پایان نامه با کلمات کلیدی بازده سهام

دانلود پایان نامه ارشد

اثر روش هاي سنجش متغيرهاي وابسته بر نتايج حاصل، نتايج در 3 بخش مجزا گزارش شده است. در بخش اول به تجزيه و تحليل مواردي از اعلان تعديل سود پيش بيني شده ي هر سهم پرداخته مي شود كه در دورهي رويداد و دورهی برآورد مربوطه وقفه ي معاملاتي نداشته اند. در اين روش بازده غير عادي از فرمول: بدست مي آيد . در بخش دوم به تجزيه و تحليل تمامي موارد اعلان پرداخته مي شود با اين تفاوت كه براي بدست آوردن بازده غيرعادي از روش مدل بازار استفاده مي شود . در بخش سوم نيز تمامي موارد اعلان مورد آزمون قرار مي گيرند . در اين بخش بازده غير عادي از رابطه ي بدست مي آيد كه متوسط بازده سهام در دوره ي برآورد مي باشد.
در نمايه ي 4-1 سه بخش فوق الذکر به صورت مقايسه اي نمايش داده شده است.
نمايه4-1.ساختار کلي تجزيه و تحليل داده ها
بخش
ويژگي ها
تعداد کل موارد اعلان
تعداد موارد اعلان مثبت
تعداد موارد اعلان منفي
آزمون حجم
آزمون قيمت
اول
1.در اين بخش فقط موارد اعلاني که در دوره ي رويداد و دوره ي برآورد وقفه ي معاملاتي نداشته اند مورد بررسي قرار مي گيرند.
2.بازده غير عادي از تفاضل بازده بازار با بازده سهم i در دوره ي رويداد به دست مي آيد.
3.با استفاده از روش برابري ميانگين ها و آماره ي T به تحليل آماري نتايج آزمون هاي اين بخش پرداخته مي شود.
4.دوره ي رويداد از روز 5- تا 5+ مي باشد و دوره ي برآورد از روز 16- تا 5- را در بر مي گيرد.

143

98

45

انجام ميشود

انجام ميشود
دوم
1.در اين بخش تمامي موارد اعلان اعم از وقفه دار و بي وقفه مورد بررسي قرار مي گيرند.
2.بازده غير عادي از تفاضل بازده واقعي سهم i در دوره ي رويداد با بازده پيش بيني شده(بر اساس مدل بازار)به دست مي آيد.
3.نتيجه گيري آماري در اين بخش بر اساس مقايسه ي مقدار به دست آمده از آماره ي براون و وارنر(1985)با مقدار به دست آمده از آماره ي تي استيودنت در سطح اطمينان 95 درصد و درجه ي آزادي n-1 (n تعداد نمونه)انجام ميشود.
4.دوره ي رويداد از روز 1- تا 1+ مي باشد و دوره ي برآورد از روز 181- تا 2- را شامل مي شود

294

203

91

انجام نميشود

انجام ميشود
سوم
1.تمامي موارد اعلان اعم از وقفه دار و بي وقفه مورد بررسي قرار مي گيرند.
2.بازده غير عادي از تفاضل بازده واقعي سهم i در دوره ي رويداد با ميانگين بازده سهم i در دوره ي برآورد به دست مي آيد.
3.نتيجه گيري آماري در اين بخش مشابه بخش دوم مي باشد.
4.دوره ي رويداد از روز 1- تا 1+ مي باشد و دوره ي برآورد از روز 181- تا 2- را شامل مي شود

294

203

91

انجام نميشود

انجام ميشود

در هر يك از بخشهاي سه گانه، ابتدا آمار توصيفي متغيرهاي مورد بررسي ارائه شده و سپس تجزيه و تحليلهاي انجام شده ارائه و فرضيههاي پژوهش آزمون ميشوند.
4-2- بخش اول: تجزيه و تحليل داده ها بر اساس مدل ساده (روش بازده تعديل شده ي بازار)
در اين روش مواردي منظور شده اند كه وقفه ي معاملاتي نداشته اند. از آنجا كه در آزمون حجم نياز به داده هاي روزانه ي مربوط به مبادلات سهام مي باشد، آزمون مربوط به حجم، تنها در اين بخش ارائه شده است .
4-2-1- آمار توصيفي
در نمايه ي4-2 آمار توصيفي مربوط به متغيرهاي وابسته ي پژوهش، ارائه شده است.
نمايه 4-2 آمار توصيفي متغير هاي وابسته ي بخش اول

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اعلان سود، بازده سهام، بازده مورد انتظار Next Entries منابع پایان نامه درباره نمایشنامه، روایت شناسی، اکبر رادی