پایان نامه با کلمات کلیدی بازده مورد انتظار، اعلان سود، حجم مبادلات سهام

دانلود پایان نامه ارشد

(3-6)
در اين رابطه Rit بازده سهم i حد فاصل زمان t و t-1 است.همچنين Pt وPt-1 قيمت سهم در زمان هاي t و t-1 و ln نماد لگاريتم طبيعي است.(قائمي،معصومي و آزاد 1390)

بازده غير عاد ي: منظور از بازده غير عادي كه آن را با AR نشان مي دهيم، تفاوت بين بازده واقعي و بازده مورد انتظار است يعني :
(3-7)
در اين پژوهش بازده مورد انتظار به 3 روش محاسبه مي شود:
در روش اول بازده بازار rmt ، يعني بازده روزانه شاخص بازده نقدي و قيمت (TEDPIX)، به عنوان بازده مورد انتظار در نظر گرفته شده:
Rmt = ln[〖TEDPIX〗_t/〖TEDPIX〗_(t-1) ] (3-8)
که در اين رابطه TEDPIXt و TEDPIXt-1 به ترتيب شاخص بورس در پايان روز t و t-1 مي باشد.
(3-9)
در روش دوم بازده مورد انتظار بر اساس مدل بازار به شرح زير بدست آمده است:
(3-10) +
ضرايب خط رگرسيون بازده واقعي و بازده بازار هستند كه طي دوره ي برآورد، كه در اين پژوهش 181 روز قبل تا 2 روز قبل از اعلان ( از 181- تا 2-) است برآورد شده اند.
در روش سوم بازده مورد انتظار عبارت است از ميانگين بازده 180 روز قبل از دورهي رويداد(181- تا2-).
حجم مبادلات سهام : عبارت است از تعداد سهام مبادله شده در هر روز است.
جمع ارزش معاملات: نشان دهنده ي كل ارزش ريالي ( قيمت ضربدر حجم) معاملات روزانهی سهام است.
ميانگين موزون قيمت: عبارت است از ميانگين موزون قيمت براي کل موارد اعلان در روز t که از حاصل تقسيم جمع ريالي معاملات در روز t بر تعداد سهام معامله شده در روز t بدست مي آيد.
در نمايه ي 3-1 متغير هاي وابسته و مستقل و نحوه ي سنجش آنها نمايش داده شده است:
نمايه 3-1.متغيرهاي مستقل و وابسته
توضيحات
نحوه ي سنجش
نوع
نماد
نام متغير

مستقل

اعلان تعديل سود پيش بيني شده ي هر سهم

Rit:بازده سهام
Ln:نماد لگاريتم طبيعي
Pt: قيمت در روز t
Pt-1: قيمت در روز t-1

Rit =ln[p_t/p_(t-1) ]

وابسته

Rit

بازده سهام
بازده مورد انتطار:
در بخش اول عبارت است از بازده بازار.
در بخش دوم عبارت است از بازده پيش بيني شده بر اساس مدل بازار.
در بخش سوم عبارت است از ميانگين بازده طي دوره ي برآورد.

وابسته

ARt

بازده غير عادي سهام
Vit عبارت است ازنسبت تعداد سهام معامله شده به کل سهام شرکت i در روز t و Vt ميانگين حجم مبادلات کلي در روز t مي باشد.

وابسته

Vt

حجم معاملات سهام


وابسته
Pt . Vt
جمع ارزش معاملات
(Pit.Vit)جمع ریالی مبادلات در روز t و Vit، حجم دادوستد مربوط به اعلان سود شرکت i در روز t است.

وابسته

PAt

ميانگين موزون قيمت
eit: بازده غير عادي سهم i در روز t
N: تعداد موارد اعلان نمونه

وابسته

APIt

شاخص عملکرد غير عادي

در فرمول (8) به جای بازده غیرعادی (eqt) از بازده واقعی روزانه استفاده شده است.
وابسته

اثر اعلان تعدیل بر بازده سهام
E2t:میانگین مجذوربازده های غير عادي سهم i در روز t، e2it مربع بازده غیرعادی برای اعلان تعدیل سود شرکت i در روز t وN:تعداد موارد اعلان نمونه

وابسته

E2t

مجذور بازده هاي غير عادي
:بازده غير عادي
: انحراف معياربازده غير عادي

وابسته

Asit

بازده غير عادي استاندارد
3-7- آزمون فرضيه ها
اين پژوهش از نوع رويدادي است كه به بررسي عكس العمل بازار (تغييرات قيمت و حجم مبادلات سهام) در يک دوره ي كوتاه اطراف اعلان تعديل سود پرداخته است. “پژوهش رويدادي26، مطالعه اي است كه در آن پژوهش گر در صدد بررسي رفتار سهام شركت هايي است كه يك رويداد مشترك را تجربه كرده اند. به عنوان مثال محقق ميخواهد بداند پس از افزايش سرمايه، قيمت سهام شركت ها چه وضعيتي خواهد داشت. همچنين بررسي آثار وضع مقررات خاص درمورد يك صنعت، بر روي قيمت سهام آن صنعت مي تواند موضوع يك پژوهش رويدادي باشد.
در مطالعات رويدادي عموما” تاثير يك رويداد خاص روي ارزش شركت ارزيابي مي شود. از لحاظ نظري در اين نوع مطالعات فرض مي شود رفتار بازار منطقي بوده واثرات يك رويداد بلافاصله در قيمت سهام منعكس مي شود. از آن رو مي توان براي سنجش اثر يك رويداد از اطلاعات قيمت سهام كه در يك دوره زماني كوتاه مشاهده مي شود، استفاده كرد.
در امور مالي شرکتي، مي توان با تمركز بر يك رويداد كه متاثر از تصميمات مالي شركت است، اثرات آن بر ثروت ذي نفعان را معين كرد. در پژوهش هاي بازار سرمايه، براي آزمون كارايي بازار سرمايه و ارزيابي ميزان و سرعت واکنش بازار به اطلاعات از پژوهش رويدادي استفاده مي شود، به اين ترتيب كه پس از يك رويداد خاص مربوط به شركت ها (مثل اعلان سود حسابداري) تغييرات قيمت سهم شركت ها مورد بررسي قرار ميگيرد. در صورتي كه بازده غيرعادي (نا منتظره) متعاقب يك رويداد تداوم داشته باشد، شواهدي مبني برعدم كارايي بازار سرمايه است. در حسابداري اثر اعلان سود بر قيمت سهام بيش ازهمه مورد توجه بوده است. به غير از اعلان سود حسابداري، اثرات تغيير رويه حسابداري، اجراي يك استاندارد جديد گزارشگري مالي و اين قبيل ميتواند موضوع پژوهش رويدادي باشد.”27
در پژوهش هاي رويدادي، اثرات اطلاعات جديد روي قيمت سهام ارزيابي ميشود. در بيشتر اين پژوهشها وقفه هاي معاملاتي و عدم امکان محاسبه ي بازده در روز هاي وقفه، گزارش نشده است، زيرا بيشتر اين پژوهش ها بر پايه ي منبع اطلاعاتي واحد به نام پايگاه اطلاعاتي مرکز پژوهش هاي قيمت سهام (CRSP) بوده است. در اين پايگاه اطلاعاتي، داده هاي روزانه براي قيمت و بازده براي سهام بزرگ به سادگي و براي بيشتر سهام کوچک فراهم است. اگر هم در يک روز خاص سهمي داد و ستد نشود، در CRSP متوسط قيمت عرضه و تقاضا براي آن سهم (در صورت وجود) به عنوان قيمت سهم محسوب مي شود، لذا سري هاي بازده روزانه ي بدون وقفه در معرض استفاده ي پژوهشگران قرار ميگيرد. در بورس هاي کوچک و نوپا، وقفه ي معاملاتي تعداد زيادي از سهام پديده اي شايع است. از جمله در بورس اوراق بهادار تهران، بسته بودن نماد سهم يا نبود عرضه و تقاضا براي برخي سهام در روزهايي از سال امر مشهودي است که محدوديت هايي براي پژوهش هاي رويدادي و سنجش متغيرهايي مثل بتا و انحراف معيار بازدهي ايجاد مي کند.
نتيجه اينکه اگر يک سهم به صورت روزانه داد وستد نشود، برآورد بازده مورد انتظار و سنجش بازده غير عادي آن دچار مشکل مي شود، زيرا وقفه هاي معاملاتي موجب مي شود تا نتوان بازده واقعي روزانه ي سهم را محاسبه نمود. در نتيجه برآورد پارامترهاي الگوي بازار (آلفا و بتا) دچار محدوديت مي شود. گرچه روش استانداردي براي رفع اين محدوديت وجود ندارد اما در عمل پژوهش گران به راه هاي زير روي مي آورند. اين روش ها در مورد روزهايي که داد و ستد سهام دچار وقفه بوده استفاده مي شود:
1-فقط براي روزهايي که سهم داد وستد شده بازده غيرعادي محاسبه مي شود و براي بقيه ي روز ها بازده هاي غير عادي حساب نمي شود، يعني کنار گذاشتن بازده بازار و بازده سهام در روز هاي وقفه.
2-در روزهايي كه سهم داد و ستد نشده است ، قيمت تابلو مبنا قرار گيرد ، يعني اينكه بازده روزهاي وقفه دار صفر در نظر گرفته شود.
3-تخصيص بازده بين روزهاي معاملاتي و روزهاي وقفه، به اين ترتيب كه كل بازده حد فاصل 2 داد و ستد به طور يكنواخت بين روزهاي مياني و اولين روز داد و ستد پس از وقفه تخصيص يابد .
4-محاسبه بازده ي سهم حد فاصل روزهاي معاملاتي و مقايسه ي آن با بازار براي همان مقطع زماني.
به منظور تجزيه و تحليل داده ها، داده هاي مورد نياز از جمله آمار معاملات روزانه در اطراف روز اعلان ( يعني دروه ي رويداد ) براي هر مورد اعلان ، در كنار يكديگر قرار گرفتند و در يك فايل اكسل ذخيره شدند . براي تسهيل انجام تجزيه و تحليل هاي لازم و نيز دسته بندي نمونه براي آزمون فرضيه ها از برنامه ي نرم افزاري خاصي كه تنها به منظور انجام اين پژوهش نوشته شد استفاده شده است. همچنين براي انجام آزمون هاي آماري از نرم افزار spss و نيز نرم افزار اكسل استفاده شده است.

3-7-1- آزمون فرضيه در بخش اول
در بخش اول به تجزيه و تحليل مواردي پرداخته مي شود كه در دورهي رويداد و دورهي برآورد (يعني از روز 16- تا روز 5+) وقفه ي معاملاتي نداشته باشند . در اين بخش دوره ي رويداد برابر است با 5 روز قبل از اعلان تا 5 روز پس از اعلان ( يعني از 5- تا 5+ ) و دوره ي برآورد عبارت است از 6- تا 16- ( 11 روز قبل از اولين روز دوره ي رويداد ). بخش اول 3 تفاوت عمده با بخش دوم و سوم دارد که به شرح زير بيان مي گردد:
1.در بخش اول فقط مواردي که در طول دورهي رويداد و دورهي برآورد بدون وقفه بودهاند مورد بررسي قرار گرفته اند، اما در بخش دوم و سوم تمامي موارد اعلان، اعم از اينکه داراي وقفه باشند يا نه مورد بررسي قرار مي گيرند.
2.در بخش اول آزمون حجم و آزمون هاي قيمت به نحوي که در ادامه خواهد آمد انجام مي شود و پس از بدست آمدن نتايج با استفاده از روش آماري برابري ميانگين ها، تحليل آماري انجام شده و نتيجه گيري مي شود. اما در روش دوم و سوم، اولا آزمون حجم انجام نمي شود (زيرا انجام آزمون حجم نيازمند اين است که در دوره ي رويداد مربوط به موارد اعلان وقفه ي معاملاتي وجود نداشته باشد) ثانيا در اين دو بخش پس از به دست آمدن بازده غير عادي با استفاده از آماره ي براون و وارنر(1985) تحليل آماري مربوطه انجام مي شود.
3.تفاوت ديگر اين سه بخش در نحوه ي محاسبه ي بازده مورد انتظار مي باشد. در بخش اول بازده مورد انتظار عبارت است از بازده بازار(rmt )، يعني بازده روزانه شاخص بازده نقدي و قيمت (TEDPIX)، در بخش دوم بازده مورد انتظار از طريق برآورد مدل بازار بدست مي آيد و در بخش سوم بازده مورد انتظار عبارت است از ميانگين بازده 180 روز قبل از دوره ي رويداد.
لازم به ذكر است كه در اين پژوهش براي آزمون فرضيه ها ابتدا كليه ي موارد اعلان اعم از موارد اعلان تعديل مثبت يا منفي مورد بررسي قرار مي گيرند و سپس موارد اعلان تعديل مثبت و منفي به صورت مجزا مورد آزمون قرار مي گيرند. در بخش اول 143 مورد اعلان حائز شرايط آزمون هستند كه 45 مورد آن داراي تعديل منفي و 98 مورد تعديل مثبت مي باشند.
3-7-1-1-آزمون حجم
آزمون اثر اعلان تعديل سود پيش بيني شده بر حجم مبادلات سهام
براي آزمون تغييرات حجم مبادلات سهام از روابط (3-1) و (3-2) استفاده مي شود . ابتدا طبق رابطه ي(3-1) نسبت تعداد سهام معامله شده به تعداد سهام هر شركت در هر روز از دوره ي رويداد و دوره ي برآورد محاسبه مي شود:
(3-1) v_it⁄Q_it = Vit
كه t براي دورهي رويداد(از 5 روز قبل تا 5 روز پس از روز اعلان) بوده و براي دورهي برآورد از 16 روز قبل تا 6 روز قبل از تاريخ اعلان است.
پس از محاسبه ي Vit براي كل موارد اعلان ، با استفاده از رابطه ي (3-2) ميانگين حجم مبادلات كلي در اين روزها محاسبه مي شود:
(3-2)
که در فرمول های بالا v_it تعداد سهام دادوستد شده ی شرکت i در روز t و Q_it تعداد سهام شرکت در روز t و N تعداد نمونه است.

3-7-1-2- آزمون اثر اعلان تعديل سود پيش بيني شده بر قيمت سهام
براي آزمون اثر اعلان تعديل سود پيشبيني شده بر قيمت سهام از 4 روش زير استفاده مي شود :

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اعلان سود، حجم مبادلات سهام، بورس اوراق بهادار Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اعلان سود، بازده سهام، بازده مورد انتظار