پایان نامه با کلمات کلیدی حاکمیت شرکتی، مدیریت سود، معافیت مالیاتی

دانلود پایان نامه ارشد

درصد اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی معنادار بوده است.
– دسایی،دایگ،زینگالس(2007) در تحقیق خود به این نتیجه رسیده اند که نرخ مالیاتی بالا، باعث بدتر شدن سیستم های حاکمیت شرکتی می شود و برعکس نرخ های پایین مالیاتی باعث بهبود سیستم های حاکمیت شرکتی شده، افزایش درآمدهای مالیاتی را در پی خواهد داشت.
– سارتوری(2008) نشان داد که واکنش های بین حاکمیت شرکتی و مالیات بصورت متقابل بوده، در حقیقت ، از یک سو، قواعد حاکمیت شرکتی تاثیرات ساختاری در برآورده کردن تعهدات مالیاتی شرکتها دارد و از سوی دیگر، طرح های مالیاتی (از دیدگاه دولت) و ارتباط دادن آنها به استراتژی های مالیاتی(از دیدگاه شرکت) می تواند تاثیر بسزایی در ایجاد یک حاکمیت شرکتی پویا داشته باشد.
– بطور کلی در مورد رابطه بین مدیریت سود و شرکتهای عضو گروه اعتقاد بر این است که شرکتها عضو گروه انعطاف پذیری بیشتری برای مدیریت سود و انتقال سود ، در مقایسه با شرکت های مستقل دارند(بتی و هریس2001). اما شیوه این رفتار هنوز هم تا حد زیادی مستند نشده باقی مانده است.
– یکی دیگر از نتایج عضویت در گروه این است که بطور بالقوه برای شرکتهای عضو، تجربه و ابزارهای اختیاری بیشتری در جهت مدیریت سودهای گزارش شده فراهم می آید(بیوسلینگ و دلف2006)
2-25) تاثیر مشوق های مالیاتی:
یکی از مهمترین جنبه های سیستم مالیاتی نظام انگیزشی و نحوه عملکرد نرخ های موثر است .
– شاه 1995(Shah ‚ Anwar 1995) عنوان می کند که منظور از انگیزه های مالیاتی هرگونه سنجه و ملاکی است که برای هر فعالیت یا بخش مشخصی (در مقایسه با کل صنعت) رفتار مالیاتی مطلوبی فراهم آورد. اشاره ضمنی این تعریف این است که مثلا کاهش مالیاتها یا برنامه ها و سیستم استهلاک موجود فی نفسه انگیزه مالیاتی نیستند.
معافیت های مالیاتی در اقتصاد ایران به دو طریق اعمال می شود:
1-معافیت هایی که پس از حصول درآمد اعطا می شوند و هدف آنها حصول عدالت اجتماعی و بهبود و توزیع درآمد است (معافیت پایه درآمدی).
2-معافیت هایی که قبل از هرگونه سرمایه گذاری، به منظور جهت دهی به روند سرمایه گذاری اعطا می شود (معافیت های موضوعی).
معافیت های مالیاتی، انگیزه های قوی را در راستای اجتناب از مالیات ایجاد می کند، به طوریکه؛ شرکتهایی که مشمول مالیات هستند می توانند وارد رابطه اقتصادی با یک شرکت معاف از مالیات شده و با انتقال سود وراههای مختلف دیگر از پرداخت مالیات اجتناب کنند. از آنجمله می توان عنوان نمود که مدت زمان معافیت مالیاتی مانند چهار یا ده سال، شرایطی را برای سرمایه گذار فراهم می آورد که سرمایه گذاری های موجود را بصورت سرمایه گذاری جدید درآورد و فقط شکل زمانی آن را تغییر دهد و ماهیت فعالیت همان باشد.در این حالت با عنوان ” سرمایه گذاری جدید ” همچنان از معافیت مالیاتی استفاده می کند. همچنین معافیت های مالیاتی موضوعی می تواند پروژه های کوتاه مدت مثلا چهار تا هشت ساله را بیشتر جذب کند و از پروژهای بلندمدت استقبالی صورت نمی گیرد.
– رضائی(1388) در تحقیقی نقش مشوق ها و نرخ های موثر مالیاتی را در پویایی های سرمایه گذاری مورد بررسی قرار داد. نتایج حاکی از آن است که معافیت های موضوعی مالیات به عنوان انگیزه مالیاتی چندان تاثیری در سرمایه گذاری ندارد اما سرمایه گذاری می تواند با اصلاح سیستم استهلاک دارایی ها تحریک شود. طبق نتایج بدست آمده معافیت های مالیاتی در همه زمانها کارایی ندارد، بلکه در دورهایی که اقتصاد دچار رکود می شود این ابزار بهتر خودنمایی می کند.
– اهمیت مشوق های مالیاتی به عنوان محرک های تصمیمات مدیریت سود در شرکتهای عضو گروه هنوز به عنوان یک مسئله حل نشده باقی مانده است (بیوسلینگ و دلف2006)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی فرار مالیاتی، حاکمیت شرکتی، سود مشمول مالیات Next Entries مقاله درمورد مجتمع های مسکونی، مکان یابی، مکانیابی