پایان نامه با کلمات کلیدی انحراف معیار، رهبری خدمتگزار، قابلیت اعتماد

دانلود پایان نامه ارشد

مقدار
تعداد

894/0
94572/0
3532/3
00/1
00/5
214
تواضع

نمودار4-3) هیستوگرام متغیر تواضع

مطابق جدول و نمودار فوق، متغیر تواضع دارای حداقل 1، حداکثر 5 و میانگین 3532/3، انحراف معیار 94572/0 و واریانس 894/0 می باشد.
توصیف متغیر قابليت اعتماد

جدول4-4) توصیف متغیر قابليت اعتماد

آمارتوصیفی
واریانس
انحراف معیار
میانگین
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
تعداد

856/0
92506/0
3051/3
10/1
00/5
214
قابلیت اعتماد

نمودار4-4) هیستوگرام متغیر قابليت اعتماد

مطابق جدول و نمودار فوق، متغیر قابليت اعتماد دارای حداقل 10/1، حداکثر 5 و میانگین 3051/3، انحراف معیار 92506/0 و واریانس 856/0 می باشد.

توصیف متغیر مهرورزي

جدول4-5) توصیف متغیر مهرورزي
آمارتوصیفی
واریانس
انحراف معیار
میانگین
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
تعداد

808/0
89887/0
4538/3
00/1
00/5
214
مهرورزی

نمودار4-5) هیستوگرام متغیر مهرورزي

مطابق جدول و نمودار فوق، متغیر مهرورزي دارای حداقل 1، حداکثر 5 و میانگین 4538/3، انحراف معیار 89887/0 و واریانس 808/0 می باشد.
توصیف متغیر رهبري خدمت گزار

جدول4-6) توصیف متغیر رهبري خدمت گزار
آمارتوصیفی
واریانس
انحراف معیار
میانگین
کمترین مقدار
بیشترین مقدار
تعداد

805/0
89746/0
3723/3
08/1
00/5
214
رهبری خدمتگزار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی رهبری خدمتگزار، جامعه آماری، تحلیل داده، رضایت شغلی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد اطلاعات حسابداری، سود حسابداری، جامعه آماری، عدم تقارن