پایان نامه با کلمات کلیدی حسابداران، بازده مورد انتظار، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

در بخش دوم و سوم از آنجا که علاوه بر موارد بدون وقفه، موارد داراي وقفه نيز مورد بررسي قرار مي گيرند و نيز با توجه به اينکه وقفه هاي معاملاتي مشکلاتي را براي محاسبه ي بازده روزانه ي شرکت ها ايجاد مي کنند بايد به گونه اي اين محدوديت رفع شود، که در بخش دوم اين محدوديت به سه روش: بازده هاي يکجا جمع شده4، روش بازده هاي يکسان5 و روش دادوستد تا دادوستد6 برطرف مي شود. در اين بخش براي بدست آوردن بازده مورد انتطار از مدل بازار استفاده مي شود و براي تحليل آماري در اين بخش از آماره ي براون و وارنر(1985) استفاده مي شود.
3)در بخش سوم نيز تمامي موارد اعلان مورد بررسي قرار ميگيرند. براي رفع محدوديت وقفههاي معاملاتي از روش بازده هاي يکجا جمع شده استفاده مي شود و بازده مورد انتظار در اين بخش عبارت است از ميانگين بازده هاي دورهی برآورد، يعنی 180 روز قبل از دورهي رويداد(از 181- تا 2-). براي تحليل آماري در اين بخش نيز از آماره ي براون و وارنر (1985) استفاده مي شود.
1-8- واژه ها و اصطلاحات کليدي
قيمت سهام : قيمت مورد نظر اين پژوهش قيمت ثبت شده در پايان هر روز معاملاتي در بورس اوراق بهادار تهران است. در اين پژوهش قيمت پاياني به عنوان قيمت سهام در نظر گرفته مي شود.
سود پيشبيني شده ي هر سهم : سود هر سهم (EPS) شرکت در دوره ي مالي جاري است که طبق مقررات بورس اوراق بهادار پيش بيني و به بازار اعلام مي گردد.
تعديل سود پيش بيني شده: تغيير سود پيش بيني شده ي شرکت هاست که طي اطلاعيه ي تعديل EPS به بازار اعلان مي گردد. اين تعديل مي تواند از نوع افزايشي(مثبت) يا کاهشي(منفي) باشد.
حجم معاملات: به تعداد سهام معامله شده براي هر شرکت در هر روز حجم معاملات گفته مي شود.
بازده غير عادي: منظور از بازده غير عادي که آن را با AR و يا e نشان مي دهيم، تفاوت بين بازده واقعي و بازده مورد انتظار است.
دوره ي رويداد: دوره ي رويداد يا پنجره ي رويداد که در پژوهش هاي رويدادي کاربرد دارد، عبارت است از يک دوره ي زماني حول و حوش رويدادي که قصد بررسي آن را داريم. در اين پژوهش که آزمون ها در سه بخش انجام مي شوند، از دو دوره ي رويداد استفاده شده است.در آزمون هاي بخش اول دوره ي رويداد 11 روزه در نظر گرفته شده است يعني 5 روز قبل از روز اعلان و 5 روز پس از روز اعلان. در آزمون هاي بخش دوم و سوم از دوره ي رويداد 3 روزه(يک روز قبل تا يک روز بعد از اعلان) استفاده شده است.
1-9- فصل هاي بعدي
فصل دوم شامل دو بخش است که در بخش اول به مباني و مباحث نظري پرداخته مي شود و در بخش دوم برخي از پژوهش هاي انجام شده ي مرتبط با موضوع اجمالا معرفي مي شود.
در فصل سوم به معرفي و تشريح روشهاي مختلف براي آزمون فرضيههای پژوهش پرداخته مي شود. همچنين در اين فصل نحوه ي جمع آوري اطلاعات و انجام محاسبات لازم بيان مي شود.
در فصل چهارم به تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده پرداخته و نتايج حاصل از آزمون فرضيههای پژوهش ارائه مي شود.
در فصل پنجم خلاصه اي از پژوهش، يافته هاي پژوهش، محدوديت هاي پژوهش و پيشنهاد هايي براي پژوهش هاي آتي ارائه مي شود.

فصل دوم:ادبيات

بخش اول : مباني نظري پژوهش
2-1- مقدمه
تصميم گيري در مسائل مالي از جمله سرمايه گذاري در سهام شرکت ها همواره با ريسک و عدم اطمينان همراه بوده است. يکي از مهم ترين صورتهاي مالي اساسي، صورت سود و زيان است که نشان دهندهي نتيجه ي عمليات و عملکرد مالي شرکت طي يک دوره ي مشخص است و يکي از ارقام مهم مندرج در صورت سود و زيان که بسيار مورد توجه سرمايه گذاران و سهامداران است سود شرکت است. يکي از راه هاي کمک به سرمايه گذاران در امر خريد و فروش سهام، ارائه ي پيش بينيهايي درباره ي دور نماي کلي شرکت و همچنين برخي از عناصر صورت هاي مالي نظير سود مي باشد.
افشاي پيش بيني هاي شرکت از سود هاي سالانه موضوع يک مباحثه ي شديد ميان سرمايه گذاران طي سال هاي 1970 تا 1975 بود که نهايتا بيشتر ديدگاه هاي تئوريکي و تجربي به اين نتيجه رسيدند که رفتار و عکس العمل سرمايه گذاران مي تواند تحت تاثير افشاي پيش بيني هاي مديريت قرار بگيرد.7
هر چه اين پيش بيني ها به واقعيت نزديکتر باشند، مبناي تصميمات صحيح تري قرار خواهند گرفت.
در اين بخش به تشريح موارد زير پرداخته مي شود:
1)کارآيي بازار
2)سود
3)پيش بيني سود
4)تعديل سود پيش بيني شده
5) انجام پژوهش های رويدادي در يک بازار سهام کوچک
6) مدل بازار
2-2- کارايي بازار
2-2-1- مفهوم بازار کارا
سرمايه گذاران در بورس، قيمت هاي سهام را بر پايه ي جريان نقدي مورد انتظار و ريسک همراه آن برآورد مي کنند. در سرمايه گذاري عقلايي بايد همه ي اطلاعات در دسترس يا قابل کسب مورد استفاده قرار گيرد. اين مجموعه ي اطلاعاتي هم اطلاعات معلوم و هم باورهاي مربوط به آينده، يعني اطلاعاتي که به طور منطقي قابل استنباط است را در بر مي گيرد.”اطلاعات جدا از شکل آن، کليد تعيين قيمت هاي سهام بوده و لذا موضوع محوري مفهوم بازار کارا مي باشد.8
فاما بازار کارا را به عنوان بازاري تعريف ميکند که در آن قيمت اوراق بهادار انعکاس کاملي از اطلاعات موجود مي باشد. فرضيه ي بازار کارا به تناسب سرعت و جامعيتي که قيمت هاي اوراق بهادار، اطلاعات قابل دسترس را منعکس مي کنند، به سه دسته تقسيم مي شود : 1)شکل ضعيف کارايي 2) شکل نيمه قوي و 3) شکل قوي کارايي.
2-2-2- تاثير فرضيه ي بازار کارا بر حسابداري مالي
فرضيه ي بازار کاراي اوراق بهادار بيان مي دارد که گزارشهای حسابداري تنها منبع اطلاعاتي بازارهاي سرمايه نبوده و فعالان بازار از کليه ي اطلاعات مالي و غيرمالي که توسط منابع مختلف (مانند رسانه هاي گروهي و غيره …) در دسترس آنها قرار گرفته، جهت رساندن قيمت ها به نقطه ي تعادلي جديد استفاده مي نمايند.
حسابداران که مي ديدند با طرح فرضيه ي بازار کارا و بيان بلا تاثير بودن گزارشات حسابداري (محصول اصلي فعاليت حسابداران) و يا تاثير اندک آنها بر تصميم گيري بازار سرمايه و در نهايت قيمت سهام عملکرد و فلسفه ي وجودي آنها با چالشي اساسي مواجه گرديده، کوشيدند با انجام پژوهش هاي تجربي با رويکرد اثباتي درباره ي رابطه ي قيمت سهام و اطلاعات حسابداري شامل سود هر سهم، سود تقسيمي، جريانات نقدي و … (يافتن رابطه ي علت و معلول در مشاهدات) به مواجهه با چالش هاي پيش رو اقدام نمايند. پژوهش هايي که توسط آقايان بال و براون در سال 1968 ميلادي آغاز شد و تاکنون ادامه دارد.
2-3- سود
2-3-1- مفهوم سود
سود يکي از مفاهيم حسابداري است که از اقتصاد گرفته شده است.”اگر بخواهيم به طور خلاصه رابطه ي بين اقتصاد و حسابداري را تبيين کنيم، مي توان گفت، وظيفه ي اصلي يا مرکز ثقل در اقتصاد، شناخت و اندازه گيري ثروت يا همان سرمايه و وظيفه ي اصلي يا مرکز ثقل در حسابداري شناخت و اندازه گيري سود مي باشد”.
سود حسابداري بر مبناي فرض تعهدي و طبق اصول و موازين پذيرفته شدهي حسابداري اندازهگيري مي شود. هدف از مفهوم سود آن است که سود بايد به مشاهدات دنياي واقعي ارتباط داده شود. سه مفهوم اصلي قابل تفسير سود عبارتند از :
اول: مفهوم نگهداشت سرمايه يا ثروت که از نظر بسياري از افراد بايد اصلي ترين مفهوم سود باشد. زيرا از حمايت نظريه ي اقتصادي برخوردار است.
دوم: مفهوم کارايي سود که بر طبق آن از سود خالص و عناصرش، اغلب به عنوان سنجه هاي کارايي مديريت استفاده مي شود.
سوم: هدف سوم بر اساس ابعاد رفتاري آن ارزيابي مي شود يکي از ويژگيهاي رفتاري توانايي پيشبيني است. سود هاي ويژه ي چندين دوره ممکن است براي پيش بيني هاي مرتبط با عمليات آينده ي يک واحد تجاري، در صورتي که ساير عوامل به درستي در حيطه ي کنترل قرار داشته باشند، مورد استفاده قرار گيرند.9
بر اساس همين هدف سوم مي توان به اين سوال که آيا سود شرکت مي تواند ارزش اقتصادي داشته باشد در حالي که سود شرکت توسط حسابداران قابل دستکاري است و مقدار آن به ميل و خواسته ي مديران تغيير مي کند؟
شايد پاسخ ساده ي پرسش فوق اين باشد که، سود مورد گزارش و سود پيش بيني شده به سرمايه گذاران کمک مي کند تا بتوانند بر اساس آن جريان سود تقسيمي آينده را پيش بيني کنند. به اين دليل است که سرمايه گذاران به صورتي آشکار به سود شرکت توجه زيادي مي کنند. سرمايه گذاران براي سود حسابداري به عنوان ابزار پيش بيني جايگاه خاصي در نظر دارند.10
2-4- پيش بيني
2-4-1- اطلاعات پيش بيني
امروزه در اغلب کشورهاي جهان براي ارائهي اطلاعات مالي پيشبيني شده تاکيد خاص دارند. سرمايهگذاران به هنگام اخذ تصميمات اساسي خود به چشم انداز آتي واحدهاي اقتصادي علاقه نشان مي دهند. يکي از فاکتورهاي اصلي براي تعيين ارزش سهام شرکت ها، محاسبه و تعيين نرخ رشد شرکت مي باشد، لذا تحليلگران مالي جهت اين مهم به اين اطلاعات پيشبيني شده نيازمندند.
افشاء اطلاعاتي نظير فروش هاي مورد انتظار، جريان هاي نقدي آتي، تغييرات مورد انتظار در قيمتها و هزينهها، روند آتي عرضه و تقاضاي محصولات و در نهايت پيشبيني سود خالص و سود هر سهم(EPS)، غالبا از اطلاعات مفيد و مربوط براي تصميمگيري اقتصادي تلقي ميگردند که يک سرمايهگذار موفق بايستي با در نظر گرفتن مجموعه ي اين اطلاعات و تجزيه و تحليل آنها تصميم بهينه را اتخاذ نمايد.11
در نظر نگرفتن اين عوامل موجب خواهد شد که معامله گران سهام با ريسک بيشتر اقدام به خريد و فروش اوراق بهادار نمايند.
2-4-2- پيش بيني سود
سرمايه گذران براي سود حسابداري به عنوان ابزار پيش بيني جايگاه خاصي قائل هستند. بهاي هر واحد تجاري (قيمت سهام) با جريان سود مورد انتظار پيوند خورده است و سرمايه گذار معمولاٌ بر مبناي انتظارش از سودهاي آتي نسبت به نگهداري ، خريد يا فروش سهام تصميم مي گيرد .
اگر ميان سود گزارش شده و توزيع سود سهام ارتباطي وجود داشته باشد، سود مورد انتظار آينده با سودهاي پيش بيني شده، بيشتر توجه سرمايه گذاران را جلب خواهد کرد. چرا که پيش بيني سودهاي آتي را عامل تعيين کننده اي براي پيش بيني توزيع سود در آينده دانسته و سود پيش بيني شده را در قيمت گذاري سهام مورد استفاده قرار مي دهند.12
هر سازماني جهت تصميم گيري آگاهانه بايد قادر به پيش بيني کردن باشد. بنگاه هاي تجاري در تمام مراحل عمليات خود نيازمند پيش بيني کردن حوادث و شرايط آينده مي باشند. پيش بيني جزء لاينفک فرآيند تصميم گيري و کنترل مي باشد.
از طرفي پيش بيني رابطهي مستقيم با ريسک تصميم گيري دارد، بدين معني که هر قدر پيشبيني دقيق تر انجام گيرد، ريسک ناشي از تصميم گيري در شرايط عدم اطمينان کاهش مي يابد.
سود پيش بيني شده، کاربرد هاي فراواني دارد. هندريکسون در کتاب خود ضمن بيان مفاهيم گوناگوني از سود آن را به عنوان ابزاري براي پيش بيني مي داند. وي به بيانيه ي مفاهيم مالي شماره ي 1 هيئت تدوين استاندارد هاي مالي مبني بر اين که “سرمايه گذاران و تامين کنندگان اعتبارات مالي و ديگران به ارزيابي دورنماي خالص جريان نقدي واحد تجاري علاقه مند مي باشند “، اشاره کرده است و مي گويد استفاده کنندگان از گزارش هاي مالي، سود حاصل از فرآيندهاي حسابداري را در موارد زير مورد استفاده قرار مي دهند :
-کمک به ارزيابي توان سود آوري واحد تجاري
-تعيين ارزش يک دارايي
-برآورد ريسک سرمايه گذاري در واحد تجاري
-برآورد ريسک وام دادن به واحد تجاري
علاوه بر موارد فوق از سود پيش بيني شده مي توان در موارد زير استفاده کرد:
-معياري براي ارزيابي عملکرد و کارايي مديريت
– بررسي پيرامون امکان تداوم فعاليت واحد تجاري در آينده
– استفاده از سود پيش بيني شده در تهيه ي بودجه ي جامع و محاسبه ي نرخ فروش آتي محصولات.

2-4-3- استفاده کنندگان، اهداف و ويژگي هاي پيش بيني ها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بازده مورد انتظار Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی انتقال اطلاعات، حسابداران، سود مورد انتظار