پایان نامه با کلمات کلیدی بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، اعلان سود، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

و رستمی (1389) با هدف در نظر گرفتن ویژگیهاي کیفی اطلاعات حسابداري و گزارشگري مالی؛ دامنه شکاف موجود بین برداشت اعضاي حرفه، تهیهکنندگان و استفادهکنندگان اطلاعات حسابداري، با ارجحیت ویژگیهاي کیفی آن براي بهبود و ارتقاي کیفیت گزارشگري مالی در وضعیت فعلی و همچنین حوزههایی از گزارشگري مالی که این شکاف عمیقتر است، را مشخص نمایند. به همین منظور 281 پرسشنامه میان حسابداران، حسابرسان، تحلیل گران سهام، کارشناسان بانکی و دانشجویان حسابداري توزیع شد. نتایج تحقیق حاکی از این است که یک تفاوت معنادار بین برداشت تهیهکنندگان، استفادهکنندگان و اعضاي حرفه در رابطه با ارجحیت ویژگیهاي کیفی اطلاعات حسابداري وجود دارد و به ویژه حسابرسان از وضعیت فعلی گزارشگري مالی ناراضیتر بودند. نتایج تحقیق ایشان همچنین نشان میداد که از میان پنج حوزه مختلف مورد بررسی، یعنی: مربوط بودن، ارائه بهنگام، مقایسهپذیر ارائه شدن، داشتن قابلیت اتکاي کافی و در نهایت کفایت افشاء پاسخدهندگان بیشتر از وضعیت نبود افشاي کافی و قابلیت اتکاي مناسب اطلاعات حسابداري شکایت داشتند.
آقایی و ملک نژاد (1388) در پژوهشی به بررسی واکنش سهامداران بر اثرکوتاهمدت اعلام سود نقدی هر سهم در شرایط رکود ورونق در بورس اوراق بهادار تهران پراختند. هدف ایشان از دو بازه زمانی رونق و روکود شناسایی تفاوت با داده غیرعادی در این دو بازه بود.
در این تحقیق سه فرضیه را بررسی کردند، که تئوری “سهامداران در دوران رکود اقتصادی نسبت به دوران رونق اقتصادی به سود نقدی سهام توجه و حساسیت بیشتری دارند” فرضیه اول با عنوان در شرایط رونق بازار با اعلان سود نقدی هر سهم بازده غیر عادی به وجود میآورد.که نتیجه بر تایید فرضیه میباشد. در آزمون فرضیه دوم با عنوان در شرایط رکود بازار با اعلان سود نقدی هر سهم بازه غیر عادی به وجود میآید که نتیجه بر تأیید فرضیه میرود. در نهایت فرضیه سوم با عنوان با اعلان سود نقدی بازده غیر عادی مثبت بیشتری در شرایط رکود بازار نسبت به رونق به وجود می آید؛ قابل رد اعلام میشود.
آقایی و همکاران (1388) در تحقیقی با عنوان ویژگیهای حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی سود در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نقش مدیریت سود، رابطه بین ویژگیهاي حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، مالکیت نهادي، نفوذ مدیر عامل، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، اتکاي بر بدهی و مدت زمان تصدي مدیرعامل در هیأت مدیره) و محتواي اطلاعاتی سود در صورت وجود مدیریت سود در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. استقلال هیات مدیره با محتواي اطلاعاتی سود در شرکتهاي با انگیزه مدیریت سود بالا، قویتر از شرکتهاي باانگیزه مدیریت سود پایین میباشد. همچنین از نظر سهامداران سایر ویژگیهاي حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، نفوذ مدیرعامل، دوگانگی وظیفه مدیر عامل، اندازه هیأت مدیره، اتکاي بر بدهی و مدت زمان تصدي مدیرعامل در هیأت مدیره) تأثیري در بهبود محتواي اطلاعاتی سود چه در زمان وجود انگیزه مدیریت سود بالا و چه در زمان وجود انگیزه مدیریت سود پایین ندارند.
قائمی و وطنپرست (1384) در تحقیقی با عنوان بررسی نقش اطلاعات حسابداری در كاهش عدم تقارن اطلاعاتی با محدودیت اعلان سود به عنوان اطلاعات حسابداری منتشره از سوی شرکت ها وجود سطح عدم تقارن اطلاعاتی و تأثير آن بر روی قيمت سهام و حجم مبادلات در ٢١ روز قبل و بعد از اعلان سود برآوردی هرسهم را مورد بررسي قرار دادند. آنان به این نتیجه رسیدند که عدم تقارن اطلاعاتي در بورس اوراق بهادار تهران بين سرمايه گذاران وجود داشته و اين امر در دوره هاي قبل از اعلان سود به مراتب بيشتر از دورههاي پس از اعلان سود است. همچنين مشخص شد كه عدم تقارن اطلاعاتي با حجم مبادلات و قيمت سهام مرتبط بوده است به طوري كه در دوره قبل از اعلان سود حجم مبادلات افزايش يافته و قيمت سهام شركت ها نيز دچار نوسان شدند.
خالقی مقدم و آزاد (1383) محتوای اطلاعاتی پیشبینی سود شرکتها را بررسی قرار گرفته اند. ایشان با طرح فرضیاتی رابطه بین اعلام سود پیشبینی شده شرکتها با بازده سهام و و سود واقعی را مورد آزمون قراردادند. نتایج‌ بدست آمده حاکی از آن است که بین اعلام سود پیشبینی شده با بازده سهام و سود واقعی رابطه معناداری وجود دارد و سود پیش‌بینی شده توسط شرکتها دارای محتوای اطلاعاتی‌ و کارایی بوده است.
جهانخانی و صفاریان (1382) در تحقیقی با عنوان واکنش بازار نسبت به اعلان سود برآوری هر سهم، محتوای اطلاعاتی سود برآوری هر سهم و تأثیر آن بر قیمت وحجم معاملات سهام در بورس تهران مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق نشان می دهد که سود برآوری هر سهم دارای محتوای اطلاعاتی بوده و باعث تغییر قیمت وحجم معاملات سهام شده است.

فصل سوم
روششناسی پژوهش

3-1 مقدمه
تحقیق، فرایند جستجوی منظم برای مشخص نمودن یک واقعیت نامعین است. از طریق این فرایند، میتوان درباره ناشناختهها به جستجو پرداخت و شناخت لازم را کسب کرد. در فرایند تحقیق به چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن به یافتهها، روششناسی تحقیق گفته میشود. لذا شناخت علم و دستیابی به هدفهای آن میسر نخواهد شد، مگر زمانی که با روششناسی درست صورت پذیرد. از طرف دیگر، تحقیق از حیث روش اعتبار مییابد نه از حیث موضوع تحقیق. روش تحقیق هدایتگر جستجوهای علمی در جهت دستیابی به حقیقت است. هر پژوهشگر در آغاز، در پی مشکل یا مسأله است. مشکل یا مسألهای که پرسشهای زیادی را در ذهن پژوهشگر ایجاد و موجب پیدایش فرضیه میشود. پژوهشگر با جمعآوری اطلاعات و آمار مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها سعی در ارائه پاسخی مناسب برای پرسشهای پژوهش و تأیید یا رد فرضیههای مطرح شده دارد. در انجام تحقیقهای علمی، جمعآوری اطلاعات و چگونگی تجزیه و تحلیل آنها اهمیت بالایی دارد. این عمل یک مقوله از فرآیندی است که طی آن، نظریهها در قالب آمار و ارقام علمی تجلی پیدا نموده و ثمره آن به صورت کمّی جلوهگر و از این طریق میتوان الگوی نظری پژوهش را مورد سنجش و محاسبه قرار داد(شاهیسی، 1389).
در نهایت میتوان تحقیق را به این صورت تعریف کرد: تحقیق فعالیتی است هدفدار، منظم و طرحریزی شده که به منظور یافتن پاسخ سؤالی یا تأیید فرضیهای، درک و شناخت علل پدیدهای و یا کشف حقیقتی به کار میرود.
در این فصل، ابتدا روش پژوهش بیان شده است و در ادامه، جامعه آماري، حجم نمونه آماری و روش گردآوری و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها تشريح شدهاند. در پایان، روشهای آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل دادهها بیان شده است.

3-2 روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف؛ پژوهشی کاربردی میباشد؛ چرا که تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه را از طریق مهمترین ابزار آن یعنی اجاره عملیاتی، بر واکنش سرمایهگذاران نسبت به اعلان سود را مورد توجه قرار داده است. در طبقهبندی از نظر نحوهی گردآوری دادهها، به این دلیل که هدف پژوهش توصیف کردن شرایط و یا پدیدههای مورد بررسی و همچنین شناخت بیشتر شرایط موجود است، توصیفی میباشد و به دلیل اینکه رابطه بین متغیرها مورد توجه است، از نوع همبستگی میباشد. همچنین از نظر نوع دادهها، کمّی و از نظر زمان اجرای پژوهش، مقطعی میباشد.

3-3 جامعه آماری و نحوه انتخاب شرکتها جهت آزمون فرضیههای پژوهش
در این تحقیق، تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازهء زمانی سال 1387 تا پایان سال 1392 به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است. دلايل انتخاب جامعه آماري مذكور اين است كه سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعي در خصوص وضعيت شركتها و روند عملكرد مالي و اقتصادي آنها دارد و ميتوان گفت تنها منبع اطلاعاتي است كه ميتوان با استفاده از آن به منابع اطلاعاتي مالي شركتها دسترسي يافت. از این رو، نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. در این روش ابتدا شرایطی جهت انتخاب نمونه تعریف شده و نمودهای فاقد شرایط مذکور از نمونه، حذف شدهاند. دلیل استفاده از این روش و تعریف چنین شرایطی، همگون نمودن نمونه آماری با کل جامعه و امکان تعمیم نتایج حاصل از آزمونها به جامعه آماری میباشد. جامعه آماری تحقیق با توجه به شرایط و ملاحظات ذیل، محدود شده و نمونه آماری از آن استخراج شده است:
1. اطلاعات و صورتهای مالی آن در دسترس میباشد.
2. طی سالهای 1387 تا 1392 شرکت از ابزار اجاره عملیاتی استفاده کرده باشد.
3. برای رعایت قابلیت مقایسهپذیری، سال مالی شرکتها منتهی به 29 اسفند ماه هر سال باشد.
4. شرکت طی سالهای 1387 تا 1392 تغییر سال مالی نداشته باشد.
5. شرکت تا پایان 1386 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و طی سالهای 1387 تا 1392 از بورس اوراق بهادار تهران نیز خارج نشده باشد.
6. سهام شرکت در پایان اسفند ماه هر سال بایستی حداقل یک بار معامله شده باشد و توقف معاملاتی بیش از سه ماه در مورد سهام یاد شده اتفاق نیفتاده باشد.

شرح
تعداد
جمع کل
اعضای جامعه آماری در پایان سال 1392
470
محدودیت 1
اطلاعات و صورتهای مالی آن در دسترس نمیباشد.
(38)
محدودیت 2
طی سالهای 1388 تا 1392 شرکت از ابزار اجاره عملیاتی استفاده کرده باشد.
(38)
محدودیت 3
سال مالی شرکتها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال نمیباشد.
(42)
محدودیت 4
شرکتهایی که طی سالهای 1388 تا 1392 تغییر سال مالی داشتهاند.
(22)
محدودیت 5
شرکتهایی که بعد از 1/1/1388در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده یا قبل از پایان اسفند 1392 از تابلوی بورس خارج شدهاند.
(44)
محدودیت 6
شرکتهایی که سهام آنها در پایان اسفند ماه هر سال حداقل یک بار معامله نشده و توقف معاملاتی بیش از سه ماه در مورد سهام یاد شده اتفاق افتاده است.
(12)
کل محدودیتها
جمع شرکتهای حذف شده از جامعه آماری
(196)

جمع شرکتهای انتخابی
274
جدول (3-1) چگونگی انتخاب شرکتهای مورد مطالعه پژوهش
3-4 روش گردآوری دادهها
در اين پژوهش براي گردآوری دادهها و اطلاعات، ابتدا از روش كتابخانهاي استفاده به عمل میآید. در بخش كتابخانهاي، مباني نظري پژوهش از كتب، پایاننامههای تحصیلی و مجلههای تخصصي فارسي و لاتين گردآوري میگردد و سپس دادههاي پژوهش از طريق جمعآوري دادههاي شركتهاي منتخب با مراجعه به صورتهایمالي، يادداشتهاي توضيحي، گزارشهاي هفتگي و ماهنامه بورس اوراق بهادار جمعآوری شده است.

3-5 ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها
اطلاعات مورد نیاز شرکتها از طریق نرم افزار ره آورد نوین، بانکهای اطلاعاتی تدبیرپرداز و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران گردآوری می شود و سپس با جمعبندی و محاسبات مورد نیاز در صفحه گسترده نرم افزار اکسل برای تجزیه و تحلیل آماده شده است. تجزیه و تحلیل نهایی به کمک نرم افزار آماری Eviwse8 انجام میگردد.

3-6 روشهای تجزیه و تحلیل دادهها
شاخصهای مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای تحقیق به منظور تحلیل توصیفی متغیرها، قبل از آزمون فرضیهها تعیین شدهاند. این اقدام به منظور ارائه دیدگاهی کلی نسبت به جامعه آماری و شناخت بیشتر آن صورت میگیرد. قبل از هر چیز، باید نوع داده‌ها از جهت تابلویی (پانل) و یا تلفیقی (پولینگ) بودن مشخص شود که برای این منظور از آزمون F لیمر استفاده شده است. آزمون هاسمن برای تعیین استفاده از مدل اثرات ثابت در مقابل مدل اثرات تصادفی انجام گرفت.
برای بررسی آنکه در یک مدل رگرسیون، جملات خطا خود همبسته میباشند یا خیر، از آزمون دوربین واتسون استفاده شد. ضریب تعیین معیاری است که قوت رابطه میان متغیر مستقل و متغیر وابسته را تشریح میکند. مقدار ضرایب متغیرهای مستقل، مشخصکننده آن است که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیر مستقل توضیح داده شده است. معنادار بودن معادله رگرسیون با استفاده از آماره F صورت گرفته است. بعد از آزمون معنادار بودن رگرسیون، معنادار بودن هر یک از ضرایب آزمون گردید که برای این امر از آزمون t استفاده شد. شایان ذکر است

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قلام تعهدی، اقلام تعهدی، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اثرات ثابت، رگرسیون، انحراف معیار، آزمون فرضیه