پایان نامه با کلمات کلیدی جاذبه های طبیعی، میراث فرهنگی، گردشگری تاریخی، گردشگری مذهبی

دانلود پایان نامه ارشد

قرار گیری و وزن نهایی هر جاذبه پس از تکمیل نظرسنجی کارشناسان میراث فرهنگی کاشان…………………………………………………..194 الف- 2 جدول جاذبه های تاریخی فرهنگی شهرستان کاشان به تفکیک نام،نوع و مکان قرار گیری و وزن نهایی هر جاذبه پس از تکمیل نظرسنجی کارشناسان میراث فرهنگی کاشان……………………………………..195 الف-3 جدول جاذبه های طبیعی شهرستان کاشان به تفکیک نام،نوع و مکان قرار گیری و وزن نهایی هر جاذبه پس از تکمیل نظرسنجی کارشناسان میراث فرهنگی کاشان…………………………………………………..196 الف-4 جدول تاسیسات اقامتی تفریحی شهرستان کاشان به تفکیک نام،نوع و مکان قرار گیری و وزن نهایی هر جاذبه پس از تکمیل نظرسنجی مربوطه………………………………………………………………………….199 ز-1 جدول محاسبه ی مرکز جاذبه ی جاذبه های طبیعی شهرستان کاشان………………………………………..216 ز-2 جدول شماره ی محاسبه ی مرکز جاذبه ی جاذبه های تاریخی فرهنگی شهرستان کاشان……………217 ز-3 جدول محاسبه ی مرکز جاذبه ی جاذبه های مذهبی شهرستان کاشان……………………………………….219 ز-4 جدول محاسبه ی مرکز جاذبه ی تاسیسات اقامتی تفریحی شهرستان کاشان………………………………220 ح-1 جدول محاسبه ی قابلیت دسترسی جاذبه های طبیعی شهرستان کاشان…………………………………….221 ح-2 جدول محاسبه ی قابلیت دسترسی جاذبه های تاریخی فرهنگی شهرستان کاشان………………………224 ح-3 جدول محاسبه ی قابلیت دسترسی جاذبه های مذهبی شهرستان کاشان……………………………………225 ح-4 جدول محاسبه ی قابلیت دسترسی تاسیسات اقامتی تفریحی شهرستان کاشان…………………………..226 ط-1 جدول توزیع جغرافیایی گردشگاه هاي شهري از نظر مقياس دسترسي و نوع عملكرد………………228

فهرست نمودار ها

نمودار صفحه

3-1 نمودارالگوریتم کلی روش (هاي) تجزيه و تحليل داده ها……………………………………………………………..106
5-1نمودار رابطه ی فاصله از مرکز جاذبه ی هر بخش شهرستان کاشان و تعداد کل مکان های گردشگری.156
5-2 نمودار رابطه ی فاصله از مرکز جاذبه ی هر بخش شهرستان کاشان و تعداد مکان های گردشگری تاریخی-فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………….157
5-3 نموداررابطه ی فاصله از مرکز جاذبه ی هر بخش شهرستان کاشان و تعداد مکان های اقامتی-تفریحی………………………………………………………………………………………………………………………………158
5-4 نموداررابطه ی فاصله از مرکز جاذبه ی هر بخش شهرستان کاشان و تعداد مکان های گردشگری مذهبی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..158
5-5 نموداررابطه ی فاصله از مرکز جاذبه ی هر بخش شهرستان کاشان و تعداد مکان های گردشگری طبیعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………200ب-1 نمودار الگوریتم کلیه ی محاسبات به منظور بدست آوردن مرکز جاذبه ی هر بخش……………………….201 ب-2 نمودار الگوریتم ساخت Shape file………………………………………………………………………………………201 ب-3 نمودار الگوریتم مراحل پیاده کردن مراکزجاذبه روی نقشه در محیطArc map…………………………….202 ج-1 نمودار الگوریتم کلیه ی محاسبات به منظور ترسیم دوایرهمسایگی با شعاع و مختصات دقیق…………..204 ج-2 نمودار الگوریتم مراحل کلی روش تحلیل عملیات همسایگی……………………………………………………….205 ج-3 نمودار الگوریتم مراحل کلی تعیین فواصل دسترسی از مرکز هر بخش به هر کدام از گردشگاهها……..207 د-1 نمودار الگوریتم مراحل کلی روش تحلیل قابلیت دسترسی……………………………………………………………208 ه-1 نمودار الگوریتم مراحل ساخت Geometric Network و برقراری جریان در این شبکه……………….210 و-1 نمودار الگوریتم Georeferencing کردن تصاویر و نقشه های اسکن شده………………………………….214

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل 2-1 تقاضا با و بدون هزینه حمل و نقل برای یک مشتری در فاصله D از یک مرکز خدماتی …………..58
شکل 2-2 مراحل ایجاد چند ضلعی های تیسن از روی نقاط نمونه……………………………………………………….59 شکل 3-1 توضیح مفهوم مرکز جاذبه………………………………………………………………………………………………….72
شکل 3-2 تعریف یک منطقه جستجو با شعاع 5 کیلومتر……………………………………………………………………….76
شکل 3-3 قابلیت دسترسی………………………………………………………………………………………………………………..79
شکل 3-4 سطوح دسترسی که نشان دهنده میزان دسترسی به مراکز خدماتی و تجاری است……………………..81
شکل 3-5 عملیات حسابی که بر روی دو لایه از داده ها در محیط رستری انجام گرفته است…………………….85 شکل 3-6 : نمونه ای از عوارض ساده………………………………………………………………………………………………..86 شکل 3-7 : نمونه ای از عوارض پیچیده……………………………………………………………………………………………..87 شکل 3- 8 : نمونه ای از برقراری یک Geometric Network………………………………………………………….88 شکل 3-9 : پیوند شبکه ای……………………………………………………………………………………………………………….91 شکل 3-10: ساختار شبکۀ منطقی و شبکۀ هندسی……………………………………………………………………………….93 شکل 3-11 عناصر شبکه………………………………………………………………………………………………………………… 94 شکل 3-12 موانع شبکه………………………………………………………………………………………………………………….. 94
شکل 3-13 گردش در یک بزرگراه…………………………………………………………………………………………………….95 شکل 3-14 مسیر جریان در یک شبکه………………………………………………………………………………………………..96
شکل 3-15 موقعیت نقاط منبع و جذب در یک شبکه…………………………………………………………………………..96
شکل 3-16 جریانات نامشخص در یک شبکه……………………………………………………………………………………..97 شکل 3-17 جریان منقطع دریک شبکه……………………………………………………………………………………………….97
فهرست نقشه ها

عنوان صفحه

4-1 نقشه ی موقعیت کاشان در کشور و استان…………………………………………………………………………………..112 4-2 نقشه ی ساختار فضای طبیعی شهرستان کاشان……………………………………………………………………………113 4-3 نقشه پراکندگی سکونتگاههای شهرستان کاشان……………………………………………………………………………117
4-4 نقشه ی نظام سلسله مراتبی شبکه ی دسترسی ها در شهرستان کاشان…………………………………………….125 4-5 نقشه ی انواع راههای ارتباطی شهرستان کاشان……………………………………………………………………………126 4-6 نقشه ی محدوده ی چهار بخش شهرستان کاشان براساس تقسیمات سیاسی وزارت کشور……………….131 4-7 نقشه ی پراکنش گردشگاههای شهرستان کاشان…………………………………………………………………………..132 4-8 نقشه پراکنش نقاط گردشگری شهرستان کاشان…………………………………………………………………………..134 4-9 نقشه ی پراکنش جاذبه های تاریخی-فرهنگی گردشگری شهرستان کاشان……………………………………..135
4-10 نقشه ی پراکنش خطوط گردشگری شهرستان کاشان………………………………………………………………….137
4-11 نقشه ی پراکنش پلیگونهای گردشگری شهرستان کاشان……………………………………………………………..139
4-12 نقشه ی پراکنش جاذبه های طبیعی گردشگری شهرستان کاشان…………………………………………………..140 4-13 نقشه ی مراکز جاذبه ی گردشگاههای چهار بخش شهرستان کاشان……………………………………………..143
5-1 نقشه ی دوایر ترسیمی به مرکز جاذبه ی چهار بخش شهرستان کاشان……………………………………………151 5-2 نقشه ی محدوده های هم پوشش گردشگری مذهبی چهار بخش شهرستان کاشان برحسب اولویت…..163 5-3 نقشه ی محدوده های هم پوشش گردشگری تاریخی فرهنگی چهار بخش شهرستان کاشان برحسب اولویت………………………………………………………………………………………………………………………………………….165 5-4 نقشه ی محدوده های هم پوشش گردشگری اقامتی تفریحی بخش های شهرستان کاشان برحسب اولویت………………………………………………………………………………………………………………………………………….167 5-5 نقشه ی محدوده های هم پوشش گردشگری طبیعی چهار بخش شهرستان کاشان برحسب اولویت……169 5-6 نقشه ی محورهای جاذب تاریخی فرهنگی چهار بخش شهرستان کاشان برحسب اولویت………………..174
5-7 نقشه ی محورهای جاذب طبیعی چهار بخش شهرستان کاشان برحسب اولویت………………………………176 5-8 نقشه ی محورهای جاذب مذهبی چهار بخش شهرستان کاشان برحسب اولویت……………………………..178 5-9 نقشه ی شبکه ی پیوندهاو محورهای جاذب گردشگری تاریخی فرهنگی،طبیعی و مذهبی ، بین چهار بخش شهرستان کاشان…………………………………………………………………………………………………………………….180
5-10 نقشه ی نمایش شد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی استان اصفهان، گردشگری مذهبی، مناطق شهری، گردشگری تاریخی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی تحلیل شبکه، صنعت گردشگری، اوقات فراغت، توسعه ی گردشگری