پایان نامه با کلمات کلیدی توزیع فراوانی، درصد تجمعی

دانلود پایان نامه ارشد

جدول شماره 20-1-4: توزیع فراوانی بر حسب نقش آموزش بر کمیت و کیفیت خبر از دیدگاه کارکنان

گزینه
فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی
خیلی کم
2
2.0
2.0
2.0
کم
17
16.7
16.7
18.6
متوسط
43
42.2
42.2
60.8
زیاد
35
34.3
34.3
95.1
خیلی زیاد
5
4.9
4.9
100.0
جمع
102
100.0
100.0

طبق جدول توزیع فراوانی برحسب نقش آموزش در کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق خبر از 102 نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 42.2 درصد یا 43 نفر آن را متوسط و کمترین نسبت یعنی 2 درصد یا 2 نفر خیلی کم ارزیابی کرده اند. سایر نسبت ها به دیگر گزینه ها اختصاص دارد.

نمودارشماره 20-1-4: توزیع فراوانی بر حسب نقش آموزش از دیدگاه کارکنان

جدول شماره 21-1-4: توزیع فراوانی بر حسب نقش جذب بر کمیت و کیفیت خبر از دیدگاه کارکنان

گزینه
فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی
خیلی کم
6
5.9
5.9
5.9
کم
10
9.8
9.8
15.7
متوسط
44
43.1
43.1
58.8
زیاد
34
33.3
33.3
92.2
خیلی زیاد
8
7.8
7.8
100.0
جمع
102
100.0
100.0

طبق جدول توزیع فراوانی برحسب نقش جذب در کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق خبر از 102 نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 43.1 درصد یا 44 نفر آن را متوسط و کمترین نسبت یعنی 5.9 درصد یا 6 نفر خیلی کم برآورد کرده اند. سایر نسبت ها به دیگر گزینه ها اختصاص دارد.

نمودار شماره 21-1-4: توزیع فراوانی بر حسب نقش جذب از دیدگاه کارکنان

جدول شماره 22-1-4: توزیع فراوانی بر حسب محيط فيزيکي کار بر کمیت و کیفیت خبر از دیدگاه کارکنان

گزینه
فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی
خیلی کم
10
9.8
9.8
9.8
کم
16
15.7
15.7
25.5
متوسط
61
59.8
59.8
85.3
زیاد
13
12.7
12.7
98.0
خیلی زیاد
2
2.0
2.0
100.0
جمع
102
100.0
100.0

طبق جدول توزیع فراوانی برحسب نقش محیط فیزیکی کار در کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق خبر از 102 نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 59.8 درصد یا 61 نفر آن را متوسط و کمترین نسبت یعنی 2 درصد یا 2 نفر خیلی زیاد برآورد کرده اند. سایر نسبت ها به دیگر گزینه ها اختصاص دارد.

نمودار شماره 22-1-4: توزیع فراوانی بر حسب نقش محيط فيزيکي کار از دیدگاه کارکنان

جدول شماره 23-1-4: توزیع فراوانی بر حسب نقش خدمات بر کمیت و کیفیت خبر از دیدگاه کارکنان

گزینه
فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی
خیلی کم
6
5.9
5.9
5.9
کم
13
12.7
12.7
18.6
متوسط
65
63.7
63.7
82.4
زیاد
16
15.7
15.7
98.0
خیلی زیاد
2
2.0
2.0
100.0
جمع
102
100.0
100.0

طبق جدول توزیع فراوانی برحسب نقش خدمات در کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق خبر از 102 نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 63.7 درصد یا 65 نفر آن را متوسط و کمترین نسبت یعنی 2 درصد یا 2 نفر خیلی زیاد دانسته اند. سایر نسبت ها به دیگر گزینه ها اختصاص دارد.

نمودار شماره 23-1-4: توزیع فراوانی بر حسب نقش خدمات از دیدگاه کارکنان

جدول شماره 24-1-4: توزیع فراوانی بر حسب نقش تجهيزات بر کمیت و کیفیت خبر از دیدگاه کارکنان

گزینه
فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی
خیلی کم
4
3.9
3.9
3.9
کم
5
4.9
4.9
8.8
متوسط
13
12.7
12.7
21.6
زیاد
46
45.1
45.1
66.7
خیلی زیاد
34
33.3
33.3
100.0
جمع
102
100.0
100.0

طبق جدول توزیع فراوانی برحسب نقش تجهیزات در کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق خبر از 102 نفر پاسخگو، بیشترین نسبت یعنی 45.1 درصد یا 46 نفر آن را زیاد و کمترین نسبت یعنی 3.9 درصد یا 4 نفر خیلی کم ارزیابی کرده اند. سایر نسبت ها به دیگر گزینه ها اختصاص دارد.

نمودار شماره 24-1-4: توزیع فراوانی بر حسب نقش تجهيزات از دیدگاه کارکنان

جدول شماره 25-1-4: توزیع فراوانی بر حسب نقش بودجه بر کمیت و کیفیت خبر از دیدگاه کارکنان

گزینه
فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی
خیلی کم
3
2.9
2.9
2.9
کم
4
3.9
3.9
6.9
متوسط
19
18.6
18.6
25.5
زیاد
54
52.9
52.9
78.4
خیلی زیاد
22
21.6
21.6
100.0
جمع
102
100.0
100.0

طبق جدول توزیع فراوانی برحسب نقش بودجه در کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در ا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی توزیع فراوانی، درصد تجمعی، رشته تحصیلی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه نقدشوندگی، مدیریت سود، آزمون فرضیه