پایان نامه با کلمات کلیدی بازنشستگی، معلمان مدارس، پست های سازمانی، شهرستان مشهد

دانلود پایان نامه ارشد

تقاضای بازنشستگی پیش از موعد می کنند، تمایل دارند، نگرش های مثبت خود را کمتر معطوف به کار خود بسازند. از طرف دیگر کارکنانی که پست های سازمانی عالی تری دارند و دارای فرصت های کاری چالشی هستند، نسبت به مشاغل سطوح پایین تر کمتر بدنبال بازنشستگی زودرس هستند ( مقیمی ، 1385) .

پيشينه پژوهش
تحقيقات انجام شده در خارج از كشور
– منابع شادي براي دو جنس متفاوت است. مردها بيشتر به وسيله شغلشان، رضايت اقتصادي، فعاليت جنسي، ورزش، دوست داشته شدن و روابط اجتماعي خوب، تحت تأثير قرار مي گيرند. در حالي كه زنان بيشتر به وسيله فرزندانشان،‌سلامتي خانواده شان، كمك به ديگران،‌داشتن خانواده صميمي و دوست داشتن شدن توسط شوهرانشان تحت تأثير قرار مي گيرند ( ارگايل، ترجمه گوهري و همكاران 1383) .
– كنستال تينوپل75 (1970) در مطالعه اي تحت عنوان بررسي برخي از عوامل هم بسته به شادماني دانشجويان كارشناس راچستر آمريكا، با توزيع يك پرسشنامه 10 درجه اي بين 581 نفر از دانشجويان به اين نتيجه رسيدند كه دانشجويان پسر در ابتداي تحصيل خود ،‌ از شادماني كمتري برخوردارند. اما دختران شادماني بيشتري از خود نشان مي دادند. پس از طي دوره چهار ساله، شادماني پسران افزايش ولي شادماني دختران كاهش يافت ( بهزادی آقایی ، 1388 ) .
– مطالعات زيادي در مورد نقش جنسيت در شادي در كشورهاي مختلف انجام گرفته است. نتايج اين تحقيقات در بعضي موارد متفاوت است. براي مثال ورود رودسن و ولين76 ( 1989) با فراتحليل 93 مطالعه دريافتند كه زنان به طور متوسط خوشحال تر از مردان بودند ،‌ آنها همچنين عاطفه مثبت تر و رضايت مندي بيشتر از زندگي داشتند .
– وینهوون77 ( 1997 ) ارتباط شادمانی با سلامت را اینگونه بیان می کند که اولا فقدان شادمانی استرس زا است و استرس می تواند بیماریهای خطرناکی تولید کند . ثانیا ، فرد شادمان در صورت مواجهه با یک بیماری سخت بهتر می تواند از پس آن برآید و ثالثا شادمانی برای رشد روانی فرد لازم و مفید است ، زیرا شادمانی به فرد کمک می کند که با فشارهای روحی مقابله کند ( به نقل از میرشاه جعفری ، 1381 ) .
– اسميت و بورك ( 1990) دريافتند كه رضايت شغلي معلمان مي توانند نقش اساسي در كاهش فشار روحي مربوط به شغل آينده داشته باشد. اين دو محقق خاطر نشان مي كنند كه فشار روحي در بين معلمان عموميت دارد. تقريباً 75 درصد معلمان شركت كننده در «تحقيق زندگي معلمان در شهرهاي بزرگ» گفته اند يك يا دو بار در هفته فشار روحي مربوط به شغل را تجربه مي كنند. در نتيجه فشار روحي مي تواند تعهد و اثربخشي معلمان را كاهش دهد. منطق آنها (اسميت و بورك) بسيار دلنشين است: شما چه كسي را براي تدريس به فرزندتان ترجيحج مي دهيد؟ كسي كه تدريس را چالش همراه با پاداش مي داند، يا كسي كه ورودش به كلاس ترس آور است ( بهزادی آقایی ، 1388 ) .
– كوپر78 و همكاران (1992) در پژوهشي تحت عنوان فعاليت اجتماعي و شادماني به اين نتيجه رسيده اند كه فعاليتهاي اجتماعي (فعاليت هاي گروهي) با ميزان نشاط افراد رابطه مستقيم دارد و هر چه تعداد فعاليت ها بيشتر باشد بر شادي افراد افزوده مي شود .
– هلن79 و ديگران ( 1993) در يك مطالعه پيرامون رضايت شغلي معلمان به اين نتيجه دست يافت كه 42 درصد از معلمان از شغل خود نارضايتي داشته اند. آنها اعلام كردند، حقوق و مزايا كمترباعث خشنودي آنها مي شود در حالي كه همكاري و شركت در تصميم گيري مدرسه بيشتر رضايت شغلي آنها را فراهم مي كند (تيموري، 1383) .
– نتايج تحقيق لي ورلي80 ( 1994) تحت عنوان تعهد سازماني ، در بين معلمان آموزشي نشان داد، تعهد سازماني در بين مراكز آموزشي در سطح بالايي قرار دارد كه اين امر ، موجب افزايش رضايت شغلي مي شود ( شفیعی ، 1381 ) .
– نتايج يك تحقيق پيمايشي جامع در مورد زندگي معلمان آمريكايي كه توسط (لويس هاريس81 و همكاران، 1995 صورت گرفت) نشان مي دهد كه: تنها 7 درصد پاسخ گوياني كه از شغل خود بسيار راضي بودند و اظهار داشتند كه در 5 سال آينده شغل خود را تغيير خواهند داد. در مقابل 38 درصد معلماني كه به گزينه «تا اندازه اي راضي» يا كاملاً ناراضي پاسخ داده بودند، اظهار داشتند كه در آينده نزديك شغل خود را تغيير خواهند داد. البته رضايت شغلي علاوه بر نگه داشتن معلمان در اين حرفه به صورت غير مستقيم در بهبود تدريس نيز موثر است ( بهزادی آقایی ، 1388 ) .
– آرگایل و همكاران (1995) پژوهشي درباره تأثير سن و جنسيت و رابطه آن با شادماني انجام دادن. نتايج پژوهش نشان داده است كه با بالاتر رفتن سن ميزان شادماني افراد تا حدودي كاهش مي يابد (علي پور و همكاران ، 1378) .
– انگلوس82 و همكاران (1996) عدم كارآمدي نسبي متغيرهاي جمعيت نگاشتي در تأثيرگذاري بر شادماني را به طرز روشني نشان دادند . آنها اقدام به بررسي اثر 10 متغير متفاوت بر ميزان شادي 2164 مرد و زن نمودند . عوامل مورد بررسي آنها عبارت بودند از سن ،‌ نژاد ، اشتغال و بيكاري ، درآمد خانواده ، اشتغال رئيس خانواده ، تحصيلات ،‌ مذهب ،‌ جنس ،‌ شهرنشيني و مرحله چرخه زندگي (مانند تجرد ،‌ تأهل بدون فرزند ، تأهل با فرزند) . آنگلوس و همكارانش با استفاده از تمامي اين 10 عامل توانستند فقط 10 درصد از تفاوت موجود در شادي بين دو نفر را توجيه كنند. تعجبي ندارد كه آنها نتيجه گرفتند در تعيين كننده هاي اصلي رفاه، روان شناختي هستند نه اقتصادي يا جمعيت نگاشتي، نتايج پژوهش نشان داده است كه برخي از عوامل در مقايسه با عوامل ديگر، تأثير بيشتري بر رفاه و شادي مي گذارند. سن،‌مرحله چرخه زندگي خانوادگي، پايگاه اقتصادي-اجتماعي،‌درآمد خانواده و پايگاه شغلي و سابقه كار از جمله اين عوامل مهمند. در حاليكه سن،‌نژاد،‌مذهب و تحصيلات ربط چنداني به شادي ندارند (آيزنگ، ترجمه فيروزبخت و همكاران، 1375) .
– استفن و استراك83 (1999)در جريان يك بررسي به اين نتيجه رسيدند كه افسرده ها به خصومت، افسردگي و اضطراب در ديگران دامن مي زنند و خود طرد مي شوند. به همين دليل اشخاص مثبت و شاد به سادگي بيشتري مي توانند زندگي زناشويي شادي را پايه گذاري كنند( به نقل از بهزادي ، 1382) .
– بررسي هاي مايرز همكاران ( 1999) نشان مي دهد كه بين رضايت شغلي و احساس شادماني همبستگي مثبتي تقريباً برابر r=0/4 وجود دارد. همچنين به بررسي درباره رضايت خاطر شغلي نشان مي دهد كه راضي ترين كاركنان كساني هستند كه در سلسله مراتب شغل مكان بالاتري را به خود اختصاص مي داده اند. مشاغل سطح بالاتر شادماني بيشتري توليد مي كنند كه اين ناشي از احساس داشتن كنترل بر امور خويشتن است (معتكف، 1384) .
– فرانسيس84 و همكاران (2000) تحقيقي تحت عنوان ويژگيهاي روان شناختي و شادماني در بين جوانان مذهبي انجام دادند . در اين تحقيق نمونه اي مشتمل بر 284 نوجوان مذهبي فهرست موضو عي شادكامي آكسفورد و شاخص تعيين كننده نوع ميرز-بريگز را تكميل كردند. افراد مذهبي برونگرا در فهرست موضوع شادكامي اكسفورد امتياز بالاتري نسبت به افراد مذهبي درونگرا كسب كردند . به عبارت ديگر امتياز شادماني به تفاوتهاي حسي يا درون يافتي، تفكر يا احساس و قضاوت يا ادراك بستگي ندارد .
– روباك85 و همكاران (2000) پژوهشي در زمينه هدف زندگي و ارتباط آن با شادماني، افسردگي و اندوه انجام دادند. در اين تحقيق 118 نفر از دانشجويان (متوسط سن 5/21 سال) آزمون كرامبوگ و ماليخ در مورد هدف زندگكي،‌ميزان افسردگي-شادماني،‌ميزان افسردگي و اندوه از مرگ و فهرست اصلاحي تگزاس گريف وينز پرسشنامه اي مشتمل بر سئوالات مربوط به فقدان عزيزان به سب فوت را تكميل كردند. نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه بين هدف زندگي و شادماني ارتباط شديداً مثبتي و بين هدف در زندگي و افسردگي و مرگ ارتباط منفي وجود دارد. در اين زمينه هيچ ارتباطي بين مدت زمان پس از فوت و هدف در زندگي افراد سوگوار نشان داده نشده است. تنها تفاوت جنسيتي كه بدان اشاره شد آن بود كه زنها بيشتر دچار افسردگي ناشي از فوت مي شوند. اين تحقيق همچنان نشان داد كه رابطه فرد با شخص متوفي، واكنشهاي غم و اندوه را مشخص مي كند نه هدف زندگي .
– در پژوهشي كه توسط سارني86 و همكاران (2000) در زمينه بررسي رابطه بين هوش هيجاني و انواع متغيرهاي شغلي بر روي كاركنان چند شركت بزرگ در ايالت و اوكاهاماي آمريكا صورت گرفت نتايج زير بدست آمد : كاركناني كه از هوش هيجاني بالاتري برخوردارند از رضايت شغلي بيشتري برخوردارند . كاركناني كه از هوش هيجاني بالاتري برخوردارند نسبت به زندگي خوش بين تر بوده و در برابر استرس و فرسودگي شغلي مقاوم ترند ( به نقل از تيموري، 1383) .
– كي ويت كليپ87 (2000) در آموزشگاههاي تركيه تحقيقي انجام داد و مشخص كرد كه ميزان تعهد سازماني در ميان معلمان در سطح بالايي قرار دارد. او رابطه معناداري بين سابقه خدمت و تعهد سازماني نيافت (تيموري 1383) .
– ارگايل (2001) در پژوهش هاي خود به اين نتيجه رسيد كه فقدان روان رنجوري يكي از بزرگترين پيش بيني كننده هاي شادماني است و مردم باثبات، داراي خصوصياتي از قبيل آرامش،‌خونسردي و پرهيز از شكايت درباره نگراني ها يا اضطرابهاي شخصي مي باشند . او معتقد است كه ثبات عاطفي عمده ترين بعد عاطفي انسان است . همچنين گزارش مي كنند كه ثبات عاطفي يك پيش بيني كننده قوي رضايت از زندگي مي باشد .
– بالاتر بودن ميانگين شادماني زنان نسبت به مردان در برخي تحقيقات تأييد شده است براي مثال : (كوما هانكنن، كوسنوو و كاپيرو88، 2003). اين در حالي است كه بعضي از تحقيقات نشان مي دهند بين شادي مردان وزنان تفاوت معناداري وجود ندارد ( به نقل از نشاط دوست و همكاران،‌1385) .
– توگيا89 و همكاران (2004) بوسيله «سياهه رضايت كارمند» كه 6 جنبه از رضايت شغلي (شرايط كاري،‌حقوق، ارتقاء ،‌ماهيت كار،‌سرپرستي و سابقه و سازماندهي) را در برمي گيرد به بررسي ميزان رضايت شغلي در ميان كتابداران دانشگاهي كشور يونان پرداختند. يافته هاي پژوهش آنان نشان داد كه اين كتابداران بيشترين رضايت را ماهيت كار،‌سرپرستي و شرايط كاري و كم ترين ميزان رضايت را از حقوق و شرايط ارتقاء داشتند ( به نقل از تيموري، 1383) .
– زيمبيلاس90 و همكاران (2006). مصاحبه اي را با پنجاه و دو معلم و مدير در 17 مدرسه انجام دادند كه منابع رضايت شغلي و نارضايتي و اينكه اينها چگونه بر احساسات شان تأثير گذارند را توصيف مي كنند . معلمان تاكيد دارند كه رضايت آنها با كنش هاي متقابل با دانش آموزان،‌روابط متقابل، فرصت هاي رشد شخصي و توسعه جامعه هم سو مي باشد. برخي از اين منابع نارضايتي مشكلات اجتماعي و تأثير آن بر كار معلمان عدم علاقه و بدرفتاري دانش آموزان سه تيم آموزشي مركزي و عدم استقلال حرفه اي در مدارس و ارزيابي معلم و پيشبرد انتظارات مي باشد .
– ون هوت91 (2006) تحقيقي را تحت عنوان ارتباط ميان پي گيري امور شغلي و رضايت شغلي مربيان دبيرستان بلژيك انجام داد. تجربه و تحليل داده ها 711 معلم و 376 دانش آموز از 34 دبستان در بلژيك شامل 19 دبيرستان فني و حرفه اي و 15 دبيرستان عمومي نشان داده كه بين پي گيري امور شغلي و رضايت شغلي مربيان رابطه وجود دارد . معلمان در مدارس فني و حرفه اي رضايت كمتري نسبت به معلمان مدارس عمومي از شغل خود داشتند . به عنوان شرحي بر نتايج اين تحقيق مي توان بيان داشت با توجه به تغييرات عميق و سريع فرهنگي همچنين توجه به روند جهاني شدن مديريت و رهبري صحيح سازماني ايجاب مي كند كه ساختار ارتباط و نحوه ارائه با خورد به عملكرد افراد و نيز فرهنگ سازماني از انعطاف و گشودگي كافي برخوردار باشند (حيدري ، 1387) .
تحقيقات انجام شده در داخل كشور
– برقي (1376) به بررسي عوامل موثر در ميزان رضايت شغلي معلمان ابتدايي شهرستان مشهد پرداخت برخي يافته هاي تحقيق عبارتند از: 1- رضايت شغلي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق و دستمزد، انتخاب سرنوشت، سلسله مراتب Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی رضایت شغلی، رضایت شغل، سابقه خدمت، اضطراب امتحان