پایان نامه با کلمات کلیدی تفسیر قرآن، علوم قرآن

دانلود پایان نامه ارشد

در نتیجه می‌توان حدس زد که وی در نیمه‌ی اول قرن چهارم متولد شده است. نیشابوری احتمالاً از خاندانی اهل علم برخاسته است؛ زیرا در کتابِ خود چند جا اشعاری از پدر خود ذکر می‌کند و گاه روایتی به سند پدرش نقل می‌کند، همچنین یک جا به کتابِ جدش اشاره می‌کند و به آن ارجاع می‌دهد. همه‌ی منابع، او را صاحبِ تفسیری مهم بر قرآن کریم می‌دانند؛ که متاسفانه این تفسیر بدست ما نرسیده است. به سبب مهارتش در تفسیر قرآن می‌توان پنداشت که وی در علومی چون: ادبیات، صرف و نحو، تاریخ، قصص و مغازی، سیره، حدیث و روایت و منشعبات آنها که از لوازم ضروری تفسیر قرآن است، تسلط داشته؛ این مطلبی است که هم تذکره‌ها و هم قراینی که از کتاب عقلاء المجانین بدست می‌آید، آن را تایید می‌کند. شهرت نیشابوری در روزگارِ خود، بیشتر بسبب تفسیرش بر قرآن کریم بوده. سیوطی در موردِ ابوالقاسم نیشابوری می‌گوید: «انّه اشهر مفسری خراسان»( بی شک او مشهورترین مفر خراسان بود) و عبدالغافر فارسی نیز اشاره می‌کند: «له التفسیر المشهور و انتشر عنه بنیسابور العلم الکثیر و صارت تصانیفه الحسان فی الافاق »( او صاحبِ تفسیر مشهوری هست و علوم بسیاری را در نیشابور نشر داد و کتاب‌های گرانقدرش در همه جا [مشهور] است) و حافظ ذهبی نیز او را مفسر قرآن خوانده و نوشته است که «صنّف فی علوم القرآن و الآداب »(در علوم قرآنی و اد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی عقلای مجانین، تاریخ اجتماعی، الوافی بالوفیات Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه حقوق بشر، مخاصمات مسلحانه، قواعد آمره