پایان نامه با کلمات کلیدی توسعه شهر، سرمایه های انسانی، فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

سال 1390- 1385………..94
جدول شماره (4-25): مهاجران وارد شده طی 10 سال گذشته بر حسب سن ،جنس و آخرین محل اقامت قبلی نقاط شهری شهرستان کرج………………………………………………………..95
جدول شماره (4-26): وضع مهاجرت به تفکيک جنس در شهر کرج در سال 85………..97
جدول شماره (4-27): برآورد مهاجران وارد شده طي 10سال گذشته برحسب جنس ، سن و علت مهاجرت شهر كرج 1385………………………………………………………………………………97
جدول شماره (4-28): تعداد مهاجرین وارد شده به استان البرز و شهرستان کرج 85-1375…………………………………………………………………………………………………………..98
جدول شماره (4-29): سهم مهاجرین وارد شده به شهرستانهای استان البرز از كل استان طي دوره 85 -1375……………………………………………………………………………………………………98
جدول شماره (4-30): تعداد مهاجرین وارد شده به شهرستانهای استان البرز بر اساس جنس، سن ومحل اقامت قبلي طي دوره 85 -1375…………………………………………………………….99
جدول شماره (4-31): تعداد مهاجرین وارد شده به شهرستانهای استان البرز بر اساس هدف مهاجرت طي دوره 85 -1375…………………………………………………………………………101
جدول شماره (4-32): مهاجران واردشده طي 5 سال گذشته برحسب جنس، سن ومحل اقامت قبلي شهرستان كرج 1390………………………………………………………………………………102
جدول شماره (5-1): تعداد و نرخ رشد سالانه جمعيت شهر كرج در طول سالهاي 1390 – 1335…………………………………………………………………………………………………………..116
جدول شماره (5-2): جمع بندی نرخ رشد سالانه شهر کرج و درصد مهاجران در افزایش جمعیت از سال 1375 تا 1390………………………………………………………………………….116

فهرست نمودارها

عنوان صفحه
نمودار شماره (3-1): متوسط بارندگی ماهانه ایستگاه های سینوپتیک هواشناسی طی دوره آماری ایستگاه 1390………………………………………………………………………………………………..45
نمودار شماره (3-2): درجه حرارت ایستگاه سینوپتیک هواشناسی کرج طی دوره آماری ایستگاه 1390……………………………………………………………………………………………………………45
نمودار شماره (3-3): منحني تغييرات وسعت و سال (1332-1385)………………………….52
نمودار شماره (4-1) : بعد خانوار شهر کرج طی سالهای 1390-1335……………………..79
نمودارشماره (4-2): درصد سواد در شهر کرج از سال 1375 تا 1390………………………84
نمودار شماره (4-3): بارتکفل به تفکیک سال از 1375 تا 1390………………………………90
نمودار شماره (4-4): وضعیت اشتغال در شهر کرج از سال 1375 تا 1390…………………92
نمودارشماره (4-5): وضع فعالیتهای اقتصادی شهر کرج ـ سال 1385……………………….93
نمودار شماره (4-6): مقایسه واحدهای فعالیت اقتصادی در شهر کرج از 1385 تا 1390………………………………………………………………………………………………………….95
نمودار شماره (4-7): هرم سنی مهاجران وارد شده به شهر کرج در سال 1375………….96
نمودار شماره (4-8): هرم سنی مهاجران وارد شده به شهر کرج در سال 1385…………100
نمودارشماره (4-9): محل تولد مهاجران به شهر کرج از سال 1375 تا 1390……………100
نمودار شماره (4-10): هرم سنی مهاجران وارد شده به شهر کرج در سال 1390……….103
نمودار شماره (4-11): تعداد مهاجران وارد شده به شهر کرج از سال 1375 تا 1390 به تفکیک جنس………………………………………………………………………………………………………..104
نمودار شماره (4-12): درصد مهاجران وارد شده به شهرکرج به تفکیک شهر و روستا از سال 1375 تا 1390………………………………………………………………………………………………104

فهرست نقشهها
عنوان صفحه
نقشه شماره (3-1): تقسیمات استان البرز به تفکیک شهرستان در سال 1390…………….35
نقشه شماره (3-2): تقسیمات سیاسی شهرستان کرج…………………………………………….35
نقشه شماره (3-3): وضعیت توپوگرافی شهر کرج……………………………………………….40
نقشه شماره (3-4) : وضعیت گسل ها در حوزه شهری کرج…………………………………..41
نقشه شماره (3-5): دوره بندی گسترش تاریخی شهر از سال 1345 تا 1385………………49
نقشه شماره (3-6): كاربري هاي وضع موجود شهر کرج……………………………………..50
نقشه شماره (3-7): نقشه کالبدی شهر کرج………………………………………………………..51

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
پس از قرن هجدهم و ظهور انقلاب در صنعت، كاهش و ضعف در توليدات كشاورزي به نفع توليدات صنعتي و تجاري، سبب مهاجرت مردم به شهرها، افزايش فشار جمعيتي به دليل رشد پايه جمعيتي وكاهش زيرساخت ها و مشكلاتي همچون بيكاري، فراواني نيروی كار، ترافيك، كمبود مسكن و… دگرگوني عظيمي در نظام هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورها همراه با توسعه شهرها و افزايش جمعيت، بنيان زندگي جديدي استوار گرديد(شيعه، 1376 ،ص 17-19). بنابراين باتوجه به اين تغييرات گوناگون توجه دقيق به جمعيت وآثار آن روزبه روز ضروري تر مي باشد (فريد، 1381(.
در بررسي تحولات جمعيتي كشورهاي پيشرفته صنعتي، توسعه شهرنشيني و در نتيجه، افزايش ضريب شهرنشيني و كاهش سهم مناطق روستايي از كل جمعيت ، به عنوان روند طبيعي ناشي از فرايند صنعتي شدن و تغيير و بهبود شيوه هاي توليد پذيرفته شده است. به عبارتي، لازمه تحول نظام توليدي و دستيابي به توسعه صنعتي در هر جامعه اي، انتقال منابع مازاد نيروي انساني از بخش كشاورزي به بخش صنعت است. اين امر با مهاجرت از روستاها به شهرها يا با تبديل مناطق روستايي به شهرهاي جديد قابل تحقق است. در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه و از جمله در ايران، رشد شهرنشيني بيش از آنكه محصول صنعتي شدن و بهبود شيوه هاي توليد، چه در بخش كشاورزي و چه در بخش صنعت باشد، از علل رانشي موجود در مناطق روستايي و عوامل جاذبه شهري (از جمله عدم تعادل هاي درآمدي به نفع مناطق شهري) اثر پذيرفته است. از يك سو، در جريان مهاجرت از روستا به شهر، بخش اعظم مهاجران را جوانان تشكيل مي دهندكه اين امر باعث سالخوردگي جمعيت روستايي (نيروي كار در بخش كشاورزي) شده، زمينه بروز مشكلاتي را فراهم خواهد آورد. از سوي ديگر، با توجه به اينكه انگيزه مهاجرت از روستا به شهر ، بهره مندي و دستيابي به امكانات بيشتر است ، توجه مهاجران بيشتر به كلان شهرهايي است كه بنا به دلايلي مانند سياست هاي نادرست تبديل به كانون تمركز امكانات و خدمات شده و همين امر باعث افزايش شديد تراكم در اين شهرها و پيامدهاي ناشي از آن شده است.(همان)

1-1 بیان مسئله
جمعیت به عنوان یکی از عناصر بنیادی در برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود. بر این اساس آگاهی از چند و چون جمعیت و شناخت ساختار، ابعاد و گستردگی فضایی آن از ابزارهای مهم تصمیم گیری و برنامه ریزی به شمار می رود (مهدوی، 1373، 67)
شهرها پرجمعیت ترین سکونتگاه های انسانی هستند و به طور معمول تفاوت های اساسی به لحاظ اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و در نهایت شکلی و کالبدی با روستاها دارند. بنا به نوع و میزان خدمات قابل ارائه در شهر و شدت و ضعف عوامل جاذب شهری به خصوص کار و اشتغال، همواره انسان ها به شهرنشینی و اسکان در شهرهای بزرگ و مهم تمایل دارند. همچنین با وجود عوامل دافع در روستاها و نیز شهرهای کوچک و روستاشهرها ، سیل مهاجرت به سوی شهرهای بزرگ روان است. (همان،24)
در كشورهاي در حال توسعه و از جمله در ايران، مهاجرت از روستا به شهر در زمره مهمترين مسائل اجتماعي و اقتصادي به شمار مي آيد. اين مهاجران هم در مبدأ و هم در مقصد، مسائل و مشكلاتي ازجمله بروز نابساماني هاي متعدد ناشي از فشار بر منابع و امكانات محدود جوامع شهري، بيكاري و كم كاري، كمبود فضاهاي زيستي و آموزشي، آلودگي هوا و محيط زيست، سالخوردگي و زنانه شدن نيروي كار كشاورزي، تخليه روستاها و غيره را به وجود مي آورند. (قاسمي اردهايي، 53:1387(
این مسئله به منزله تهی شدن مناطق روستائی از سرمایه های انسانی کارآمد می باشد و از نظر تقاضا برای ایجاد مشاغل شهری به مراتب مشکل تر و گران تر از مشاغل روستائی هستند، لذا هزینه اشتغال زائی نیز افزایش می یابد و با توجه به شرایط مذکور می توان دریافت که مهاجرت عاملی مهم در شدت بخشیدن به نابرابری های ساختاری شهر نسبت به روستا است.(قهاری، 1377: 69)
باتوجه به اهمیت این مسئله، دانشمندان زیادی به تحولات جمعیت و مهاجرت پرداخته اند. از مهمترین این افراد می توان به استارک، مایکل تودارو، راونشتاین و… اشاره کرد. استارك شخصي است كه نظريه ي محروميت نسبی را مطرح كرده است. بدین معنی که اگر برخي خانواده ها درآمد بيشتري داشته باشند، خانوارهاي فقير هم به طور نسبي و هم به طور مطلق احساس محروميت مي كنند و انگيزه به مهاجرت به همان نسبت بالا خواهد رفت (نامه ي انجمن جمعيت شناسي ايران، 1386: 134) مايكل تودارو مهاجرت شدت يافته از روستا به شهر را با بيكاري رو به تزايد در مناطق روستايي توضيح مي دهد. فرضيه نمادين وي اين است كه مهاجرت عمدتا پديده اي اقتصادي است و با وجود بيكاري در مناطق روستايي مهاجرت امري منطقي است. راونشتين معتقد است علت حاشيه نشيني را مي بايستي در ميان جذابيت هاي مناطق شهري و دافعه ها و عوامل بازدارنده محيطهاي روستايي جستجو نمود. (تودارو، 1367:18)
براساس سرشماری سال 1385، حدود 15844730 نفر یا 5/22 درصد از کل جمعیت کشور درشش نقطه شهری کشور تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، کرج و شیراز تمرکز یافته‌اند. نتایج سرشماری سال 1385 نشان می دهد نزدیک به یک سوم یا 27 درصد مهاجران وارد شده به شهرها طی دهه 1385-1375 نیز توسط این شش کلانشهر جذب شده اند .(مرکز آمار، سرشماری سال 85)
با تأسیس استان البرز متشکل از چهار شهرستان کرج ، ساوجبلاغ ، نظرآباد و طالقان و 16 شهر در سال 1389، شهر كرج بعنوان مركز استان انتخاب و تعیین گردید . شهر کرج با دارا بودن 12 منطقه شهرداری از نظر موقعيت نسبي در غرب تهران واقع شده است و از غرب به شهر كمالشهر، از جنوب به محمدشهر و مشكين‌شهر و از شمال به دامنه‌هاي جنوبي ارتفاعات البرز مركزي شامل كوههاي سياهكلان، آتشگاه، ورزان و بيجه‌كوه منتهي مي گردد. اين شهر در مسير راه‌آهن سراسري شرق به غرب كشور و جاده سراسري غرب كشور قرار گرفته است.(سایت شهرداری کرج)
از نظر موقع رياضي اين شهر بين 35 درجه و 46 دقيقه تا 35 درجه و 51 دقيقه عرض شمالي و 50 درجه و 54 دقيقه تا 51 درجه و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مناطق شهری، آمریکای لاتین، نیروی انسانی، نظریه وابستگی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی رشد جمعیت، نیروی کار، روستا - شهر، محیط زیست