پایان نامه با کلمات کلیدی بورس اوراق بهادار، کارایی فنی، هیئت مدیره، مدیریت سود

دانلود پایان نامه ارشد

غیرعادی سهام و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران» و با هدف اصلی بررسی عوامل مؤثر بر خطای پیش بینی سود مدیریت است که نتایج پژوهش از وجود یک رابطه مثبت خطی معنادار بین دو عامل خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام و نبود رابطه خطی بین خطای پیش بینی سود و ریسک سیستماتیک حکایت دارد.
مقدم و مومنی یاسری (1391) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی تأثیر برخی ویژگی های نظام راهبری شرکت بر تصمیم های ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» و با هدف اصلی بررسی ارتباط میان برخی از ویژگی های هیئت مدیره به عنوان یکی از مکانیزم های نظام راهبری شرکت و ساختار سرمایه شرکت ها که نتایج پژوهش حاکی از آن است که در شرکت هایی که وظایف ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل از یکدیگر تفکیک شده و همچنین شرکت های با تعداد اعضای هیئت مدیره کمتر، تمایل بکارگیری بدهی افزایش می یابد.
مهرانی و همکاران (1390) پژوهشی تحت عنوان”بررسی تاثیر ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی در کاهش شدت مدیریت سود” با هدف اینکه «آیا هنگامی که انگیزه برای دستکاری به جهت افزایش سود وجود دارد، اعضای غیر موظف هیات مدیره و سرمایه گذاران نهادی عمده، موجب کاهش رفتار متهورانه در مدیریت سود می شوند؟» انجام دادند که دریافتند فقط زمانی که سود مدیریت نشده، کمتر سود گزارش شده سال قبل است، مدیران غیرموظف تا حدی این گونه رفتارها را کاهش می دهند.
نمازی و ابراهیمی (1392) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیأت مدیره بر کارایی فنی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» و با هدف بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیأت مدیره بر کارایی فنی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداختند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که پس از کنترل سایر عوامل تأثیرگذار بر کارایی، بین مالکیت نهادی با کارایی فنی رابطه مثبت معناداری وجود دارد اما بین تمرکز مالکیت و ترکیب هیأت مدیره با کارایی فنی رابطه مثبت بی معنی وجود دارد.
بای28 (2009) پژوهشی تحت عنوان”اثرات پیش بینی عواید توسط مدیریت بر رفتار تحلیل گر” با هدف ارزیابی افشاگری اطلاعات توسط بورس اوراق بهادار “شنزن” با درستی و دقت پیش بینی های سالانه مدیریت انجام داده است که نتیجه آن به رابطه مثبت چشمگیری بین اطلاعات افشا شده با درستی و دقت پیش بینی های سالانه مدیریت ختم گردید.بنابراین”بای” نتیجه می گیرد که کیفیت پیش بینی توسط مدیریت، جایگزین خوبی برای کیفیت افشاگری اطلاعات توسط شرکت های فهرست شده می باشد.
گارسیاسانچز29 (2010) به بررسی تأثیر اثربخشی ساختار هیأت مدیره بر کارایی فنی 92 شرکت بزرگ پذیرفته شد، در بورس اوراق بهادار اسپانیا در دوره زمانی 2006-2004 پرداخت. نتایج مطالعات وی نشان دهنده ی این بود که بین کارایی فنی با ناهمگنی هیأت مدیره، محدود نبودن تعداد اعضای مشهور و با کیفیت و افزایش تعداد کمیته های تخصصی رابطه مثبتی وجود دارد.
جنسن30 (1993) در پژوهشی تحت عنوان «انقلاب صنعتی، خروج و شکست سیستم کنترلی داخلی» با هدف تأثیر مالکیت مدیران بر عملکرد شرکت که بیان می کند اگر مدیران مالکیت قابل توجهی از سهام را دارا باشند، کنترل های داخلی مؤثرتر خواهد بود و همان طور که مالکیت مدیران افزایش می یابد، آن ها منافع سهامداران دیگر را در نظر نمی گیرند بنابراین، مالکیت بالای هیئت مدیره عملکرد شرکت را کاهش می دهد.
کو31 (2003) در پژوهشی تحت عنوان «رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود در شرکت های استرالیایی» به این نتیجه رسید که رابطه سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود به طور غیرخطی و مقعر است. از میان متغیرهای کنترلی، کیفیت حسابرس (حسابرسی توسط یکی از 6 مؤسسه بزرگ حسابرسی) با افزایش اقلام تعهدی اختیاری رابطه معکوس دارد.
لیائو و همکاران32 (2010) به پژوهشی تحت عنوان”بررسی رابطه بین کارایی، بهره وری و ساختار مالکیت در شرکت های کارگزاری تایوانی” پرداختند.نتایج آن ها حاکی از این بود که بین اندازه هیات مدیره، درصد مالکیت هیات مدیره و درصد مالکیت مدیریت با کارایی، همبستگی وجود ندارد اما بین سهامداران عمده ی برون سازمانی با کارایی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
لوئو و سانگ33 (2012) پژوهشی تحت عنوان”آیا پیش بینی هایی که توسط مدیریت در چین صورت می گیرند معتبر هستند؟” با هدف اینکه بازار در مقابل پیش بینی های نادرست مدیریت چه واکنشی نشان می دهند،انجام دادند که به این نتیجه رسیدند شرکت هایی که دارای پیش بینی های نادرستی توسط مدیریت در سال های قبل بوده اند، بازار واکنش کمتری را نسبت به پیش بینی های فعلی شان نشان می دهند.همچنین آن ها نتیجه گیری کردند که پیش بینی های غلط یا گمراه کننده توسط مدیریت به شهرت شرکت های فهرست شده آسیب می رساند و بدین وسیله اعتبار پیش بینی های بعدی را کاهش می دهند، همانطور که توسط ویلیامز34 (1996) در پژوهشی تحت عنوان”ارتباط درآمد قبل از پیش بینی های مدیریت و پاسخ تحلیل گر به پیش بینی های فعلی مدیریت” هم نتیجه گیری شد.
نانکابروس35 (2006) در پژوهشی تحت عنوان «تأثیر سهامداران بزرگ و ساختار هیئت مدیره در بهره وری» تأثیر سهامداران عمده و ساختار هیأت مدیره بر کارایی هفت صنعت تولیدی در شانزده کشور را در دوره زمانی 2005-2003 بررسی نمود. یافته های وی حاکی از آن بود که سهامداران عمده ای برون سازمانی، می وانند به افزایش کارایی شرکت کمک کنند. همچنین، بین درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و اندازه هیأت مدیره با کارایی رابطه ی منفی وجود دارد.
سانگ و جی36 (2012) پژوهشی تحت عنوان “اقدامات اجرایی و اثرات این اقدامات در تنظیم اوراق بهادار:شواهد تجربی از پیش بینی عواید توسط مدیریت” و با هدف اینکه در چه صورتی باید پیش بینی مدیریت انجام شود،انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که اگر درآمد سالانه ی شرکت های فهرست شده، پیش بینی شود که از میزان اولیه ی مشخص آن فراتر رود، شرکت ها باید پیش بینی مدیریت انجام دهند.

جدول 2-1- خلاصه پژوهش های پیشین در داخل کشور
ردیف
موضوع پژوهش
پژوهشگر
سال
نتایج
1
نوع مدیریت سود و تأثیر اندازهی شرکت، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر آن
احمد پور و منتظری
1390
نتایج بدست آمده حکایت از بکارگیری مدیریت سود کارا دارد. اندازه شرکت و مالکان خانوادگی دو عاملی هستند که بر گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سوء، تأثیرگذارند و همچنین در مقابل بین مدیران غیر موظف، سهامداران نهادی و کیفیت حسابرس مستقل با گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سود رابطه ی معناداری مشاهده نگردید.
2
بررسی واکنش بازار نسبت به اعلان سود برآوردی هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران.
جهانخانی و صفاریان
1382
سود برآوردی انتشار یافته هر سهم دارای محتوای اطلاعاتی بوده و باعث تغییر قیمت و حجم معاملات سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شده است.

3
بررسی رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکت و عملکرد شرکت
حساس یگانه و همکاران
1388
هیچ گونه رابطه ی معناداری بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود ندارد.
4
بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس با استفاده از سیستم معادلات همزمان.
صادقی و رحیمی
1391
تمرکز و ساختار مالکیت تاثیری بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارند، اما عملکرد شرکتها تاثیری معنی داری بر ساختار مالکیت دارد.
5
تأثیر محافظه کاری بر خطای مدیریت در پیش بینی سود.
لطفی و حاجی پور
1389
نتایج بدست آمده حکایت از این دارد که در شرکت هایی که حسابداری محافظه کارانه تری دارند، خطای مدیریت در پیش بینی سود کمتر است.
6
بررسی پیش بینی سود توسط مدیران و عوامل مؤثر بر آن.
مشایخ و شاهرخی
1386
بین اشتباه مدیران و اشتباه پیش بینی بر اساس گام تصادفی تفاوت معنا داری وجود دارد به علاوه مقایسه اختلاف میانگین های دو مدل بیانگر دقت بالاتر پیش بینی مدیران نسبت به پیش بینی بر اساس گام تصادفی است.
7
بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود مدیریت با بازده غیرعادی سهام و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران
مشکی و عاصی ربانی
1390
نتایج پژوهش از وجود یک رابطه مثبت خطی معنادار بین دو عامل خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام و نبود رابطه خطی بین خطای پیش بینی سود و ریسک سیستماتیک حکایت دارد.
8
بررسی تأثیر برخی ویژگی های نظام راهبری شرکت بر تصمیم های ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مقدم و مومنی یاسری
1391
نتایج پژوهش حاکی از آن است که در شرکت هایی که وظایف ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل از یکدیگر تفکیک شده و همچنین شرکت های با تعداد اعضای هیئت مدیره کمتر، تمایل بکارگیری بدهی افزایش می یابد.
9
بررسی تاثیر ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی در کاهش شدت مدیریت سود.
مهرانی و همکاران
1390
فقط زمانی که سود مدیریت نشده، کمتر از سود گزارش شده سال قبل است، مدیران غیر موظف تا حدی این گونه رفتارها را کاهش می دهند.
10
بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیأت مدیره بر کارایی فنی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نمازی و ابراهیمی
1392
نتایج پژوهش بیانگر آن است که پس از کنترل سایر عوامل تأثیرگذار بر کارایی، بین مالکیت نهادی با کارایی فنی رابطه مثبت معناداری وجود دارد اما بین تمرکز مالکیت و ترکیب هیأت مدیره با کارایی فنی رابطه مثبت بی معنی وجود دارد.

جدول 2-2- خلاصه پژوهش های پیشین در خارج از کشور
ردیف
موضوع پژوهش
پژوهشگر
سال
نتایج
1
اثرات پیش بینی عواید توسط مدیریت بر رفتار تحلیل گر.
بای
2009
رابطه مثبت چشمگیری بین اطلاعات افشا شده با درستی و دقت پیش بینی های سالانه مدیریت وجود دارد.
2
تأثیر اثربخشی ساختار هیئت مدیره بر کارایی فنی
گارسیانچز
2010
بین کارایی فنی با ناهمگنی هیئت مدیره، محدود نبودن تعداد اعضای مشهور و با کیفیت و افزایش تعداد کمیته های تخصصی رابطه مثبتی وجود دارد.
3
انقلاب صنعتی، خروج و شکست سیستم کنترل داخلی
جنسن
1993
اگر مدیران مالکیت قابل توجهی از سهام را دارا باشند، کنترل های داخلی مؤثرتر خواهد بود و همان طور که مالکیت مدیران افزایش می یابد، آن ها منافع سهامداران دیگر را در نظر نمی گیرند بنابراین، مالکیت بالای هیئت مدیره، عملکرد شرکت را کاهش می دهد.
4
رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود در شرکت های استرالیایی
کو
2003
رابطه سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود به طور غیرخطی و مقعر است.
5
بررسی رابطه بین کارایی، بهره وری و ساختار مالکیت در شرکتهای کارگزاری تایوانی.
لیائو و همکاران
2010
بین اندازه هیات مدیره، درصد مالکیت هیات مدیره و درصد مالکیت مدیریت با کارایی همبستگی وجود ندارد اما بین سهامداران عمده ی برون سازمانی با کارایی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
6
آیا پیش بینی هایی که توسط مدیریت در چین صورت می گیرند معتبر هستند؟
لوئو و سانگ
2012
شرکتهایی که دارای پیش بینی های نادرستی توسط مدیریت در سالهای قبل بوده اند، بازار واکنش کمتری را نسبت به پیش بینی های فعلی شان نشان می دهند همچنین پیش بینی های غلط یا گمراه کننده توسط مدیریت به شهرت شرکتهایی فهرست شده آسیب می رساند و بدین وسیله اعتبار پیش بینی های بعدی را کاهش می دهند.
7
تأثیر سهامداران بزرگ و ساختار هیئت مدیره در بهره وری
نانکابروس
2006
سهامداران عمده ی برون سازمانی، می توانند به افزایش کارایی شرکت کمک کنند. همچنین، بین درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و اندازه هیأت مدیره با کارایی رابطه ی منفی وجود دارد.
8
بررسی تاثیر توازن مالکیت بر کارایی نظارتی مدیران مستقل و کیفیت پیش بینی های عواید توسط مدیریت.
سانگ و همکاران
2013
در شرکتهای با توازن کمتر مالکیت، مدیران مستقل درستی پیشبینی های عواید را توسط مدیریت را بهبود می بخشد در شرکت های با توازن بیشتر مالکیت، مدیران مستقل می توانند تاثیرات منفی بر کیفیت پیش بینی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی عملکرد شرکت، صورت های مالی، ساختار مالکیت، بورس اوراق بهادار Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ویژگی های مدیران، پیش داوری، بورس اوراق بهادار، روش تحقیق