پایان نامه با کلمات کلیدی تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی، الحاق ایران، سازمان تجارت جهاني

دانلود پایان نامه ارشد

مالی ، گسترش فاصله طبقاتی ، افزایش بیکاری و از میان رفتن صنایع نوپا و کوچک بوجود خواهد آورد که این مشکلات به خصوصیات اقتصادی وفرهنگی واجتماعی هر کشور بستگی دارد.
پس الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی دارای جنبه های مثبت ومنفی بوده وضمن اینکه در بلند مدت باعث رونق و افزایش تراز اقتصادی ، ورود فناوری جدید وبدست آمدن وجهه جهانی می گردد کشور را از لحاظ امنیت و تاثیر فرهنگهای بیگانه وافزایش بیکاری و تعطیلی بنگاههای تولیدی کوچک دچار چالش خواهد گرداند به نحوی که به نظر نگارنده ،سازمان تجارت جهانی مدینه فاضله نمی باشد لیکن بدلایلی که درفصول آتی به آن پرداخته می شود الحاق به آن ضروری است .
بر اساس نظر کارشناسان این سازمان، میزان رشد تجارت کالایی در جهان از8/2 درصد در سال 2014 به 3/3 درصد در سال 2015 و متعاقباً به 4 درصد در سال 2016، افزایش خواهد یافت. بر این اساس، میانگین روند رشد تجارت جهانی کمتر از رقم 5.1 درصد پیش‌بینی شده، خواهد بود.
به گزارش ارانیکو5، سازمان تجارت جهانی WTO اعلام کرد که حجم تجارت جهانی طی دو سال آینده شاهد افزایش جزئی خواهد بود.
سال 2014 شاهد سومین سال پیاپی افزایش ملایم رشد تجارت جهانی بود که به کمتر از 3 درصد بالغ گردید. بین سالهای 2012 تا 2014 نیز میانگین نرخ رشد تنها 4/2 درصد بوده است.
آقای آزوِدو، رئیس کل سازمان تجارت جهانی اظهار داشته « طی سالهای اخیر، بدلیل کاهش رشد تولید ناخالص داخلی که در نتیجه بحران اقتصادی پدید آمد، رشد تجارت جهانی نا امیدکننده بوده است. با نگاه به آینده، ما امید داریم که روند کند رشد تجاری ادامه پیدا کند ، اما این روند هنوز شکننده بوده و بحرانهای سیاسی منطقه‌ای می توانند آن را ناکام بگذارند.»
وی همچنین افزود: «تجارت می تواند به ابزاری قدرتمند در جهت رشد اقتصادی و توسعه، بکار آید. با حذف نمودن سیاستهای حمایتی، بهبود دسترسی به بازارها، اجتناب از سیاستهایی که بر رقابت اثر منفی می‌گذارند و همچنین موافقت با اصلاح قوانین تجاری در سطح جهان، دولتها قادر به رشد تجارت و بهره‌مندی از فرصتهایی خواهند بود که برای تمام افراد بوجود خواهد آمد.»6
در این تحقیق ضمن ارائه توضیحات مختصری از سازمان تجارت جهانی و تشکیلات آن ، نحوه الحاق کشورها ، فرایند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و اقداماتی که در این زمینه می بایست انجام پذیرد و تاثیری که الحاق ایران به این سازمان بر صنایع کشور بویژه صنایع خودروسازی و نساجی دارد مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
ب) اهمیت موضوع
موضوع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی وتاثیری که بر صنایع واقتصاد وفرهنگ کشور می گذارد یک موضوع مهم وملی است که باید به طور جدی به آن پرداخته شود والحاق به این سازمان جهانی دربلند مدت امری اجتناب ناپذیر است.
اگر چه وجود موانع ومشکلات سرراه عضویت ایران به این سازمان جهانی ولزوم رفع آنها امری ضروری است ، لیکن شناسایی تاثیراتی که عضویت ایران بر صنایع دارد وهمچنین پتانسیلها و مزیتهای نسبی بالفعل و بالقوه اقتصادی بویژه دربخشهای عمده از جمله صنعت وافزایش قدرت رقابت محصولات وصادرات صنعتی از طریق بستر سازی مناسب اقتصادی ؛ حقوقی ؛ سیاسی قبل از عضویت وهمچنین رفع موانع و مشکلات و استفاده بیشتر از مزایای تجارت جهانی بسیار قابل توجه است .
ج) شیوه انجام تحقیق:
در تحقیق پیش رو ضمن بهره مندی از نوشتارهای اساتید بزرگواری همچون آقایان دکتر شیروی وعرفانی، بیشتر بصورت کتابخانه ای و استفاده از سایتهای تخصصی بمنظور بررسی نظرات متخصصان داخلی وخارجی و صاحب نظران اقدام گردیده و برای پربارنمودن تحقیق پایان نامه هایی که موضوعی مرتبط با صنایع داخلی بویژه خودروسازی ونساجی ویا موضوع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی داشته نیز مطالعه ، بررسی و مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین با استفاده از شبکه اجتماعی linkedin7 وعضویت اینترنتی در گروههای علمی مرتبط بویژه گروه WTO و ارتباط با گروهها واشخاص مطلع ، اخبار واطلاعات مورد نیاز سازمان دریافت ومورد بهره برداری قرارگرفته است.
تحقیق حاضر در 6 فصل نگاشته شده که فصل اول شامل کلیات بوده ودر یک مبحث بعنوان مقدمه به طرح مسئله ومعرفی وتوضیح کلی تحقیق پرداخته شده ودر فصل دوم طی 2مبحث تاریخچه مختصری از سازمان تجارت جهانی واصولی که کشورهای متقاضی الحاق باید بپذیرند وارکان آن سازمان توضیح داده شده است. درفصل سوم چگونگی الحاق کشورها به سازمان تجارت جهانی بررسی گردیده و طی 3 مبحث و 1 گفتار روند الحاق کشورها وبسترهای لازم برای الحاق ودرنهایت روند الحاق کشورمان مورد بررسی قرارگرفته و در فصل چهارم طی 5 مبحث و8 گفتار مستقل به بررسی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر بخشهای اقتصاد ، صنایع وفرهنگ کشور پرداخته شده ودر فصل پنجم در2مبحث راهکارهای بهبود توان رقابتی صنایع خودرو سازی ونساجی مورد بررسی قرار گرفته .در فصل ششم نیز نتیجه گیری وپیشنهادات نگارنده ذکر گردیده و در پایان تحقیق منابع وماخذ وچکیده انگلیسی آورده شده است
د) سوالات تحقیق
1- آیا الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی تاثیری بر قیمت کالاها وخدمات خواهد گذاشت؟
2- الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی چه تاثیری بر صنایع کوچک خواهد داشت؟
3- آیا الحاق به سازمان تجارت جهانی در مجموع به نفع اقتصاد وصنایع کشور است ؟
ه) فرضیه ها
درزیر پاسخهای کوتاه و مختصری به سوالات فوق داده و در ادامه طی فصول آتی بطورمشروح به آنها پرداخته می شود :
1- با بررسی شرایط کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی و وضعیت اقتصادی جاری کشور به نظر با الحاق ایران به این سازمان در ابتدا شوکی به بازار وارد وقیمتهای محصولات شاخص شکسته شده ولی مجدداً به حالت عادی بر می گردد لیکن پس از ورود شرکتهای بزرگ صنعتی و در صورت ورود مواد اولیه ارزان تر وبدلیل کاهش قیمت تمام شده کالا قیمتها نیز کاهش خواهد پذیرفت .
2- در صورت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی که بدلیل حضور موثر در روابط اقتصادی جهانی لازم به نظر می رسد بدواً صنایع داخلی دچار چالش شده وبه احتمال بسیار قوی صنایع کوچک از بین خواهد رفت ولی صنایع بزرگ بویژه خودروسازی و نساجی در صورت بهره مندی از تجارب ، فناوری وبازاریابی شرکتهای بزرگ بین المللی وچند ملیتی رشد یافته وبه فعالیت خود ادامه خواهند داد وبا همکاری شرکتهای بزرگ بعد از گذراندن یک دوره انتقالی شرایط برای ایشان مساعد خواهد گردید .
3- همانگونه که در بالا به آن اشاره گردید درصورت الحاق به سازمان تجارت جهانی ودر صورت ورود شرکتهای بین المللی وچند ملیتی ، صنایع کوچک ونوپا توان رقابت با آنها را نداشته ودر مدت کوتاهی دچار چالش وبه مرور ضعیف شده واز گردونه رقابت خارج خواهند شد و درنهایت با کاهش میزان تولید مجبور به اخراج کارگران خود می گردند که این عمل باعث افزایش آمار بیکاری پس از الحاق نیز خواهد شد.ولی به نظر نگارنده پس از اصلاح زیرساختها وقوانین ومقررات وبهره مندی از امکانات وفناوری شرکتهای بزرگ، اقتصاد کشور از حالت رکود کنونی خارج شده وپویا می گردد وصنایع کشورمان نیز به مرور به روز شده ومجموعاً به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
و) سابقه تحقیق
مطالعات متعددي در زمينة اثرات الحاق كشورهاي مختلف به سازمان تجارت جهاني در خارج و داخل انجام گرفتـه است ، كـه بخـش عمـده اي از آن هـا بـه مطالعـات موضوعی اختصاص دارد در اين قسمت، تلاش مي شود كه در ابتدا به مطالعات داخلی و سـپس به مطالعات خارجی بر روی موارد مشابه وتطبیقی پرداخته شود.
1-مطالعات داخلي
در تحقيقي باعنوان ” اثر عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت بر بخش صنعت ایران ” 8، سعي شده با استفاده از شاخص مزيت نسبي آشكار شده ، اثرات الحاق به سازمان جهـاني تجارت مورد بررسي قرار گيرد در اين تحقيق ،از شاخص مزيت نسبي آشـكار شـده كـه نسبت خالص صادرات (صادرات منهاي واردات ) را به مجموع مبادلات خـارجي جهـاني (صادرات به علاوة واردات) نشان ميدهد، استفاده شده است .صنايع كشور در اين تحقيق به 9 زير بخش 1- نساجي، پوشاك و چـرم 2- توليـد فلزات اساسی 3- محصولات كاني وغيـر فلـزي 4- محصولات شـيميايي، زغـال سـنگ ، لاسـتيك و پلاستيك 5- مجصولات غذايي، آشاميدني ها و دخانيات 6- چوب و محصولات چوبي7- ماشين آلات ، تجهيزات، ابزار و محصولات فلزي 8- ساير صنايع توليد 9 – كاغذ ، مقوا ، چـاپ و صحافي) تقسيم شده است . نتايج محاسبات انجام شده نشان مي دهند كه شاخص مزيت نسبي آشكار شده در تمام زيربخش هاي صنعت ، به استثناي صـنايع نـساجي، پوشـاك وچرم و صنايع توليد فلزات اساسي ، در طي دورة 1354-1373، همواره منفي بوده است .
دو بخش اخير در سال هاي آخر دوره ، موفق شدند كه مزيت نسبي آشكار خود را مثبـت كنند. در نتيجه صادرات اين دو بخش بيش از واردات است، ولي همواره در بخشهـاي ديگر صنعت ، واردات بر صادرات فزوني داشته است.
براي استفاده از شاخص خالص صادرات ايران درزير بخش صنعت ، بايـد بـه خـالص صادرات جهان در همان زير بخش بـسيار دقـت كـرد زيـرا ايـران كـشوری اسـت که محدويتهاي وارداتي در آن بالاست و اين محـدوديت هـا از صـنعتي بـه صـنعت ديگـر متفاوتند. اين شاخص نمي تواند به خوبي گوياي مزيت نـسبي صـنايع در ايـران باشـد .
به عنوان مثال ، در صنعت خودرو از آنجا كه در چند سال اخير واردات به كـشور بسیار کم ومحدود انجـام ميگرفت و در عين حال صادرات هر چند كوچكي نيز وجود داشت، اين شاخص بر اين منوال دلالت بر مزيت نسبي ايران در صنعت خودرو دارد، در حالي كه تحقيقـات انجـام شده نشان مي دهند كه ايران در اين صنعت از مزيت نسبي برخوردار نبوده است ، وليكن رقابت پذيري صنايع ايران در روند الحاق به سازمان تجارت جهاني درسال هاي اخير ، با تثبيت هزينه و قيمت تمام شـده و در عـين حـال بهبـود كيفيـت خودروهاي توليدي به ويژه با سرمايه گـذاري و مـشاركت طـرف هـاي خـارجي ، در حـال رسيدن به مزيتهاي اكتسابي است.
در تحقیقی دیگر با عنوان مزایا و موانع عضویت در سازمان تجارت جهانی (wto) نیز ضمن بررسی سازمان تجارت جهانی وتاریخچه آن ، موضوع جهانی شدن ، ویژگیهای سازمانهای بین المللی وتاثیر الحاق ایران به این سازمان مهم بین المللی مورد بررسی قرارگرفته است .9
2-مطالعات خارجي
مطالعات خارجی بیشتر زمینه اقتصادی الحاق کشورها به سازمان تجارت جهانی را مورد مطالعه قرارداده اند و اینجانب مطالعه وتحقیقی که توسط نگارندگان خارجی درخصوص الحاق ایران باشد را ندیده ام لیکن از نظر تطبیقی مطالعاتی را که به تحقیق حاضر نزدیک باشد مورد مداقَه قرار داده که در مطالعه اي ، “اثرات الحاق ويتنام به سازمان تجارت جهاني ” 10در سال 2003، مـوردبررسي قرار گرفته است . در اين مطالعه ، رقابت پذيري كالاها با استفاده از شاخص 11RCA اندازه گيري شده است در مطالعه اي ديگر ، با استفاده از شاخص RCA”، اثرات الحـاق چـين بـه سـازمان تجارت جهاني” مورد بررسی و كنكاش قرار گرفته است در بخشي از اين مطالعه آمده است كه ” كشور چين در حال گرايش به سمت توليد كالاهاي با تكنولـوژي بالاسـت و كـشورهاي پيرامون نظير كره جنوبي ، تايوان و سنگاپور ، در حال گرايش به سـمت توليـد كالاهـاي صنايع سنگين و كالاهاي سرمايه ايند”12.
برخي از محققان نيز تلاش كرده اند تا با بـه كـار گيري الگـوي تعـادل عمـومي قابـل محاسبه (CGE) اثرات كلان الحاق به سـازمان تجـارت جهـاني را مـو رد كنكـاش قـرار دهند. كه ميتوان به كارهاي وو و م ك ك يبين(2003) در بارة اثـرات الحـاق چـين بـه سازمان تجارت جهاني و لوسيو و وينهـاس( 2003) در بـارة اثـرات الحـاق روسـيه بـه سازمان تجارت جهاني13، اشاره كرد.
ز) موانع تحقیق
در راه تالیف این تحقیق مانعی وجود نداشته لیکن بدلیل عدم رابطه اقتصادی کلان با کشورهای صنعتی دنیا و وجود تحریمهای اقتصادی وسیاسی بعد از انقلاب اسلامی ونبود تجربه کافی در زمینه صادرات و واردات محصولات صنعتی ومهمتراز آن عدم مشابهت وضعیت ایران با دیگر کشورها در زمینه الحاق به سازمان تجارت جهانی وپراکندگی وبرو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی، الحاق ایران، تجارت ایران Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی، حقوق بشر، کشورهای در حال توسعه