پایان نامه با کلمات کلیدی تخصیص منابع، مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت جامع، کیفیت جامع

دانلود پایان نامه ارشد

دلیل عدم مطابقت بین میزان منابع تخصیص داده شده و میزان منابعی که میبایست تخصیص دهند، در اجرای برنامههای بلند مدت خود موفق نمیشوند. این پژوهش از یک مدل ترکیبی برای تخصیص مناسب منابع سازمان استفاده کرده تا ارتباط بحرانی و مهم بین راهبردهای افزایش کیفیت و منابع در دسترس سازمان بهتر درک گردد. خلاصهای از روشهای مورد استفاده و منابع تخصیص داده شده در این تحقیق در جدول 2-1 آمده است.
رادو20 و دیگران (2014)، ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع، مدیریت منابع انسانی، رقابت و ایزو 9000 و تاثیر این روابط بر بقای سازمان را مورد بررسی قراردادند. نتایج حاصل از این بررسی این بود که اجرای مدیریت کیفیت جامع به همراه مدیریت منابع انسانی تاثیر مثبتی روی بقا21 و رقابت22 سازمانها دارد و مدل بدست آمده دیدگاه جامعی در مورد این تاثیر مثبت بدست میدهد. در این پژوهش نویسندگان مجموعهای از مدلهای تئوریک را که میتواند در شرکتهای کوچک، متوسط و بزرگ در هر زمینه کاری و کشوری کاربرد داشته باشد را ارتقاء دادند. این مدلها، سازمان را قادر میسازد تا توسعهی پایدار و حداکثر رقابت در بازارهای بینالمللی و محلی را بدست آورد. مهمترین خروجیهای این تحقیق عبارتندار: مرور جامع ادبیات، اجرای مدیریت کیفیت جامع از لحاظ مدیریت منابع انسانی، تاثیر مثبتی روی بقا و رقابت سازمان دارد و مدل حاضر دید کلی روی تاثیر مدیریت کیفیت جامع، مدیریت منابع انسانی و ایزو روی بقا و رقابت سازمان ارائه میکند.
دیکنسون، کمپبل و آزارو23 (2000) در پژوهشی به ارزیابی دانش موجود و درک نیازهای عوامل کلیدی مدیریت کیفیت در روسیه و همچنین آزمایش استراتژیهای مختلف برای تغییر با توجه به وضعیت اقتصاد محلی و عوامل فرهنگی پرداختند. در این پژوهش سه رویکرد مدیریت کیفیت شامل گواهینامه شخص ثالث، خودارزیابی و مدل ترکیبی غربی-روسی را بررسی شد که همه آنها دارای مشکلاتی هستند. مشخص شد که اولویت میبایست با ایجاد ساختار صنعتی و آموزشی مدیریت کیفیت باشد. استراتژیهایی که برای تغییر بررسی شدند شامل گواهی ISO9000، تعالی کسب و کار و مدلی که منطبق با شرایط روسیه باشد. نتایج این پژوهش نشان میدهد سیستم کیفیت ISO9000 با نیروهای بازار در اقتصاد روسیه اتخاذ میشود اما شواهد اندکی مبنی بر اینکه این فرآیند تا چه حد توسعه یافته است وجود دارد.
تخصیص منابع در واحدهای تولیدی می تواند کوششی در جهت بهینه کردن تعدادی از اهداف ناسازگار باشد که شامل فعالیتهای مرتبط میشوند و اغلب در حال رقابت برای منابع مشابه و محدود هستند. هو و وینسنت24 (2014) رویکرد یکپارچه ای را برای حل مسائل تخصیص منابع به کار گرفتند و با استفاده از ترکیب روش رأی گیری25 و برنامه ریزی آرمانی لکزیکوگرافیک و در نظر گرفتن عوامل کمی و کیفی مشمول تصمیمگیری، رویکرد جدیدی را ارائه کردند. نتایج تحقیق که در بزرگترین شرکت تولید کننده سوئیچهای قدرتی انجام شد، نشان داد که این رویکرد راهکار مناسب و مفیدی برای حل مسائل تخصیص منابع است. در مرحلهی اول، مدل رأی گیری به منظور مشخص شدن وزن معیارهای تصمیمگیری مورد استفاده قرار میگیرد. نتایج آراء به وسیلهی مدل ناگوچی26 ترجمه میشود زیرا این مدل میتواند اولویتهای ارزیابی اهداف را بدست آورده و این اولویتها را به عنوان پایهای برای برنامه ریزی آرمانی لکزیکوگرافیک مورد استفاده قرار دهد. این رویکرد برای اجرا ساده تر از روشهای سنتی برای وزن دهی به معیارها در روش تحلیل سلسله مراتبی میباشد. علاوه بر این مدیران این فرصت را دارند که وزن اولویتهای محاسبه شده از پاسخهای اولیه خود را طی پروسهی رأی گیری، آزمایش کنند. رویکرد مذکور در مسئلهای واقعی به کار برده شده تا کاربردی بودن آن را به اثبات برساند. نتایج نشان میدهد که این رویکرد ابزاری مفید در تعیین پروژهها و تخصیص منابع در برنامههای تولید را فراهم میکند. ترکیب روش رأی گیری و برنامه ریزی آرمانی لکزیکوگرافیک قادر به رویارویی با موضوعات کمی و کیفی در مسائل تخصیص منابع است. همچنین نتایج حاصل از مورد مطالعاتی نشان میدهد که رویکرد مذکور در مسائل تخصیص منابع پروژهها نیز کاربرد دارد. درعمل، استفاده از این روش باید با ملاحظاتی صورت گیرد. اول اینکه معیارها باید با دقت انتخاب شوند. دوم اینکه رأی دهندگان میبایست معتبر باشند زیرا نقش بسیار مهمی در تعیین وزنهای نسبی که تاثیر بسیار زیادی در اولویت بندی نهایی گزینهها دارند، بازی میکنند.
لی27 و دیگران در سال 2013 سیستم تخصیص منابع یا RAS28 را ارائه دادند. این سیستم یک تصمیم گیری مفید و به موقع در رابطه با تخصیص منابع فراهم میکند. این سیستم پیچیده شامل مواد اولیه تولید، منابع انسانی، اطلاعات و عملکردهای کنترلی و حمایتی هستند. این رویکرد، سیستم مدیریت پایگاه داده را با منطق فازی برای رسیدن به بهترین تصمیم درهم میآمیزد. این تحقیق در یک شرکت تولید لباس در هنگ کنگ انجام شد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که جمعآوری اطلاعات قبل از انجام تخصیص منابع با استفاده از سیستم های سطح باز بسیار موثر است، در جایی که پارامترهای تصمیمگیری در پایگاه دادهای متمرکز به طور موثر با استفاده از منطق فازی در نظر گرفته شده باشند. تصمیمگیرندگان مانند مدیران تولید میتوانند در مورد تخصیص منابع با رویکردی استانداردسازی شده و اثربخش تصمیمگیری کنند. این سیستم همچنین از RFID29 نیز به صورت ترکیبی با تکنیکهای هوش مصنوعی برای تائید نتیجه و پالایش دانش استفاده میکند. ساختار عمومی یک سیستم مدیریت داده هوشمند القاء شده با سیستم تخصیص منابع (RAS) دارای ارتباطات درونی با منطق فازی و RFID، به دنبال بررسی یک مورد مطالعاتی برای اثبات کاربرد آن در زمینهی تخصیص منابع در یک شرکت تولید لباس، مورد بحث قرار گرفته است. اجرای آزمایشی نشان میدهد که RAS یک سیستم کابردی کاربرپسند و اقتصادی برای تخصیص منابع اثربخش میباشد. به دلیل داشتن خصوصیاتی خاص، این سیستم قادر به کاهش زمان جمعآوری دادهها برای تصمیمگیری در مورد سطح منابعی که تخصیص داده میشوند، کاهش خطا در تخصیص منابع از طریق روشهای استانداردسازی شده و افزایش دید عملکرد تولیدی با کنترل استفاده از منابع میباشد. اعتقاد بر این است که سیستم RAS نه تنها در صنعت پوشاک، بلکه در صنایع دیگر نیز کاربرد دارد.
مطالعات داخلی
خیرآبادی (1392) تاثیر ابعاد مدیریت کیفیت جامع را بر عملکرد نوآوری بررسی کرده است. برای دستیابی به این هدف ابعاد مدیریت کیفیت جامع (حمایت مدیریت ارشد، بهبود مستمر، مشارکت کارکنان و تمرکز بر مشتری) بر عملکرد نوآوری (محصول و خدمات، فرآیند و عملکرد سازمانی) بصورت مستقیم و همچنین بصورت غیر مستقیم و بواسطه یادگیری سازمانی (استراتژی یادگیری و فرهنگ یادگیری) با استفاده از یک مدل مفهومی مورد مطالعه قرار گرفته است. خلاصه ای از استراتژیها و روش انجام کار در جدول 2-1 آمده است. نتایج نشان دادند که ابعاد مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد نوآوری و یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و مستقیم دارند. از بین این ابعاد، مشارکت کارکنان بیشترین تاثیر را بر عملکرد نوآوری در بین دیگر ابعاد دارا می‌باشد. همچنین یافته‌ها حاکی از آن بودند که یادگیری سازمانی نیز بر عملکرد نوآوری تأثیر مثبت و مستقیم دارند.
افشار (1391) نقش واسط مدیریت کیفیت جامع در رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان را مورد مطالعه قرار داد. به منظور تحقق اهداف تحقیق چهار فرضیه تدوین شد. این فرضیات به روش مدل‌یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سه فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفت و یک فرضیه نیز تأیید نشد. نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه مستقیم و مثبتی بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری خراسان وجود ندارد. با اینحال رابطه بین مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع و همچنین رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی مستقیم و مثبت ارزیابی شدند. در نتیجه مشخص گردید که مدیریت کیفیت جامع، به خوبی نقش واسط در رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی را ایفا می‌نماید.
شفیعی و خاکی (1390) یک متدولوژی انتخاب بهینهی پروژه پیشنهاد کردند که وابستگی بین معیارهای ارزیابی و پروژههای کاندید را با استفاده از فرآیند تحلیل شبکهای در یک مدل برنامهریزی آرمانی صفر و یک نشان میدهد. در این تحقیق با استفاده از روش فازی دلفی30مفهوم فرآیند تحلیل شبکهای و برنامهریزی آرمانی صفر و یک، روشی جامع تر برای موضوعات انتخاب پروژههای وابستهیحمل و نقل زیر ساخت31 ارائه میگردد. همچنین، با استفاده از روش سوپرماتریس، روش دیگری برای تعیین تاثیرات ترکیبی عوامل روی مقیاسهای عملکرد سازمانی ارائه شد. حل این مسئله با استفاده از مصاحبه با گروه کارشناسان بوده است. با استفاده از این روش نتیجه گرفته شد که می توان مسئلههایی که چند معیاره32 بوده و دارای وابستگی بین معیارها هستند و از نظر منابع نیز قابل اجرا میباشند، حل کرد. روش ترکیبی پیشنهادی در این تحقیق با دستیابی به نتایج جامعتر از روشهای متداول قبلی، به عنوان روش مناسب تصمیمگیری برای سرمایهگذاری در پروژههای زیرساخت حمل و نقل عمومی توصیه میگردد. استفاده از این روش ترکیبی منجر به حصول تصمیمی واقع بینانه تر نسبت به روشهای قدیمیتر نظیر AHP شده و نشان داد با لحاظ کردن وابستگی بین معیارها و گزینهها با استفاده از این روش ترکیبی، به گزینهی بهینهتر و واقعیتری میتوان دست یافت.
عابدی و دیگران (1385)، تخصیص منابع با استفاده از تنظیم تابع هدف با در نظر گرفتن محدودیتهای آرمانی در بخش آموزشی، دانشگاهی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را ارائه دادند. برای گردآوری دادههای مربوط به تابع هدف از پرسشنامهی ماتریس تصمیمگیری استفاده شده و اطلاعات مربوط به آرمانها از اسناد و مدارک جمعآوری شدهاست. تابع هدف آرمانی از نوع مربعی بوده و بر اساس کمینه سازی توان دوم انحراف از آرمانها تنظیم شده است. نتایج ساختارهای اولویتبندی شده آرمانها، که تجزیه وتحلیلها و بررسی سیاستها براساس آنها صورت میگیرد با استفاده از مدلهای برنامهریزی آرمانی، که در آن تابع هدف از نوع مربعی بوده و بر حسب انحرافات از هدف ها تنظیم شده که حل آنها به روش برنامهریزی درجه دو با کمک نرم افزار MATLAB و Expert-choice میباشد. نتایج دادهها نشان داد که آرمانهای در نظر گرفته شده با کمی تغییرات محقق شدند. مقایسه مقدار انحراف از آرمانها دراین پژوهش با مقادیر واقعی متغیر حالت بیانگر توانایی بالای این روش در بهینهسازی تخصیص منابع بخش آموزش است. نتیجه کلی این بود که استفاده از برنامهریزی آرمانی به بهینهسازی تخصیص منابع منجر شد. همچنین مشخص شد که عدم از استفاده از مدلهای کارآمد ریاضی در پیش بینی و هدفگذاری منجر به تخصیص منابع به طور غیربهینه میشود. استفاده از این مدل علاوه بر کمک به جهت دهی منابع، به یکپارچهسازی هدفهای مدیریت منابع در امور آموزشی نیز کمک میکند.
رفیعی و ربانی (2014) با استفاده از تحلیل شبکهای فازی، مدل ترکیبی تولید برای انبار(MTS)33 و تولید برای سفارش (MTO)34 را در سطح استراتژیک انجام دادند. تصمیمات مشمول این سطح، تشکیل خانوادهای از محصولات و پارتیشنبندی سفارشات میباشد. در این پژوهش ابتدا تشکیل خانوادهای از محصولات توسعه داده شده و سپس از تجزیه تحلیل شبکهای فازی برای حل مسائل مرتبط با تصمیمهای جزءبندی استفاده شده است. از آنجایی که تصمیمات استراتژیک با عدم اطمینان همراه هستند در این پژوهش از روش فازی استفاده شده است. ابتدا شبکهای از معیارها و زیر معیارها تشکیل شده و با استفاده از اعداد فازی مقایسات زوجی صورت گرفت. بعد از مقایسات بین خوشهای ماتریس بدون وزن و در مرحلهی بعد ماتریس وزن دار تشکیل شد و وزنهای نهایی بدست آمد. وجود برخی از محدودیتها در این سیستم مانند زمان پیشبرد تولید، نقطهنظرها را به منظور بالانس بین تولید برای انبار و تولید برای سفارش با استفاده از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مدیریت کیفیت، مدیریت کیفیت جامع، کیفیت جامع، بهبود مستمر Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی مدیریت کیفیت، ناسازگاری، مقایسات زوجی، کیفیت جامع