پایان نامه با کلمات کلیدی تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی، الحاق ایران، تجارت خارجی

دانلود پایان نامه ارشد

مشترک جهت بررسی سیاستهای تجاری وسرمایه گذاری خارجی کشور متقاضی .
5-1-3 پس از اعلام نتایج بررسیهای کارگروه ،کلیه اعضا در کنفرانس وزیران رای گیری نموده ودرصورت اخذ دو سوم آرای مثبت، الحاق عضو جدید محقق می گردد .
6-1-3 پس از قبولی عضویت کشور متقاضی پروتکل الحاق شامل شرایط وتعهدات ،جداول امتیازات وتوافقات مورد نظر بابت کاهش تعرفه ها تنظیم می گردد.
7-1-3 پروتکل تنظیمی بهمراه موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی وپیوستهای آن بمنظور امضا توسط کشور متقاضی واعضا سازمان ارسال گردیده وپس از اعلام قبولی آن به دبیر کل سازمان تجارت جهانی توسط کشور متقاضی، عضویت کشور متقاضی درسازمان تجارت جهانی محقق می گردد.
مبحث دوم : بسترهای لازم برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهاني
بمنظور الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی وتسریع در امر عضویت آن بستر سازی ،ایجاد و اصلاح ساختارهای مناسب ضروری می باشد که در زیر اهم عناوین آن ذکر می گردد :
1-2-3 توسعه سیاسی
2-2-3 احراز سهمی از تجارت جهانی
3-2-3 ایجاد شرایط تأسیس بنگاه های کوچک وفعال کردن بخش خصوصی وشرایط رقابتی
4-2-3 اصلاح ساختار اقتصادی وحذف یارانه
5-2-3رشد صنعت و بهبود تکنولوژی
6-2-3 اصلاح نظام ارزی
7-2-3 استفاده از شیوه های حمایتی سازمان تجارت جهاني
8-2-3 تربیت مدیران کارآفرین
9-2-3 حذف موانع غیر تعرفه ای و تعدیل تعرفه ها
10-2-3 اصلاح قوانین ومقررات داخلی
مبحث سوم : روند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی واقدامات انجام شده
موضوع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بدلیل شرایط خاص آن ومخالفت آمریکا وکشورهای صنعتی غربی متمایز وطولانی گردیده که درزیر مورد بررسی قرارخواهد گرفت :
جمهوری اسلامی ایران درسال 1375 مصادف با سال 1995 میلادی درخواست الحاق وعضویت در سازمان تجارت جهانی را به دبیرخانه سازمان ارائه نمود ویک سال بعد در ژوئن سال 1996 درخواست الحاق تسلیم مدیر کل وقت سازمان گردید .
سازمان تجارت جهانی در گزارشی با اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۶ می سال ۲۰۰۵ میلادی به عنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شد و با تشکیل کارگروه الحاقی مربوط به این کشور، فرایند الحاق ایران به این سازمان آغاز خواهد شد اعلام نمود: «کارگروه الحاقی ایران مانند دیگر کارگروه‌ها یک رئیس خواهد داشت که این شخص پس از مشورت ایران با دیگر اعضا از بین یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی غیر از ایران انتخاب خواهد شد که هنوز این انتخاب به وقوع نپیوسته است». این گزارش اولین مرحله الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی از هفت مرحله الحاق را ارائه یادداشت نظام تجارت خارجی ایران به کارگروه الحاقیِ مورد نظر اعلام کرد و افزود: «دولت ایران باید تمامی جنبه‌های نظام تجاری و قانونی خود را به کارگروه الحاقی خود ارائه کند و این یادداشت پایه و اساس تصمیم‌گیری‌های بعدی کارگروه خواهد بود». در مرحله دوم، کارگروه الحاقی ایران در اولین نشست خود به بررسی این نظام تجاری می‌پردازد و کشورهای عضو کارگروه سوالات خود را در خصوص این یادداشت از تیم مذاکره‌کننده ایرانی می‌پرسند و تیم ایرانی باید پاسخ مناسب را به آنها ارائه دهد و آنها را متقاعد سازد. این سوالات در مورد روسیه ۳۰۰۰ سوال را شامل می‌شد و برآورد می‌شود ایران باید به حدود ۲۰۰۰ سوال پاسخ دهد34.
پس از بررسی تمامی جنبه‌های نظام تجاری و قانونی ایران در کارگروه الحاقی، مرحله سوم که یکی از حساس‌ترین مرحله‌هاست آغاز می‌شود. کارگروه الحاقی ایران در مرحله سوم به بخش اصلی الحاق یعنی مذاکرات چندجانبه با اعضا می‌پردازد و در این مذاکرات شرایط و ضوابط الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی مشخص خواهد شد.این شرایط و ضوابط شامل تعهداتی است که ایران باید در خصوص رعایت قوانین سازمان تجارت جهانی به مجرد عضویت در این سازمان بدهد.مرحله چهارم الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی که همزمان با مرحله سوم اجرا می‌شود، انجام مذاکرات دوجانبه ایران با تک‌تک اعضای کارگروه در خصوص توافقات تجاری دوجانبه است. در این مرحله، ایران باید با تک‌تک اعضای کارگروه درخصوص امتیازها و تعهدات مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دو کشور به بازار یکدیگر به توافق برسد.نتایج مذاکرات ایران در مراحل سوم و چهارم شامل سه سند جداگانه است که باید در مرحله پنجم به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.
سند اول عبارت است از گزارش خلاصه اقدامات، شرح مذاکرات و شرایط الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی که در کارگروه تهیه شده است.
سند دوم، پروتکل الحاقی است که شامل شرایط و ضوابط مورد قبول ایران و سایر اعضای کارگروه جهت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است که در مذاکرات چندجانبه کارگروه تدوین شده است.
سند سوم نیز عبارت است از توافقات دوجانبه بین ایران و تک‌تک اعضای کارگروه درخصوص امتیازها و تعهدات مبادلات تجاری کالا و خدمات و دسترسی دو کشور به بازار یکدیگر.
سه سند مذکور در قالب یک مجموعه اسناد الحاقی در مرحله پنجم باید در نشست پایانی کارگروه به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.
مرحله ششم عضویت دائم ایران در سازمان تجارت جهانی، ارائه گزارش نهایی کارگروه به شورای عمومی سازمان تجارت جهانی و تصویب این گزارش در شورای عمومی یا نشست وزیران است35.
درخواست ایران نزدیک به 5 سال در دستور کار جلسات شورای عمومی سازمان قرار نگرفت وسرانجام درتاریخ 8 مه سال 2001 برای نخستین باردر دستور کار قرارگرفت ولی با وجود حمایت اعضا بدلیل مخالفت آمریکا اجماع شورای عمومی با آغاز فرایند الحاق ایران بدست نیامد بالاخره این در خواست در26 مه سال 2005 مصادف با 5 خرداد 1384 برای بیست وسومین بار مورد بررسی شورای عمومی سازمان تجارت جهانی قرار گرفته واین بار آمریکا از مخالفت خود دست برداشت ودرخواست اجماعاً به تصویب رسید وکار گروه مربوطه تشکیل و ایران وارد فرایندالحاق گردید.پس از پذیرش درخواست الحاق کشورمان دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران در 25 مهر 1375 تاسیس وآغاز بکار نمود .

گفتار اول :موانع و مشکلات قانونی الحاق ایران
در راه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی موانع ومشکلات فراوانی وجود دارد که ذیلاً نام برده ومورد بررسی قرارخواهد گرفت :
الف)موانع موجود در قانون اساسی
در اینجا به اصولی از قانون اساسی که در ارتباط مستقیم با مسائل بازرگانی، روابط خارجی و مسائل مرتبط با آنها قرار دارند و به نوعی مانع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی محسوب می گردند اشاره می‌کنیم:
اصل ۴۴: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بیمه، بانکداری و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است. (با اجرای بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی، این مانع در حال رفع است)
اصل ۷۷: عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند.
اصل ۸۱ : دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی و … به خارجیان مطلقا ممنوع است.
اصل ۱۳۹: صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به هر داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی، خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند36.
ب) قانون انحصار تجارت خارجی و اصلاحیه آن
قانون اصلاح انحصار تجارت خارجی مصوب 19تیر 13711شمسی37 علیرغم اصلاحات بعدی همچنان باعث کنترل شدید واردات وصادرات گردیده که با توجه به گذشت سالیان طولانی از تصویب آن وتغییر در شرایط اقتصادی وسیاسی کشور همچنان به قوت خود باقی است .در زیرمواد ابتدایی آن شرح داده می شود:
‌ماده اول :
تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط‌ورود و صدور آنها در حدودمقررات این قانون به دولت واگذارمی‌شود.
ماده دوم :
وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه به ایران به استثنای مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است مشروط به شرط‌حتمی صادر کردن محصولات طبیعی یا صنعتی ایران ومراعات مقررات این قانون است.
تناسب بین واردات و صادرات مزبوره بر طبق مقررات این قانون معین می‌گردد به علاوه به دولت اجازه داده می‌شود در مواردی که مصالح اقتصادی‌مملکت اقتضا نماید اجازه ورود پاره محصولات طبیعی ویا صنعتی خارجه را مشروط به شرط صدور محصولات طبیعی ویا صنعتی ایرانی بنماید.
تبصره – اجناسی که به عنوان ترانزیت وارد خاک ایران می‌شود جزو واردات مملکت محسوب نشده مشروط به صادر کردن محصولات و یا‌ مصنوعات ایران نمی‌باشد و ورود آنها محتاج به داشتن جواز ورود نخواهد بود ولی در صورتی که اجناسی که به طور ترانزیت وارد می‌شود از حدود‌ مقررات ترانزیتی خارج و در داخله ایران به مصرف برسد واردکنندگان ملزم به اجرای مقررات قانون انحصار تجارت خارجی خواهند بود. به علاوه از‌این گونه اجناس عوارض ورودی دو مقابل مأخوذ خواهد گردید و اگر اجناس غیر مجاز باشد بلاعوض از طرف دولت ضبط خواهد شد.
تبصره بالا به موجب ماده چهارم قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب هشتم تیرماه 1320 (‌دوره دوازدهم) نسخ شده‌است.
ماده سوم:
1)دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی را که خود نمی‌خواهد مستقیماً عهده‌دار شود به شرایط معینه و در تحت مقررات‌ مخصوص به اشخاص و یا مؤسسات مختلفه تجارتی واگذار نماید. 2)برای تأمین این مقصود دولت مکلف است که همه ‌ساله در اول تیر ماه که اول سال اقتصادی است صورتی از محصولات طبیعی و یا‌صنعتی خارجی را که خود متصدی ورود آنها نخواهد بود و اجازه وارد نمودن آنها را در ظرف آن سال اقتصادی به اشخاص و یامؤسساتی خواهد داد ‌اعلان نماید.
ج) مقررات صادرات و واردات
1-ج) براساس ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهای صادراتی ووارداتی به چهار گروه مجاز، مجاز مشروط، غیرمجاز و ممنوع تقسیم می‌شوند و براساس ماده ۳۱ قانون مزبور، دولت موظف است واردات کالاهایی راکه در داخل کشور به مقدار کافی تولید می‌شوند یا امکان بالقوه تولید آنها فراهم است، در صورتی که منجر به تورم قیمت‌ کالاهای اساسی نشود، غیرمجاز اعلام نماید.
2-ج) براساس ماده ۳۴ از قانون مقررات و واردات در مورد کالاهایی که تولید داخلی آنها به مقدار نیاز کشور نیست و به ناچار کسری آن وارد می‌شود، باید مجموع دریافتی دولت از کالاهای وارداتی مشابه ، به نحوی تعیین شود که حمایت موثری ازتولیدات داخلی به عمل آید.38
د) قوانین و مقررات گمرکی
مهمترین مشکلات وموانع از نظر قوانین ومقررات گمرکی بشرح ذیل می باشد:
1-د) وضعیت حقوقی تجارت خارجی در کشوراز بُعد امور گمرکی
2-د) تنوع و تعدد نرخ‌های تعرفه و گروه‌ کالاهای مرتبط با آنها
3-د) حمایت از صنایع با تخصیص ارزهای دولتی، رقابتی و …
4-د) حمایت از صادرات براساس پیمان‌های ارزی و واردات مواد اولیه توسط صادرکنندگان
5-د) استمرار اخذ عوارض تحت عنوان حق ثبت سفارش کالا
6-د) جنبه‌های حمایتی و رویه‌های تجاری در قوانین جاری کشور
رییس کل گمرک ایران در مورد نقش گمرک می‌گوید: «گمرک در الحاق به سازمان جهانی تجارت مانع نیست و شاید هم بتواند با این چارچوب کار را پیش ببرد.» وی در گفت‌وگویی روند تاریخی تلاش ایران به سازمان جهانی تجارت و موانع این الحاق را تشریح می‌کند و توضیح می‌دهد که پس از الحاق ایران ب این سازمان جهانی تجارت ایران باید چه ویژگی‌های جدیدی پیدا کند. وی همچنین مهمترین چالش ایران در مذاکرات برای این الحاق را قوانین کشور می‌داند39.
ه) موانع موجود در قوانین بیمه
1-ه) بخش بیمه کشور در اختیار و انحصار دولت است (با اجرای بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی، این مانع در حال رفع است)
2-ه) مشارکت شرکت‌های خارجی در سیستم‌ بیمه‌های کشور ممنوع است.
و) نارسایی قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی، حقوق بشر، کشورهای در حال توسعه Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی توسعه صادرات، اقتصاد ایران، اقتصاد جهانی، اقتصاد کشور