ اطلاعات اعم از مربوط بودن، قابل فهم‌ بودن، قابل اعتماد و مقایسه بودن و همچنین رعایت اجزای متشکله هریک، از جمله صحیح بودن، به موقع بودن، بی‌طرفانه بودن، رجحان محتوا بر شکل، ثبات رویه و افشای کامل و امثالهم نیز بدون وجود شالوده‌های فضایل اخلاقی‌ در وجود حسابداران به منظور برقراری‌ و ایجاد ارتباط منطقی با استفاده‌کنندگان‌ از طریق ارائه گزارش‌های مالی و حسابداری که با ویژگی‌های فوق تنظیم‌ و ارائه گردیده باشد نمی‌تواند نتایج و اهداف اصلی حسابداری را که رضایت‌ و تأمین نیاز اطلاعاتی استفاده‌کنندگان‌ که حامیان و اعتباردهندگان اصلی این‌ حرفه از طریق بذل اعتماد و اطمینان به‌ گزارش‌های واصله و اتکا به آنها جهت‌ اخذ تصمیم و اخذ نتایج سودمند ناشی‌ از اتخاذ تصمیمات مناسب بر این مبنا، هستند را تأمین نماید(مرعشی،1390).
لازمه رعایت هریک از ویژگی‌های کیفی‌ اطلاعات حسابداری در ارائه گزارش‌های‌ مطلوب،اعمال و مقید بودن به یک یا چند فضیلت اخلاقی می‌باشد که یا به صورت‌ فطری در برخی افراد وجود داشته و رعایت می‌گردد و یا در برخی دیگر نیاز به تعلیم و تزکیه عملی است تا مورد رعایت قرار گیرد. حسابداران و حسابرسان عضو یک جامعه حرفه‌ای‌ برای ایجاد ثبات رویه،قابلیت مقایسه، نحوه افشای کامل اطلاعات و گزارش‌های ارائه شده می‌باید نسبت به‌ رعایت و اعتقاد به این فضایل اخلاقی با یکدیگر تفاهم نموده و متعهد شوند که‌ فردفرد آنها نسبت به رعایت موازین‌ اخلاقی مذکور که قبلا مورد شناسایی‌ قرار گرفته است التزام داشته، با توافق‌ یکدیگر دستگاهی مراقبتی و نظارتی)کمیته نظارت بر اخلاق حرفه‌ای) تشکیل‌ داده، احکام مجازات‌های ناشی از عدول‌ آنها را براساس آیین‌نامه‌های که‌ به همین منظور تدوین و تعیین می‌گردد، مشخص و با جدیت و تعصب خاصی که‌ لازمه اعتبار بخشیدن به نظام حرفه‌ای‌ است با انجام و اجرای عدالت کامل‌ مراقب اعمال و رعایت آن موازین اخلاقی‌ باشند. به منظور دستیابی به هدف فوق‌ یعنی تدوین مفروضات، محدودیت‌ها و قیود و اصول و قواعد اخلاق حرفه‌ای که‌ باید همپای فروض و اصول حسابداری‌ رعایت شود، تمامی مراحل عملی که برای‌ پذیرش مبانی و اصول و قواعد تکنیکی‌ حسابداری و حسابرسی انجام گردیده‌ در این رابطه نیز باید از طریق بحث‌های‌ تئوریک اخلاقی، اصول و موازین اخلاق‌ حرفه‌ای نیز در کنار تئوری‌های‌ حسابداری به حسابداران آموزش داده‌ شود تا جایگاه اعتباری حسابداری و حسابرسی با استفاده از دو بال تکنیک و اتیک تا حد مورد انتظار و حتی بیش از آنچه در کشورهای پیشرفته صنعتی‌ است. ارتقا یافته، مورد پشتیبانی جامعه‌ استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی و حسابداری قرار گیرد(عالی ور،1390).

2-17- پیشینه پژوهش
در زمینه اخلاق در حسابداری مطالعاتی صورت گرفته است که به شرح زیر می باشد:
2-17-1- پژوهش های داخلی:
ثقفی و رحمانی (1389) در پژوهشی با عنوان “آموزش اخلاق حسابداری در دوره کارشناسی، مجلات : علوم انسانی “به بررسی لزوم گنجاندن درس اخلاق حسابداری در برنامه درسی رشته حسابداری پرداخته اند. در این مقاله، نخست یافته های حاصل از پرسشنامه ای که میان صاحبنظران آموزش حسابداری توزیع شده است، برای بررسی لزوم قرار گرفتن این درس در برنامه درسی دوره کارشناسی رشته حسابداری مورد استفاده قرار گرفته است. سپس با روش توصیفی پیمایشی ارایه درس اخلاق حسابداری در دوره کارشناسی دانشگاههایی که دوره کارشناسی حسابداری را برگزار می کنند و جزء 150 دانشگاه برتر جهان هستند، بررسی و بر این اساس طرح درس نمونه ارایه گردید. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که ارایه درس اخلاق حرفه ای در مقطع کارشناسی یک ضرورت است و مطالب آن از طریق سایر دروس حسابداری پوشش داده نمی شود.
جباری و رحمانی (1389) در پژوهشی با عنوان “سنجش ملاحظات اخلاقی در حسابداری” به بررسی و اندازه گیری حساسیت اخلاقی و جهت گیری اخلاقی نمود. نتایج پژوهش نشان می دهد که برای تقویت ابعاد اخلاقی مختلف دانشجویان حسابداری میبایست آن ها را با مباحث اخلاقی اشنا تر نمود. لذا جهت افزایش حساسیت اخلاقی، نیت اخلاقی و جهت گیری اخلاقی حسابداران و حسابرسان لازم است بر آموزش مستمر اخلاق حرفه ای تأکید نمود.
حساس یگانه و مقصودی (1390) در پژوهشی با عنوان “ارزش های اخلاقی در قضاوت حرفه ای حسابرس” به بررسی تأثیر آیین رفتار حرفه ای بر چگونگی قضاوت های حسابرس می پردازد. نتایج پژوهش مبین آن است که تأثیر آیین رفتار حرفه ای بر انگیزش و عملکرد حسابرسان معنادار است. همچنین جنسیت نیز بر قضاوت حسابرسی موثر بوده و زنان قضاوت های اخلاقی تری اعمال نموده اند؛ و با توجه به نتایج، اهمیت گنجاندن یک واحد درسی با عنوان آیین رفتار حرفه ای در دوره کارشناسی قابل توجه است.
رویایی و بیات (1390) در پژوهشی با عنوان “آموزش اخلاق در حسابداري: بررسي تاثير انگيزش اخلاقي بر روي رفتاراخلاقي” به بررسی تاثير انگيزش اخلاقي بر تصميم گيري اخلاقي در دو سطح فردي و سازماني پرداختند. اين مطالعه اثر آموزش هاي اخلاقي و همچنين تاثير انگيزش اخلاقي بر روي رفتار اخلاقي دانشجويان حسابداري را مورد بررسي قرار مي دهد. همچنين بررسي دلايل تصميم هاي غيراخلاقي دانشجويان و مطالعه تصميم گيري اخلاقي آنها در شرايط مختلف نيز از اهداف اين مقاله مي باشد. نتايج اين بررسي حاکي از آن است که دانشجويان در دو سطح فردي و سازماني داراي رفتار اخلاقي تقريبا مشابهي هستند؛ همچنين بين انگيزش اخلاقي و تصميم گيري در موقعيت هاي فردي رابطه معني داري مشاهده نشد، ولي بين ايجاد انگيزش اخلاقي و تصميم گيري مرتبط با سازمان و محيط کار رابطه معني دار قوي مشاهده گرديد. به علاوه، نتايج اين مقاله از نصيحت کردن و ارائه الگوهاي اخلاقي براي افزايش انگيزه اخلاقي نزد دانشجويان حسابداري حمايت مي کند.
اعتمادی و همکاران (1391) در پژوهشی با عنوان “تأثير اخلاق حرفه اي حسابداران بر قابليت اتكاء صورت هاي مالي” به بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداری بر قابلیت اتکای صورت های مالی پرداختند. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه اخلاق حرفه اي حسابداران در تمام ابعاد خود (درستكاري، صلاحيت و مراقبت حرفه اي، رازداري، استقلال، تضاد منافع)، رابطه تنگاتنگي با ابعاد ويژگي قابليت اتكاء صورت هاي مالي (ارائه منصفانه، اثبات پذيري، بي طرفي) دارد.
حجازی و مسافری (1391)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حسابداران، اخلاق حرفه‌ای، نظام ارزشی، منافع عمومی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سطح معنادار، آزمون فرضیه، رفتار حرفه ای، سطح معنی داری