پایان نامه با کلمات کلیدی اندازه شركت، بورس اوراق بهادار، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

كه با در نظر گرفتن اين موارد با اقلام فرعي به 109 مورد بالغ مي شود. اين اقلام محتويات يك گزارش ساليانه را در كل پوشش ميدهند. اقلام مزبور بر اساس خط و مشيهاي ارائه شده توسط محققاني همچون سرف، بازبي و غيره انتخاب شدند. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه بين اندازه شركت و حاشيه سود با افشاي شركت رابطه مثبت و معني داري وجود دارد و اندازه شركت نسبت به حاشيه سود يك رابطه بهتر با ميزان افشا دارد و همچنين بين نوع صنعت شركت و ميزان افشاي شركت هيچگونه رابطه معناداري وجود ندارد.

2-11-1-3- تحقيق ارزيتون
ارزيتون (1383) در تحقيق خود، به بررسی رابطه ويژگی های ساختار مالی و عملکردی شرکت ها با سطح افشای اطلاعات در صورت های مالی شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. در اين تحقيق ويژگیهای ساختار مالی به اندازهی شرکت (جمع دارایيها) ،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ونسبت دهی به جمع دارايیهاوويژگیهای عملکردی شرکتهابه نسبت سودقبل ازماليات به فروش خالص،نسبت سودقبل ازماليات به حقوق صاحبان سهام ومبلغ فروش تعريف شدهاست. تنظيم چک ليست مواردافشاءازطريق بررسی استانداردهای حسابداری ايران بوده است،به طوري که تعدادمواردافشاءدراين چک ليست 248 موردازميان 21 استانداردحسابداری ايران استخراجشدهاست . نمونه آماری شامل 50 شرکت که باتوجه به مطالعات مقدماتی وفرمولهای تعيين حجم نمونه ازميان شرکتهای پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران،انتخاب گرديدهاست.
جهت بررسی روابط بين متغيرها ازمدل رگرسيون چندمتغيروآزمون نرمالي تیکلموگروف- اسميرنوف جهت نرمال بودن سطح افشای اطلاعات وآزمون همبستگی اسپيرمن ) جهت همبستگی ميان متغيرهای ساختارمالی وعملکردی شرکتها استفاده شده است. نتايج حاصل ازاين پژوهش نشان دادكه بين ويژگیهای ساختارمالی وعملکردی شرکتهاوافشای کافی درصورتهای مالی رابطه معناداري وجوددارد.

2-11-1-4- تحقيق كاشاني پور و همكاران
كاشاني پور و همكاران (1388) در مقاله خود، به بررسي رابطه بين افشاي اختياري و مديران غير موظف پرداختند. بدين منظور، براي محاسبه شاخص افشاي اختياري از فهرستي شامل 71 مورد افشا كه با توجه به تحقيقات قبلي تهيه گرديده بود، استفاده شد. فرضيه اين تحقيق عبارت بود از اينكه، سطح افشاي اختياري رابطه معناداري با نسبت اعضاي غير موظف هيئت مديره شركت دارد. كاشاني پور و همكاران بهمنظور آزمون فرضيه خود از رگرسيون خطي چند متغيره به همراه تعدادي متغير كنترلي استفاده كردند. متغير هاي كنترلي در اين تحقيق عبارت بودند از، اندازه شركت، اهرم، سودآوري، فشاركاركنان و درصد سهام تملك شده توسط سهامداران خرد. دادههاي اين پژوهش از بين 239 شركت كه به طور نمونه در سال 1385 انتخاب شده بودند جمع آوري گرديد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه بين افشاي اختياري و نسبت مديران غيرموظف هيچگونه رابطه معناداري وجود ندارد اما بين افشاي اختياري و اندازه شركت يك رابطه مثبت و معنيدار وجود دارد.
2-11-2- تحقيقات خارجي
2-11-2-1- تحقيق كوك
کوک86 (1992) در مقالهاي به بررسي تاثير اندازه، در ليست بازار سهام بودن و نوع صنعت بر افشا در گزارش هاي سالانه شركت هاي ليست شده در ژاپن پرداخت. هدف از اين پژوهش، بررسي اندازه افشا در گزارش هاي سالانه شركت هاي ژاپني و اندازه گيري متغير هاي مستقل (اندازه، در بازار سهام بودن و نوع صنعت) موثر بر ميزان افشا بوده است. افشا در اين تحقيق در برگيرنده اقلام اجباري و اختياري اطلاعات بوده است و به مواردي از اطلاعات كه شركت ها طبق قانون تجارت و مقررات بورس اوراق بهادار موظفند آنها را افشا كنند، افشاي اجباري و به ساير موارد افشا، افشاي اختياري گفته شده است. در اين پژوهش فهرستي شامل 165 مورد افشا از اطلاعات اجباري و اختياري تهيه گرديد و شاخص افشا به صورت زير محاسبه گرديد:
.. Ij = (∑_(i=1)^nj▒xij)/nj
Nj≤ 165 حداكثر موارد افشا مربوط به هر شركت
اگر مورد افشا شده باشد 1 Xij =
اگر مورد افشا نشده باشد 0 Xij =
بنابراين 1≥Ij≥ 0
كوك در پژوهش خود براي آزمون فرضيه ها از يك مدل رگرسيون خطي استفاده كرد و به اين نتيجه رسيد كه اندازه شركت (جمع دارايي ها) با ميزان افشا رابطه ي زيادي دارد و موارد افشا در شركت هاي توليدي نسبت به شركت هاي غير توليدي بيش تر است و شركت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس نسبت به ديگر شركت هاي توليدي از افشاي بيشتري برخوردارند.

2-11-2-2- تحقيق والاس و همكاران
تحقيق والاس و همکاران87(1994) در مطالعه خود به رابطه بين جامعيت گزارشهاي سالانه شركتها و ويژگيهاي اين شركتها در اسپانيا پرداختند. اهداف اين پژوهش عبارت بودند از 1- آيا اختلاف در جزئيات اقلام انتخاب شده و ارائه شده در شركتهاي اسپانيايي سيستماتيك است؟ به عبارت ديگر آيا اختلاف در سطح افشا از اختلاف در ويژگيهاي شركتها ناشي ميشود؟ و2- آيا ويژگي هاي مرتبط با سطح افشا در پژوهشهاي ساير كشورها، در اسپانيا نيز كاربرد دارد؟ والاس و همكاران 50 شركت را به عنوان نمونه انتخاب كردند كه 20 شركت فهرست شده در بورس و 30 شركت فهرست نشده در بورس در دو شهر والنسيا و مادريد بودند كه گزارشهاي سال 1991 در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفتند. متغير وابسته در اين پژوهش، جامعيت گزارشهاي سالانه بود و زير عنوان ميزان موارد افشا در گزارش سالانه تعريف شد و از 16 قلم اطلاعاتي تشكيل ميشد. متغيرهاي مستقل، ويژگيهاي مالي بودند كه به سه طبقه زير تقسيم ميشدند:
1- متغيرهاي مربوط به ساختار كه عبارت بودند از اندازه شركت و قدرت پرداخت بدهي 2- متغيرهاي مربوط به عملكرد كه عبارت بودند از نسبت نقدينگي، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشيه سود 3- متغيرهاي مربوط به بازار كه عبارت بودند از نوع صنعت، در فهرست بازار سهام بودن و نوع موسسهي حسابرسي.
در تحقيق والاس و همكاران، فرضيه اصلي اين بود كه بين فراگيري گزارشهاي سالانه و ويژگيهاي شركتها در اسپانيا رابطه معنيدار وجود دارد. نتيجه حاصل از اين تحقيق نشان داد كه شركتهاي نمونه با اهرم مالي بيشتر گرايش به ميزان افشاي بيشتر و با ساختار مالي اهرمي كمتر گرايش به ميزان افشاي كمتر در گزارشهاي سالانه خود دارند و شركتهاي نمونه با عملكرد بالاتر و نقدينگي بالاتر، گرايش به افشاي كمتر و برعكس دارند و همچنين شركتهاي فهرست شده در بورس سهام مادريد و والنسيا نسبت به شركتهاي ليست نشده گرايش به افشاي اطلاعات با فراگيري بيشتر دارند و بين نوع صنعت شركتهاي نمونه و موسسه حسابرسي اين شركتها با ميزان افشا رابطه معنيداري مشاهده نشد.

2-11-2-3- تحقيق لوپزورودريگز
لوپز و رودريگز88(2007)درمطالعه خود،الزامات افشادراستانداردهاي بين المللي 32 و 39 درموردحسابداري ابزارهاي مالي راموردارزيابي قراردادندواهداف آنهادراين تحقيق عبارت بودازشناسايي مهمترين عوامل مربوطبه ميزان افشاي ابزارهاي مالي وهمچنين شناسايي خصوصيات شركتهايي كه به الزامات موجوددرIAS32وIAS39محدودبودند. اين پژوهشگران فهرستي ازالزامات افشاي موجوددرIAS32وIAS39كه شامل 54 موردافشا ميشد راتهيه كردندومتغيرهاي مستقلي همچون اندازه شركت،نوع صنعت،نوع حسابرس،وضعيت فهرست شركت،چندمليتي بودن شركت،ساختارسرمايه وحاكميت شركتي رادريك نمونه شامل 55 شركت موردبررسي قراردادند. نتايج حاصل ازاين تحقيق نشان دادكه بين اندازه شركت،نوع صنعت،‌نوع حسابرس ووضعيت فهرست شركت باميزان افشاي مواردمربوطبه ابزارهاي مالي،رابطه معني داريوجوددارداماچندمليتي بودن شركت،ساختارسرمايه وحاكميت شركتي اثري برميزان افشاندارد.

2-11-2-4- تحقيق اخترالدين
اخترالدین89(2005) در مقالهاي به بررسي ميزان افشاي اجباري درشركتهايپذيرفته شده دربورسهاي دهاكاوچيتاگنگ دربنگلادش پرداخته است ورابطه بين ويژگيهاي خاص شركت وافشاي اجباري درشركتهاي نمونه راموردبررسي قرارداده است. اقلام افشادراين مطالعه كه متشكل از 160 موردبود،ازمنابعي همچون قانون شركتها در1994،الزامات افشا توسط بورس واستانداردهاي بينالمللي حسابداري فهرست شده بودند. فرضيه كلي دراين تحقيق عبارت بودازاين كه بين خصوصيات شركت همچون اندازه،عمرشركت،نوع صنعت وسودآوري باميزان افشاي اجباري رابطه مثبت ومعنيداري وجوددارد. نتايج حاصل ازاين تحقيق كه برروي 174 شركت به عنوان نمونه انجام شده بودنشان دادكه شركتهابه طورمتوسط 44 درصدازموارداطلاعات را افشاميكنندومتغيرهايي مانندعمرشركت،سودآوري ونوع صنعت تاثيري برميزان افشانداردامااندازه شركت تاثيركمي برميزان افشاي اجباري داشته است.

2-11-2-5- تحقيق حسين و همامي
حسين و همامي90 (2009) در مقالهاي به بررسي عوامل مؤثر بر افشاي اختياري در بازار بورس دوحه قطر پرداختند. آنها در اين تحقيق براي محاسبه شاخص افشاي اختياري از چك ليستي شامل 44 مورد افشا استفاده نمودند. حجم نمونه انتخابي شامل گزارشهاي سالانه 25 شركت در سال 2007 ميباشد. حسين و همامي در اين تحقيق با استفاده از رگرسيون چندمتغيره به بررسي متغيرهايي همچون عمر شركت، اندازه شركت، سودآوري، تركيب شركت و وضعيت داراييهاي شركت پرداختند. يافتههاي اين تحقيق نشان داد كه بين عمر شركت، اندازه شركت، تركيب شركت و وضعيت داراييها و افشاي اختياري رابطه معناداري وجود دارد اما بين افشاي اختياري و سودآوري رابطهاي يافت نشد.

2-11-2-6- تحقيق لونتيس و ويتمن91
لونتيس و ويتمن(2004) در مقالهاي به بررسي عوامل مؤثر بر افشاي اختياري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار آتن پرداختند. آنها در مطالعه خود به بررسي عواملي همچون اندازه شركت، اهرم مالي، سودآوري،‌ نقدينگي، ‌نوع صنعت، بازده سهام و وضعيت فهرست شركت در بورس پرداختند. نمونهاي شامل 87 شركت فعال در بورس اوراق بهادار آتن تهيه گرديده و شاخص افشاي اختياري از طريق تهيه چك ليستي شامل 72 مورد افشا محاسبه گرديد. لونتيس و ويتمن با استفاده از رگرسيون خطي چند متغيره دريافتند كه بين افشاي اختياري و اندازه شركت، وضعيت درج نام شركت در تابلوي بورس، نوع صعنت و بازده سهام ارتباط معناداري وجود دارد اما در رابطه با اهرم مالي، سودآوري و نقدينگي هيچگونه ارتباطي يافت نشد.

2-11-2-7- تحقيق ناصر و همكاران
ناصر و همكاران (2006) در مطالعه خود به بررسي عوامل مؤثر بر افشاي اختياري مسئوليتهاي اجتماعي شركتها در بورس اوراق بهادار دوحه قطر پرداختند. آنها نمونه خود را كل شركتهاي فعال در بورس اوراق بهادار دوحه در سال 2001 به جز يك شركت انتخاب كردند كه شامل 21 شركت ميگرديد. يافتههاي اين تحقيق كه با استفاده از رگرسيون خطي چند متغيره به تجزيه و تحليل دادهها پرداخته شده بود نشان داد كه بين افشاي اختياري و اندازه شركت، اهرم مالي و رشد شركت رابطه معنيداري وجود دارد.

2-11-2-8- تحقيق اومايما و همكاران92
اومايما و همكاران (2009) در مقالهاي به بررسي رابطه بين افشاي اجباري و اختياري و ارزش شركت در مصر پرداختند، در اين مقاله به منظور محاسبه ارزش شركت از نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام استفاده گرديد. همچنين براي محاسبه شاخص افشاي اجباري ا ز فهرستي شامل 49 مورد افشاي اجباري و براي محاسبه افشاي اختياري از فهرستي شامل 26 مورد افشاي اختياري استفاده گرديد. نمونه آماري اين تحقيق شامل 272 شركت در طي سالهاي 1995 تا 2002 ميباشد. نتايج حاصل از اين تحقيق كه با استفاده از روش دادههاي تابلوئي استفاده گرديده بود نشان داد كه بين افشاي اختياري و ارزش شركت هيچگونه رابطه معنيداري وجود ندارد، اما بين افشاي اجباري و ارزش شركت يك رابطه منفي و معنادار وجود دارد.

2-11-2-9- تحقيق چئونگ و همكاران93
چئونگ و همكاران (2010) در مطالعه خود به بررسي رابطه بين افشاي اختياري و اجباري و ارزش شركت پرداختند. در اين مطالعه به منظور محاسبه ارزش شركت از دو متغير نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام و كيو-توبين در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بورس اوراق بهادار، عدم تقارن اطلاعات، بورس اوراق بهادار تهران، عدم تقارن Next Entries پایان نامه ارشد درباره گردشگری روستایی، محل سکونت، صنعت گردشگری، کسب و کار