پایان نامه با کلمات کلیدی حسابداران، آموزش اخلاق، اطلاعات مالی، شرکت مخابرات

دانلود پایان نامه ارشد

مسئولیت در قبال جامعه در کلیّت آن (کد14،2006).
در پاسخ سؤال دوم باید گفت که‏ حسابدار حرفه‏ای، فردی است که به‏ کار حسابداری می‏پردازد و با احراز شرایط ورود، به عضویت یک انجمن‏ حرفه‏ای حسابداری پذیرفته شده‏ است. حسابداران حرفه‏ای را معمولا در دو دسته طبقه‏بندی کرده‏اند:
حسابدارانی که خدمات حرفه‏ای‏ خود اعم از حسابرسی، مالیات و مشاوره ‏را به عموم عرضه می‏کنند شامل شرکای‏ مؤسسات حرفه‏ای حسابداری و حسابداران شاغل در مؤسسات‏ مزبور به این دسته از حسابداران، «حسابداران حرفه‏ای مستقل» و در ایران،«حسابدار رسمی شاغل»نیز گفته می‏شود.
حسابداران حرفه‏ای که به عنوان شخص حقیقی در استخدام‏ مؤسسات بخشهای مختلف اقتصادی و مؤسسات آموزشی هستند و خدمات حرفه‏ای خود را به این موسسات عرضه می‏کنند. به این‏ دسته از حسابداران«حسابداران حرفه‏ای تحت استخدام» و در ایران، «حسابدار رسمی غیرشاغل» نیز گفته می‏شود. (بیات،1388).

2-6- عوامل پايه‌اي اخلاق حرفه‌اي
يكي از صاحب‌نظران اين نظريه به نام زيونتس در مقاله‌اي عواملي را به منزلة عوامل پايه‌اي براي اخلاق حرفه‌اي برمي‌شمارد که عبارت‌اند از:
الف) استقلال حرفه‌اي اخلاق علمي
اين عامل مانند اخلاق در هر نظام حرفه‌اي ديگر بايد منعکس‌کنندة هنجارهاي دروني حرفه و احساس تعهد اخلاقي از سوي خود حرفه‌اي‌ها و نهادهاي تخصصي آنها باشد، نه آنکه در قالب بايدها و نبايدهاي اخلاقي به آنها تحميل و قبولانده يا گوشزد شود. براي مثال، يک مدير بايد در حرفة خود مسائلي مانند صداقت، دقت، قابل اعتماد بودن، گشوده بودن به فضاي انتقاد و ارزيابي، پرهيز از جزميت، احترام به زيردستان و اطرافيان، توجه به حريم خصوصي و مسئله حفظ اسرار افراد را سرلوحة خويش قرار دهد.
ب) خودفهمي حرفه‌اي
پايه و اساس اخلاق، خودفهمي حرفه‌اي است. افراد تنها با فهمي از کار و فعاليت حرفه‌اي خود، فلسفه آن و نسبتش با زندگي مردم است که به درک اخلاقي از آن نائل مي‌آيند و در نتيجه، در مناسبات خود با طبيعت و جهان پيرامون خود، نوعي احساس دروني از تعهد به آن ارزش‌ها پيدا مي‌کنند.
ج) عينيت‌گرايي، بي‌طرفي و عدم جانب‌داري
از مهم‌ترين اصول اساسي که در اغلب اسناد و مباحث مربوط به اخلاق حرفه‌اي علمي مورد تأييد قرار مي‌گيرد، رعايت عينيت‌گرايي و بي‌طرفي است. فردي که اخلاق حرفه‌اي را در زندگي شغلي‌اش به کار مي‌گيرد، نبايد جانب‌داري غيرعقلاني نسبت به منبعي که داراي صفات غيراخلاقي است نشان دهد.
د) فراتر رفتن از مفهوم معيشتي
تا زماني که فردي درگير مسائل فيزيولوژيکي باشد، توجه به مسائل ديگر کم‌رنگ‌تر خواهد بود. معناي اخلاق حرفه‌اي با عبور از مفهوم معيشتي آن به عرصة ظهور مي‌رسد. زماني که افراد در فعاليت و کسب‌وکار حرفه‌اي خود از سطح گذران زندگي مادي فراتر مي‌آيند، دست‌كم سه سطح ديگر از فعاليت‌هاي علم و فناوري براي آنها معنا مي‌يابد: 1. احساس کارآيي، اثربخشي و توليد کيفيت به عنوان ارزش افزوده؛ ۲. احساس خدمت به مردم و مفيد واقع‌شدن؛ 3. احساس رهاسازي از طريق بازتوزيع فرصت‌ها و نقد قدرت(زینتس15،2011).
2-7- ضرورت ترويج اخلاق حرفه‌اي در سازمان
توسعة سازماني تلاشي پي‌گير، منسجم و كاملاً برنامه‌ريزي شده است كه به منظور بهبود و نوسازي نظام صورت مي‌گيرد. هدف از توسعة سازماني، هم بهبود زندگي (شغلي) فرد و هم بهبود كاركرد سازمان است.
با توجه به اهميت اخلاق حرفه‌اي در توسعة سازمان، لازم است در تعيين اثربخشي (ميزان تحقق اهداف سازماني) و هدايت منابع (از جمله منابع انساني) به ميزان آموزش اخلاق حرفه‌اي در سازمان توجه شود. البته در زمينه مذكور از جمله موانع تغيير رفتار اخلاقي در هر سازمان، جهل و ناآشنايي كاركنان از اخلاقيات شغل و سازمان بيان شده است. با توجه به اينكه امروزه هيچ سازماني قادر نيست بدون آموزش توسعه يابد، لازم است در سازمان‌ها افزون بر آموزش تخصص‌ها و مهارت‌هاي مورد نياز هر شغل به كاركنان، ايجاد روحية تعاون، كار مشترك و دسته‌جمعي و به ويژه اخلاق اداري و سازماني جزو برنامه‌هاي آموزش در سازمان قرار گيرد(میرسپاسی،1389).
از آنجا كه منشور اخلاقي در هر سازمان طي فرايند گفت‌وگو و مشاركت تمامي كاركنان و رئيسان به وجود آمده است، به منزلة يك ميثاق عمومي سازمان پذيرفته شده است. به تدريج سازمان گسترش اين اصول را جزو اهداف خود مي‌پذيرد. بدين منظور، شيوه‌هاي مختلفي براي آموزش اخلاق حرفه‌اي در سازمان‌ها به وجود آمده است كه يادگيري مستقيم، رايج‌ترين آنهاست، اما اين شيوه نشان داده است كه كارآيي لازم را ندارد. پس با توجه به اينكه ترويج اخلاق در سازمان، به معناي يادگيري سبك خاصي از زندگي سازماني است، بايد به شيوه‌هاي غيرمستقيم مانند آموزش‌هاي حين عمل و آموزش‌هاي اجتماعي و فرهنگي، توجه بيشتري شود. اما جداي از نوع آموزش، به منظور تعيين محتواي آموزشي، سازمان بايد نيازهاي آموزشي را از مقايسه ميان وضع موجود و وضع مطلوب (با آنچه لازمة پاسخ‌گويي به منشور اخلاقي و اهداف سازمان است) مشخص كند. براي تعيين وضع موجود (ميزان پايبندي کارکنان به اخلاق حرفه‌اي سازمان) و حتي براي تعيين وضع مطلوب (ديدگاه کارکنان به عنوان افرادي آگاه به شرايط سازماني براي ارائه مؤلفه‌هايي کاربردي) لازم است از تحقيقات دربارة اخلاق حرفه‌اي حمايت کرد. منشور اخلاقي هر سازماني، از اشتراک عمومي همة اعضاي سازمان در مورد اصول و قواعد اخلاقي خاصي که در جهت بهبود و توسعة فعاليت‌هاي سازماني است، به دست مي‌آيد. در صورتي که خواسته شود ارزش‌هاي خاصي را به صورت پذيرش همگاني در آیند، بايد در ابتدا از توسعة آگاهي‌ها و دانش‌هاي مرتبط شروع کرد. سپس به تدريج نگرش‌ها را تغيير، و در نهايت به عنوان خروجي، رفتارها را تحت تأثير قرار داد(صالحی،1389).

2-8- اخلاق حرفه ای در حسابداری و حسابرسی
حسابداری و حسابرسی به علت داشتن نقش موثر در کسب‌وکار، از دیرباز در جوامع مختلف مورد توجه بوده‌ است. شاید بتوان قدمت این حرفه را به اندازه قدمت تمدن‌ بشری دانست. در حقیقت، از زمانی که تجارت آغاز شد، ثبت معاملات و گزارشگری مورد استفاده قرار گرفت. در تمدن‌های باستان، حساب‌های خراج، مالیات و دارایی‌های‌ حکومت، به نحوی ثبت و نگهداری می‌شد. از جمله در 3600 سال قبل و در تمدن باستانی سومری‌ها، نظام مالی‌ جامعی که نشان‌دهنده موجودی غلات، دام‌ها و میزان املاک‌ حکومت بوده، وجود داشته است. همچنین،در تمدن‌های‌ باستانی لیبی، ایران و مصر، حساب درامدها و مخارج‌ حکومت به دقت ثبت و نگاهداری می‌شد. در قرن سیزدهم‌ و چهاردهم میلادی و هم‌زمان با رشد صنعت، بازرگانی و بانکداری، پیشرفت قابل توجهی در نگهداری حساب‌ها به وجود آمد و سرانجام در سال 1800 میلادی، تهیه ترازنامه‌ و صورت سود و زیان مطرح و متداول گردید. به دنبال انقلاب‌ صنعتی، دامنه عملیات تولیدی بازارهای سرمایه گسترده‌تر شد. با تفکیک مالکیت بنگاه‌ها از مدیریت و تاسیس‌ شرکت‌های سهامی، حرفه حسابداری اهمیت ویژه‌ای یافت(دوسکا،2003).
رسوایی‌های ناشی از تقلب‌های مالی و فروپاشی‌ شرکت‌های بزرگی همچون انرون‌،ورلدکام‌ و پارمالات‌ نشان داد که رعایت‌ استانداردها و ضوابط فنی در انجام مسئولیت‌های حرفه‌ای، کافی نیست. حسابداران حرفه‌ای باید علاوه بر رعایت‌ استانداردها و ضوابط فنی، به رعایت اخلاق حرفه‌ای نیز متعهد باشند. انرون یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در زمینه انرژی، به علت تقلب، حساب‌سازی، فروش پروژه‌های‌ زیان‌ده به شرکت‌های سوری و ثبت مطالبات واهی در دفاتر و صورت‌های مالی، ورشکست و نود میلیارد دلار زیان به‌ سهامداران این شرکت وارد شد. موسسه حسابرسی آرتور اندرسن16نیز با تسلیم شدن در برابر خواسته مدیران شرکت انرون و نادیده گرفتن شواهد حسابرسی و تلقی نادرست از«انحراف با اهمیت»، موجب‌ خدشه‌دار شدن وجهه حسابرسی نزد سرمایه‌گذاران گردید. خبر تکان‌دهنده دیگری در ژوئیه سال 2002، بازار سرمایه‌ امریکا را لرزاند. شرکت ورلدکام ورشکست و موسس آن به‌ اتهام کلاهبرداری، به 58 سال زندان محکوم شد. شرکت‌ ورلدکام17 در سال 1938 با نام ال دی اس تاسیس و با سیاست«قرض کن، توسعه بده»و با خرید و ادغام شرکت‌های کوچک‌تر، تا آنجا رشد کرد که به دومین‌ شرکت مخابرات راه دور امریکا با هشتاد هزار کارمند و بیست میلیون مشترک در سراسر جهان تبدیل گردید.
بعد از توسعه حوزه فعالیت شرکت، مشخص شد که تقاضا به‌ اندازه ظرفیت ایجاد شده وجود ندارد. حتی امروز نیر در حدود 90 درصد از مجموع 39 میلیون مایل فیبر نوری نصب‌ شده در سراسر امریکا بلا استفاده و به صورت فیبر تاریک باقیمانده است. مدیران شرکت در سال‌های 2001 و 2002 و به منظورجلوگیری از سقوط سهام، سعی در حساب‌سازی‌ و پنهان کردن زیان نمودند. ولی تخلفات مالی در نجات‌ شرکت موثر نبود و شرکتی که روزگاری ارزش هر سهم آن به‌ بیش از 60 دلار بالغ می‌گردید، ورشکست و 180 میلیارد دلار به سهامداران آن خسارت وارد شد. تقلب مالی 18 میلیارد دلاری پارمالات، مورد دیگری از مسائل اخلاقی در سال‌های اخیر است. در اواخر سال 2003 و با سررسید شدن مهلت پرداخت مبلغی معادل 180 میلیون دلار بابت‌ خرید از سهامداران کوچک در برزیل، مسئولین مالی شرکت‌ پارمالات قادر به انجام تعهد خود نشدند. این در حالی بود که‌ دفاتر مالی شعبه‌ای از پارمالات، حدود 5 میلیارد دلار موجودی نشان می‌داد. ابعاد مشکل با مفقود الاثر بودن‌ موجودی در حساب‌ها شکل دیگری به خود گرفت و تقلب‌ مالی زمانی افشا شد که حسابرسان اعلام کردند این شرکت‌ برخلاف ادعای خود، مبلغ 5 میلیارد دلار در بانک امریکا موجودی ندارد. در پی آن، مشخص شد که مدارک ارائه شده‌ روی سربرگ بانک مبنی بر وجود 5 میلیارد دلار، فاقد ارزش‌ بوده و مهر بانک جعل شده است. در پی بروز این رسوایی، موسسه حسابرسی دی‌لویت‌ تاش12‌ 18طی بیانیه‌ای طی بیانیه‌ای اظهار داشت که‌ مدیریت شرکت پارمالات به طور منظم و با هدف منظم و با هدف‌ پنهان‌سازی، آن موسسه را فریب داده متعاقب آن بینانگذار پارمالات به همراه دستیاران خود، متهم به دستکاری و حساب‌سازی شد. در ابتدا، گمان می‌رفت که مدیران‌ پارمالات به منظور ارائه تصویری سودده از عملکرد شرکت‌ و برای حفظ ارزش سهام آن به حساب‌سازی دست زده‌اند. اما پژوهش ها بعدی نشان داد که عده‌ای از آنان مبالغ کلانی به‌ نفع خود اختلاس کرده‌اند. بدین ترتیب، شرکت پارمالات که‌ روزگاری کار را از یک مغازه محلی در شهر پارمای ایتالیا آغاز و در سال 2003 به شرکتی با 36 هزار نفر کارمند در 29 کشور جهان تبدیل شده بود، با حساب‌سازی و رسوایی مالی‌ اعلام ورشکستگی کرد (ورمین،2012)

2-9-هدف‌های عمده حسابداری و اخلاق
براساس نگاشته‌های متون حسابداری، هدف‌های عمده حسابداری به‌طور خلاصه عبارت است از: تأمین نیازهای‌ اطلاعات مالی موردنیاز سرمایه‌گذاران، اعطاکنندگان وام و اعتبار، مراجع قانونی‌ و سایر اشخاص ذی حق و ذی نفع و ذی علاقه به واحدهای اقتصادی از طریق‌ ارائه گزارش‌های مالی و نهایتا مستند کردن معاملات و آثار مالی رویدادهای‌ مؤثر بر واحد اقتصادی و اقامه دلیل در قبال سایر اشخاص. آنچه از این اهداف‌ برمی‌آید آن است که محور کلی‌ حسابداری نیاز انسان در جامعه است. نیاز به دانستن وضعیت و نتایج عملیات‌ و فعل و انفعالات انجام یافته در ارتباط با مبادلات و به کارگیری تعلقات مالی در یک واحد اقتصادی که به نحوی در آن‌ نقش داشته است. این واحد اقتصادی از خانواده شروع به و محیط کار و نهایتا به‌ جامعه ختم می‌شود. یکی از حقوق اولیه انسان در جامعه مدنی‌ برای اتخاذ تصمیم جهت حرکت به سوی‌ توسعه و تکامل، دانستن اطلاعاتی است‌ که تاکنون چگونه آمده و از این به بعد چگونه باید برود. عوامل اساسی برای ارائه اطلاعاتی که‌ نیازهای فوق را مرتفع سازد با توجه به‌ طیف گسترده استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی منتج از عملیات حسابداری‌ و ساختارهای فکری و نیازمندی‌های‌ آنان، چنین مواردی را شامل می‌شود: 1-مفهوم بودن:زبان حسابداری به ویژه‌ در گزارشگری باید به گونه‌ای باشد که‌

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی نظام ارزشی، اخلاق کار، دوره کارشناسی، فضایل اخلاقی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حسابداران، دوره کارشناسی، رفتار حرفه ای، نیازهای اطلاعاتی