پایان نامه با کلمات کلیدی امر به معروف، نهج البلاغه، سلامت روان

دانلود پایان نامه ارشد

منکر
محمد مهدي زارعي
امر به معروف و نهي از منکر
انواع معروف و منکر
امر به معروف
و نهي از منکر
آيت ا.. لطف ا.. گلپايگاني
راه اصلاح يا امر به معروف و نهي از منکر
لزوم همکاري در امر به معروف و نهي از منکر بزرگان جامعه و نقش خانواده در امر به معروف و نهي از منکر بسيار با اهميت است.
امر به معروف
و نهي از منکر
محمد اسحاق مسعودي
آموزش ملي امر به معروف و نهي از منکر
ويژگي آمران و ناهيان، روش ها وشيوه ها و آسيب هاي ترک امر به معروف و نهي از منکر مطرح مي شود
امر به معروف
و نهي از منکر
محمد مقدس نيان
امر به معروف و نهي از منکر
عواقب و ترک امر به معروف و نهي از منکر
امر به معروف
و نهي از منکر
عباس رجبي
نقش حجاب در سلامت روان
بين نگرش به حجاب و اضطراب دانش آموزان رابطه منفي و معنا داري وجود دارد.
حجاب
مريم معين اسلام
پوشش و آرايش لز ديدگاه پيامبر اسلام (ص)
آسيب شناسي وضع موجود و فرهنگ سازي در زمينه حجاب
حجاب
بهجت يزدخواستي
فراسوي حجاب
حجاب و پيوند آن با ابعاد عرفاني آن در اسلام
حجاب
مؤسسه سبطين
پوشش در اسلام
جلوه هاي ظاهري حجاب، تبيين حجاب ظاهري و باطني
حجاب
مؤسسه سبطين
حجاب حريم پاکي ها
عفاف و حيا…. ايرادها و اشکال ها
حجاب

1-4- اهميت و ارزش تحقيق
اهميت اين تحقيق از آن جهت است که؛
از يک سو حجاب اسلامي که از بدو ظهور اسلام مطرح شده، آيات و روايات متعدد در اين خصوص در هر کدام از اديان توحيدي به مدل هاي مختلف گفته شده است، و نماد تکريم شخصيت زن مسلمان ، نشانه سلامت اخلاقي و تعالي معنوي جامعه اسلامي و اسلامي بودن يک جامعه است با چالش ها و معضلاتي روبرو شده که نيازمند است بررسي شود، و از سوي ديگر اجرا کردن احکام قرآني در جامعه با توجه به جهاني شدن و رنگ باختن يا چند رنگ شدن مسائل ديني، در قالب امر به معروف و نهي از منکر لزوم بيشتري پيدا مي کند که در يک مسير چندگانه با چالش ها و معضلاتي روبرو شده، و نيازمند است بررسي شود.، و از دگر سو داشتن حجاب زنان در اجازه ورود آنان به جامعه و پويائي آن ها منتهي مي شود و نداشت آن به حريم و حرمت در زندگي خصوصي آنان صدمه وارد مي کند.
و براين اساس، اين پژوهش بر اين است که اجراي اين فريضه و روش هاي امر به معروف و نهي از منکر در اين حوزه را تحليل نمايد و با بحث پيرامون موانع و چالش هاي موجود، راهکارهاي مناسب در اين زمينه با شيوه هايي معقول و مناسب در اجراي مطلوب اين دو فريضه ارائه نمايد.

1-5- اهداف تحقيق :

1-5-1- اهداف علمي:
– بررسي زمينه هاي اثر بخشي امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب.
– آسيب شناسي و مطالعه چالش هاي پيش روي امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب.

1-5-2- اهداف کاربردي:
– ارائه راهکارهاي لازم در جهت تحقق اصل امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب معطوف به حيات طيبه جامعه اسلامي.

1-6- سوالهاي تحقيق:
– چه زمينه هايي براي تأثيرگذاري امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب ضروري است ؟
– چه آسيب ها و چالش هايي در امر به معروف ونهي از منکر در حوزه حجاب وجود دارد؟
– با چه راهکارهايي مي توان چالش هاي امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب را مرتفع نمود؟

1-7- كاربرد نتايج تحقيق :
نتايج اين تحقيق براي تمامي سازمان ها و نهادهاي فرهنگي که به نوعي با امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب در ارتباط هستند و در اين زمينه فعاليت دارند علي الخصوص ستاد احياء امر به معروف و نهي از منکر و زير مجموعه هايش مي تواند مورد استفاده قرار گيرد و پژوهشکر در نظر دارد راهکار هاي مناسب جهت حل چالش هاي پيش روي امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب ارائه دهد و با عبور از مرزهاي دانش جهت رفع نياز هاي ملي و جهاني به انجام رسالت ديني و علمي بپردازد.

1-8- روش تحقيق:
اين تحقيق برپايه رويکرد کمي در تحقيقات اجتماعي قرار دارد و براي جمع آوري داده ها مورد نياز از شيوه پيمايشي که يکي از مشهورترين شيوه ها در انجام تحقيقات کمي است استفاده شده است، چنانچه با انجام مصاحبه ها و مشاهدات به تهيه و تدوين پرسش نامه که مهمترين ابزار در شيوه پيمايشي است براي گرداوري داده ها، پرداخته است. افزون بر آن در اين پژوهش گردآوري اطلاعات اسنادي، با استفاده از منابع کتابخانه اي صورت گرفته است.

1-9- مشکلات و محدوديت هاي تحقيق:
– عدم همکاري برخي از نهاد هاي مرتبط دانشگاه اصفهان
– همکاري محدود دانشگاه اصفهان در ارائه اطلاعات لازم
– محدوديت هاي زماني و مکاني
– کمبود امکانات و اعتبار لازم براي کارهاي ميداني

فصل دوم
مباني نظري و مفاهيم تحقيق

2-1- امربه معروف و نهي از منکر

2-1-1-مفهوم شناسي
الف) امرو نهي:
در کتاب هاي لغت در معناي امر و نهي اين چنين آمده: امر (مص.م) فرمودن؛ دستور دادن است (معين، 1371، ج2: 351)؛ در قاموس امر به معني دستور و فرمان آمده، “الامر ضدّ النهى” مثل “قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ” (اعراف/29) بگو خدايم بعدل فرمان داده است “أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ” (يوسف/40) دستور داده كه جز او را نپرستيد. (قرشي، 1371، ج‏1: 109). امر در فرهنگ هاي لغت به معني دستور دادن و واداشتن است.
نهي يعني باز داشتن و منع کردن. (معين،1371، ج4: 4874)؛ النهي خلاف الأمر، تقول: نهيته عنه، و في لغة: نهوته عنه‏ (العين ج 4 : 93) منع كردن و باز داشتن از چيزى.أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى‏ عَبْداً إِذا صَلَّى(العلق/ 9 )؛ آيا كسي كه بنده نماز گزار را منع مي كرد ملاحظه كردى و دانستى، كه اين باز داشتن و نهى كردن از جهت معنى است تفاوتى هم ندارد چه با زبان نهى كند و چه با غير زبان… (راغب، ج، 1412: 826)
لازم به ذکر است امر و نهي گر چه به معناي دستور دادن و بازداشتن معنا شده است، اما به نظر مي رسد تبيين اين دو با مراتب امر و نهي پيوند خورده است.
ب)معروف و منکر:
معروف به معني شناخته شده، مشهور، کار نيک، عمل خير. واجب شرعي.(معين، 1371، ج3: 4230) آن که يا آنچه در نزد ديگران يا نزد همه شناخته شده است. (انوري، 1381، ج7: 7160) و “المعروف” هو ما يعرف العقلاء و المتشرعة رجحانه في حسنه من دلالة العقل او الشرع(بلاغى نجفى، 1420 ، ج 1: 324) معروف به عملي گفته مي‌شود که عقلاء و علما دين با دلايل عقلي يا شرعي نيکويي‌اش اذعان دارند، ” معروف” به معنى كارهاى خوب و حق است، و منكر به معنى زشت و باطل، چرا كه اولى براى هر انسان پاك سرشتى شناخته شده، و دومى ناشناس است، و به تعبير ديگر اولى هماهنگ با فطرت انسانى است و دومى ناهماهنگ. (مکارم شيرازي، 1374، ج‏14: 118)
منکر به معناي ناشناخته؛ زشت ناپسند. قول و فعلي که برخلاف رضاي خدا باشد. (معين، 1371، ج4: 4406)؛ هرگونه عمل يا رفتار زشت، ناپسند و ناروا. (انوري، 1381، ج7: 7432) و “المنكر” ما أنكره و استشنعه العقلاء و المتشرعة لدلالة العقل أو الشرع على رداءته‏. (بلاغى نجفى، 1420 ، ج 1: 324)
معروف يعني کاري که پسنديده و نيک شمرده مي شود منکر يعني کار زشت وناپسند، که مرجع آن عقل يا شرع يا عرف شناخته مي شود.
ج) امر به معروف و نهي از منکر:
الامر بالمعروف و هو الحمل علي الطاع? قولاً أو فعلاً و النهي عن المنکر و هوالمنع عن المعاصي قولاً أو فعلاً. (شهيد ثاني1377: 135)؛ امر به معروف واداشتن به فرمان پذيري (نيکي) و نهي از منکر باز داشتن از کار گناه است.
تعليمات قرآن يكسره بر اساس مسئوليّت است، مسئوليّت خود و مسئوليّت جامعه. امر به معروف و نهى از منكر دستور اعتراض فرد است عليه فساد و تبهكارى جامعه (مطهري، بي تا، ج‏2: 348).

2-1-2- دسته بندي مقدماتي امر به معروف و نهي از منکر از ديدگاه قرآن
پيش از ورود به مباحث کلي امر به معروف و نهي از منکر به دسته بندي هايي در اين حوزه جهت شناخت اين دو فريضه نظري افکنده شده است، در يک دسته بندي امر به معروف و نهي از منکر سه حوزه قابل تفکيک است؛ حکومت نسبت به مردم، مردم نسبت به مردم و مردم نسبت به حکومت؛
الف) امر به معروف و نهي از منکر که وظيفه حکومت نسبت به مردم است برخي آيات که اين وظيفه را بيان مي‌کند عبارت اند از:
خداوند فرموده: ” الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ”(حج/41)(همان كسانى كه چون در زمين به آنان توانايى دهيم، نماز برپا مى‏دارند و زكات مى‏دهند و به كارهاى پسنديده وامى‏دارند، و از كارهاى ناپسند باز مى‏دارند، و فرجام همه كارها از آنِ خداست).
بنابراين اقامه‏ى نماز و اداى زكات و امر به معروف و نهى از منكر از وظايف و كارهاى قطعى مسئولان حكومت اسلامى است. (قرائتي، 3138 ج‏8: 5)
ب)خداوند امر به معروف و نهي از منکر مردم نسبت به مردم مي فرمايد: الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ يُطيعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزيزٌ حَكيمٌ (توبه/71)
ولايت امر و مسئول در كار يكديگر بودن اقتضاء مى‏كند كه همديگر را امر به معروف و نهى از منكر كنند، اقامه نماز كه بهترين رابطه با خدا و دادن زكاة كه بهترين رابطه با انسان و جامعه و اطاعت از خدا و رسول از آثار ايمان است، نتيجه آنكه چنين مردمان به زودى مورد رحمت خدا واقع مى‏شوند، خدا در انجام اين وعده توانا است و اين علت و معلول از آثار حكمت خداست، جامعه‏اى كه اكثريت قاطع آن اين اوصاف را دارد، مورد رحمت خدا و جامعه مترقى است. مردان و زنان در چنين جامعه‏اى هر يك موضوعيت دارند، بهر حال آيه صريح است در اينكه مؤمنان اعم از مرد و زن در پاكسازى جامعه اسلامى و ايجاد محيط توحيدى بر يكديگر ولايت دارند. ( قرشى، 1377، ج‏4: 270)
اين آيه اطلاق دارند که مردم نسبت به هم اين وظيفه را دارند و حتي امر به معروف و نهي از منکر مردم نسبت به حکومت و يا حکومت نسبت به مردم را مي‌گيرد چون اطلاق دارند.
ج) امر به معروف و نهي از منکر مردم نسبت به حاکمان: در قرآن به صراحت اين قسم ذکر نشده است و تنها اطلاقات آيات مربوطه اين قسم را مي‌گيرد، ولي در روايات زيادي مي‌توان استفاده کرد که اين قسم نيز مد نظر مي‌باشد. مثلاً اين روايت نهج البلاغه: لَا تَتْرُكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَيُوَلَّى عَلَيْكُمْ أَشْرَارُكُمْ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُم(نامه:47)‏ امر به معروف ونهي از منکر را ترک نکنيد که اشرار بر شما مسلط مي‏شوند وسپس هرچه دعا کنيد مستجاب نمي‏گردد.

در دسته بندي ديگري مي توان اين گونه بيان کرد که:
1. امر و نهي از ذات پاک خداوند شروع شده بر طبق آيه مقابل: ” إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إيتاءِ ذِي الْقُرْبى‏ وَ يَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون‏” (نحل/90)
(در حقيقت، خدا به دادگرى و نيكوكارى و بخشش به خويشاوندان فرمان مى‏دهد و از كار زشت و ناپسند و ستم باز مى‏دارد. به شما اندرز مى‏دهد، باشد كه پند گيريد).
2. سپس پيامبران، که به عنوان دعوت کنندگان به سوي خدا و دوري از غير خدا، در قرآن معرفي مي شوند: “وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ… ‏”(نحل/36)
و همانا ما در ميان هر امّتى پيامبرى را برانگيختيم (تا به مردم بگويند) كه خدا را بپرستيد و از طاغوت (و هر معبودى جز خدا) دورى نماييد…
علي الخصوص نبي مکرّم اسلام، چنانکه قرآن، در شمارش اوصاف ايشان مي فرمايد:
“الَّذينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَر….”

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی گروه کنترل، سلامت روان، پرستاران شاغل Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی گروه کنترل، دختران نوجوان، آموزش مهارت