پایان نامه با کلمات کلیدی بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، متغیر مستقل، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

زير صورت مي گيرد (عباسي نژاد، 1380 و ذوالنور، 1374).
معادله رگرسيون معني دار نيست H0 : β1= β2= 000= βk=0
معادله رگرسيون معني دار است H1 : ∃ βi≠ 0: i = 1,2,000,k
چنان چه در سطح اطمينان 95% (خطاي 5%= α ) آماره F محاسبه شده از معادله رگرسيون کوچک‌تر از مقدارF بدست آمده از جدول باشد فرض H0را نمي توان رد کرد و در غير اين صورت H0 رد مي شود. واضح است که در صورت رد شدن H0 ، معادله رگرسيون معني دار خواهد بود.
2-2-8-3- آزمون معني دار بودن ضرايب
بعد از آزمون معني دار بودن رگرسيون، بايستي معني دار بودن هر کدام از ضرايب آزمون گردد. هدف از انجام اين آزمون آن است که مشخص شود آيا در سطح اطمينان مورد نظر ضريب محاسبه شده مخالف صفر است يا خير؟ فرض هاي اين آزمون به شرح زير است(ذوالنور، 1374).
ضريب جامعه صفر است. H0 : βi = 0
ضريب جامعه مخالف صفر استH1 : β1≠ 0
براي آزمون اين فرضيه ها از آماره t استفاده مي شود. اگر در سطح اطمينان 95% (خطاي 5% = α) آماره بدست آمده از آزمون کوچک تر از t بدست آمده از جدول با همان درجه آزادي باشد، فرض H0 تأييد شده و در غير اين صورت رد مي شود. در اين آزمون عدم ردH0 به مفهوم بي معني بودن ضريب مورد نظر و رد H0به معني معني دار بودن ضريب مورد نظر است.
3-8-3- تحليل همبستگي
تحليل همبستگي ابزاري است آماري که بوسيله آن مي‌توان درجه‌اي را که يک متغير به متغير ديگري، از نظر خطي مرتبط است اندازه گيري کرد. همبستگي را معمولاً با تحليل رگرسيون بکار مي برند. همبستگي معياري است که براي تعيين ميزان ارتباط دو متغير استفاده مي شود. در همبستگي درباره دو معيار بحث مي شود: ضريب تعيين و ضريب همبستگي(آذر و مؤمني، 1381). ضريب همبستگي شدت رابطه و نيز نوع رابطه (مستقيم يا معکوس) را نشان مي دهد و ريشه ي دوم ضريب تعيين است. بنابراين ضريب همبستگي مي تواند مثبت يا منفي باشد و همواره بين 1 و1- است. هميشه در زمينهي رگرسيون، معيار پر معناتري از است، چرا که نسبت تغييرات متغير وابسته توضيح داده شده به وسيلهي متغيرهاي توضيحي را بيان ميکند و لذا معيار عملي وسيعتري را در رابطه با توضيح تغييرات متغير وابسته توسط متغيرهاي توضيحي ارائه ميدهد، در حالي که فاقد چنين خصوصيتي است (آذر،88).
براي سنجش همبستگي ضرايب گوناگون به کار مي رود که مهمترين آن‌ها ضريب همبستگي ساده پيرسون، ضريب همبستگي اسپيرمن و ضريب همبستگي کندال است:
1-اگر هر دو متغير با مقياس رتبه اي باشند از شاخص تاو-کندال استفاده مي شود.
2- اگر هر دو متغير با مقياس نسبتي و پيوسته باشند از ضريب همبستگي پيرسون استفاده مي شود.
3-اگر هر دو متغير با مقياس نسبتي و گسسته باشند از ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده مي شود.
4-8-3- آزمون نرمال بودن101
بسياري از آزمونهاي آماري بر مبناي نرمال بودن توزيع دادهها بنا نهاده شدهاند و با اين پيش فرض به کار ميروند که توزيع دادهها در يک جامعه يا در سطح نمونههاي انتخاب شده از جامعه مذکور از توزيع نرمال پيروي مي‌نمايد. بنابراين تحليلگر لازم است تا قبل از پرداختن به تحليلهاي آماري متغيرها، نوع توزيع آن متغيرها را بداند. براي برآورد مدل تحليل گر لازم است تا قبل از پرداختن به تحليلهاي آماري متغيرها، نوع توزيع آن متغيرها را بداند. براي برآورد مدل نهايي تحقيق، از اطلاعات مربوط به متغيرهاي مستقل و وابسته استفاده ميشود و سپس رگرسيون نهايي مدل برآورد ميگردد. براي اين کار لازم است مدل، برآورد شده، سپس به ازاء مقادير مختلف متغير مستقل، مقادير متغير وابسته برآورد گردد. تفاضل مقادير برآوردي از مقادير واقعي، باقيماندههاي مدل است. اما قبل از برآورد مدل هم ميتوان با آزمودن توزيع متغير وابسته، از توزيع باقيماندهها اطمينان پيدا کرد.
آزمون کولموگورف، اسميرنف102 که به افتخار دو آماردان روسي به نامهاي ا.ن.کولموگروف و ن.و.اسميرنوف به اين نام خوانده ميشود، روش ناپارامتري ساده اي براي تعيين همگوني اطلاعات تجربي با توزيعهاي آماري منتخب است و آن را با نام اختصاري k-sنمايش ميدهند. در آزمون کولموگورف، اسميرنف فرض صفري را که آزمون خواهيم کرد آن است که توزيع مشاهدات، توزيع مشخصي با (با پارامترمعيني) است که با حدس و يا قرائن مختلف به آن پي بردهايم؛ به عبارت بهتر توزيع مشاهدات با آن توزيع مشخص همخواني دارد.
مزاياي آزمون کولموگورف، اسميرنف به شرح زير ميباشد:
هر يک از مشاهدات را به صورت اصلي در نظر ميگيرد.
در مواردي که تعداد مشاهدات اندك است، اين آزمون به دليل دقيق بودن اعمال شدني است.
از سادگي و سهولت برخوردار است.
فرض صفر و فرض مقابل در اين آزمون به صورت زير نوشته ميشود:
دادهها براي متغير وابسته از توزيع نرمال پيروي نميکند.
دادهها براي متغير وابسته از توزيع نرمال پيروي ميکند.
5-8-3- آزمون خود همبستگي جملات اخلال
براي بررسي آن که در يک مدل رگرسيون، جملات خطا خود همبسته مي باشند يا خير، آزمون هايي طراحي شده است. در اين ميان آزموني که بيش تر مورد استفاده قرار مي‌گيرد، آزمون دوربين واتسون است.آزمون دوربين-واتسون103 بر مدل خطاي خود همبسته مرتبه اول مبتني مي باشد. اين مدل به صورت زير است:
t = ρεt-1 + υ tε
ρ :پارامتر خود همبستگي با مقدار 1≥ ρ ≥1-
:υt متغير مستقل با فرض0,σ^2)) N ~υ t
در اين مدل وقتيρ مثبت باشد، خود همبستگي مثبت و وقتي که ρ منفي باشد، خود همبستگي منفي وجود دارد.در حالتي که ρ برابر صفر است، خود همبستگي وجود ندارد. براي آزمون دوربين-واتسون فرضيه به صورت زير بيان مي شود.
0 = ρ H0 :
H1 : ρ ≠ 0
فرض 0 = ρ يعني همبستگي پياپي وجود ندارد و فرضيه مقابل يعني همبستگي پياپي وجود دارد.
قاعده تصميم در اين آزمون به صورت زير است:
اگر dL>d0>0 فرض صفر رد مي شود، خود همبستگي مثبت وجود دارد.
اگرdυ>d0>dL نتيجه آزمون قطعي نيست.
اگر dL-4≥d0≥dυ-4 نتيجه آزمون قطعي نيست.
اگرdυ-4>dυ< d0فرض صفر تأييد مي شود، خود همبستگي وجود ندارد.
اگر4> d0>dL-4 فرض صفر رد مي گردد، خود همبستگي منفي وجود دارد.
لازم به ذکر است که توصيه شده در مواردي که نتيجه آزمون قطعي نيست، براي بالابردن اطمينان وجود خود همبستگي پذيرفته شود(گجراتي،1995)
6-8-3- پايايي پژوهش
مقصود از پايايي يک وسيله اندازه گيري، آنست که اگر خصيصه موردسنجش را با همان وسيله يا وسيله مشابه و قابل مقايسه با آن و تحت شرايط مشابه دوباره اندازه گيري کنيم، نتايج حاصل تا چه حد مشابه، دقيق و قابل اعتماد است. وسيله پايا و معتبر، وسيله‌اي است که داراي ويژگي تکرارپذيري و بازيافت‌پذيري باشد، يعني بتوان آن را در موارد متعدد بکار برد و در همه موارد، نتايج يکسان بدست آورد. اگر روش هاي اندازه گيري، فاقد پايايي کافي و معقول باشند، اجراي پژوهش تجربي بي معني خواهد بود(هومن، 1373). پایایی متغیرهای پژوهش بدان معنی است که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سال‌های مختلف ثابت باشد. در نتیجه استفاده از این متغیرها در مدل، باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمی شود. به منظور بررسی پایایی از آزمون‌های لوین، لین و چو (2002)، ایم، پسران و شین (1997)، و فلیپس پرون (1994) استفاده می‌کنیم. بر اساس این آزمون‌ها ، مقدار احتمال باید کمتر از 5% باشد تا کل متغیرهای وابسته پژوهش در طی دوره پژوهش پایا باشند.
7-8-3- ضريب تعيين و ضريب تعيين تعديل شده
ضريب تعيين معياري است که قوت رابطه ميان متغير مستقل و متغير وابسته را تشريح مي کند. مقدار اين ضريب در واقع مشخص کننده آن است که چند درصد از تغييرات متغير وابسته توسط متغير مستقل توضيح داده مي شود. با اين حال اغلب ترجيح داده مي شود که از مقياس ديگري به نام ضريب تعيين تعديل شده براي بررسي نيکويي برازش مدل رگرسيون چند استفاده کنند.
يک ويژگي مهم آن است که تابعي غير نزولي از تعداد متغيرهاي توضيحي موجود در مدل است. با افزايش تعداد متغيرهاي توضيحي، تقريباً به طور يکنواختي افزايش مييابد و هرگز کاهش نمييابد.
براي مقايسهي دو بايد به تعداد متغيرهاي مستقل موجود در مدل توجه کرد. يي که بدين صورت تعريف ميشود را ي تعديل شده مينامند. اصطلاح تعديل شده به اين معني است که براي درجهي آزادي تعديل شده است.
استفاده از ي تعديل شده بهتر از است زيرا ي تعديل شده تصوير خوش بينانهتري از برازش رگرسيون را نشان ميدهد، به ويژه هنگامي که تعداد متغيرهاي توضيحي در مقايسه با تعداد مشاهدات اندک باشد. شايان ذکر است که در مقايسهي دو مدل بر اساس ضريب تعيين، خواه تعديل شده يا تعديل نشده، متغير وابسته بايد يکسان باشد، متغيرهاي توضيحي ميتوانند متفاوت باشند (گجراتي،1988).
8-8-3- الگوي پژوهش
در این تحقیق، برای بررسی رابطه بین متغیر مستقل و وابسته از الگوی زیر استفاده خواهد شد:
ROA_it=α+β_1 OES_it+β_2 TDTA_it+β_3 EPS_it+β_4 SaGr_it+β_5 TAGr_it+β_6 TLTA_it+β_7 TLTD_it+β_8 Logta_it+ε_it

نحوه اجرايي مدل بدين صورت است که کليه متغيرهاي تحقيق بصورت يکجا و با هم وارد مدل شده که در نهايت نتايج حاصل براي تک تک متغيرها تخمين زده مي شود.
9-3- خلاصه فصل
در اين فصل مباني و ساختار روش تحقيق مورد بحث و بررسي قرار گرفت. ضمن مشخص نمودن جامعه و نمونه مورد بررسي، در اين فصل به نحوه جمع آوري اطلاعات از صورتهاي مالي فراهم آمده در آرشيو الکترونيکي سازمان بورس اوراق بهادار تهران اشاره گرديد. در خاتمه روشهاي تجزيه و تحليل آماري مورد استفاده در اين تحقيق و نحوه اجرايي مدل تحقيق و محاسبه متغيرها مورد بررسي قرار گرفت. در فصل بعد نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق ارائه خواهند گرديد.

فصل چهارم
(تجزیه و تحلیل داده‌ها)

1-4- مقدمه
منظور از تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ها، تبیین یا تشریح مفاهیمی است که در دل داده‌ها نهفته است تفسیر سبب می‌شود که فهم جامع و روشنی از معانی و مفاهیم پیدا کنیم. در خلال تفسیر داده‌ها تناقضات و مطالب ضد و نقیض و یا چگونگی روابط متقابل واقعیت‌ها یا رخدادها خود را نشان می‌دهند. پیش از تفسیر، داده‌ها در هم آمیخته‌اند و به خودی خود نمی‌توانند گویای چیزی باشند؛ اما، با تجزیه، تحلیل و تفسیر می‌توان داده‌ها را به اطلاعاتی کاربردی تبدیل نمود به‌طو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی تسهیلات اعطایی، سودآوری، استقراض، سیستم بانکی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مدیریت سود، روش پژوهش، متغیر مستقل، رقابت در بازار