پایان نامه با کلمات کلیدی بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری، داده های پانل

دانلود پایان نامه ارشد

مدلهاي جداگانه استفاده گرديد. نمونه اين تحقيق شامل 100 شركت از بزرگترين شركتهاي چين در طي سالهاي 2004 تا 2007 ميباشد. چئونگ و همكاران در مطالعه خود از رگرسيون خطي چند متغيره با بهكار بردن متغيرهاي كنترلي، استفاده كردند. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه بين افشاي اختياري و ارزش شركت رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد اما بين افشاي اجباري و ارزش شركت رابطهاي وجود ندارد.

2-11-2-10- تحقيق سيلوا و ليرا آلوز94
سيلوا و ليرا آلوز (2004) در مقالهاي رابطه بين افشاي اختياري در اينترنت و ارزش شركت در شركتهاي فعال در آمريكاي لاتين را مورد بررسي قرار دادند. ارزش شركت در اين تحقيق با استفاده از نسبت كيو-توبين محاسبه گرديد. نمونه آماري به صورت تصادفي انتخاب گرديد كه در نهايت شامل 150 شركت از بورسعاي اوراق بهادار آرژانتين، برزيل و مكزيك در سال 2002 گرديد. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل رگرسيون چند متغيره نشان داد كه بين افشاي اختياري و ارزش شركت رابطه معنيداري وجود دارد.
2-12- خلاصه فصل
در اين فصل به مباني نظري تحقيق پرداخته شد. بدين منظور ابتدا تعاريف مختلفي از افشا مطرح گرديد، سپس اهداف و سطوح افشا و نقش افشا در بازارهاي سرمايه مورد بررسي قرار گرفت، در ادامه به انواع افشا اعم از اجباري و اختياري و تئوريهاي مربوط به افشا پرداخته شد. در بخش بعدي پيامدهاي اقتصادي افشا مورد بررسي قرار گرفت و به رابطه بين افشا و ارزش شركت پرداخته شد. در بخش پاياني اين فصل نيز به مرور پيشينه تحقيق اعم از تحقيقات داخلي و خارجي پرداخته شد.

فصل سوم
روش تحقيق

3-1 مقدمه
وقتی از پژوهش علمی در حیطه ویژه ای از دانش بشری سخن به میان می آید، ذهن هر پژوهندهای در آغاز متوجه اندیشیدن به شیوه علمی میشود . از لحاظ فلسفی مقصود از ” روش ” مجموعه ابزارها و تدابیری است که وصول به هدف نهایی و مطلوب را آسان می سازد و مقصود از ” روش علمی ” هم راهها و شیوه هایی است که پژوهشگر را از خطر محفوظ بدارد و رسیدن به هدف را برای وی امکان پذیر سازد. متدلوژی (شناخت روش علمی) نیز به عنوان شاخه ای از منطق، با کاربرد استدلال در بررسی های علمی و فلسفی سروکار دارد و قوانین ویژه ای که فکر برای یافتن حقیقت در موارد خاص باید از آنها پیروی کند را مورد مطالعه قرار می دهد(کهنسال کفشگری، 1383). در این فصل ابتدا در رابطه با روش تحقیق، جامعه آماری و نمونه آماری بحث میشود. در ادامه فرضیات و مبانی نظری آنها را بحث خواهیم کرد و سپس روشهای گردآوری اطلاعات، روشهای آماری و خلاصه فصل بیان خواهیم نمود.

3-2 روش تحقیق
اين تحقيق، از جهت همبستگي و روش شناسي تحقيق، از نوع شبهتجربي و پس رويدادي در حوزهي تحقيقات اثباتي حسابداري است كه با اطلاعات واقعي صورت ميگيرد. و چون ميتواند در فرايند استفاده از اطلاعات كاربرد داشته باشد، لذا نوعي تحقيق كاربردي است . روش پسرويدادي معمولاً به تحقيقاتي اطلاق مي شود كه در آن ها پژوهشگر با توجه به متغير وابسته به بررسي علل احتمالي وقوع آن ميپردازد. به عبارت ديگر، تحقيق روش پسرويدادي گذشتهنگر بوده و سعي برآن دارد كه از معلول به علت احتمالي پي برد. زيرا علت و معلول (متغير مستقل و وابسته ) پس از وقوع مورد بررسي قرار ميگيرد. اين تحقيق از لحاظ ماهيت و اهداف از نوع كاربردي است. اين تحقيق مبتني بر اطلاعات واقعي صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي شرکت ها است، که بر اساس الزام استاندارد های حسابداری ایران شرکت ها موظف به ارائه این اطلاعات به استفاده کنندگان از صورت های مالی میباشند. در اين تحقيق با برداشت مستقيم دادههای مورد نياز از صورتهاي مالي، پایگاه دادهای تدبیر پرداز و سایت سازمان بورس، مجموع دادههاي مورد نياز براي آزمون فرضيات فراهم آمده است . پس از انتخاب شركت های نمونه، کلیه فعالیت های مربوط به خلاصه کردن داده ها با استفاده از نرم افزار صفحه گسترده Excelانجام گردید و سپس با استفاده از نرم افزار Eviewzاقدام به آزمون فرضیات گردید. در تجزيه وتحليل اطلاعات با توجه به نياز، از مدلهاي رگرسيون خطي چند متغيره استفاده خواهد شد.

3-3داده های پانل95
در این پژوهش از روش داده های پانل نیز استفاده گردیده است. داده های پانل دربرگیرنده هر دو جنبه داده های سری زمانی و مقطعی است. از مزیتهای بکارگیری روش فوق در افزایش قدرت آماری ضرایب نسبت به استفاده از تجزیه و تحلیل جداگانهی دادههای آماری به صورت سری زمانی یا مقطعی است. در نتیجه ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی و استفاده از اطلاعات به مراتب گسترده تر در روش داده های تلفیقی در مقایسه با روش های دیگر، ناهمسانی واریانس در شرکت ها محدود شده، همخطی بین متغیرها کاهش یافته و بواسطه افزایش درجه آزادی، برآورد کاراتری انجام میشود . استفاده از دادههای تلفیقی میتواند به حل مشکل تورش برآورد های معادلات مقطعی کمک کند ( بالتاقی96، 2005).

3-4 جامعه آماری
جامعه آماری عبارتست از کلیهی عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی(جهانی یا منطقهای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا، 1382). جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از ابتدای فروردین 1386 تا پایان اسفند 1392 در بورس اوراق بهادار تهران فعال میباشند.

3-5 نمونه آماری
در اين تحقيق، جامعه مورد مطالعه تمام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که گزارشهاي مالي مربوط به آنها طي دوره 7 ساله از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1392 مورد بررسي قرار گرفته است. نمونه آماري ازشرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است. در این تحقیق برای بررسی تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر شاخص افشای اختیاری از اطلاعات سال- شرکت استفاده شده است. نمونه تحقیق با توجه به جامعه آماری و با استفاده از روش نمونهگیری حذفی انتخاب شده است. به این صورت که شرکتهایی که دارای ویژگی مورد نظر بودند،انتخاب شده اند:
1- شرکتهای انتخابی بایستی قبل از سال 86 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشند.
2- پايان سال مالي شرکتهای انتخابی 29 اسفند ماه هر سال باشد.
3- شرکتها باید در دوره مورد بررسي توقف معامله يا تغيير دوره مالي نداشته باشند.
4-شرکت ها نباید در گروه واسطهگری مالی باشند.
5- بسته به ماهیت داده های پانل، شرکت های انتخابی باید اطلاعات مورد نیاز این پژوهش را برای تمام دوره 7 ساله داشته باشند.
با توجه به اين محدوديتها،تعداد 64 شرکت در دوره زماني مربوطه انتخاب شده اند. با توجه به شیوه جمع آوری داده ها که به صورت پانل میباشد تعداد داده های جمع آوری شده برای این پژوهش 448 سال-شرکت میباشد. شرکتهای بیمه و واسطه گری مالی به علت متفاوت بودن ساختار مالی آن با سایر شرکتهای تولیدی از این پژوهش حذف گردیده است.

3-6 فرضیات تحقیق
محقق پس از تبیین و بررسی مسئله باید تصویر ذهنی از چگونگی متغیرها و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر ارائه دهد، تا بر اساس آن تلاش کاوشگرانه خود را آغاز کند و از صحت و سقم آن اطمینان حاصل نماید. بنابراین، اقدام به تبیین قضایای فرضی و پیشنهادی در چارچوب مسأله تحقیق خود نماید، به نحوی که چگونگی متغیر یا پدیده و نیز روابط آنها با یکدیگر را توضیح دهد. فرضیه سازی یکی از مراحل اصلی تحقیق را تشکیل می دهد؛ چرا که فرضیه ها نقش راهنما را دارند و به فعالیت های تحقیقاتی جهت میدهند. فرضیه ها به محقق کمک میکنند تا از بین طرق فراوان ر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بورس اوراق بهادار، عدم تقارن اطلاعات، بورس اوراق بهادار تهران، عدم تقارن Next Entries پایان نامه ارشد درباره گردشگری روستایی، محل سکونت، صنعت گردشگری، کسب و کار