پایان نامه با کلمات کلیدی تحلیل شبکه، صنعت گردشگری، اوقات فراغت، توسعه ی گردشگری

دانلود پایان نامه ارشد

ت جریان و مرکزیت درجه ای جریان های گردشگری تاریخی فرهنگی چهار بخش شهرستان کاشان……………………………………………………………………………………………………………………………..183
5-11 نقشه ی نمایش شدت جریان و مرکزیت درجه ای جریان های گردشگری طبیعی چهار بخش شهرستان کاشان……………………………………………………………………………………………………………………………………………184
5-12نقشه ی نمایش شدت جریان و مرکزیت درجه ای جریان های گردشگری مذهبی چهار بخش شهرستان کاشان……………………………………………………………………………………………………………………………………………185 5- 13نقشه ی نمایش شدت جریان و مرکزیت درجه ای جریان های گردشگری چهار بخش شهرستان کاشان ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………….186

چکیده:
امروزه بسیاری از پژوهشگران، توجه خود را بر روی نقش گردشگری در توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و محیطی شهرها و مناطق متمرکز نموده اند.
شهرستان کاشان علاوه بر, دارا بودن بافتهای قدیمی وبا ارزش تاریخی و سنتی ، به دلیل طبیعت زیبای قمصر، نیاسر و برزک، که بالاترین سطح مزارع گل کاشان را به خود اختصاص داده، از اهمیت بسزایی در جذب گردشگران تاریخی فرهنگی و طبیعی برخوردار است.
آنچه در این زمینه بسیار حائز اهمیت است،نه تنها قابلیت های ذاتی این شهرستان برای جذب گردشگران ، بلکه شناسایی و تحلیل محورهای گردشگری جاذب شهرستان کاشان می باشد.
جهت تحقق اهداف فوق ،در مرحله نخست ،تعیین گردشگاه ها وتاسیسات اقامتی چهار بخش شهرستان کاشان مبتنی بر جاذبه های تاریخی فرهنگی، طبیعی و مذهبی با استفاده ازنرم افزار GIS ، صورت گرفت.
در مرحله ی دوم با استفاده از توابع تحلیلی GIS و تحلیل شبکه از جمله مدل سطح جاذبه، عملیات همسایگی، مدلسازی و تحلیل قابلیت دسترسی، مدل اثر متقابل فضایی و عملیات همپوشی لایه ها و مدلسازی هندسی شبکه، وضعیت گردشگاهها شناسایی و تحلیل گردید.
نتایج تحلیل های حاصل از پژوهش نشان می دهد که بخش مرکزی کاشان از نظر جاذبه های تاریخی و فرهنگی وبخش نیاسر از نظر جاذبه های طبیعی و مذهبی نسبت به سایر بخش ها شاخص می باشند.
در مرحله ی سوم، نتایج حاصل از این تحلیل ها و اطلاعات شبکه های ارتباطی راهها،با هم ترکیب شدند
و محورهای گردشگری جاذب تاریخی فرهنگی،طبیعی و مذهبی به همراه محورهای مشترک ارتباط دهنده بین بخش ها به صورت جداگانه، بر حسب اولویت هر دسته از جاذبه ها با ضخامت هاو درجه ی متفاوتی از رنگ ها ،تعیین شدند.
در نهایت با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، پیشنهاداتی در جهت استفاده ی همزمان از نقاط گردشگری شهرستان کاشان، به منظور تقویت پیوندهای مناسب، ارائه گردید.
با توجه به نتایج امیدوارکننده ی این پژوهش، استفاده از قابلیت های GIS و تحلیل شبکه و مدلهای مبتنی بر آن به منظور شناسایی و تحلیل وضعیت موجود و آتی گردشگاهها و سایر مراکز خدماتی ، توصیه می شود.

مقدمه
گردشگری یکی از نیروهای عمده ی شکل دهنده به جهان امروز و از مهمترین و پویاترین فعالیت های جهان است که ریشه در توسعه فناوری و گسترش همه جانبه ی سرمایه داری دارد.
بنابر گزارش انجمن گردشگری و مسافرت جهانی،گردشگری به تنهایی 6 درصد از کل تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. (Holden, 2008:13)
همین امر، دولت ها و کشورهای در حال توسعه را بر آن داشته تا، سیاست های توسعه ی گردشگری را به عنوان ابزار توسعه و تحرک اقتصادی و یکی از شیوه های مبارزه با بیکاری و ایجاد درآمد ارزی مورد توجه قرار می دهند .
در طول دو دهه ی گذشته توجه روز افزونی در سراسر جهان به پژوهش در مورد گردشگری از اروپا تا آمریکای شمالی و از آفریقا تا آسیا شده است. این توجه روزافزون تا حدود زیادی منعکس کننده ی رشد گردشگری در شهرها و مناطق است.
شهرستان کاشان به عنوان یکی از شهرستانهای گردشگرپذیر کشور در استان اصفهان قرار داشته، که علاوه بر دارا بودن بافتهای قدیمی و با ارزش سنتی و تاریخی، به دلیل طبیعت زیبای قمصر، نیاسر و برزک، که بالاترین سطح مزارع گل کاشان را به خود اختصاص داده از اهمیت بسزایی در جذب گردشگران تاریخی فرهنگی و طبیعی برخوردار است.
آنچه در این زمینه حائز اهمیت است، تنها قابلیت های ذاتی شهرستان کاشان برای جذب گردشگران نیست، بلکه مهمتر از آن، شناسایی و تحلیل محورهای گردشگری جاذب این شهرستان می باشد.
یکی از راه حل های اساسی برای این تحلیل، استفاده از تکنولوژی سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS1)، می باشد، که علاوه بر دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز،توان تجزیه و تحلیل داده های مکانی و غیر مکانی را نیز دارا می باشد.

فصل اول :کلیات تحقیق
1-1 بیان مساله پژوهش
عصرحاضر، عصر گسترش فناوری و افزایش دامنه زندگی ماشینی و رفاه اجتماعی است. این رفاه به همراه افزایش درآمدهای عمومی در نهایت سبب احساس نیاز بیشتر به پرکردن اوقات فراغت و شکل گیری فرهنگ سیر وسفر جهانگردی شده است.با اینکه بیش از 150 سال از تشکیل نخستین آژانس مسافرتی جهان توسط توماس کوک(Thomas Cook) وشکل گیری جهانگردی به صورت سازمان یافته نمی گذرد(رضوانی، 1374، 20)این فعالیت توانسته است امروزه به یکی از بزرگترین فعالیت های اقتصادی، از جمله عوامل شکل گیری تعاملات فرهنگی و اجتماعی دنیا تبدیل گردد، به طوریکه سفر وجهانگردی ، بیش از 8/10درصد درتولید ناخالص داخلی جهان نقش داشته و7/8 درصد از شغل های جهان را به خود اختصاص داده است . این در حالی است که کشور ایران به لحاظ برخورداری از جذابیت های گردشگری بنابه گفته ی WTO، یکی از 10 کشور اول دنیا است ودراین میان شهرستان کاشان، از اهمیت بسزایی در جذب توریسم برخوردار است .

1-2اهميت مسئله پژوهش
در زمینه ی اهمیت توسعه ی گردشگری، علاوه بر رشد و افزایش درآمد ملی می توان به مواردزیر اشاره کرد(برنامه ریزی توریسم در سطح ملی و منطقه ای ،1389، 52):
• ایجاد فرصت های شغلی در بخش خدمات و سایر بخش های وابسته و عامل مهمی در رفع معضل بیکاری
• جلوگیری از خروج ارز کشور و ایجادتعادل و توازن در تراز پرداخت های کلی کشور
• موثر در تبادل فرهنگ های اقوام و ترقی و تعالی فرهنگ های ملتها
• ایجاد صلح بین الملل
• کمک به درآمدهای دولت (ازطریق اخذ مالیات برآمد هتل ها، عوارض فرودگاهی ، گمرکی و …)
• موثر در توسعه ،حفظ و نگهداری موزه ها ،تئاتر ها و سایر امکانات فرهنگی
• استفاده از توریسم به عنوان سرعت دهنده ای به گسترش دیگر بخش های اقتصاد
• توریسم اگر به نحو شایسته و به صورت پایدار توسعه یابد، می تواند حفظ منابع طبیعی و فرهنگی منطقه را توجیه و جبران نماید ، مناطقی که در صورت نبود این ابزار ، از توان محدودی برای تحقق اهداف حفظ و نگهداری محیط زیست برخوردارند
(همان، 22).
کاشان علاوه بر دارا بودن بافت های قدیمی و با ارزش سنتی و تاریخی که بعضا جزو معدود آثار با ارزش تاریخی و معماری جهان است ، به دلیل طبیعت زیبای قمصر و نیاسرو برزک، که بالاترین سطح مزارع گل کاشان را به خود اختصاص داده و برگزاری جشنواره های گل و گلاب، برای جهانگردان سراسر جهان از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا با تجدید نظر در توجه به صنعت گردشگری در این شهرستان ، می توان گام موثری در توسعه ی بیشتر و بهتر شهرستان کاشان از جنبه های مختلف اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی، طبیعی،زیرساختی و…برداشت.

1-3اهداف پژوهش:
هدف کلی: شناسایی و تحلیل محورهای جاذب گردشگری تاریخی-فرهنگی و طبیعی شهرستان کاشان برای جذب بهینه ی توریسم با کاربرد روش تحلیل شبکه
هدف ویژه1 :تعیین مکان های گردشگری و تاسیسات اقامتی شهرستان کاشان مبتنی بر جاذبه های تاریخی فرهنگی وطبیعی با استفاده از GIS
هدف ویژه2 :تعیین مسیرهای گردشگری شهرستان کاشان مبتنی بر جاذبه های تاریخی فرهنگی وطبیعی با استفاده از GIS
هدف ویژه3 :تعیین و تحلیل شبکه ی پیوندهای بین این مکانها در محدوده ی شهرستان
هدف ویژه4 :استفاده ی همزمان از نقاط گردشگری شهرستان برای جذب توریسم با تقویت پیوندهای مناسب

1-4 سوالات پژوهش
سوال 1_آیا شهرستان کاشان آنگونه که شایسته است از قابلیت های گردشگری خود استفاده می کند؟
سوال 2_چگونه می توان با استفاده از تحلیل شبکه ای ،هم پیوندی مناسبی بین نقاط گردشگری شهرستان کاشان برقرار کرد؟

1-5تعريف اصطلاحات و تعاريف عملياتي متغيرها
اوقات فراغت2
اوقات فراغت یعنی آن بخش از زمان بیداری که انسان از تعهدات شغلی و کار مولد آزاد است و به طور دلخواه به استراحت و ترمیم و رفع خستگی جسمی و روحی می پردازد (منشی زاده،1376،21).
سفر
عبارت است از حرکت کردن یک شخص به محلی دور از اقامتگاه معمولی خود و سپری کردن چند گاهی در آنجا و سپس بازگشتن (سایه میری،1375،21).
فرهنگ
مجموعه ی پیچیده ای است که در بر گیرنده ی دانستنیها،اعتقادات،هنرها،اخلاقیات،قوانین،عادات و هر گونه توانایی های دیگری است که انسان به عنوان عضوی از جامعه بدست می آورد.فرهنگ از ویژگی های حیات انسانی است. لازم به یاد آوری است که بیش از دویست و پنجاه تعریف از فرهنگ موجود است (وثوقی و نیک خلق،116،1372).
گردشگر(جهانگرد،توریست)3
بر اساس تعریف ارایه شده ازسازمان ملل در سال 1964،جهانگرد به کسی اطلاق می شود که :به منظور تفریح،بازدید از نقاط دیدنی،معالجه،تجارت(معامله)،ورزش یا زیارت به کشوری غیر از کشوری که در آن اقامت دارد سفر کند.مشروط بر اینکه حداقل 24 ساعت و حد اکثر شش ماه تا یک سال اقامت گزیند (سایه میری،1375،21).
گردشگری(توریسم4،جهانگردی،ایرانگردی و جهانگردی(
با وجود اینکه حدود 43 تعریف برای گردشگری وجود دارد.(لی،17،1375)تنها برخی از آنها مورد قبول سازمان جهانی جهانگردی و سایر مجامع بین المللی قرار گرفته اند. در زیر به یکی از این تعاریف اشاره می شود.
گردشگری عبارت است از فعالیت های افرادی که برای استراحت،کار ودیگر دلایل به خارج از محیط معمول خویش سفر کرده و حد اکثر برای یک سال و حداقل برای 24 ساعت متوالی در آنجا اقامت
می کنند (سازمان جهانی جهانگردی،2،1996).
1-6 ساختار پایان نامه
این پژوهش در پنج فصل تنظیم شده است.
در فصل اول چارچوب پژوهش مشخص شده و به بیان مساله ی پژوهش پرداخته شده است.
فصل دوم به معرفی پیشینه ی پژوهش و نقد وبررسی پژوهش های انجام شده در این زمینه می پردازد.
فصل سوم به روش ها و مدلهای تحلیل شبکه در محیط GIS و روش های گردآوری داده ها ونقشه ها می پردازد.
درفصل چهارم نیز شناخت محدوده مطالعاتی و روش تجزیه وتحلیل داده ها مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا در فصل پنجم ، نتایج و یافته های حاصل از این پژوهش به همراه پیشنهاداتی در زمینه ی نتایج حاصله، بیان شده است.

فصل دوم: مفاهیم و دیدگاههای نظری مرتبط
2-1 مقدمه
امروزه صنعت گردشگری فراتر از یک صنعت، به مثابه ی پدیده ی پویای جهانی و اجتماعی است که پیچیدگی های خاص خود را دارد.(, 1997,4 Elliot) معمولا انگیزه گردشگری برخاسته و آمیزه ای از نیازهای مختلف است که در افراد مختلف و در شرایط مختلف به صور گوناگون ظاهر می شود، اما کیفیت و نحوه ارضای این نیازها ، خود به امکانات و عوامل مختلفی بستگی دارد که در نهایت نوع فعالیت و رفتار گردشگران را تعیین می کند. شناخت دقیق و تحلیل علمی این پدیده ، می تواند چارچوب های مطمئنی برای برنامه ریزی صنعت گردشگری فراهم آورد. صنعت گردشگری را صنعت چتری می خوانند زیرا طیف گسترده ای از فعالیت های مختلف که با یکدیگر ارتباطی مشخص در حوزه مشتری دارند، در این صنعت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی جاذبه های طبیعی، میراث فرهنگی، گردشگری تاریخی، گردشگری مذهبی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی گونه شناسی، الگوی فضایی، بین رشته ای، تسهیلات گردشگری