پایان نامه با کلمات کلیدی اهمال کاری تحصیلی، خودتنظیمی، خودکارآمدی

دانلود پایان نامه ارشد

کاری با سطوح پایین خودکار آمدی تحصیلی و یادگیری خود تنظیم شده مرتبط و با سطوح بالاتر استرس ، اضطراب و بیماری همراه است.
لوینز و رایس 110 (2014) در پژوهشی اهمال کاری را با سه عنصر شخصیتی خودشیفتگی ، ماکیاول گرایی و اختلال اجتماعی در خصیصه هایی هم چون تکانشگری بالا و وجدان گرایی پایین همراه است.
کجباف ، مولوی و شیرازی تهرانی(1382) در پژوهشی تحت عنوان ” رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان” به این نتیجه رسیدند که بهترین پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی ، خودتنظیمی ، خودکارآمدی و اضطراب امتحان هستند.
رضایی و سیف (1384) در پژوهشی تحت عنوان ” نقش باورهای انگیزشی ، راهبردهای یادگیری و جنسیت در عملکرد تحصیلی” با این نتیجه رسیدند که راهبردهای فراشناختی کنترل و نظارت بهترین پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی است.
شهنی ییلاق و همکاران (1385) طی مطالعه ای که روی دانش آموزان کلاس دوم دبیرستان شهر اهواز انجام دادند به این نتیجه رسیدند که درمان شناختی-رفتاری و مدیریت رفتار در کاهش اهمال کاری آنان تاثیرگذار است.
خادمی و نوشادی (1385) در پژوهشی تحت عنوان ” بررسی رابطه بین جهت گیری هدف با خودتنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی شهر شیراز” به این نتیجه رسیدند که جهت گیری هدف یادگیری (تسلط) با خودتنظیمی یادگیری و پیشرفت تحصیلی دارای قدرت پیش بینی کنندگی معنا داری نداشته است.
جوکار و دلاور (1386) در پژوهشی تحت عنوان ” رابطه اهمال کاری آموزشی با اهداف پیشرفت” به این نتیجه رسیدند که اهداف عملکرد اجتنابی و تسلط اجتنابی پیش بینی کننده های مثبت و هدف تسلط گرایشی پیش بینی کنند منفی ، اهمال کاری بود. نتایج همچنین نشان می دهد که الگوی ارتباط بین هدف گرایی و اهمال کاری در دختران و پسران یکسان نیست.
دیره و بنی جمالی (1387) در پژوهشی تحت عنوان ” بررسی عوامل انگیزشی خودکارآمدی بر استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی در فرآیند یادگیری” به این نتیجه رسیدند که عامل خودکارآمدی هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم از طریق تاثیر بر اهداف تسلط و سودمندی تکالیف بر راهبرهای شناختی و فراشناختی تاثیر می گذارد. هم چنین از طریق تاثیر راهبردهای شناختی و فراشناختی می تواند پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کند و عامل خودکارآمدی اثر گذارترین عامل انگیزشی بود و راهبردهای شناختی و فراشناختی به عنوان عامل میانجی گری واسطه بین عوامل انگیزشی و پیشرفت تحصیلی بودند.
حسین چاری و دهقانی(1387) در پژوهشی تحت عنوان ” پیش بینی میزان اهمال کاری تحصیلی براساس راهبردهای خود تنظیمی در یادگیری” با این نتیجه رسیدند که به طور کلی راهبردهای خودتنظیمی به طور منفی و معنادار ، اهمال کاری تحصیلی را پیش بینی می کنند. در مورد مولفه های راهبردهای انگیزشی ، پیش بینی کننده منفی اهمال کاری تحصیلی می باشند. همچنین ، مشخص شد که بین میانگین های راهبردهای خودتنظیمی برای یادگیری ، راهبردهای شناختی و اهمال کاری تحصیلی در دو جنس دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد؛ بدین صورت که دختران نسبت به پسران از راهبردهای خودتنظیمی و راهبردهای شناختی بیشتر و اهمال کاری تحصیلی کمتری برخوردار هستند.
شیرافکن (1387) در پژوهشی تحت عنوان ” مقایسه اثر بخشی آموزش شناختی-رفتاری و مهارتهای مدیریت زمان بر میزان سهل انگاری و کمال گرایی دانشجویان”، به این نتیجه رسیدند که سهل انگاری و کمال گرایی در گروه های شناختی-رفتاری و آموزش مهارتهای مدیریت زمان در مقایسه با گروه کنترل، به طور معناداری کاهش یافت. اما بین دو گروه آزمایش از لحاظ کاهش سهل انگاری و کمال گرایی تفاوت معنا داری یافت نشد.
سواری (1388) در پژوهشی تحت عنوان ” بررسی تاثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان و مدیریت رفتار بر کاهش اهمال کاری تحصیلی” ، به این نتیجه رسید که هر دو روش در کاهش اهمال کاری تحصیلی تاثیرگذار بوده اند و بین دو روش از لحاظ تاثیرگذاری، تفاوت معناداری وجود نداشت.
سیمیاریان (1388) در پژوهشی تحت عنوان ” تاثیر آموزش خود کنترلی بر سهل انگاری و خودتنظیمی تحصیلی نوجوانان دختر شهر تهران” ، به این نتیجه رسید که آموزش خود کنترلی در کاهش سهل انگاری تحصیلی موثر بوده است.
حسینی و خیر (1388) در پژوهشی تح عنوان ” اهمال کاری رفتاری و تصمیم گیری با توجه به باورهای فراشناختی در دانشجویان” به این نتیجه رسیدند که متغیرهای کنترل ناپذیری و خطر ، اطمینان شناختی و خودآگاهی شناختی از ابعاد باورهای شناختی ، اهمال کاری رفتاری را پیش بینی کردند. هم چنین متغیرهای کنترل ناپذیری و خطر و خود آگاهی شناختی اهمال کاری در تصمیم گیری را پیش بینی کردند.
شمس الاحراری و همکاران (1389) در پژوهش خود به تاثیر آموزش مهاتهای غلبه بر سهل انگاری بر سهل انگاری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان ابتدایی پرداخته که نتایج نشان داد که آموزش مهارتهای غلبه بر سهل انگاری باعث کاهش سهل انگاری و نیز افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان گروه آزمایش شده است.
تمدنی و همکاران (1389) در پژوهشی به بررسی خودکارآمدی عمومی،اهمال کاری تحصیلی وپیشرفت تحصیلی دانشجویان با روش نمونه برداری مرحله ای 389 دانشجوی دختر و پسر به پرسشنامه مربوطه پاسخ دادند. نتايج نشان دادند ميانگين نمره هاي پسران بيشتر از دختران است.
سیمیاریان و همکاران (1390) در پژوهشی به ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎري ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ‫دﺧﺘﺮ ﭘﺎﯾﻪ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ، که نتاﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎري در دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ‫ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ 99 درﺻﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد دارد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
گلستانی و همکاران (1390) در پژوهشی به رابطه تعلل ورزي (اهمال كاري) تحصيلي با باورهاي فراشناختي پرداخته برای این منظور تعداد نمونه پژوهش 374 دانشآموز بودند كه با استفاده از روش نمونهگيري تصادفي ساده انتخاب شدند. آزمون تي مستقل نشان داد كه بين دو گروه دانشآموزان دختر و پسر در تعللورزي تحصيلي تفاوت معناداري وجود دارد.
تمنایی فر ، ﺻﺪﻳﻘﻲ و ﻣﻘﺪﺳﻴﻦ(1391) در پژوهشی به تبيين اهمال كاري تحصيلي بر اساس ابعاد سازش يافته و سازش نايافته كمالگرايي که براي اندازه گيري اهمالكاري تحصيلي و از سياهه كمالگرايي هيل و همكاران براي اندازهگيري كمالگرايي و ابعاد آن استفاده شده است. نتايج ضريب همبستگي پيرسون حاكي از وجود رابطه معنادار مثبت t آزمون ميان اهمالكاري تحصيلي و نمره كل كمالگرايي وبعد سازش نايافته آن و يك رابطه معنادار منفي ميان بعد سازش يافته كمالگرايي و اهمالكاري تحصيلي ميباشد.
توکلی (1392) در پژوهش خود به ‫ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮع اﻫﻤﺎﻟﮑﺎري ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺗﺮﺟﯿﺢ زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، و ﻫﺪف از ورود ﺑﻪ ‫داﻧﺸﮕﺎه پرداخته که ﯾﺎﻓﺘﻪﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ 14 % از ﮐﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ، 8/12 % از داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن زن، و 1/14 % از داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻣـﺮد داراي اﻫﻤﺎﻟﮑﺎري ﺷﺪﯾﺪ، و 8/70 % از ﮐﻞ، 8/68 % از زﻧـﺎن، و 7/68 % از ﻣـﺮدان داراي ﺳـﻄﻮح‬ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻫﻤﺎﻟﮑﺎري ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
غلامعلي ، آذرنيياد ،مهمان پذير (1392) در پژوهشی به نقش خودكارآمدي تحصيلي و ابعاد اهمالكاري تحصيلي در پيش بيني ميزان وابستگي به اينترنت پرداخته اند که. خودكارآمدي تحصيلي در پيشبيني ميزان وابستگي به اينترنت نقش اصلي را دارد و در گام دوم اهمالكاري در انجام تكاليف توانست نقش معنيداري ايفا كند.
ولي زاده، احدي، حيدري، مظاهري ، كجباف (1393) در پژوهش شان به این یافته ها رسیدند که: متغيرهاي ترديد در كارها، و ارزشگذاري بيروني نسبت به اهداف، پيش بيني كننده هاي مثبت اهمال كاري و متغبرهاي خودكارآمدي، علاقه به رشته، سازماندهي، جهت گيري مهارت مدار گرايشي، و جهت گيري عملكرد مدارگرايشي، پيش بيني كننده هاي منفي اهمال كاري تحصيلي دانشجويان هستند.
نصري، دماوندي، عاشوري (1393) در پژوهش شان نشان دادند كه وظيفه شناسي، روان رنجوري، انعطاف پذيري و تعهد توانستند به طور معناداري متغير اهمال كاري تحصيلي را پيش بيني كنند. با توجه به اين يافته ها، مي توان گفت كه با افزايش ميزان روان رنجوري و انعطاف پذيري در دانش آموزان، ميزان اهمال كاري تحصيلي نيز در آن ها افزايش مي يابد و با افزايش ميزان وظيفه شناسي و تعهد در دانش آموزان، ميزان اهمال كاري تحصيلي در آن ها كاهش مي يابد.

مقدمه
تصمیم‌گیری درباره روش تحقیق بستگی به هدف تحقیق، ماهیت مسئله موردمطالعه و روش‌های مختلف بررسی آن دارد. پس روش تحقیق باید با توجه به مسئله موردمطالعه انتخاب شود. در فصل حاضر به بحث پیرامون روش تحقیق، جامعه، نمونه، روش نمونه‌گیری، شیوه اجرا و جمع‌آوری داده‌ها، ابزار پژوهش و روش‌های تجزیه‌وتحلیل داده‌ها پرداخته می‌شود.

روش پژوهش
این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش پژوهشی آزمایشی با استفاده از پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. این پژوهش از دو گروه آزمایش و کنترل تشکیل‌شده بود که هر دو گروه، دو بار مورداندازه‌گیری قرار گرفتند یعنی آزمون اهمال کاری تحصیلی قبل و بعد از آموزش به‌صورت (پیش‌آزمون و پس‌آزمون) از آن‌ها گرفته شد، سپس میانگین تفاوت نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش که تحت آموزش قرارگرفته بودند و میانگین تفاوت نمرات گروه کنترل که آموزش ندیده بودند با یکدیگر مقایسه شد تا تأثیر آموزش مشخص گردید.

جامعه موردپژوهش
جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان شهرستان قاینات که در سال تحصیلی 94-93 به تحصیل اشتغال داشتند.

نمونه و روش نمونه‌گیری
روش نمونه‌گیری، نمونه‌گیری دردسترس بوده است. بدین‌صورت که از بین دبیرستان‌های دولتی پسرانه شهرستان ،2 دبیرستان انتخاب شد. سپس پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی در بین دانش آموزان پایه دوم اجرا و سپس با توجه به نمرات به‌دست‌آمده از بین کسانی که بالاترین نمرات را در پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی کسب کرده بودند 30 نفر انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند (تعداد هر گروه 15 نفر بوده است). گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 2 ساعته تحت آموزش‌های خودکارآمدی قرار گرفت درحالی‌که گروه کنترل هیچ نوع مداخله‌ای دریافت نکرد. بعد از پایان کار آموزش از هر دو گروه پس‌آزمون به عمل آمد. برای رعایت ضوابط اخلاقی پژوهش در پایان کار آموزشی، گروه کنترل نیز طی 3 جلسه آموزش دیدند.

ابزار پژوهش
پرسشنامه اهمال کاری تحصيلي سولومون و راثبلوم (1984)
این مقیاس را سولومون و راثبلوم (1984) ساخته و آن را مقیاس اهمال کاری تحصیلی نام نهادند. این مقیاس را دهقان (1387 ، به نقل از مطیعی و همکاران 1392) برای اولین بار در ایران به کار برده اند. مقیاس ارزیابی اهمال کاری تحصیلی دارای 27 گویه می باشد که سه مولفه را مورد بررسی قرار می دهد : مولفه اول ، آماده شدن برای امتحانات ؛ شامل سوالات 1 تا 6 می باشد . مولفه دوم ، آماده شدن برای تکالیف می باشد و شامل سوالات 9 تا 17 می باشد و مولفه سوم ، آماده شدن برای مقاله های پایان ترم سوالات 20 تا 25، به صورت تکالیف تحقیقی و پژوهش های کلاسی برای دانش آموزان ایرانی نگاه شد و این گزینه برای پاسخ دهندگان به این مقیاس توضیح داده شد .لازم به ذکر است که در ادامه هر یک از موارد دو سوال ارائه شده است که سه سوال اول (26،18،7) احساس و عاطفه دانش آموز در مورد تعلل ورزی و سه سوال دوم (27،19،8) تمایل آنها را برای تغییر عادت تعلل ورزی شان می سنجد. نحوه پاسخدهی به گویه ها به این صورت است که پاسخ دهندگان میزان موفقیت خود را با هر گویه با انتخاب یکی از گزینه های «به ندرت» ، «بعضی اوقات » ، «اکثر اوقات» ، «همیشه» ، از نمره1 تا 4 تعلق می گیرد همچنین در این مقیاس گویه های 4-6-11-15-16-21-23-25 به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. این پرسشنامه توسط جوکار و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی خودکارآمدی، اهمال کاری تحصیلی، خودتنظیمی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی پیش آزمون، خودکارآمدی، اهمال کاری تحصیلی