پایان نامه با کلمات کلیدی تحلیل اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91
7-11-3 بازشدن آسان و امنیت بالا………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92
12-3 تصویر چیست؟…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 93
13-3 آرم چیست؟……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93
14-3 کارکردهای آرم در فرآیند ارتباط……………………………………………………………………………………………………………………………………. 95
15-3 کارکرد سخن گشا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 96
16-3 کارکرد هنری آرم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 96
17-3 اهداف اصلي تعيين شده براي آرم………………………………………………………………………………………………………………………………….. 97
18-3 مشخصات و ویژگی رنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 97
19-3انواع رنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 99
1-19-3 رنگهای حسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 99
2-19-3 رنگهای مرئی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 101
20-3 بررسی انواع رنگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 100
1-20-3 قرمز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 100
2-20-3 صورتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 101
3-20-3 نارنجی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 101
4-20-3 زرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 102
5-20-3 قهوه ای…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 103
6-19-3 آبی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 103
7-20-3 سبز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 104
8-20-3 ارغوانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 105
9-20-3 خاکستری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 105
10-20-3 سفید………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 107
11-20-3 مشکی……………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. 107
21-3 رنگهای غالب و واکنشهای آنها………………………………………………………………………………………………………………………………………… 108
22-3 دسته بندی ویژگی های رنگها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 112
1-22-3 رنگ های آرام، صاف، ساکت………………………………………………………………………………………………………………………………………. 112
2-22-3 رنگهای خاکی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 112
3-22-3 رنگهای نرم،دلپذیر،مهربان……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 112
4-22-3 رنگهای صامت، گنگ و خفه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 113
5-22-3 رنگهای هوس انگیز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 113
6-22-3 رنگهای معنوی و روحانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 114
7-22-3 رنگهای رمانتیک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 114
8-22-3 رنگهای وسوسه انگیز………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 114
9-22-3 رنگهای قدرتمند…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 115
10-22-3 رنگهای برازنده،زیبا،با سلیقه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 115
11-22-3 رنگهای ستبر و نیرومند……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 116
12-22-3 رنگهای ظریف،ملایم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 116
13-22-3 رنگ های انرژیک و پرجنب و جوش………………………………………………………………………………………………………………………….. 116
14-22-3 رنگهای سنتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 117
15-21-3 رنگهای کلاسیک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 117
16-22-3 رنگهای شاد،سرزنده و با نشاط……………………………………………………………………………………………………………………………………. 118
17-22-3 رنگهای خیال انگیز……………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….. 118
18-22-3 رنگهای خنک وسرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 119
19-22-3 رنگهای گرم و داغ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 119
20-22-3 رنگهای طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 120
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری
4-تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………….. 121
1-4 تحلیل ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 122
1-1-4 ارائه راه کارهایی مفید برای صنایع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ارتباط معنایی، محدودیت ها، خصوصی سازی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی صنایع دستی