پایان نامه با کلمات کلیدی تمرکز مالکیت، ساختار مالکیت، هیئت مدیره

دانلود پایان نامه ارشد

سنجیده شده است. جهت تعیین تمرکز در این پژوهش از درصد سهام تحت تملک سه سهامدار عمده ی شرکت که سهم هر یک از آن ها بیشتر از 10% کل سهام شرکت می باشد استفاده شده است. دوره ی زمانی مورد بررسی از سال 2000 تا 2002 و از روش آماری حداقل مربعات استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین تمرکز مالکیت و نسبت کیو توبین رابطه ی معنی داری وجود دارد و اصلاح و بهبود ساز و کار راهبری شرکتی می تواند بر عملکرد شرکت، تأثیر مثبتی داشته باشد.
آیدین، ساییم و یالاما بررسی می کنند که آیا شرکت های ترکیه ای که دارای مالکیت خارجی هستند به گونه معنی داری بهتر از شرکت هایی که دارای مالکیت داخلی هستند عمل می کنند؟ در این پژوهش از آزمون تی و متغیرهای حاشیه سود عملیاتی شرکت ها، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام واطلاعات تمام شرکت های حاضر در بورس استانبول برای سال های 2003 و 2004، استفاده شده است. نتایج آنها نشان می دهد که شرکت های دارای مالکیت خارجی، از نظر بازده دارایی ها، بهتر از شرکت هایی که دارای مالکیت داخلی هستند عمل می کنند. شواهد این پژوهش، از این فرضیه که مشارکت مالکیت خارجی عملکرد شرکت را بهبود می بخشد، نیز حمایت می کند.
دمستز و لن (1985) برای اولین بار رابطه تمرکز مالکیت و کارایی در شرکت های بورس امریکا را آزمودند.آنها نشان دادند که میان تمرکز و کارایی هیچ رابطه ای وجود ندارد و به عبارت دیگر با هر ساختاری از تمرکز مالکیت می توان به کارایی دست یافت.پژوهش دمستز و لن آموزه اصلی اقتصاددانان را تأیید کرد که میزان متمرکز سرمایه بر سودآوری شرکت تأثیر نمی گذارد. بنابراین کارایی، مستقل از توزیع مالکیت بر سرمایه است.
آستامی و تاور (2003) بیان می کنند که تفاوت ها در ساختار مالکیت شرکتی انحرافات در عملکرد شرکت را توجیه می کند. این نشان می دهد که ویژگی های مالکیت مهم است، چرا که آنها نرخ بازدهی مطلوب را تحت تأثیر قرار می دهند و همچنین بر استراتژی متنوع سازی اثر می گذارد . همین طور آنها ادعا می کنند که ساختار مالکیت مسأله نمایندگی شرکت را حل می کند و بر گزارشگری شرکت اثر می گذارد . آنها بیان می کنند زمانی که سطح بالایی از تمرکز مالکیت وجود دارد، سهامداران تولید اطلاعات حسابداری و رویه های گزارشگری را همچنین کنترل خواهند کرد.
حسن وبوت (2009) به بررسی ارتباط میان ساختار مالکیت و نظام راهبری شرکت ها در پاکستان پرداختند. در این پژوهش تأثیر سهامداران (سهامداران نهادی) نیز بر تصمیمات مالی مورد مطالعه قرار گرفته است.این پژوهش با جامعه آماری 58 شرکت در فاصله بین سال های 2002 تا 2005 و در بورس اوراق بهادار پاکستان و با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره با مدل آثار مثبت انجام شده است. نتیجه بررسی ها نشان می دهد که اندازه هیئت مدیره و سهام مدیریتی رابطه مثبت و معنی داری با نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام دارد. از طرف دیگر هیچ رابطه ای بین نحوه ی تأمین مالی با تفکیک مدیر عامل از هیئت مدیره و درصد مدیران غیرموظف در هیئت مدیره مشاهده نشده است.
النجار(2009) در مطالعهای که در کشور اردن بر شرکت های غیر مالی انجام داد.در این پژوهش روابط میان ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی را مورد آزمون قرار می دهد. یافته های پژوهش وی حاکی از آن است که سرمایه گذاران نهادی اردنی زمانی که می خواهند تصمیمات سرمایه گذاری اتخاذ کنند عواملی از قبیل ساختار سرمایه، سودآوری، ریسک تجاری، ساختار دارایی، نقدینگی دارایی و اندازه شرکت را مورد توجه قرار می دهند. در مجموع سرمایه گذاران نهادی در اردن سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی را به شرکت های تولیدی ترجیح می دهند. در ادامه پژوهشگر متذکر می شود که این پژوهش نمی تواند روابط معناداری میان سیاست تقسیم سود و سرمایه گذاران نهادی کشف کند.

2-3-3)خلاصه فصل
در این فصل مبانی نظری و یافته های مطالعات پیشین درباره دو موضوع تمرکز مالکیت و ریسک مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدای فصل، تعاریف مرتبط با ریسک و انواع آن و همچنین مفاهیمی در زمینه تئوری های مدرن و فرامدرن پرتفوی و شکل گیری مفهوم ریسک نامطلوب و مطلوب مورد بررسی قرار گرفت. و شاخص های اندازه گیری ریسک مطلوب و نامطلوب مطرح شد. بخش دوم به بیان مفاهیم مربوط به تئوری نمایندگی، تمرکز مالکیت و جنبه های اهمیت آن و همچنین معیارهای سنجش تمرکز اختصاص یافته است. در بخش پایانی فصل خلاصه ای از تحقیقات انجام شده در خصوص ساختار مالکیت شرکت ها و تحقیقات مرتبط با معیارهای ریسک نامطلوب ارائه شده است.
بررسی های انجام شده نشان می دهد که برای اندازه گیری تمرکز مالکیت و همچنین ریسک تا کنون از معیارهای گوناگونی توسط محققان بکار گرفته شده است. هر یک از محققان بر حسب شرایط، معیار مناسب را مورد استفاده قرار داده اند. به کارگیری واریانس، انحراف معیار و بتای معمولی برای محاسبه ریسک وابستگی شدیدی به نوع توزیع بازده و نرمال بودن آن دارد. همانگونه که بدان اشاره شد نمی توان هرگونه انحراف از میانگین را ریسک محسوب نمود. برای رفع این نقیصه می توان از نیمه واریانس به عنوان یکی از معیار های ریسک نامطلوب استفاده نمود.بررسی های انجام شده در حوزه تمرکز مالکیت، عواملی نظیر احتمال وجود همگرایی منافع در مالکیت متمرکز بین مدیر و مالک و همچنین توانایی نظارت بالای مدیریت متمرکز را از جمله دلایلی عنوان نمودند که می تواند به بهبود عملکرد مؤسسات منجر گردد.

فصل سوم:
روش تحقیق

بخش اول-کلیات روش تحقیق
3-1-1 )مقدمه
علم زاده بارقه ناگهانی بلوغ و اندیشه یک یا چند دانشمند نیست بلکه تلاشی آگاهانه، منظم و سازمان یافته جهت حل یک مسئله است. بی تردید، توسعه کمی یا کیفی جوامع متاثر از تولید علم در آن جوامع است و در این رابطه تحقیقات علمی از شأن و اهمیت بالایی برخوردار است. تحقیق عمل منظمی است که در نتیجه آن پاسخ هایی برای سوالات مورد نظر و مطرح شده پیرامون موضوع تحقیق بدست می آید. به عبارت دیگر، تحقیق عبارت از بررسی کامل موضوع به گونه ای منظم و منسجم و بر اساس روش های عینی و غیر شهودی به منظور کسب اطلاعات یا کشف اصول وابسته به آن است. انتخاب روش تحقیق یکی از مراحل مهم در پژوهش ها می باشد. در این مرحله از کار محقق باید مشخص کند چه روش خاصی برای تحقیق خود برخواهد گزید. انتخاب روش تحقیق بستگی تام به هدف ها و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن خواهد داشت. انتخاب روش تحقیق، محقق را وا می دارد تا هر چه دقیق تر، آسان تر، سریعتر و ارزان تر در دست یابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش هایی که تحقیق مورد نظر مطرح کرده است. در واقع دستیابی به هدف های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر این که با روش شناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر، تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق.
برای انجام تحقیقات علمی رویه مشخص و معینی بر اساس متدولوژی علمی وجود دارد که رعایت آن ضروری است. در تحقیق حاضر نیز سعی شده است با در نظر گرفتن مراحل یک روش تحقیق علمی نتایجی حاصل گردد که بتواند مبنای قضاوت صحیح را فراهم نماید.

3-1-2)جامعه‌ آماري‌
جامعه‌ بزرگ‌ترين‌ مجموعه‌ از موجودات‌ است‌ كه‌ در يك‌ زمان‌ معين‌ مورد توجه‌ قرار مي‌گيرد و حداقل ‌داراي‌ يك‌ صفت‌ مشخصه‌ مي‌باشند صفت‌ مشترك‌ صفتي‌ است‌ كه‌ بين‌ همه‌ عناصر جامعه‌ آماري‌ مشترك‌ و متمايزكننده‌ جامعه‌ آماري‌ از ساير جوامع‌ باشد (آذر و مومني،1384، ص 5). جامعه‌ بايد برحسب ‌محتوي‌، حدود و زمان‌ تعيين‌ شود. (ايران‌نژاد پاريزي‌، 1382، ص 71). حدود هر جامعه‌ پژوهش‌ برپايه ‌تعريفي‌ كه‌ از آن‌ ارائه‌ مي‌شود مشخص‌ مي‌گردد و تعريف‌ با تلفيق‌ ويژگي‌هاي‌ مشتركي‌ كه‌ عناصر هر جامعه‌ داراست‌ و براي‌ پژوهش‌ مهم‌ و قابل‌ توجه‌اند، بيان‌ مي‌شود. جامعه‌ آماري‌ اين‌ تحقيق‌ كليه ‌شركت‌هاي‌ پذيرفته‌ شده‌ در سازمان‌ بورس‌ اوراق بهادار تهران‌ طي‌ دوره‌ زماني‌ 5 ساله‌ (1385 ـ 1389) مي‌باشند.

3-1-2-1)نمونه‌ آماري‌
در پژوهش‌هاي‌ علمي‌ به‌ بخشي‌ از جامعه‌ كه‌ معرف‌ يا نماينده‌ واقعي‌ آن‌ جامعه‌ است‌ و همه‌ ويژگي‌هايي‌ را كه‌ از لحاظ‌ موضوع‌ پژوهش‌، مهم‌ تلقي‌ مي‌شود به‌ تناسب‌ دارا بوده‌ و بتوان‌ از راه‌ مشاهده‌ و تجزيه‌ و تحليل‌ اطلاعات‌ و براساس‌ اصول‌ و قواعد معين‌، اين‌ ويژگي‌ها و مشخصات‌ جامعه‌ را استنباط‌ كرد نمونه ‌گفته‌ مي‌شود (هومن‌، 1374، ص 169).
در اين‌ پژوهش‌ براي‌ انتخاب‌ نمونه‌ آماري‌ از روش‌ حذف‌ سيستماتيك‌ (تكنيك‌ غربالگري‌) استفاده‌ شد. به منظور انتخاب نمونه آماری، شرکت هایی که دارای ویژگی های زیر بودند به عنوان نمونه انتخاب و بقیه حذف گردیدند:
1 .اطلاعات كامل هر يك از شركتها مورد مطالعه موجود باشد.
2.نوع فعالیت شرکت تولیدی بوده و لذا موسسات مالی، سرمایه گذاری و بانک ها در نمونه آورده نمی شوند.
3.شركتها در طول دوره ي تحقيق تغيير سال مالي نداده باشد.
4. هر يك از شركتهاي مورد مطالعه سابقه عضويت در بورس براي مدت پنج سال قبل از آغاز دوره تحقيق را داشته باشند.
5. شركت در طول دوره ي تحقيق وقفه عملياتي بيش از 6 ماه نداشته باشد.
6.شرکت ها در طول دوره مورد مطالعاتی سودده باشند.
7.پايان سال مالي شركتهاي مورد مطالعه 29 اسفند ماه باشد.
با لحاظ کردن شرایط فوق، تعداد نمونه انتخابی از جامعه آماری، 88 شرکت انتخاب گردید.

3-1-3)قلمرو تحقیق
3-1-3-1)قلمرو موضوعی تحقیق
تحقیق حاضر از لحاظ موضوعی، به بررسی تأثیر تمرکز مالکیت برمعیارهای ریسک مطلوب وریسک نامطلوب شرکت ها می پردازد.
3-1-3-2)قلمرو مکانی تحقیق
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که تاریخ پذیرش آنها پنج سال قبل از سال 1385 می باشد، قلمرو مکانی تحقیق حاضر را شکل می دهد.

3-1-3-3)قلمرو زمانی تحقیق
این تحقیق داده های فاصله زمانی بین سال های 1385 تا 1389 را به عنوان قلمرو زمانی، مورد بررسی قرار می دهد.

3-1-4)نوع تحقیق
3-1-4-1)نوع تحقیق بر مبنای هدف
طبق تعریف، هر پژوهش فعالیتی نظام مند است که طی آن، یا دانش گسترش می یابد، یا وضعیتی توصیف و تبیین می گردد و یا در نهایت برای مسأله یا مشکل خاص راه حل جویی می شود. با توجه به اینکه هر تحقیق با یک مسأله و هدف خاص آغاز می گردد لذا بر پایه ماهیت مسأله مطرح شده و هدفی که پژوهشگر از تحقیق دنبال می کند، آنها را طبقه بندی می کنیم. این نوع طبقه بندی به میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آن به شرایط مشابه دیگر تأکید می کند (خاکی،1379، ص 91).
هر تحقیقی، تلاش منظم و سیستماتیک به منظور دست یافتن به پاسخ به یک پرسش و یا راه حلی برای یک مسأله است با توجه به ماهیت های گوناگون پرسش ها و مسأله ها می توان بر اساس چگونگی این پرسش ها و سؤالات، تحقیقات و طبقه بندی کرد.
تحقیق بنیادی یا پایه ای
تحقیقات بنیادی به منظور ایجاد و پالایش نظریه ها انجام می شوند. هدف این نوع تحقیق، توسعه و گسترش و آزمون نظریه ها، تبیین بین پدیده ها و افزودن به مجموعه ی دانش بشری در یک زمینه ی خاص است.
تحقیق کاربردی
تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانون مندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات بنیادی تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی به کار می گیرند. این نوع تحقیقات بیشتر برمؤثرترین اقدام تأکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند (اشرفی همکاران،1385،ص85-86). تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی است.

3-1-4-2)نوع تحقیق بر مبنای روش
برای انجام تحقیقات علمی روش های متعددی وجود دارند که هر یک از آنها بر حسب ویژگی های سوال تحقیق، اهداف تحقیق، روابط بین متغیرها، نوع آزمون آماری و….به نام های مختلف نامگذاری می شوند که مهمترین این روش ها عبارتند از: تحقیق تاریخی، تحقیق توصیفی، مطالعات موردی، تحقیق همبستگی، تحقیق آزمایشی و…..(اشرفی و همکاران، 1385،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی تمرکز مالکیت، ساختار مالکیت، عملکرد شرکت Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی داده های تلفیقی، تمرکز مالکیت، متغیر مستقل