پایان نامه با کلمات کلیدی انتقال اطلاعات، حسابداران، سود مورد انتظار

دانلود پایان نامه ارشد

ي سود
استفاده کنندگان پيش بيني هاي سود
يکي از اهداف اصلي حسابداري ارائه ي اطلاعاتي است که بتوان با استفاده از آن رويداد هاي آتي را پيش بيني کرد. از ديدگاه روش مبتني بر پيش بيني براي تدوين و ارائه ي يک تئوري حسابداري، بايد روش هاي گوناگون حسابداري را از نظر توانايي آنها جهت پيش بيني رويداد هاي اقتصادي يا تجاري ارزيابي کرد. به طور کلي شاخص سودمندي در پيش بيني، عبارت است از رابطه ي احتمالي بين رويدادهاي اقتصادي مورد نطر تصميم گيرنده و متغير هاي پيش بيني کننده ي مربوط، که تا حدي از اطلاعات حسابداري نشاَت مي گيرد.
انجمن هاي حرفه اي حسابداري در برخي از کشورها در جستجوي يافتن مباني رضايت بخش براي تهيه و ارائه ي پيش بيني هاي مالي پيش بيني نتايج عمليات آتي مي باشد. اما مشکل اساسي همواره اين است که چنين اطلاعاتي چگونه تهيه و در دسترس استفاده کنندگان قرار گيرد، به نحوي که گمراه کننده نباشد.در سال 1972 در پژوهش جامعي که توسط انجمن خبره ي کانادا انجام شد اسکينر هدف اصلي حسابداري را “انتقال اطلاعات مربوط نسبت به نياز هاي استفاده کنندگان “بيان مي کند. در همين زمان اين انجمن در گزارشي از چشم انداز حسابداري در سال 2000، “مسئوليت پذيري “حرفه در سطح جامعه در زمينهي اندازهگيري و انتقال اطلاعات مربوط جهت تخصيص و به کارگيري مطلوب منابع را ميپذيرد. در 1973 نيز يک گروه تحقيقاتي از انجمن حسابداران رسمي آمريکا (AICPA)و به سرپرستي تروبلاد اظهار داشت که “هدف اصلي صورت هاي مالي ارائه ي اطلاعاتي مفيد براي اتخاذ تصميمات اقتصادي است”. در سال 1975 کميته ي نظارت بر استاندارد هاي حسابداري انگليس بيان داشت “به عنوان يک ديدگاه اساسي گزارش هاي ارائه شده از سوي شرکت ها مي بايست تا حد امکان نياز هاي اطلاعاتي استفاده کنندگان را برآورده سازند”.
در مفاهيم نظري گزارشگري مالي ايران نيز بيان مي شود که “هدف صورت هاي مالي عبارت است از ارائه ي اطلاعاتي تلخيص و طبقه بندي شده درباره ي وضعيت مالي، عملکرد مالي و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري که براي طيفي گسترده از استفاده کنندگان صورت هاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع گردد”.
در همه ي اين بيانيه ها اهداف گزارش هاي مالي شامل ارکان عمومي معين است. همگي گزارش «اطلاعات» را مورد بحث قرار داده و براي ارائه ي اطلاعات «سودمند» و «مربوط» تاکيد دارند که در جهت «تخصيص کارا و استفاده ي اثربخش از منابع»، «اتخاذ تصميمات»و «قضاوت در مورد عملکرد مديريت» مفيد واقع شوند. اين گروه از پژوهشها همچنين مستقيما يا بهطور غيرمستقيم به استفادهکنندگان اطلاعات مالي اشاره مي کنند. اين استفاده کنندگان در يکي از سه گروه زير قرار مي گيرند:
1) گروه استفاده کنندگان داراي امتياز، از قبيل مميزين مالياتي، سازمان هاي نظارت و بازرسي دولتي، بانک ها و ساير موسسات اعتباري.
2) گروه سهامداران اعم از سهامداران گذشته، حال و آينده و مشاوران آنان
3) گروه ذينفعان ويژه، مثل رقبا و گروه هاي اعتبار دهنده و ساير ذي نفعان اقتصادي که تحت تاثير افشاي اطلاعات قرار دارند.
البته نظر هر يک از اين گروهها با توجه به نيازهاي اطلاعاتي مخصوص به خود نسبت به مسئلهي پيشبيني سود مي تواند متفاوت باشد.
اهداف پيش بيني هاي سود
اهداف اساسي گزارشگري مالي با محوريت صورت هاي مالي به شرح زير بيان مي گردد :13
1) ارائه ي اطلاعات مورد نياز جهت اخذ تصميمات اقتصادي
2)رفع نيازهاي آن دسته از استفاده کنندگاني که نمي توانند به راحتي و مستقيماً به اطلاعات مورد نياز در واحد تجاري دسترسي داشته باشند.
3)کمک به پيش بيني و ارزيابي اطمينان از جريان هاي نقدي آتي واحد تجاري.
4)قضاوت در خصوص عملکرد مديران در ايفاي وظيفه ي مباشرت با توجه به نحوه ي استفاده از منابع در دسترس واحد تجاري.
5)ارائه ي اطلاعات در خصوص سود دهي واحد تجاري در دوره ي مشخص جهت پيش بيني، مقايسه و قضاوت در مورد قدرت سود آوري آن .
و همچنين گزارش کميته ي تروبلاد به دنبال بررسي افشاء اطلاعاتي بود که به «پيش بيني، مقايسه و ارزيابي جريانهای نقد» و «قضاوت در مورد توانايي مديريت براي تخصيص بهينه ي منابع شرکت» کمک مي نمايد. نتايج اين مطالعه بيانگر اين مطلب است که “پيش بيني هاي مالي هنگامي که قابليت اتکاء پيش بيني هاي مالي استفاده کنندگان را افزايش مي دهند بايد افشا شوند ” . گزارش ديگري که در انگليس تهيه شد با نتيحه اي مشابه بيان مي دارد که گزارش هاي مالي شرکت ها مي بايست شامل سطح مناسبي از “گزارش جنبه هاي احتمال سود هاي آتي سطوح سرمايه گذاري و استخدامي باشد” .
به طور کلي گزارش پيش بيني هاي سود توسط شرکت ها شامل سه عنصر اصلي زير مي باشند:
نخست :ارائه ي برآوردي معقول و منطقي از سود هاي آتي شرکت به استفاده کنندگان جهت ارزيابي اوضاع مالي شرکت.
دوم:ارائهي ابزارهاي لازم به استفادهکنندگان براي ارزيابي منطقي اطلاعات افشا شده.ارائهي پيش بينيهاي سود همراه با ابزار هاي لازم جهت ارزيابي منطقي اين پيش بيني ها، مسئله اي است که امروزه در گزارشگري مالي، بسيار مورد توجه قرار گرفته است. براي مثال در اکتبر 1974 کميته ي تحقيقات حسابداري انجمن حسابداران خبره ي کانادا اظهار مي دارد “روش هاي حسابداري يک شرکت، وضعيت مالي، نتايج عمليات و تغييرات در وضعيت مالي که در صورت هاي مالي آن انعکاس يافته است را تحت تاثير قرار مي دهد. بنابراين افشاء روش هاي حسابداري به کار گرفته شده در يک موسسه، مورد تاکيد هدف سودمندي صورت هاي مالي قرار مي گيرد”.
” اصول حسابداري روش ها و فرآيند ها ممکن است از يک صنعت به صنعت ديگر فرق کند و نمي توان فرض نمود استفاده کننده ي از صورت هاي مالي با اين تفاوت ها آشناست”.
بدين ترتيب استفاده کنندگان پيش بيني هاي سود مي بايست از مباني تهيه وارائه ي اين پيش بيني ها مطلع گردند .
سوم: ارائه و افشاي اطلاعات تا جايي که توانايي شرکت براي دستيابي کلي به اهداف پيش بيني شده اش را به طور جدي به مخاطره نمي اندازد.
ويژگي هاي پيش بيني سود
سودمندي در پيش بيني يکي از معيارهاي مورد عمل مي باشد که متکي به پژوهش هاي تجربي است. با توجه به اين معيار، اندازه گيري هاي حسابداري بر حسب توان پيش بيني رويدادهاي مورد نظر تصميم گيرنده مورد ارزيابي قرار مي گيرند.
بهترين اندازه گيري روشي است که براي مدتي خاص داراي بالاترين توان پيش بيني از نظر رويداد مورد نظر باشد. اين معيار تا کنون در موارد مختلف به کار برده شده است.
براون (Brown) سودمندي روشهاي اندازه گيري سود را در پيش بيني ارزش بازار شرکت مورد پژوهش قرار داده است .
گرين (Green) و سگال (Segall ) گزارش هاي ميان دوره اي را با توجه به مثمر ثمر بودن آنها در پيش بيني سود سالانه ارزيابي کرده اند. هوريگان (Horrigan) توان پيش بيني داده هاي حسابداري را با توجه به نسبتهاي مالي و تغييرات در درجهبندي اوراق قرضه تحقيق کرده است. بيور (Beaver) نيز اندازهگيريهاي حسابداري را به عنوان معيارهاي پيش بيني کننده ي ورشکستگي و عدم پرداخت به موقع بدهي ها مورد مطالعه قرار داده است.14
اسکينر در پژوهشي درباره ي اصول حسابداري کانادا، ويژگي هاي اطلاعات حسابداري منتشر شده براي استفاده کنندگان را مختصرا شرح مي دهد. او اظهار مي دارد که “اين اطلاعات مي بايست قابل اتکا بوده، به گونه اي موثر به استفاده کنندگان منتقل شده و در ضمن مقرون به صرفه نيز باشند”. اسکينر اين نکته را متذکر مي شود که “اطلاعات براي قابليت اتکا داشتن مي بايست قابل اندازه گيري و قابل تاييد باشند و براي اينکه اطلاعات به گونه اي موثر انتقال يابند، بايد عاري از هر گونه جانبداري ،کميت پذير، افشاء کامل (قابل فهم براي استفاده کنندگان ) ساده و به موقع باشند. و بالاخره براي مقرون به صرفه بودن اطلاعات مي بايست از نظر تهيه عملي باشند”.
کميته ي نظارت بر استانداد هاي حسابداري انگليس نيز بيان مي دارد “ما معتقديم که گزارش هاي مالي شرکت براي سودمندي و تامين اهداف اساسي گزارشگري مالي، مي بايست داراي ويژگي هايي از قبيل مربوط بودن، کامل بودن، عينيت در اندازه گيري ها و قابليت مقايسه داشته باشند”. به طور کلي همين ويژگيها براي صورتهاي مالي نيز ارائه مي شوند که مي بايست به طور ويژه براي انتشار پيش بينيهاي سود به کار برده شوند. اگر چه مطالعات انجام شده در کانادا و امريکا در زمينه ي ويژگي هاي اطلاعات حسابداري نشان داده است که قابليت اثبات جزو اين ويژگي ها مي باشد ولي اين يکي از ويژگي هايي است که پيش بيني سود ندارد، چرا که با توجه به ماهيت پيش بيني سود که در واقع بر اساس معيارهاي ذهني از رويدادهاي آتي تهيه شده است، نمي تواند مورد رسيدگي و رديابي قرار گيرد. البته اگر چه پيشبيني سود غير قابل رسيدگي و اثبات مي باشد ولي مي بايست قابليت تائيد داشته باشد.15
خلاصه اينکه يک پيش بيني سود مي بايست عاري از جانبداري، قابل تائيد، مربوط، کميت پذير، کامل،قابل مقايسه، قابل فهم، به موقع و عملي بودن از نظر “مقرون به صرفه” باشد.
2-5- تعديل در سود پيش بيني شده
2-5-1- دلايل تعديل در سود پيش بيني شده
مديران شرکت ها به طور معمول با توجه به بررسي هايي که از نحوه ي فعاليت و عملکرد شرکت خود انجام مي دهند و با توجه به اطلاعات گذشته و تجربياتي که دارند سعي در پيش يبني سود مربوط به يک سال مالي و سود هر سهم خواهند نمود، اما در طي سال مالي بر اساس بعضي از تغييرات و تحولات امکان دارد که اين سود پيش بيني شده را تعديل نمايند.
پلاملي16 در پژوهشي تحت عنوان “تحليلي بر دلايل اصلي تجديد ارائه”، چهار دليل اصلي براي تجديد ارائه بيان کرده است که عبارتند از 1. اشتباهات داخلي شرکت 2. دستکاري هاي عمدي (مديريت سود)3. پيچيدگي معاملات و 4 . برخي خصوصيات استاندارد هاي حسابداري. طبق پژوهش پلاملي اکثر تجديد ارائه ها به دليل اشتباهات اساسي داخلي شرکت مي باشند.17
از جمله مصاديقي که منجر به تغيير در سود پيش ببيني شده مي گردد به قرار زير است:
1 . تغيير در فروش شرکت
2 . تغيير در هزينه هاي مربوط به بهاي تمام شده
3 . تغيير در روش هاي استهلاک
4 . تغيير در روش هاي ارزيابي موجودي ها
5 . تغيير در نرخ ماليات
البته علاوه بر موارد بالا که باعث تغيير در سود مورد انتظار مي گردد، امکان دارد عوامل ديگري مانند حوادث غير مترقبه، اعتصابات در يک شرکت توليدي، ورشکستگي يکي از بدهکاران عمده ي شرکت و … نيز اتفاق افتد که باعث شود مديران اقدام به تعديل سود پيش بيني شده نمايند.
چنانچه رويدادي رخ دهد که اثر با اهميتي بر سود پيش بيني شده و درآمد پيش بيني شده ي هر سهم داشته و بر تصميم گيري سرمايه گذاران و ديگر سهامداران شرکت تاثير بسزايي بگذارد، عاقلانه و منصفانه است که مديران اين تعديل را انجام داده و براي اطلاع سرمايه گذاران اعلام نمايند تا جلو ضرر و زيان عده اي ديگر گرفته شود. از طرفي سرمايه گذاران بايد همواره سود تعديل شده را مبناي تصميم گيري خود قرار دهند به بيان ديگر، آنها بايد بر اساس سودي تصميم گيري کنند که پيش بيني مي شود طي يک دوره ي بلند مدت عايد سرمايه گذار خواهد شد، يعني از يک استحکام بلند مدت و منطقي برخوردار باشد. اما اينکه چنين تعديلي در سود پيش بيني شده تا چه ميزان گوياي واقعيت مي باشد و به چه اندازه مي تواند راهنمايي براي سرمايه گذاران باشد بستگي به اطلاعات و مدارک پشتوانه ي مربوط به اين تعديلات و کساني که چنين تعديلي را انجام مي دهند خواهد داشت.
از آنجا که دقت پيش بيني تحليل گران با گذشت زمان در يک دوره ي مالي بيشتر مي شود کاهش قابل ملاحظه اي در اختلاف بين پيش بيني تعديل شده با پيش بيني قبلي ايجاد خواهد شد.18
2-5-2- نقش تعديل سود هر سهم پيش بيني شده در معاملات سهام
همان طور که بيان گرديد شرکت هاي مختلف بر حسب مورد و با دست يافتن به اطلاعات دقيق تر ممکن است در چندين نوبت در يک سال مالي اقدام به تعديل سود هر سهم نمايند تا از اين طريق اطلاعات واقعي را زودتر از اتمام

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی حسابداران، بازده مورد انتظار، بورس اوراق بهادار Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی بازده مورد انتظار، سود سهام، بازار سهام