پایان نامه با کلمات کلیدی بخش کشاورزی، مخارج دولت، بهرهوری کل عوامل، ریشه واحد

دانلود پایان نامه ارشد

با عنوان ” تجزيه رشد بهره وري کل عوامل توليد در صنعت ايران با استفاده از رهيافت اقتصادسنجي” ابراز داشتند که بهره وري نقش مهم و موثري در رشد توليد و افزايش رقابت پذيري دارد. از طريق محاسبه و تحليل شاخص هاي بهره وري عوامل توليد مي توان ميزان عملکرد بخش هاي مختلف اقتصادي را در استفاده از منابع توليدي بررسي نمود. در اين مطالعه، منابع رشد بهره وري کل عوامل توليد در صنعت ايران طي دوره زماني 1385-1350 با استفاده از رهيافت اقتصادسنجي مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور ابتدا يک تابع هزينه ترانسلوگ به همراه سيستم معادلات سهم هزينه با استفاده از داده هاي جمع آوري شده براي دوره زماني مورد مطالعه به روش سيستم معادلات به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد گرديد. سپس با استفاده از نتايج حاصل از تخمين مدل، رشد بهره وري کل عوامل توليد به دو جزء تغيير تکنولوژي و صرفه هاي مقياس تجزيه شد. نتايج آنها نشان میدهد که سهم تغيير تکنولوژي در رشد بهره وري کل، بيشتر از سهم گسترش مقياس توليد بوده است.
حسيني و همکاران (1388) به ارزيابي اثر سياست حمايت از خدمات عمومي دولت بر بهره وري کل عوامل توليد بخش کشاورزي پرداختهاند. آنها تأکید نمودهاند که حمايت از خدمات عمومي بخش کشاورزي يکي از حمايت هاي غيرقيمتي است که شامل ارزش پولي ناخالص ساليانه اختصاص يافته به خدمات عمومي از قبيل زيرساخت ها، تحقيق و توسعه، مراکز آموزشي، مراکز خدمات بازرسي، بازاريابي و توسعه بازار، و ذخيره سازي عمومي هستند. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي آثار ميزان حمايت از خدمات عمومي بر بهره وري بخش کشاورزي در سال هاي اجراي برنامه اول تا چهارم توسعه عنوان شده است. آنها با استفاده از الگوي توزيع تاخيري آلمون به بررسي ارتباط بين متغيرها پرداختهاند. نتايج آنها نشان مي دهد که اين نوع حمايت ها در طول اين سال ها اثر مثبتي بر بهره وري کل عوامل توليد داشته اند، به طوري که در بلندمدت بر اثر افزايش 1 درصد در ميزان حمايت از خدمات عمومي، مقدار 0.0713 درصد بر ميزان بهره وري افزوده خواهد شد.
مطیعی و همکاران (1389) در تحقیقی با عنوان “تحلیل عوامل مؤثر بر توسعهی زیربخش زراعت در استان زنجان (با تأکید بر اعتبارات عمرانی دولت)” ابراز داشتهاند که اعتبارات عمرانی دولت در زمینهی مهار و انتقال آب در مناطق روستایی در استان زنجان با دو دوره وقفهی زمانی، دارای اثر مثبت و معنیداری بر سطح توسعهی زراعی در این استان بوده است.
باقرزاده و كميجاني (1389) در مقاله خود با عنوان “تحليل اثر تحقيق و توسعه داخلي و خارجي بر بهره وري کل عوامل توليد در بخش کشاورزي ايران” ابراز داشتند که در حال حاضر ارتقاي بهره وري بخش کشاورزي علاوه بر اينکه تحت تاثير سرمايه گذاري تحقيق و توسعه در داخل است، بلکه تحت تاثير سرمايه گذاري تحقيق و توسعه در کشورهاي شرکاي تجاري نيز قرار مي گيرد. به جهت اهميت اين مساله در اين پژوهش به بررسي و تحليل ارتباط تحقيق و توسعه داخلي و خارجي با بهره وري کل عوامل توليد بخش کشاورزي ايران پرداخته شد. نتايج اين مطالعه با استفاده از رهيافت وقفه چند جمله اي آلمون براي يک دوره زماني سي ساله در بازه سالهاي 1387-1358، نشان مي دهد که اثر مخارج تحقيق و توسعه داخلي در بهره وري کشاورزي مثبت و معني دار است. به طوري که ميزان کشش بلند مدت تحقيق و توسعه کشاورزي داخلي بر بهره وري کل اين بخش 0.15 برآورد شده است. علاوه بر آن ضريب کشش تحقيق و توسعه کشاورزي خارجي بر بهره وري کل کشاورزي ايران در حدود 0.74 تخمين زده شد.
منصوری و همکاران (1390) هدف مقاله خود را تعيين و تحليل سطح توسعهي بخش كشاورزي و ميزان عدم توازن آن در مناطق روستايي استان آذربايجان غربي براي سطوح شهرستان در دو مقطع زماني 1380 و 1388 ذکر نمودهاند. نتايج تحقيق آنها نشان ميدهد كه سطوح توسعهي كشاورزي شهرستانهاي استان آذربايجان غربي طي سالهاي مورد مطالعه از یک سو نشان میدهد که طی دو مقطع 1380 و 1388 سطح توسعهی بخش کشاورزی تنزل داشته، و از سوی دیگر ضریب دوگانگی حاصل، مبین بهبود توازن بوده است.

مطالعات خارجی
لاندو13 (1986) ابراز نموده است که نسبت مخارج مصرفی دولت به GDP اثر منفی معناداری بر نرخ رشد GDP سرانه دارد. همچنین او دریافت که اگر نمونه مورد بررسی به فقیرترین نیمه از کشورها محدود شود این اثر منفی ناپدید خواهد شد.
بارو14 (1991) به بررسی اثر مخارج مصرفی دولت بر GDP پرداخته است. نتایج وی نشان میدهد که مخارج مصرفی دولت به صورت منفی و به شکل قابل ملاحظهای بر رشد GDP سرانه واقعی، اثر میگذارد. همچنین وی نشان داد که مخارج سرمایهگذاری دولت اثر قابل ملاحظهای بر رشد اقتصادی ندارد.
هنسون و هنرکسون15 (1994)، در مطالعه خود برای 14 کشور عضو OECD به بررسی اثر مخارج دولت بر رشد بهرهوری پرداختهاند. نتایج نشان میدهد که سطح مخارج مصرفی، پرداختهای انتقالی و کل مخارج دولت، به عنوان نسبتی از GDP اثر منفی و کاملاً معنیداری بر رشد بهرهوری کل عوامل در بخش غیردولتی دارند. مخارج آموزشی اثر مثبت، و مخارج سرمایهگذاری اثر معناداری بر رشد بهرهوری کل عوامل تولید در بخش غیردولتی ندارد.
میلر و روسک16 (1997) به این نتیجه رسیدند که افزایش تأمین مالی از طریق استقراض برای هزینههای دفاعی، رفاه، تأمین اجتماعی و بهداشت، اثر منفی بر رشد GDP سرانه واقعی در کشورهای در حال توسعه دارد، در حالیکه تأمین مالی در کشورهای توسعهیافته از طریق استقراض در هزینههای آموزش و پرورش اثر مثبت بر رشد GDP سرانه واقعی دارد.
ژنگ و فن17 (2004) ابراز نمودهاند که سرمایهگذاریهای دولتی به رشد تولیدات در بخشهای کشاورزی و غیرکشاورزی روستایی چین کمک کرده است. با این وجود تأثیر این مخارج در کاهش نابرابریهای منطقهای بر اساس نوع سرمایهگذاری و منطقه مورد مطالعه متفاوت است.
بنین و همکاران18 (2009) به تأثیر مخارج دولت بر رشد بهرهوری بخش کشاورزی در غنا پرداختهاند. آنها نهایتاً ابراز داشتند که یک درصد افزایش در مخارج دولتی منجر به افزایش 15 صدم درصدی در بهرهوری نیروی کار بخش کشاورزی میگردد.
ساعد و کالاکچ19 (2009) به بررسی اثر مخارج دولت بر رشد بخشهای اقتصادی لبنان پرداختند. آنان تأثیر این مخارج را بر رشد بخش کشاورزی در کوتاهمدت و بلندمدت بیمعنی گزارش نمودهاند.
آرماس و همکاران20 (2010) در تحقیق خود با عنوان مخارج عمومی کشاورزی و رشد به بررسی تأثیر مخارج دولت بر رشد بخش کشاورزی در اندونزی پرداختند. آنها ابراز داشتهاند که مخارج عمومی بر روی کشاورزی و آبیاری بر رشد کشاورزی تأثیر مثبت داشته است. در حالی که مخارج عمومی جهت تهیه کودهای شیمیایی تأثیر معکوسی بر رشد بخش کشاورزی داشته است.
الن و کیم21 (2012) در تحقیق خود با عنوان بهرهوری بخش کشاورزی و مخارج بخش عمومی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا تأثیر مخارج دولتی بر بهرهوری بخش کشاورزی را مثبت و معنادار گزارش نمودهاند.

جمعبندی
در این فصل ابتدا به مفهوم بهرهوری اشاره شد و شاخصهای بهرهوری مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس مبانی نظری چگونگی اثرگذاری مخارج دولت بر بهرهوری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی به صورت خلاصه مورد بررسی قرار گرفت. بنابر آنچه گفته شد ممکن است افزایش مخارج دولتی تأثیر مستقیم بر بهرهوری بخشهای مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی داشته باشد. همچنین ممکن است این تأثیر معکوس باشد یا هیچگونه رابطه معنیداری بین این دو وجود نداشته باشد. در گام بعد مطالعات مرتبط با موضوع تحقیق در داخل و خارج کشور به صورت خلاصه مورد مطالعه قرار میگیرد.

فصل سوم
روش تحقیق

 

مقدمه
در این فصل در قسمت (3-2) مدل تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد. سپس آزمونهای ریشه واحد دیکی-فولر تعمیم یافته (ADF) و فیلیپس و پرون (PP) ارائه شده است. در قسمت (3-5) به بررسی روابط همجمعی میان متغیرهای مدل پرداخته خواهد شد. پیش از این غالباً از روشهای انگل-گرنجر و یوهانسن جهت بررسی روابط همجمعی استفاده میشد. روش انگل-گرنجر برای بررسی روابط همجمعی میان دو متغیر کاربرد دارد؛ همچنین در این روش باید متغیرها جمعی از یک درجه باشند. روش یوهانسن برای دو یا چند متغیر کاربرد دارد، اما این روش نیز دارای محدودیت لزوم جمعی بودن متغیرها از یک درجه است. در این تحقیق براي جهت بررسی روابط همجمعی از روش آزمون کرانهها كه توسط پسران و همكاران (2001) ارائه گرديده، استفاده میگردد. در گام بعد روابط ARDLبلندمدت و مدل تصحیح خطا ارائه شده است. در نهایت در قسمت (3-6) آزمون علیت گرنجر مورد بررسی قرار میگیرد.

مدل تحقیق
مدل مورد استفاده در این تحقیق بر مبنای عوامل تعیین کننده بهرهوری کل عوامل تولید بوده و به تبعیت از احمد و چین تن هنگ22، (2012) به شکل زیر میباشد:
(1)

که در آن بیانگر بهرهوری کل عوامل تولید، بردار متغیرهای تعیین کننده بهرهوری کل عوامل تولید و نیز جزء خطا میباشد.

بر خلاف چارچوب نئوكلاسيك استاندارد كه بر تغييرات برونزا در تكنولوژي تمركز دارند، بر اساس نظريه رشد درونزا مخارج دولت با تأثير بر نرخ انباشت سرمايه و همچنين نرخ ابداعات تكنولوژي بر رشد اقتصادي اثر ميگذارند. از اين رو بهرهوری کل عوامل تولید را به صورت پويا در نظر ميگيريم كه در اين صورت اين پارامتر با زمان تغيير مييابد. بر اين اساس متغیر مذکور تابعي از مخارج دولت در نظر گرفته ميشود. علاوه بر آن بهرهوري كل عوامل توليد بخش كشاورزي تابعي از ساير متغيرهاي مؤثر بر بهرهوري عوامل توليد بخش كشاورزي مانند صادرات بخش کشاورزی و ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی در نظر گرفته میشود. با لگاریتمگیری از طرفین رابطه (1) مدل تحقیق به صورت زیر درمیآید:
(2)

كه در آن لگاریتم صادرات محصولات کشاورزی، لگاریتم ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی و لگاریتم مخارج دولت ميباشد. به منظور بررسی اثرات جداگانه مخارج جاری و عمرانی دولت بر رشد بهرهوری کل عوامل تولید بخش کشاورزی مخارج دولت را تفکیک نموده و مدلهای اول و دوم تحقیق به صورت زیر ارائه میگردند:
مدل اول تحقیق:
(3)

مدل دوم تحقیق:
(4)

در روابط فوق لگاریتم مخارج جاری دولت ولگاریتم مخارج عمرانی دولت است.

آزمون ریشه واحد دیکی و فولر تعمیم یافته (1981)
برای انجام آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیم یافته (ADF) رابطه زیر توسط روش حداقل مربعات معمولی برای متغیر سری زمانی x تخمین زده میشود:
(5)
∆x_t=α_0+α_1 t+α_2 x_(t-1)+∑_(t=1)^k▒〖β_i ∆x_(t-i)+〗 ε_t
در رابطه فوق ∆ معرف تفاضل مرتبه اول، k تعداد وقفههای اضافه شده به مدل جهت حصول به اجزاء اخلال نوفه سفید است و t زمان میباشد. به صورت معمول از معیار شوارتز-بیژین و آکایاک برای تعیین تعداد وقفه بهینه استفاده میشود. در رابطه فوق α_2 معرف آماره دیکی فولر تعمیم یافته است. این آماره با مقادیر بحرانی مککینون23 (1996) مقایسه میشود و در صورتی که کوچکتر از مقادیر بحرانی باشد فرض صفر ریشه واحد به نفع فرض مخالف رد میشود.
آزمون ریشه واحد فیلیپس و پرون (1988)
فیلیپس و پرون24 (1988) آزمون ریشه واحد خود را با روش ناپارامتریک جهت رفع خودهمبستگی سریالی ارائه نمودند. در روش PP ابتدا رابطه زیر تخمین زده میشود:
(6)
∆y_t=αy_(t-1)+x_t^́ δ+ε_t
در رابطه فوق α=ρ-1 است. ρ ضریب y_(t-1) در y_t=ρy_(t-1)+x_t^́ δ+ϵ_t است. آماره t بر اساس α تعدیل شده، و به دست میآید، بنابراین خودهمبستگی سریالی توزیع آماره t را تحت تأثیر قرار نمیدهد:
(7)
t ̃_α=t_α 〖(γ_0/f_0 )〗^(1/2)-T(f_0-γ_0 )(se(α ̂ ))/(2f_0^(1/2) s)
در رابطه فوق α ̂ تخمین α است و se(α ̂) انحراف معیار آن میباشد. s انحراف معیار رگرسیون آزمون25 است. γ_0 تخمین سازگار واریانس ϵ_t است. f_0 تخمینزن طیف اجزاء اخلال در فراوانی صفر است. مقادیر بحرانی مورد نیاز برای آزمون فیلیپس-پرون توسط مککینون (1996) ارائه شده است.

آزمون کرانهها
به منظور بررسی روابط همجمعی، مدل مورد نظر با استفاده از روش آزمون كرانهها به همجمعی كه توسط پسران و همكاران

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بخش کشاورزی، بهرهوری کل عوامل، رشد تولید، نیروی کار Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ریشه واحد، بخش کشاورزی، علیت گرنجر، مدل تصحیح خطا