پایان نامه با کلمات کلیدی تقسیم سود، عملکرد شرکت، سود سهام، سهامداران نهادی

دانلود پایان نامه ارشد

مناطق جغرافیایی مناسب تر) باشد.
2-4 ساختار مالکیت و سهامداران نهادی و عمده
در خصوص رابطه سهامداران عمده و نهادی با عملکرد شرکت مطالعات گوناگونی انجام شده و بر حسب شرایط مختلف اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی به نتایج گوناگونی دست یافته اند. در برخی تحقیقات دولت از منظر یک سرمایه گذار عمده مورد توجه قرار گرفته و در برخی دیگر نقش مالکیتی دولت فراتر از صرفاً یک سهامدار مورد توجه قرار گرفته است.

2-4-1 تعریف مالکیت نهادی
گروه پر شماری در حاکمیت شرکتی نفوذ دارند، در این میان سهامداران، بویژه سرمایه گذاران نهادی نقش مهمی ایفا می کنند. در بسیاری از کشورها ، سرمایه گذاران نهادی در بازارهای مالی از نقش نافذی برخوردارند. لذا بسیاری از مطالعات تئوریک، تاریخی و شواهد تجربی به بررسی این نقش پرداخته اند و تفاوت ساختار مالکیت در کشورها و اثر این تفاوت را در چارچوب نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی مورد تحلیل قرار داده اند.تحقیقات قبلی براین مسلئه دلالت دارند که وجود سرمایه گذاران نهادی منجر به ارزش های ذاتی و در نتیجه هزینه های نظارتی کمتر برای سرمایه گذاران می شود. بنابراین نظارت بهتر مدیران، حاکمیت شرکتی بهتر را به دنبال دارد (گیلان و استراکس19 ،2003). همانگونه که محیط یک شرکت در حال تغییر است رویه های حاکمیت شرکتی نیز متحول می شود. تغییرات حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف متفاوت است و به طور کلی تحت تاثیر شرایط خاص اقتصادی کشورها از جمله نظام بانکداری، بازار سرمایه و نظام قانونی قرار دارد و با افزایش نسبی سطح سرمایه گذاران نهادی نقش اصلی را در استقرار نظام های حاکمیت شرکتی ایفا می کنند. سرمایه گذاران نهادی بزرگمیتوانند اطلاعات محرمانه شرکت را به دیگر سهامداران انتقال دهند. اما برای اینکه چنین نظارتی معتبر باشد سهامداران بزرگ باید سرمایه گذاری رابرای یک دوره زمانی ادامه دهند که به اندازه کافی طولانی باشد. درنتیجه، تحت شرایط خاص، هم برای سرمایه گذاران نهادی که نظارت بر مدیریت را انجام می دهند وهم برای مدیرانی که همکاری میکنند، بازدهی وجود خواهد داشت(چیدامبارن وجان20،2000)
2-4-2 پیامدهای وجود سهامداران نهادی
مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می دهد که وجود سهامداران عمده در ترکیب مالکیت می تواند پیامدهای مثبت و منفی برای شرکت به دنبال داشته باشد. شاید برل و مننز اولین کسانی بودند که در سال 1932 به این موضوع پرداختند و ادعا کردند که بین عدم تمرکز و گستردگی مالکیت با عملکرد شرکت نوعی رابطه منفی وجود دارد. به عقیده آنان هر چه تعداد سهامداران زیادتر و در صد مالکیت آنها کمتر باشد عملکرد شرکت ضعیف تر خواهد بود. این نظریه بعدها توسط محققان به چالش کشیده شد (دمستز و ویدلا،2001).
به عقیده برخی صاحب نظران، وجود سهامداران عمده در شرکت از یک سو زمینه ها و انگیزه های نظارت بر عملکرد مدیران را تقویت می کند و از سوی دیگر، گاهی به دلیل عدم انطباق منافع و اهداف سهامداران بزرگ با منافع و انتظارات سهامداران خرد، هزینه های کنترل و همسو کردن خواسته های سهامداران عمده با منافع سایر سهامداران افزایش می یابد (وانگ و ژایو،2006).
بررسی های انجام شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس شانگهای نشان می دهد که در صد مالکیت نهادی تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکتهای یاد شده داشته است. البته طبق این بررسی یک رابطه منفی بین درصد مالکیت دولتی و عملکرد شرکت ها به چشم می خورد (کامپل ،2002).

2-4-3 تئوری های مربوط به بحث مالکیت نهادی
در مجموع در خصوص نوع رابطه و تاثیر گذاری مالکیت سهامداران نهادی و عمده با عملکرد و ارزش شرکت تاکنون تئوری های مختلفی ارائه شده که برخی از آنها به شرح زیر است:
2-4-3-1 فرضیه نظارت کارا21
براساس این فرضیه، سهامداران نهادی و سهامداران عمده ای که خارج از شرکت قرار دارند در مقایسه با سهامداران خرد، به دلیل برخورداری از امکانات، تخصص و تجربه بالا با هزینه کمتری می توانند بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند. بنابراین می توان رابطه مثبتی را بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت انتظار داشت.
2-4-3-2 فرضیه همسویی استراتژیک22
براساس این فرضیه، گاهی ممکن است انتظارات سهامداران نهادی با منافع مدیران گره بخورد و به واسطه انطباق منافع این دو گروه، منافع سهامداران خردنادیده گرفته شود. در صورت بروز چنین وضعیتی، آثار مفید مورد انتظار از اعمال نظارت موثر توسط سهامداران عمده بر مدیران، کاهش مییابد در این حالت در واقع نوعی تضاد منافع بین سهامداران عمده و سایر مالکان مشاهده می شود که به دلیل قدرت تاثیرگذاری سهامداران عمده، این تعارض در نهایت به ضرر سهامداران دیگر خواهد بود.
2-5 تاثیر سهامداران نهادی بر هزینه های نمایندگی
درخصوص تاثیرات احتمالی سرمایه گذاران نهادی مالی برهزینههای نمایندگی بحث های مختلفی از سوی صاحب نظران صورت گرفته است. هنگامی که مالکان عمده شرکت خود از گروه شرکت های سرمایه گذاری باشند مدیران پرتفوی این شرکتها نقش وکیل و سهامدارانشان نقش موکل را دارند. همزمان با ارزیابی عملکرد شرکت های بورسی توسط مدیران پرتفوی شرکت سرمایه گذاری، عملکرد خود این مدیران نیز از سوی سهامداران شرکت مورد ارزیابی قرار می گیرد و بازده پرتفوی شرکت سرمایه گذاری نقش تعیین کننده ای در تثبیت یا تزلزل موقعیت شغلی مدیران شرکت خواهد داشت. همچنین هنگامی که سهامدار نهادی از نوع نهادهای مالی باشد با توجه به تجربه، تخصص و توانایی ارزیابی ومدیریتی بالای خود میتواند با استفاده از حق رای بالایی که دارد نظارت بهتر و موثرتری بر مدیریت شرکت سرمایه پذیر اعمال کند و انتظار می رود حاصل این نظارت ارائه توصیه های لازم،افزایش بازده و بهبود عملکرد شرکت سرمایه پذیر باشد (هان ،2006)23.
نقش سرمایه گذاران نهادی در عملکرد شرکت ها
سرمایه گذاران نهادی به دلیل در اختیار داشتن درصد قابل توجهی از سهام شرکت ها و همچنین حرفه ای بودن در امر سرمایه گذاری، توان و انگیزه لازم در امر سرمایه گذاری و همچنین توان و انگیزه لازم برای نظارت بر شرکت ها را دارا می باشند. عموماً اینگونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار و عملکرد شرکتها منجر شود این امر از فعالیتهای نظارتی که اینگونه سهامداران انجام می دهند، نشات می گیرد. محققان در این خصوص بیان می دارند که سرمایه گذارن نهادی از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر عملکرد شرکت نظارت می کنند. کاپلان و مینتون24 در سال 2008 دریافتند که حضور سرمایه گذاران نهادی با جابه جایی زیاد مدیران ارتیاط دارد که این امر نشانگر انجام وظیفه ی نظارتی توسط سهامداران مزبور است.
2-6 سود سهام
سود سهام در واقع آن قسمت از منافع واحد تجاری است که بنابر پیشنهاد هیت مدیره و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام تقسیم می شود. سود سهام عبارت است از توزیع وجه نقد، دارایی های غیر نقد یا سهام شرکت بین سهامداران به تناسب تعداد سهام منتشره از هرگروه سهام.

انواع سود سهام عبارتند از:
سود نقدی25
سود غیر نقدی26
سود تسویه27
سود سهمی28
سود سهام معمولا به صورت نقدی پرداخت می شود اما در برخی موارد ممکن است به صورت دارایی های غیر نقد یا سود سهمی نیز پرداخت گردد. پرداخت سود سهام از هر نوع که باشد باعث کاهش حقوق صاحبان سهام در شرکت می گردد به استثنای سود سهمی، که در این حالت شرکت هیچ گونه کاهش دارایی یا افزایش بدهی را متقبل نمی شود و تنها اقدام به انتشار سهام بیشتر می کند.
2-6-1 تقسیم سود
تعیین سود تقسیمی که می بایست بین سهامداران تقسیم شود یک تصمیم دشوار و پیچیده در مدیریت مالی است. شرکتهایی که سود پرداخت می کنند تمایل شدیدی به ادامه این کار دارند و به سختی مخالف کاهش یا قطع تقسیم سود هستند زیرا معتقد هستند که این عمل آنها انعکاس نامطلوبی در بازار سرمایه خواهد داشت و مورد استقبال سهامداران بالفعل و بالقوه قرار نخواهد گرفت. و از طرفی هم شرکتها به دلایل اقتصادی، قانونی و یا توافقهای درونی بندرت تمامی عواید خود را به شکل نقد یا غیر نقد توزیع می کنند (کیزو، 2004)29.
شرکت سهامی ممکن است تمایل به:
الف: نگهداری وجوه نقد برای استفاده آتی
ب: توسعه و مدنیزه کردن تجهیزات و تاسیسات از محل سودهای انباشته نگهداری شده
ج: ایجاد منابعی برای به حداقل رساندن آثار بحرانهای اقتصادی و حوادث پیش بینی نشده داشته باشد. پس تعیین میزان سود تقسیمی و اندوخته ها بسیار مهم و حیاتی خواهد بود.
در قوانین برخی کشورها در مورد میزان سود انباشته که شرکتهای سهامی می توانند به شکل نقد یا غیر نقد بین سهامداران توزیع کنند محدودیتهایی وجود دارد.
در کشور ما قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت 1311 و همچنین لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 مواد 90 ، 140 ، 236 ، 240 ، 238 و 239 به مساله تقسیم سود میان سهامداران اشاره شده است. برخی از محدودیتهای در نظر گرفته شده بر اساس قوانین فوق به شرح ذیل می باشند:
تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع، تقسیم 10٪ سود ویژه سالانه بین سهامداران الزامی است (ماده 90).
از سود خالص شرکت، سود خالص عبارت است از درآمد حاصل در همان سال منهای کلیه هزینه ها، استهلاکات و ذخایر. ماده (237) پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده 140 به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود هر تصمیم بر خلاف این ماده باطل است (ماده 238).
سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده 238 و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشدند (ماده 239).
بنابراین همواره بین مدیران و صاحبان سهام عمده از یک طرف و هزاران هزار سرمایه گذار کوچک از طرف دیگر بر سر مسئله تقسیم سود تضاد وجود دارد. در هر صورت شرکت ها مجبور به تقسیم قسمتی از سود خود بین سهامداران می باشند. اما آیا تقسیم سود به عنوان عاملی برای جذب سهامداران محسوب می شود؟ در این مورد نظرات گوناگونی ارائه شده است، اما ابتدا این پرسش مطرح می شود که چرا شرکتها سود پرداخت می کنند؟ و چرا سرمایه گذاران برای پرداخت سود اهمیت قایل می شوند و به آن توجه دارند؟ شاید در ظاهر جواب این گونه سوالات واضح باشد شاید تقسیم سود نشان دهنده بازده کسی باشد که در یک شرکت سرمایه گذاری می کند. شاید شرکتها سود را به عنوان جایزه به سهامداران قبلی پرداخت می کنند تا دیگران را نیز به خرید سهام جدید شرکت با قیمت بالاتری ترغیب کنند.
شاید سرمایه گذاران از این جهت به تقسیم سود توجه دارند که فقط از این طریق و یا حتی انتظار تقسیم سود است که آنها بازده سرمایه گذاریشان را به دست می آورند. و یا حتی شانس این را پیدا می کنند که سهامشان را به قیمت بالاتری در آینده بفروشند و شاید جواب اینگونه سوالات آنچنان روشن نباشد (فیشر30، 1976).
شاید شرکت ها از این جهت سود را تقسیم نمی کنند که در صدد اجرای فرصتهای سرمایه گذاری هستند که در صورت تقسیم سود ممکن است آنها را از دست بدهند و در نقطه مقابل با انجام این سرمایه گذاری ممکن است ارزش سهام افزایش بیشتری نسبت به مبلغ تقسیم سود پیدا کنند و در این صورت سهامداران در وضعیتی به مراتب بهتر از زمان تقسیم سود قرار می گیرند.
اما حقیقت آن است که جواب اینگونه سوالات چندان هم واضح نیست و بیشتر به یک معما شبیه است و برای گروههای مختلف سهامداران، مدیران و تحلیل گران مالی و… جواب ها متفاوت خواهد بود. (سالمینن31، 2008).
2-6-2 سود نقدی
تقسیم سود سهام بصورت نقدی را هیئت مدیره شرکت پیشنهاد و مجمع عمومی آن را تصویب می کند. قبل از اینکه سود پرداخت شود می بایست فهرستی از صاحبان سهام شرکت تهیه گردد و به همین دلیل است که بین اعلام و پرداخت سود یک فاصله زمانی وجود دارد.
در تاریخ پیشنهاد سود سهام توسط هیت مدیره که همان تاریخ ترازنامه است بدهی قطعیت ندارد و در تاریخ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی هموارسازی سود، ساختار مالکیت، بازده مورد انتظار، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سود سهام، تقسیم سود، سیاست تقسیم، سیاست تقسیم سود