پایان نامه با کلمات کلیدی بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، آزمون فرضیه، بازده سهام

دانلود پایان نامه ارشد

سود عملياتي و رشد سود خالص با بازده سهام به شناختي کل به‌جز با تئوري تکنيکال در بررسي صنعت‌های بزرگ بورس اوراق بهادار تهران و نيز گروه‌های متشکله آن به‌صورت منفرد و نيز يکجا و حتي در هر يک از شرکت‌ها به‌طور جداگانه اقدام گرديده است. پژوهش در حيطه مطالعاتي صنايعي همچون فلزات اساسي، خودرو و ساخت قطعات، مواد و محصولات غذايي، محصولات شيميايي (شامل گروه‌های محصولات دارويي و شيميايي)، کانی‌های غیرفلزی (شامل گروه‌های سيمان، کاشي و سراميک و سایر کانی‌های غیرفلزی) و بر روي 111 شرکت با بازه زماني پنج‌ساله 83 تا 87 اجرا شد. روند مطالعاتي از نوع کتابخانه‌ای و پس رويدادي بود که با استفاده از مدل رگرسيون پنل ديتا ادغام داده‌ها با توجه به سه ضريب زاويه متفاوت (مشترک، براي هرسال و براي هر شرکت) بود. نتايج حاصله پس از بررسی‌ها به معنادار نبودن فرضيات در اکثر صنايع به‌استثنای صنعت محصولات شيميايي و گروه‌های مربوطه اشاره داشت که نشان‌دهنده نقايصي در بورس اوراق بهادار و روندهاي گزارش دهي و نيز مبناي تصمیم‌گیری در بورس است.
پورحيدري (1389) در تحقیقی به بررسي ارتباط بين متغيرهاي حسابداري با تغييرات بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. متغيرهاي موردبررسی شامل بازده سود، درصد سرمایه‌گذاری مالکان، تغييرات در سودآوري، تغييرات در فرصت‌های رشد و تغييرات در نرخ تنزيل بود. مدل بازده اين مطالعه مبتني بر مدل‌های چن و ژانگ بود که در آن ارزش شرکت شامل ارزش دارایی‌های آن در حال حاضر به‌علاوه فرصت‌های رشد آتي است. نتايج آزمون مدل‌های پژوهش با توجه به پنج متغير کليدي ذکرشده و با استفاده از داده‌های تجمعي نشان داد، ارتباط معناداري بين 4 متغير يعني بازده سود، تغيير در سودآوري، درصد سرمایه‌گذاری مالکان و تغيير در نرخ تنزيل وجود دارد. مدل پژوهش بالغ‌بر 30% تغييرات بازده سهام را تبيين نموده است که بيشترين قدرت تبيين نيز مربوط به متغيرهاي جريانات نقدي است. استحکام مدل با توجه به داده‌های سالانه نيز موردبررسی قرارگرفته است.
جبار زاده و بایزیدی (1389): هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين سود مصوب و برآوردي هر سهم و عوامل مؤثر بر اين رابطه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. دوره زماني پژوهش، 1388-1382 بوده و 973 شرکت به‌عنوان نمونه انتخاب شد. براي تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش از نرم‌افزار اقتصادسنجي Eviews 6 استفاده شد. نتايج نشان داد که متغيرهاي سود برآوردي و تقسيمي هر سهم با سود مصوب هر سهم شرکت، رابطه مثبت قوي و معنی‌دار داشته و شرکت‌های بزرگ‌تر، از سود مصوب هر سهم پایین‌تری برخوردار بوده و متغير قدمت شرکت علی‌رغم داشتن رابطه مثبت با ميزان سود مصوب هر سهم، ازلحاظ آماري معنی‌دار نمی‌باشد. نتايج همچنين نشان داد که متغيرهاي قدمت و اندازه شرکت باعث بهبود رابطه بين سود مصوب و برآوردي هر سهم نمی‌شوند ولي متغير سود تقسيمي هر سهم برخلاف دو متغير مذکور، باعث بهبود اين رابطه به ميزان %13 شده است. وجود رابطه منفي بسيار قوي بين اندازه (لگاريتم تعداد سهام در دست سهام‌داران) و سود مصوب هر سهم شرکت بیان‌گر بازدهي پايين سرمايه، ناشي از نبود فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری يا ناتواني مديران در کشف اين فرصت‌ها است.
صالح نژاد و غيور (1389) در تحقیقی به بررسي اخبار و اطلاعات حاصل از گزارش‌های مالي شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب نسبت‌های مالي و يافتن ميزان تأثیر اين نسبت‌ها بر قيمت سهام شرکت‌های موردمطالعه پرداختند.بدين منظور از اطلاعات مالي 97 شركت از مجموعه شرکت‌های توليدي پذیرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زماني 1378تا1383به‌صورت مقطعي استفاده شد. فرضیه‌های تحقيق با بهره‌گیری از الگوهاي رگرسيون چند متغيره و مدل متغيرهاي تأخیری در دو سطح كلي و تفكيكي شرکت‌ها در صنايع مختلف آزمون شدند.نتايج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد كه در سطح كل شرکت‌ها، نسبت‌های ROE, ROA بر قيمت سهام مؤثر است، ولي اهرم مالي تأثیر معناداري ندارد.در سطح تفكيكي صنايع، نتايج تأثیر نسبت‌های مالي بر قيمت سهام در هر صنعت با صنايع ديگر متفاوت است كه بيانگر استقلال صنايع از يكديگر است.
برادران حسن‌زاده و همکاران(1389) در تحقيقی با استفاده از داده‌های صورت‌های مالي میان‌دوره‌ای شش‌ماهه حسابرسي شده، ضمن بررسي رابطه ارزش دفتري و سود هر سهم بر قيمت سهام، به بررسي رابطه بين تغييرات در ارزش دفتري و سود هر سهم با تغييرات در قيمت سهام پرداختند. بنابراين هدف اين تحقيق تعيين رابطه بين متغيرهاي مذکور با قيمت سهام بود. نتايج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که ارزش دفتري و سود هر سهم ارتباط معنی‌داری با قيمت سهام دارند و همبستگي سود بيش از ارزش دفتري است. همچنين اين تحقيق شواهدي را فراهم کرد که تغييرات در ارزش دفتري هر سهم و تغييرات در سود هر سهم با تغييرات در قيمت سهام رابطه معنی‌داری دارند و همبستگي تغييرات در ارزش دفتري هر سهم بيش از تغييرات در سود هر سهم است.
دارابي و خوش‌خلق (1390) در تحقيقی رابطه بين سود حسابداري و سود حسابرسي شده پايان دوره و میان‌دوره با قيمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار اوراق بهادار تهران در بين سال‌های 1381 الي 31/4/1387 موردبررسی قراردادند. اهداف تحقيق آن‌ها بررسي رابطه سود حسابداري و سود حسابرسي ساليانه بر قيمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار و ارزيابي تأثیر سود حسابداري تحقق‌یافته و سود حسابرسي شده میان‌دوره بر قيمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار بود. تعداد 31 شركت با توجه به اطلاعات موجود به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. اين تحقيق ازنظر ماهيت موضوع کاربردي و از نوع تحقيقات توصيفي محسوب می‌شد و با ابزار سنجش همبستگي به تشريح رابطه ميان متغيرهاي سود حسابداري و سود حسابرسي شده پايان دوره و میان‌دوره (متغيرهاي مستقل) و قيمت سهام (متغير وابسته) با استفاده از آزمون ضريب همبستگي پیرسان می‌پرداخت. نتايج تحقيق نشان داد سود حسابرسي شده پايان دوره ازنظر سرمایه‌گذاران در بازار از اهميت بيشتري برخوردار است. همچنين سود حسابرسي شده پايان دوره از سود تحقق‌یافته اعلامي میان‌دوره‌ای شرکت‌ها در بين سال‌های موردمطالعه بيشتر موردتوجه سرمایه‌گذاران بوده است.
شجاع (1391) در تحقیقی به بررسي مقایسه‌ای بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات قيمت سهام در شرکت‌های مواد غذايي پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. مسئله اصلي تحقيق اين بود كه مشخص شود آيا تغييرات سود تقسيمي سهام در قيمت سهام خریداری‌شده تأثیری دارد يا خير. روش آماري اين تحقيق رگرسيون خطي به همراه ضريب تعيين بود و از نرم‌افزار SPSS براي آزمون فرضيه تحقيق استفاده شد. نتيجه حاصل از آزمون فرضيه تحقيق نشان داد كه بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات قيمت سهام در شرکت‌های مواد غذايي پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداري وجود ندارد.
پیری و همکاران(1391): اين مقاله تحقيقي علمي و كاربردي در مورد اثر و ارتباط بين متغيرهاي حسابداري (سود هر سهم، سود نقدي هر سهم، ارزش دفتري هر سهم و وجه نقد حاصل از عمليات) و نماگرهاي ساختاري (تغييرات ارزش بازار هر سهم، بازده هر سهم، اندازه شركت و حجم معاملات) در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت بررسي و تأیید رابطه بين متغيرهاي حسابداري و نماگرهاي ساختاري، يك فرضيه اصلي و چهار فرضيه فرعي مطرح شد، كه هر يك از فرضیه‌های فرعي نيز دربرگیرنده چهار فرضيه ديگر است. هدف از تكثر فرضیه‌ها بررسي دقیق‌تر و اجمالي، تأثیرپذیری نماگرهاي ساختاري از متغيرهاي حسابداري است.براي آزمون فرضیه‌ها از تحليل همبستگي در قالب مدل‌های يك و چند متغيره استفاده شد.نتايج بيانگر تأیید تأثیر متغیرهای حسابداري بر نماگرهاي ساختاري است . اين رابطه بين متغيرهاي سود هر سهم و سود تقسيمي هر سهم با تغييرات قيمت سهام و بازده هر سهم بيشتر مشاهده شد.
حنیفی و همکاران (1392): پیش‌بینی قيمت سهام و استراتژي مناسب براي معامله سهام، موضوع بسياري از تحقيقات است. ازجمله مباحث موردتوجه در اين حوزه، تحليل بنيادي می‌باشند. اين پژوهش توان توضيح دهندگي برخي متغيرهاي بنيادي را موردبررسی قرارداد. دوره موردبررسی از سال 1385 تا 1389 بود كه درمجموع 51 شركت پذیرفته‌شده در بورس انتخاب شدند. كليه داده‌ها به‌صورت فصلي و سالانه موردبررسی قرار گرفتند و از رابطه (panel data) متدولوژي داده‌های تركيبي بين متغيرها ارزيابي و آزمون شد. نتايج تحقيق نشان داد كه بين متغيرهاي بنيادي در اين پژوهش كه عبارت‌اند از سود هر سهم، سود پیش‌بینی‌شده هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتري كه به‌جز بازده حقوق صاحبان سهام در داده‌های فصلي كليه متغيرها با قیمت سهم رابطه مثبت معنی‌داری دارند و كليه متغيرها قدرت توضيح دهندگي بالاي 90 درصد براي قيمت سهم دارند. همچنين مشاهده شد مدل رگرسيوني حاصل از متغيرهاي بنيادي به‌صورت سالانه قدرت توضيح دهندگي بالاتري نسبت به داده‌های فصلي دارند كه نشان‌دهنده نگاه بلندمدت تحليل بنیادی می‌باشد.
بصیری و خان محمدی (1392) در تحقیقی به بررسي تأثیر رشد پايدار سود بر واکنش قيمت سهام به ویژگی‌های پیش‌بینی سود هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه آماري اين تحقيق شامل 104 شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار اوراق بهادار تهران بود که داده‌های آن‌ها در طول سال‌های 1383 تا 1389 گردآوري و تجزیه‌وتحلیل شد. نتايج تحليل آماري نشان داد که واکنش بازار سرمايه به اخبار بد پیش‌بینی و افق پیش‌بینی سود هر سهم در شرکت‌های با رشد پايدار سود، متفاوت از ساير شرکت‌هاست. اين در حالي است که واکنش بازار سرمايه به اخبار خوب و دقت پیش‌بینی سود هر سهم تحت تأثیر رشد پايدار سود نبوده است. در اين رابطه به نظر می‌رسد که واکنش سرمایه‌گذاران به اخبار بد، متأثر از نگرش آنان در خصوص اعتبار و اهميت اين اخبار است.
مهرانی و مهرعلی(1392) در تحقیقی تأثیر P/E, EPS و DPS بر شاخص قيمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرايط تحريم را در بازه زماني سال‌های 1383 تا 1389 را بررسي کردند. يكي از دغدغه‌های بزرگ و مهم هر جامعه‌ای بهره‌وری سرمايه می‌باشد. اين تحقيق بررسي و بيان می‌کند كه اهميت شاخص قيمت سهام در چه حدي می‌باشد و عواملي مانند سود هر سهم و نسبت قيمت بر سود و سود تقسيمي تا چه ميزان می‌توانند روي شاخص قيمت سهام تأثیرگذار باشند. چون در اتخاذ تصميمات سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار اولين و مهم‌ترین عاملي كه فراروي سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد شاخص قيمت سهام می‌باشد ازاین‌رو آگاهي از عوامل مانند P/E، EPS و DPS حائز اهميت است. بنابراين با توجه به پيشينه تحقيق مربوط به شاخص قيمت سهام و سه عاملي كه شامل سود هر سهم، نسبت قيمت بر سود و سود تقسيمي است را مورد آزمون همبستگي و رگرسيون قرارگرفته و با توجه به نتايج به‌دست‌آمده از آزمون‌های مربوطه سه متغير سود هر سهم، سود تقسيمي و نسبت قيمت بر سود با شاخص قيمت معنی‌دار بوده و 7/98 درصد از كل تغييرات شاخص كل را تبيين می‌کند.
سجادی و همکاران (1392) در تحقیقی به بررسي رابطه بين اجزاي نقدي و تعهدي سود با قيمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در اين پژوهش داده‌ها به‌صورت سالانه براي دوره زماني 1384 تا 1387 و با استفاده از آزمون داده‌های ترکيبي مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتايج آزمون اول نشان داد، بين اجزاي نقدي سود و قيمت سهام رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد و ميزان افزايش قيمت سهام در شرکت‌هایي که از اجزاي نقدي سود بالاتري نسبت به ساير شرکت‌ها برخوردارند، بيشتر است. نتايج فرضيه دوم نيز نشان داد، بين اقلام تعهدي، اقلام تعهدي اختياري و اقلام تعهدي غير اختياري با قيمت سهام رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. هم‌چنین ميزان افزايش قيمت سهام در شرکت‌هايي که داراي اقلام تعهدي اختياري و غیر اختیاری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بورس اوراق بهادار، قیمت سهام، بورس اوراق بهادار تهران، بحران مالی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قیمت سهام، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، رگرسیون