پایان نامه با کلمات کلیدی بازده مورد انتظار، سود سهام، بازار سهام

دانلود پایان نامه ارشد

سال مالي و قبل از تعيين EPS واقعي به سرمايه گذاران و ديگر استفاده کنندگان از اطلاعات اعلام نمايند.
زمان انجام معاملات سهام بسيار حائز اهميت است، ضمن اينکه تاريخ تعديل EPSدر رونق بخشيدن به بازار معاملات سهام نقش تعيين کننده دارد. چنانچه ميزان تغييرات در EPS پيش بيني شده نسبت به مقدار پيش بيني شده ي قبلي تفاوت چشمگير داشته باشد، اين مسئله ممکن است بر قيمت سهام و حجم معاملات سهام تاثير بگدارد، که در اين پژوهش به دنبال بررسي اين موضوع مي باشيم. البته در اين خصوص علاوه بر تاريخ تعديل و ميزان تعديل در جهت افزايش يا کاهش EPS پيش بيني شده ي قبلي، عامل رواني نيز، که در اثر عوامل بالا ايجاد مي شود بي تاثير بر ميزان معاملات انجام شده نيست، زيرا بعضي از سرمايه گذاران که توانايي تجزيه و تحليل رويدادهاي مهم مالي را ندارند، ممکن است تحت تاثير اين عامل بدون هرگونه محاسبه اي اقدام به خريد يا فروش سهام را نمايد.
2-6- انجام پژوهش هاي رويدادي در يك بازار سهام كوچك
پژوهش هاي رويدادي يكي از متدولوژي هاي عملي در حسابداري است كه به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. اين پژوهش ها براي كشف تغييرات قيمت غير عادي در داراييهاي مالي در دوره ي زماني اطراف رويدادهاي مختلف طراحي شدهاند. در روش استاندارد پژوهشهاي رويدادي، بازده غير عادي عبارت است از تفاوت بين بازده واقعي و بازده مورد انتظار. بازده مورد انتظار نيز عبارت است از بازده بدون احتساب رويداد مورد نظر.در عمل براي سنجش بازده غير عادي روش هاي زير متداول است:
1.بازده ميانگين تعديل شده: اين کميت با کسر ميانگين بازده واقعي سهم i در طول دوره ي برآورد از بازده واقعي سهم مذکور در دوره ي رويداد به دست مي آيد. در اين روش ريسک سهم يا بازده پرتفوي بازار در دوره ي رويداد کنترل نمي شود.
2.بازده تعديل شده ي بازار: بازده غير عادي با کسر بازده بازار از بازده واقعي سهم i در دوره ي رويداد به دست مي آيد. در اين روش ريسک سهم معادل ريسک پرتفوي بازار در نظر گرفته مي شود.
3.خطاي پيش بيني الگوي بازار: بازده غيرعادي طبق اين روش از تفاضل بازده واقعي سهم i در دورهي رويداد با بازده پيش بيني شده (بر اساس الگوي بازار) به دست ميآيد.
براي انجام دقيق يك پژوهش رويدادي نياز به داده هاي قيمت روزانه است تا بتوان تغييرات را در روزهاي اطراف رويداد بررسي كرد.19
گرچه روش شناسي رويدادي براي آزمون تئوري هاي مالي و در پژوهش هاي تجربي در حسابداري استفاده ميشود، اما كاربرد آن در بازارهاي كوچك سرمايه که ويژگيشان وجود سهام با قابليت معاملاتي پايين است، با محدوديت هايي همراه مي باشد.در بورس هاي کوچک (از جمله بورس اوراق بهادار تهران)، داده هاي روزانه ي قيمت به طور پيوسته براي بسياري از سهام وجود ندارد. اين امر موجب شده است تا به كارگيري روش استاندارد پژوهش هاي رويدادي با محدوديت همراه باشد، به طوري كه نتايج به طور گسترده اي تحت تاثير اين محدوديت قرار مي گيرد.
به منظور رفع اين محدوديت پژوهش هايي صورت گرفته است كه پژوهش هينكل و كراوس20 (1988) با عنوان «اندازه گيري اثرات رويداد در سهام هاي كم گردش» را مي توان به عنوان اولين پژوهش در زمينه ي محدوديت نبود داده هاي پيوسته ي قيمت در سهام هاي كم گردش نام برد.
كمپل و ويسلي 21 و كووان و سار جينت 22 با در نظر گرفتن نمونه اي از سهم هاي كم گردش در بورس نيويورك، به بررسي قدرت و ويژگي هاي آزمون هاي آماري در سهم ها و بازارهاي كوچك پرداختند . در اين دو پژوهش راه كار جديدي براي پر كردن جاهاي خالي در داده هاي پيوسته ي بازده ارائه نشده است و تنها اثر اين محدوديت بر آزمون هاي آماري مورد توجه قرار گرفته است. نتيجه ي هر دو پژوهش حاكي از عدم كارايي برخي آزمون هاي آماري در سهم هاي كم گردش است.
مهمترين پژوهش در زمينه ي سهمهاي كم گردش، رامسي و ماينز 23 (1993) ميباشد. در اين پژوهش ضمن ارائه ي روش دادوستد تا دادوستد 24 براي برآورد بازده مورد انتظار در محدودهي رويداد، نتايج آزمون هاي آماري در مورد اين روش با استفاده از شبيه سازي يك رويداد مصنوعي در بازار كانادا بررسي شده است. بدين منظور سهام شركتهاي مورد بررسي در سه دسته ي پر گردش ، متوسط و كم گردش تقسيم بندي شده ست .
نتايج اين پژوهش نشان داد كه روش معمول محاسبهي بازده غيرعادي و آزمونهاي آماري عادي در مورد سهام هاي پر گردش و متوسط، كارايي دارد ، در حالي كه براي سهام هاي كم گردش روش داد و ستد تا داد و ستد كارايي بهتري دارد . 25

2-7- مدل بازار
در تئوري پرتفوي مدرن ذکر مي گردد که سرمايه گذاران در صدد يافتن پرتفويي هستند که در ازاي سطح ريسک معين در مقايسه با ساير پرتفوي ها داراي حداکثر بازده و يا در ازاي بازده ي معين داراي حداقل ريسک باشد.
در مدل هاي عاملي فرض بر اين است که بازده پرتفوي تحت تاثير يک يا چند عامل قرار ميگيرد.اگر فرض بر وجود يک عامل باشد به آن مدل تک عاملي و در غير اين صورت به آن مدل چند عاملي ميگويند. در مدل تک عاملي فرض بر اين است که بازده اوراق بهادار نسبت به يک عامل خاص (مثل تورم، توليد ناخالص داخلي، قيمت نفت و…) عکس العمل نشان ميدهد و از رابطه ي زير تبعيت ميکند:
Ri=ai+biF+ei
که در آن
Ri : بازده اوراق بهادار i
ai : مقدار ثابت
bi : ضريب حساسيت بازده ي اوراق بهادار i نسبت به عامل (شيب خط)
F : عامل يا فاکتور
Ei : مقدار خطا
در اين مدل فرض مي شود که بازده مورد انتظار دارايي تحت تاثير دو عامل قرار مي گيرد:
عوامل خاص و ويژه ي مربوط به دارايي
عامل يا فاکتوري که بازده تمام دارايي ها را با درجات مختلف تحت تاثير قرار مي دهد .
مفروضات مدل:
1-COV(ei,F)=0
2-COV(ei,ej)=0
3-∑▒e_i =0 → E(ei)=0
مدل بازار شکل خاصي از مدل تک عاملي است که در آن عامل مورد نظر بازده پرتفوي بازار است در اصل اين مدل يک توصيف آماري از ارتباط بين نرخ بازده دارايي i (rit )و نرخ بازده پرتفوي بازار از دارايي ها (rmt) است.
ويليام شارپ عنوان کرد که چندين عامل بر بازده و ريسک اوراق بهادار اثر مي گذارند که مي توان آنها را به دو دسته تقسيم کرد: آنها که خاص يک شرکت هستند و آنها که به کل بازار مربوط مي شوند. عوامل مربوط به کل بازار را ريسک سيستماتيک و عوامل مربوط به يک شرکت خاص را ريسک غيرسيستماتيک مي نامند.
رابطه مربوط به بازده اوراق بهادار در مدل بازار به صورت زير است:
Rit=ai+birmt+ei
bi=(cov(r_it,r_mt))/(Q^2 (r_mt))
ai=E(rit)-bi.E(rmt)
فرض اصلي الگوي بازار بر اين پايه قرار مي گيرد که تغيير در هر يک از اوراق بهادار به سبب تغيير در عوامل موجود در کل بازار است. اين فرض اين امکان را فراهم مي سازد که عامل منحصر به فرد بازار جايگزين همه ي عوامل قرار گيرد.
Rmt بازده پرتفوي بازار در دورهي tاست. پرتفوي بازار شامل تمامي دارايي ريسکي، که وزن هردارايي در آن معادل نسبت ارزش کل آن دارايي به ارزش کل پرتفوي بازار است، مي شود. ازآنجا که اطلاعات مربوط به همه ي دارايي هاي ريسکي در دسترس نيست از بازار بورس اوراق بهادراستفاده مي شود.

بخش دوم : پيشينه ي پژوهش
2-8- مقدمه
در گذشته بيشتر تلاشهاي پژوهشگران صرف تبيين روشهايي ميشد که در محاسبهي سود به کار ميرفت اما امروزه کمتر تلاشي در اين جهت مشاهده مي گردد. در دهه ي 1950 به دليل پيشرفت هايي که در علوم رايانه اي به وجود آمد، آزمون تجربي فرضيات آسان شد و به همين جهت افرادي چون ژولدين و ميلر و موديلياني با تجزيه و تحليل هاي اقتصادي تحولات چشمگيري در حوزه ي امور مالي و تاثير اطلاعات به وجود آوردند. آنها مطالعات متعددي را درباره ي رفتار قيمت اوراق بهادار و تاثير اطلاعات بر حجم آنها انجام دادند. در نتيجه ي اين مطالعات فاما فرضيه ي بازار کارا را مطرح کرد.اين نظريه، بازار سرمايه ي آمريکا را تکان داد، زيرا براي اولين بار به سرمايه گذاران گفته شد که هيچ راهي براي غلبه بر بازار و پيش بيني قيمت ها وجود ندارد. در ادامه، تعدادي از پژوهش هايي که مرتبط با موضوع مي باشد، آورده مي شود.
2-9- پژوهش هاي انجام شده در خارج از کشور
اشلي(1962):اشلي اثر سود و سود تقسيم شده را بر قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس سهام امريکا و نيويورک مورد بررسي قرار داد. نتايج پژوهش اشلي، نشان مي دهد که تغيير در سود و يا سود سهام اثر زيادي بر انتظارات سرمايه گذاران درباره رويداد هاي آتي دارد و همچنين قيمت سهام نسبت به تغيير سود و سود سهام واکنش معني داري از خود بروز مي دهد. اشلي براي آزمون فرضيه ي خود اخبار موسسه ها را به دو گروه اخبار خوب و اخبار بد تقسيم نمود. وي براي اين گروه بندي اهميت تغييرات سود نسبت به سال هاي گذشته، يعني افزايش، تداوم و کاهش سود سهام را مبنا قرار داد. اشلي موسسه ها را به شش طبقه تفکيک نمود و براي هر طبقه درصد ميانگين تغيير قيمت سهام را در روز پايه و هشت روز متوالي بعد از آن محاسبه کرد و بر اين اساس تفاوتهاي ميان ميانگينهاي نمونهاي خوش خبر و بد خبر را آزمود.طرح پژوهش اشلي اين اشکال را داشت که در آن متغيير هايي به جز سود و سود سهام که مي توانست بر قيمت سهام اثر گدار باشد ،مشخص و تفکيک نشده بود.
بال و براون(1968): يکي از پژوهش هايي که مي توان آن را پيش آهنگ ساير پژوهش هاي مشابه دانست و متدولوژي به کار رفته در آن به طور گستر ده اي در پژوهش هاي بعدي به کار گرفته شده است پژوهش بال و براون است. بال و براون به دنبال پي بردن به اين نکته بودند که آيا گزارش سود وزيان سالانه ي شرکت ها بر قيمت سهام آن موثر است. به نظر آنان اگر سود حسابداري به طور غير منتظره افزايش يا کاهش يابد، موجب ايجاد بازده غير عادي مثبت يا منفي خواهد شد. از اين رو به بررسي رابطهي بين علامت نشان دهنده ي سود غير منتظره و ميانگين نرخ بازده غير عادي پرداختند
نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد که وقتي سود تحصيل شده بيش از مقدار مورد انتظار باشد، بازده غيرعادي مثبت است. البته به نظر مي رسد که بازده سهام به تدريج به گونه اي تعديل ميشود که در روز انتشار گزارش سود، منعکس کننده ي تفاوت مثبت يا منفي ارقام سود گزارش شده با ارقام مورد انتظار باشد. تغييرات مثبت سود ، موجب افزايش تدريجي بازده غير عادي تا زمان انتشار گزارش سود مي شود. به نظر مي رسد بعد از انتشار سود افزايش در خور توجهي در بازده غيرعادي پديد نميآيد. کاهش تدريجي قيمت ها مدتي پيش از تغيير منفي سود آغاز مي شود و پس از انتشار سود متوقف مي گردد و واکنش مهمي پس از آن ديده نمي شود. اين اثر ناشي از انتظار با فرضيه اي که قيمتها را انعکاسي از انتظارات سود قلمداد ميکند سازگار است. و نيز نتايج حاصل از اين پژوهش نشان ميدهد اگر شخص سرمايه گذار اطلاعاتي درباره تغييرات سود در دوازده ماهه بعدي پيش از انتشار عمومي آن داشته باشد، مي تواند 3/8درصد بازده غيرعادي به دست آورد به اين شرط که سهام موسساتي را که سودي بيشتر از پيش بيني گزارش خواهند کرد زودتر بخرد و يا سهام موسساتي را که سودي کمتر از پيش بيني گزارش خواهند کرد ، زودتر بفروشد. نتايج منتشر شده نشان مي دهد که بيشتر اطلاعات موجود در گزارشهاي سالانه توسط بازار از طريق ساير منابع اطلاعاتي جذب مي شود. حدود 85 الي 90 درصد از محتواي گزارش هاي سالانه قبل از انتشار آنها در قيمت بازار سهام انعکاس پيدا مي کند.
نتايج به دست آمده تعجب برانگيز نيست زيرا اطلاعات ديگري در طول سال در اختيار عموم قرار ميگيرد و اين امکان را براي سرمايه گذاران فراهم مي آورد که در پيش بيني هاي خود در باره ي سودهاي سالانه تجديد نظر کنند. مثال هايي از اين نوع اطلاعات عبارتند از سود اعلام شده سه ماهه، سود تقسيم شده سه ماهه و پيش بيني هاي سود توسط تحليل گران و مديريت.
بيور(1968) در پژوهشي با عنوان “محتواي اطلاعاتي اعلان سود هاي سالانه”به آزمون عکس العمل سرمايه گذاران به اعلان سود هاي سالانه پرداخت و به اين منظور

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی انتقال اطلاعات، حسابداران، سود مورد انتظار Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اعلان سود، بورس اوراق بهادار، بازار سهام