پایان نامه با کلمات کلیدی حافظه کاری، محافظه کاری، عدم تقارن

دانلود پایان نامه ارشد

اوليه، جريان نقدي مثبت چندان مناسبي را به همراه ندارند. بدين ترتيب بال ،2001، طي تحقيق خود نشان داد كه شناسايي زودتر زيان ها براساس محافظه كاري، مديران را وادار مي كند تا اينكه در تصميم گيري هايشان به هنگام باشند . از اين رو شناسايي به هنگام زيان هاي آتي ، هيچ انگيزه اي را براي مديران جهت انتخاب پروژه هاي داراي خالص ارزش فعلي منفي و صرفاً براي كسب منافع شخصي بوجود نمي آورد .

6- بررسي محافظه كاري در ميان شركت هاي انگليسي و امريكايي(پوپ و والكر129،1999)
در اين تحقيق سود گزارش شده بر اساس اصول عمومي پذيرفته شده حسابداري در امريكا و انگلستان را از لحاظ به هنگام بودن و محافظه كار بودن، مورد مقايسه قرار دادند . تجزيه و تحليل آن ها بيانگر اين بود كه تفاوت بين تاخير در شناسايي اخبار خوب و تسريع در شناسايي اخبار بد در هنگامي كه محافظه كاري بر طبق اصول عمومي پذيرفته شده كشورهاي مختلف مقايسه مي شود، بسيار اهميت دارد. نتايج تجربي نشان مي دهد كه رفتار اقلام غيرعادي در ارزيابي محافظه كاري نسبي مهم است . از اين رو آن ها عنوان كردند ، هنگامي كه محافظه كاري با استفاده از سود عادي برآورد شود ، ميزان محافظه كاري براساس اصول عمومي پذيرفته شده امريكا به طور معني داري بيشتر از انگلستان است . اما هنگامي كه محافظه كاري با استفاده از سود پس از اقلام غيرعادي برآورد شود ، شكاف بين ميزان محافظه كاري براساس اصول عمومي پذيرفته شده امريكا و انگلستان كمتر شده و يا حتي ممكن است هيچ شكافي مشاهده نشود . آن ها همچنين نتيجه گرفتند كه تفاوت عدم تقارن زماني سود بين امريكا و انگلستان به تسريع در شناسايي اخبار بد بستگي ندارد بلكه بيشتر در نتيجه شناسايي كندتر اخبار خوب براساس اصول عمومي پذيرفته شده امريكا است.
نخستين پژوهش در زمينه پيش بيني ورشكستگي در سال 1900 توسط توماس130 و ولاك131 انجام شد وي يك تجزيه وتحليل كلاسيك در صنعت راه آهن انجام داد و نتايج پژوهش خود را در مقاله اي تحت عنوان (درصد هزينه هاي عملياتي به سود انباشته ناخالص )ارائه نمود در سال 1911 لارنس چمبرلاين132 در مقاله اي تحت عنوان (اصول سرمايه گذاري توراق قرضه ) از نسبتهاي به دست آماده بوسيله و ولادك نسبتهاي عملكرد را بوجود آورد(رسول زاده ، 1380 ص45)5.
در زمان بحران اقتصادي آمريكا دهه 1930 دو پژوهشگر به نامهاي ويناكر و اسميت سوابق 183 شركت را گرفتار نابساماني شده بودند مطالعه و 21 نسبت از ارقام مختلف صورتهاي مالي آنها را براي ده سال گذشته محاسبه كردند . وبه اين نتيجه رسيدند كه دقيق ترين و قابل اعتماد ترين نسبتي كه روند نامطلوب آن مي تواند دلالت بر ورشكستگي كند عبارت است از نسبت سرمايه در گردش به جمع داراييها طبعا” بحران اقتصادي آن زمان ايجاب مي كرده است كه اين نسبت حاكي از رجحان نقدينگي است توجه شود.

متعاقب آن پژوهشگر ديگري بنام فيتز پاتريك133 از مقايسه 13 نسبت صورتهاي مالي در طي 5 سال فعاليت 20 شركت ورشكسته با 19 شركت سود آور و موفق به اين نتيجه كه همه نسبتهاي كم و بيش دلالت بر پريشاني مالي شركتهاي ورشكسته مي كرده اند منتها بهترين نسبتهايي كه مي توانند نابساماني را از پيش اعلام كنند عبارتند از نسبت يكي بازده سرمايه و ديگري نسبت حقوق صاحبان سرمايه يا ارزش ويژه به جمع بدهي .
در دهه بعد ازسال 1942 تحليل گري به نام مروين134 939 شركت را انتخاب و وضع مالي آنها را در مدت 10 سال بررسي كردو به اين نتيجه رسيد كه براي پيش بيني ورشكستگي شركتي در چهر تا پنج سال قبل از توقف و بروز ورشكستگي از سه نسبت كه روند نامطلوب آنها را امكان پذير مي سازد مي توان استفاده كرد عبارتند از :
نسبت جاري، نسبت سرمايه در گردش خالص به جمع دارايي و نسبت سرمايه به جمع بدهي در همه شركتهايي كه كارشان به ورشكستگي انجاميده است. نسبتهاي مزبور در مدتها قبل از توقف و در ماندگي آن شركتها به طور قابل توجهي رو به نقصان گذاشته بودند(اكبري و علي مدد،1379،89)135.
در سال 1968 ادوارد آلتمن در مقاله اي تحت عنوان ( نسبتهاي مالي ، تحليل مميز و پيش بيني ورشكستگي نوسانات ) مدلي را براي پيش بيني ورشكستگي ارائه داد كه به مدل آلتمن معروف است وي در اين مدل ازپنج نسبت مالي سرمايه در گردش به كل دارايي ، درآمد قبل لز بهره و ماليات به كل دارايي ، فروش به كل دارايي ، سود انباشته به كل دارايي و ارزش بازار سهام به ارزش دفتري بدهي استفاده كرد و در سالهاي بعد مدلهاي اصلاح شده اي ارائه كرد.
لوتين و نابلت136 در سال 1985 فهرستي از 36 متغير تهيه كردند و هر كدام ازآنها را در يكي از چهار گروه مشخص شده در استاندارد 34 جاي دادند. آنها مدلي را ارائه كردند كه شامل 32 شركت كه اظهار نظر تداوم فعاليت دريافت كرده بودند و 32 شركت كه در گزارش حسابرسي آنها اشاره به اين اشاره آنها اشاره به اين موضوع نشده بودو دوره زماني آنها سالهاي 1981-1980 بود با استفاده از تحليل مميزي تدريجي يك سري از متغيرها كه بهترين تفكيك اين دو گروه شركتها قايل شده بود به شرح زير ارائه كرد.
ارزش ويژه به كل بدهي
يك عدد صحيح ارائه كننده اين كه چند بار جريانات وجوه نقد 3 سال گذشته منفي بوده است
شيب منفي خط روند نسبتهاي جاري 3 سال گذشته
عدد صحيح نشان دهنده اين كه چند بار در 3 سال گذشته زيان خالص گزارش شده است
كل بدهي به كل دارايي
ماچلر137 در سال 1985 پژوهشات جديدي را آغاز كرد نمونه او شامل دو گروه هر كدام به تعداد 119 شركت و دوره رماني 1981و1985 بود.او يك مدل تحليل مميزي چند گانه ارائه كرد و با استفاده از نسبتهاي مالي كه حسابرسان آنها را ابزار مفيد ي براي ارزيابي صدور اظهار نظر تداوم فعاليت تشخيص داده بودند شركتهاي دو گروه را تفكيك مي كرد. ماچلر اين نسبتها را از طريق انجام مصاحبه و جمع آوري پرسشنامه از حسابرسان شاغل در دو موسسه حسابرسي از هشت ابر موسسه آن زمان استخراج كرده بودمتغيرهاي مدل ماچلر عبارت بودند از:
جريان وجوه نقد به بدهي كل ، دارايي جاري به بدهي جاري ، ارزش ويژه به كل بدهي ، كل بدهي بلند مدت به كل دارايي ، سود قبل لز بهره و ماليات به فروش خالص .
منون و شوارتز138 در سال 1987 اين پرسش را دنبال كردندكه آيا نسبتهاي مالي اين توان را دارند كه اظهار نظر تداوم فعاليت را پيش بيني كنند. نمونه آنها شامل 89 شركت ورشكسته بود . كه 37 مورد آنها سالهاي 1980-1974 اظهار نظر تداوم فعاليت دريافت كرده بودند.آنها با محدود كردن نمونه خود شركتهاي ورشكسته شاخصهاي مالي شركتهاي ورشكسته اي كه اظهار نظر تداوم فعاليت دريافت كرده بودندرا مشخص كردند.
ماچلر و لوتين ونابلت نمونه هاي پژوهشات خود را برمبناي اظهار نظر تداوم فعاليت انتخاب كردند.و نه بر اساس ورشكستگي موسسات منون و شوارتز ، يك مدل لگاريتمي ارائه كردند كه از 7 متغير پيش بيني ورشكستگي نيز استفاده مي كرد.نسبت جاري ، تغيير در نسبت جاري ، سود انباشته به كل دارايي ، بدهي به كل دارايي ، سود به كل دارايي ، جريانات نقدي ناشي از عمليات به كل بدهي.
چن و چرچ139يك مدل لگاريتمي به منظور پيش بيني اظعار نظر تداوم فعاليت بسط دادند. اين نمونه استفاده از 127 موسسه طي سال 1983و1986 كه اظهار نظر تداوم فعاليت دريافت كرده بودند. و متغير هايي كه آنها جهت ارائه مدل دريافت كرده بودند:جريانات نقدي ناشي از از عمليات به كل بدهي- دارايي جاري به بدهي جاري-بدهي بلندمدت به كل دارايي – سود قبل از بهره و مالياتبه فروش – تغييرات يكساله در نسبتهاي مالي- لگاريتم كل داراييها وضعيت عدم پرداخت مركز توجه قرار داد.
دورين آن لومبا140ردر سال 1998 در پايانامه خود با عنوان “اثرات استراتژيهاي ورشكستگي كه براي دانشگاه پيس انجام داد معتقد بود كه اصولا در نوع خطا در مدلهاي پيش بيني مشاهده مي شود.
خطاي نوع اول : زماني كه شركتها ورشكسته هستند اما مدلها آنها را غير رورشكسته پيش بيني مي كنند
خطاي نوع دوم : وقتي كه شركتها ورشكسته نيستند اما مدلها آنها را ورشكسته پيش بيني مي كنند
وي پس از پژوهش به اين نتيجه كه به علت اينكه ورشكستگي استراتژيك به عنوان يك استراتژي تجاري براي رسيدن به هدف ويژه اي استفاده مي شود. وقتي اين گونه شركتها به همراه شركتهايي كه از نظر مالي ورشكسته هستند در يك گروه محاسبه مي شونديك خطاي محاسباتي مدل ايجاد مي كند. شناسايي و جدا سازي اين شركتها از شركتهايي كه از نظر مالي ورشكسته مي شوند خطاي محاسباتي مدلها را كاهش دهد(صفري ، 1381 ، ص 112).

نگاره (6-2) : خلاصه تحقيقات خارجي مرتبط با محافظه كاري و ورشکتگی
رديف
محققان
سال تحقیق
موضوع تحقیق
نتیجه تحقیق
1
استوبر
1996
بررسی محافظه کاری با استفاده از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام
معرفی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام به عنوان معیاری برای اندازهگیری محافظه کاری.
2
باسو
1997
بررسی محافظه کاری با استفاده از واکنش سود نسبت به اخبار خوب و بد
معرفی معیار عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری از
محافظه کاری.
3
پوپ و والکر
1999
بررسی محافظه کاری در میان شرکت های انگلیسی و امریکایی
محافظه کاری در میان
شرکت های امریکایی بیشتر از شرکت های انگلیسی است.
4
گیولی و هاین
2000
بررسی تغییرات سود،
جریان های نقدی و اقلام تعهدی
معرفی اقلام تعهدی انباشته شده به عنوان معیاری برای اندازهگیری محافظه کاری.
5
السي و اهارو
2001
اطلاعات و هزينه سرمايه
سرمايه گذاران براي نگهداري سهام در شرايطي كه اطلاعات خصوصي وجود داشته باشد نرخ بازده بالاتري را تقاضا مي نمايند
6

بال
2001
بررسی رابطه محافظه کاری با انگیزههای منفعت جویانه مدیران که باعث زیان شرکت میگردد .
محافظه کاری به عنوان ساز و کاری اثر بخش باعث کاهش انگیزههای منفعت جویانه مدیران میشود.
7
فرانسيس و لافوند
2004
هزينه سرمايه و ويژگي هاي كيفي سود
با افزايش ويژگي هاي كيفي سود ،هزينه سرمايه كاهش مي يابد.
8
فرانسیس ، لافوند، اولسون واسچیپر
2004
بررسی رابطه بین هزینههای سرمایه با ویژگیهای سود از جمله محافظه کاری
بین هزینههای سرمایه و مطلوبیت ویژگیهای سود،از جمله
محافظه کاری،رابطه منفی وجود دارد .
9
احمد و دوئلمن
2005
بررسی رابطه بین
محافظه کاری و راهبری شرکتی با توجه به ترکیب اعضای هیات مدیره
بین درصد مدیران خارجی و راهبری شرکتی با محافظه کاری رابطه مثبت وجود دارد
10
بال و شیواکومار
2005
بررسی محافظهکاری در میان شرکت های سهامی خاص و سهامی عام
محافظهکاری در میان شرکتهای سهامی خاص کمتر از
شرکتهای سهامی عام است .
11
فرانکل و رویچوداری
2005
بررسی رابطه بینمحافظه کاری و اهرمهای مالی
بین محافظه کاری و اهرمهای مالی رابطه مثبت وجود دارد .
12
لارا
2005
بررسی رابطه بین
محافظهکاری و راهبری شرکتی
بین محافظه کاری و راهبری شرکتی رابطه مثبت وجود دارد .

13
لامبرت،لويز و ورشام
2006
اطلاعات حسابداري ، افشاء و هزينه سرمايه
بين افزايش اطلاعات و افشاي حسابداري و هزينه سرمايه رابطه منفي معني داري وجود دارد.
14
بیتی ، وبر و یو
2006
بررسی رابطه بین محافظهکاری و استقراض شرکت
بین محافظه کاری و استقراض شرکت رابطه مثبت وجود دارد .
15
لافوند و واتز
2006
بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی
محافظه کاری به عنوان واکنشی متوازن نسبت به عدم تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه است.
16
لارا،اساماوپنالوا
2007
بررسی رابطه محافظه کاری و هزينه سرمايه
رابطه محافظه كاري و هزينه سرمايه منفي است .
17
گری ماری وفرانک
2010
بررسی رابطه بین محافظهکاری و ریسک ورشکستگی
بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی رابطه منفی وجود دارد .

2-2-2 پيشينه تحقيقات انجام شده در ايران
1. اثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت ها (بنی مهد و باغبانی، 1388،89)1.
این پژوهش اثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت ها در 48 شرکت زیان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی عدم تقارن، حافظه کاری، محافظه کاری Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ورشکستگی، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران