پایان نامه با کلمات کلیدی بورس اوراق بهادار، عدم تقارن اطلاعات، بورس اوراق بهادار تهران، عدم تقارن

دانلود پایان نامه ارشد

كاهش هزينههاي سياسي افشا كنند (واتز و زيمرمن، 1986). سينگاوي و دساي72(1971) معتقدند كه سودآوري بالاتر ممكن است مديريت را وادار كند تا اطلاعات بيشتري را به جهت نشان دادن تواناييهايشان براي حداكثر كردن ارزش سهامداران و افزايش پاداشهاي مديريتي خودشان افشا كنند. به طور مشابه، مديران شركتهاي سودآور ممكن است بخواهند اطلاعات بيشتري را به عموم به جهت بالا بردن درك مثبت از عملكرد خودشان افشا كنند. در مقابل لنگ و لندهلم73 (1993)، معتقدند كه افشا تحت تاثير عملكرد نسبي شركت ميباشد و لذا رابطه مستقيم بين عملكرد و افشا نسبتاً غير واضح است. به عنوان مثال شركتهاي با اطلاعات منفي (به ويژه اطلاعات مربوط به درآمد) ممكن است بخواهند اطلاعات بيشتري را به منظور افزايش اعتبار و كاهش احتمال مسئوليت قانوني، افشا كنند.
اگرچه بيشتر تحقيقات يك رابطه مثبت بين سودآوري و سطح افشا يافتهاند ( به عنوان مثال؛ سرف74، 1961؛ سينگاوي، 1967؛ سينگاوي و دساي، 1971؛ بلكويي و خال، 1981؛ والاس، 1987؛ والاس و همكاران، 1994؛ والاس و ناصر 1995؛ رافورنير، 1995؛ اينچائوستي، 1997؛ حسين، 2001 )، اما اين مورد نيز ممكن است وجود داشته باشد كه شركتهاي با سودآوري كمتر ممكن است به منظور تشريح دلايل عملكرد منفي خود و اطمينان بخشيدن به بازار براي رشد آتي اطلاعات بيشتري را افشا كنند.

2-8-4. رشد شركت
در رابطه با رشد شركت، روزف75(1982)‌ معتقد است شركتهايي كه خواهان رشد سريعي هستند تمايل دارند كه سود تقسيمي كمتري را پرداخت كنند و علاوه بر آن در جستجوي تامين مالي از بازارهاي بيروني نيز هستند، بنابراين مجبورند اطلاعات بيشتري را افشا كنند. علاوه بر آن والاس و ناصر (1995) معتقدند كه رشد شركت همواره با تقاضاي بيشتر براي سرمايههاي خارجي بدست ميآيد و در نتيجه باعث نياز بيشتر به اطلاعات جامعتري خواهد بود.

2-9 پيامدهاي اقتصادي افشا
2-9-1 پيامدهاي اقتصادي افشاي اختياري
برخي از مطالعاتي كه در رابطه با پيامدهاي اقتصادي افشاي اختياري وجود دارد به بحث در خصوص سه مورد از تاثيرات بالقوه بازار سرمايه بر شركتهايي ميپردازد كه اقدام به افشاي اختياري كردهاند. اين عوامل شامل بهبود نقدينگي سهام در بازار سرمايه، كاهش هزينه سرمايه و افزايش واسطههاي اطلاعاتي ميباشد.
بهبود نقدينگي سهام: دياموند و وركچيا76(1991) و كيم و وركچيا 77(1994)، استدلال ميكنند كه افشاي اختياري منجر به كاهش عدم تقارن اطلاعات بين سرمايهگذاران آگاه و ناآگاه ميشود، در نتيجه در خصوص شركتهايي با سطوح بالاي افشاگري، سرمايهگذاران ميتوانند به اطمينان نسبي دست يابند كه هرگونه معامله سهام به قيمت منصفانه صورت گرفته و اين خود افزايش نقدينگي شركت را به همراه خواهد داشت.
كاهش هزينه سرمايه: يكي از انگيزههاي مديران در افشاي اختياري كاهش هزينه تامين مالي است. باري و برون78(1984،1986) معتقدند هنگامي كه افشاي اطلاعات توسط شركت به طور ناقص صورت پذيرد سرمايهگذاران در پيش بيني بازده آتي سرمايهگذاري خود متحمل ريسك شده و در ازاي پذيرش اين ريسك خواستار بازده اضافي خواهند بود. در مقابل، شركتهايي با سطوح بالاي افشاي اطلاعات و بالنتيجه ريسك اطلاعات پايين، نسبت به شركتهايي با سطوح پايين افشا احتمالاً متحمل هزينه تامين مالي پايين تري خواهند شد.
افزايش واسطههاي اطلاعاتي: بوشان79 (1989) و لنگ و لندهلم (1996) استدلال ميكنند در صورتي كه اطلاعات خصوصي مديريت به طور كامل از طريق افشاي الزامي ارائه نشود، افشاي اختياري منجر به كاهش هزينه كسب اطلاعات براي تحليلگران ميشود و در نتيجه عرضه خدمات تحليلگران افزايش مييابد. با اين وجود تأثير افشاي اختياري بر تقاضا براي خدمات تحليل گران مبهم است. زيرا از يك سو افشاي گسترده توسط شركت تحليلگران مالي را قادر به توليد اطلاعات جديد و باارزشي همچون پيشبينيهاي بهتر و پيشنهادهاي خريد يا فروش مي كند و بدين ترتيب تقاضا براي خدمات آنان را افزايش ميدهد. از سوي ديگر افشاي اختياري عمومي موجب انتقال اطلاعات خصوصي مديران به سرمايهگذاران شده و اين امركاهش تقاضا براي خدمات تحليلگران را در پي خواهد داشت.

رابطه افشا و ارزش شركت
همانطور كه قبلا هم ذكرشد مطالعات پيرامون افشای اختياري بر اين مبنا استوار است كه حتي در يك بازار سرمايه كارا، مديران در مقايسه با سرمايه گذاران خارجي داراي اطلاعات بيشتر و درك بهتري در رابطه با عملكرد آينده شركت هستند. از سوي ديگر بر اساس شكل نيمه قوي فرضيه بازار كارا قيمت اوراق بهادار به طور كامل و آني منعكس كننده اطلاعات جاري و تاريخي در دسترس عموم است. در چنين شرايطي اگر سرمايه گذاران با فرض صحيح بودن قيمت ها بر آنها اتكا كنند ليكن به دليل وجود اطلاعات گمراه كننده در قيمت ها متحمل زيان گردند، به طور منطقي آنان مستحق دريافت خسارات وارده هستند (رننوياري80، 2001). در اين راستا استراتژي افشاي اختياري شركت نقش مهمي در كاهش عدم تقارن اطلاعات بين مديران و سرمايه گذاران خارجي ايفا مي كند. زيرا عدم تقارن اطلاعات ممكن است موجب ارزشگذاري اشتباه شركت شده و انگيزه اي براي تصحيح ارزشگذاري اشتباه از طريق افشاي بيشتر اطلاعات ايجاد نمايد(شین،2002).
به طور كلي تحقيقات قبلي يا به بررسي رابطه بين سطوح افشاي اختياري و نقدينگي سهام پرداخته اند ( مانند هيلي و همكاران، 1999؛ لوز و وركچيا81 2000 ) و يا رابطه بين افشاي اختياري و هزينه سرمايه را مورد مطالعه قرار دادهاند ( مانند بوتوسان و پلاملي82 2002؛ هيل832002) كه عموماً با تئوري تامين مالي مبني بر اينكه اطلاعات عمومي بيشتر با كاهش هزينه سرمايه و يا افزايش جريانات نقدي متعلق به سهامداران و يا هر دوي آنها، ارزش شركت را افزايش مي دهد، سازگار مي باشند اما مطالعات و پژوهشهاي تجربي كمي به صورت مستقيم رابطه بين افشاي اختياري و ارزش شركت را مورد آزمون قرار دادهاند.
همچنين اين نكته ضروري است كه در مورد افشاي اختياري، مديران چنين افشاهايي را زماني انجام مي دهند كه منافع حاصل از آن بيش از هزينه هاي آن باشد ( هيتزمن، واسلي، زيمرمن،2008). به عنوان مثال تصميمات افشاي اختياري مديران بر اساس ميزان تاثير گذاري چنين افشاهايي بر هزينه سرمايه، خطر اطلاعات و كاهش عدم اطمينان در خصوص دور نماي آتي شركت صورت مي پذيرد؛ چراكه كيفيت افشاي اختياري به صورت مستقيم يا غير مستقيم از طريق تاثير بر هزينه حقوق صاحبان سهام و جريان هاي نقدي ارزش شركت را تحت تاثير قرار مي دهد ( پلاملي و همكاران،2008).
در رابطه با افشاي اجباري واگنهوفر84(2004)، چنین استدلال میکند که تاثیرات افشا به سه عامل عدم اطمینان، افراد مختلف دارای تضاد منافع، و عدم تقارن اطلاعاتبستگیدارد. با توجه به مفروضات مطرح شده در مورد این عوامل پیش بینی یک رابطه منفی بین افزایش افشا و ارزش شرکت امکان پذیر است. به عنوان مثال، افشای عمومی بیشتر ممکن است دستیابی به اطلاعات خصوصی را با فعالان بازار کاهش دهد و از این رو میزان کل اطلاعات موجود در بازار سرمایه را کاهش دهد. علاوه بر این، حتی اگر تولید اطلاعات برای شرکت بدون هزینه باشد، آن اطلاعات ممکن است ارزش منفی داشته باشد. زیرا، اگر سرمایهگذاران در نظر بگیرند که افشای اطلاعات توسط شرکت ممکن است به ضرر آنها مورد سوء استفاده قرار گیرد، امکان دارد که آنها احساس بدتری پیداکنند. همچنین سرمایهگذاران ممکن است در مورد اهداف شرکت در ارائه بیشتر اطلاعات به بازار بدون تعهد به انجام آن مشکوک شوند و یا تفاسیر غلطی داشته باشند.
هرچند که بوستون و پلاملی (2002) دریافتند که مزایای حاصل از افزایش افشا، به نوع افشای ایجاد شده حساس هستند؛ آنها دریافتند که یک رابطه مثبت، منفی و همچنین عدم رابطه بین تفاوت نوع افشا و هزینه سرمایه وجود دارد و ادبیات تجربی در این رابطه اگر چه محدود می باشد، اما یک رابطه مثبت بین افشا و ارزش شرکت راپیش بینی میکند (اومايما85 و همكاران، 2009).

2-11 رابطه افشا و ریسک شرکت
تحقیقهای تئوریک نشان می دهد، افشای بیشتر می تواند از طریق کاهش ریسک تنوع ناپذیر برآوردی، هزینه سهام عادی را کاهش دهد. کلین و باووا به نقل از بوتوسان شاید اولین افرادی باشند که به بررسی ریسک برآوردی پرداختند. این محققین دریافتند که سرمایهگذاران بر اساس روند گذشته بازده شرکت و یا سایر اطلاعات در مورد شرکت، به برآورد پارامترهایی مربوط به بازده سهام یا توزیع سود می پردازند.
دسته دیگر نظریه های مطرح شده مانند نظریه، بوشی و نوا، مبتنی بر این است که سرمایه گذاران در سهام شرکت های سرمایه گذاری های می کنند که دارای سطح افشای بیشتری باشند. فعالیت این شرکت ها باعث افزایش نوسانات قیمت سهام می شود. همچنین افشای بیشتر سبب جلب سرمایه گذارانی می شود که سرمایه گذلری بلند مدت انجام می دهند و فعالیت آنها دارای اثرکاهندگی بر نوسانات قیمت سهام است. با این وجود، تاثیر مثبت افزایش افشا بر تغییر بازده سهام ناشی از فعالیت های تجاری موسسه های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بر تاثیر منفی افزایش افشا بر تغییر بازده سهام که ناشی از سرمایه گذاری های بلند مدت است فزونی دارد.
از سوی دیگر، نمازی و زارع(1383) با استفاده از تئوری اطلاعات و تاثیر آنتروپی صورت های مالی دریافتند بین آنتروپی اجزای ترازنامه یا ریسک ترازنامه ای و نیز ریسک سیستماتیک شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

2-11 مروري بر پيشينهي تحقيق
مطالعات گوناگوني در رابطه با افشاي اختياري ورابطه با ارزش و ریسک شركت صورت پذيرفته است كه در ادامه به برخي پژوهشهاي انجام شده در رابطه با اين موضوع خواهيم پرداخت.

2-11-1 تحقيقات داخلي
2-11-1-1- تحقيق ثقفي و ملكيان
ثقفي و ملكيان (1376) در تحقيق خود به بررسي ويژگيهاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. محققين در پژوهش خود فهرست كنترلي از موارد افشا را با مطالعه و بررسي استاندارد هاي بين المللي حسابداري، موارد افشا در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، موارد افشا در نشريات سازمان حسابرسي، صورت هاي مالي نمونه سازمان بورس اوراق بهادار تهران، گزارشهاي موجود شركت ها در ايران و قوانين تجاري ايران با توجه به وضعيت محيط تجاري و اقتصادي نوشت و اين فهرست را به صورت پرسشنامه براي سه گروه اساتيد حسابداري و مديريت مالي، تحليلگران مالي و سهامداران فرستاد و از آنها خواسته شد با توجه به اهميت نسبي اقلام، نمراتي از يك تا پنج به آنها داده شود. پس از اخذ نتايج از هر سه گروه، ميانگين موزون سه گروه در مورد هر قلم از موارد افشا تعيين شد وآنگاه موارد افشاي اطلاعاتي كه ميانگين سه و بالاتر داشتند را به عنوان اطلاعاتي كه در شركتها لازم است آن ها را افشا كنند، مشخص كند. لذا با توجه به پرسشنامه به دست آمده فهرست موارد افشاي اطلاعات شركتها تعديل شد. سپس با تطبيق فهرست موارد افشاي اطلاعات با گزارشهاي سالانه 48 شركت از شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران كه به صورت نمونه انتخاب شده بودند، ميزان و نحوه جامعيت افشاء هر شركت مشخص شد. براي محاسبه نمره فراگير از شاخص زير استفاده شد:
.. y = (∑B)/(∑A)
y = نمره فراگير( افشاي كامل )
∑َA = جمع نمره هاي ستون مواردي كه بايد افشا شود
∑B = جمع نمره هاي ستون مواردي كه افشا شده

نتايج حاصل از پژوهش نشان داد كه بين اندازه شركت (جمع دارايي ها)، نسبت بدهي ها به حقوق صاحبان سهام، فروش خالص، نسبت سود قبل از ماليات به حقوق صاحبان سهام و نسبت سود قبل از ماليات به فروش خالص و افشاي كامل گزارشهاي سالانه رابطه معنادار وجود دارد.

2-11-1-2- تحقيق نوري فرد
نوري فرد (1377) در مطالعه خود، به بررسي رابطه ميان ويژگيهاي شركتها و افشا پرداخته است. در اين تحقيق روند افشاي اطلاعات در قالب سه ويژگي از ويژگيهاي شركت (ميزان دارايي، حاشيه سود، ماهيت صنعت) مورد بررسي قرار گرفت. شاخص افشا در اين پژوهش از 55 مورد افشا تشكيل يافته

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بورس اوراق بهادار، بازار اوراق بهادار، عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اندازه شركت، بورس اوراق بهادار، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام