پایان نامه با کلمات کلیدی امر به معروف، پرسش نامه، سن ازدواج

دانلود پایان نامه ارشد

امر به معروف و نهي از منکر………………………………………………………………………………….. 16
شکل (2 -2): مدل حجاب و اصطلاحات مربوط به آن ……………………………………………………………………………………. 32
شکل (2-3) مدل عوامل مؤثر بر امر به معروف و نهي از منکر ………………………………………………………………………… 45
شکل (2-4) مدل زير شاخه هاي مقبوليت ………………………………………………………………………………………………………. 46
شکل(2-5) مدل آسيب هاي معرفتي مطرح شده امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب………………….53
شکل (2- 6) مدل آسيب هاي مطرح شده مربوط به روش اجراي امر به معروف و نهي از منکر ……………………54
شکل (2-7) مدل مسائل و شبهات مطرح شده ي مربوط به امر و نهي در حوزه حجاب ……………………………… 55
شکل (3-1) مدل طراحي پرسش نامه ………………………………………………………………………………………………………………..58
شكل (4-1):هيستوگرام توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن ………………………………………………………………….. 69
شكل (4-2):توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنس …………………………………………………………………………………… 70
شكل (4-3):توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب مقطع تحصيلي ……………………………………………………………………… 71
شكل (4-4):توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب حدود درآمد ماهيانه …………………………………………………………….. 72
شكل (4-5):توزيع فراواني ‌ پاسخگويان بر حسب اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر …………………………….. 72
شكل (4-6): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب احساس امنيت مخاطب امر و نهي …………………………………….. 75
شكل (4-7): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب مقبوليت آمر و ناهي جهت اثربخشي امر به معروف ………….. 76
شكل (4-8): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب نوع الفاظ آمر و ناهي جهت اثربخشي امر به معروف …………..79
شكل (4-9): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب نحوه بيان امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف …………. 80
شكل (4-10): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب خصوصيات آمر و ناهي جهت اثربخشي امر به معروف ……..82
شكل (4-11): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب روش هاي امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف ………. 84
شكل (4-12): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب شرايط پيراموني امر و نهي نهي جهت اثربخشي امر به
معروف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………86
شكل (4-13): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب نحوه عملکرد نيروهاي مرتبط با امر به معروف جهت اثربخشي
امر به معروف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88
شكل (4-14): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اعتقادات مخاطب امر و نهي جهت اثربخشي …………………….91
شكل (4-15): شاخص‌هاي پراكندگي تربيت مخاطب امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف …………………… 93
شكل (4-16): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب آسيبهاي معرفتي …………………………………………………………… 95
شكل (4-17): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب آسيبهاي روشي ……………………………………………………………… 97
شکل (4-18):نمودار پراكندگي براي متغير اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر و مقبوليت آمر و ناهي . 101

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل (4-19):نمودار پراكندگي براي متغير اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر و نوع الفاظ آمر و ناهي …… 104
شکل (4-20):نمودار پراكندگي براي متغير اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر و نحوه بيان امر و نهي…….. 105
شکل (4-21):نمودار پراكندگي براي متغير اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر و خصوصيات آمر و ناهي…. 106
شکل (4-22):نمودار پراكندگي براي متغير اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر و اعتقادات مخاطب امر
و نهي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….107
شکل (4-23):نمودار پراكندگي براي متغير اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر و نحوه عملکرد نيروهاي
مرتبط با امر به معروف و نهي از منکر…………………………………………………………………………………………………………………. 108
شکل (4-246):نمودار پراكندگي براي متغير اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر و شرايط پيراموني امر و
نهي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..109
شکل (4-25):نمودار پراكندگي براي متغير اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر و روش هاي عملي امر
و نهي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 110
شکل (4-26) :نمودار پراكندگي براي متغير اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر و تربيت مخاطب امر
و نهي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………111
شكل (4-27): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب از اولويتهاي جامعه خارج است ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………113
شكل (4-28): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه پوشش و نحوه حضور در جامعه شخصي است و از حيطه
امر و نهي خارج است …………………………………………………………………………………………………………………………………………….114
شكل (4-29): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه آنچه در قرآن واجب است خمار است نه پوشيدن
کامل مو………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 115
شكل (4-30): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه اصل در حجاب حفظ کرامت زنان است و حفظ کرامت
با زور نميشود …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 116
شكل (4-31): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه وضعيت پوشش جامعه مناسب است و امر و نهي
ضرورتي ندارد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 117
شكل (4-32): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه حجاب سبب پوشيدن زيباييها و بالا رفتن سن ازدواج
ميشود ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 118
شكل (4-33): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه بايد پذيرفت همه چيز در حال تغيير است بعد از 1400
سال نوع پوشش تغيير ميکند ………………………………………………………………………………………………………………………………. 119
شكل (4-34): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه استفاده از جلباب(چادر و پوشش کامل) بر همه واجب
نبوده و توصيه است ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..120
شكل (4-35): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه دستوري بر حجاب دخترها در قرآن نيامده ……………… 121
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شكل (4-36): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه در قرآن اول به مردان سفارش شده نگاهشان را حفظ
کنند بعد به زنان، بهتر است ابتدا مردها از لحاظ کنترل ميل جنسي قوي شوند …………………………………………. 122
شكل (4-37): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه حجاب نسبي و عرفي است در هر زمان و مکان نوع
پوشش متفاوت است ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 124
شكل (4-38): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه حجاب حق (اختياري) است نه تکليف(واجب)……… 125
شكل (4-39): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه حجاب عفت نميآورد ولي عفت حجاب ميآورد،
انديشه اصلاح شود ظاهر اصلاح ميشود ………………………………………………………………………………………………………… 126

مقدمه
در دين مبين اسلام امر به معروف و نهى از منكر به عنوان يک مسئله اجتماعي ، جايگاه خاصى دارد و يكي از بهترين جلوه هاي اخلاق اجتماعي است براي كنترل جامعه، و به اشكال مختلف ظهور پيدا مي کند چنانچه به عنوان ضروريات ايمان و رستگارى امت شناخته مي شود، مكمل فريضه‏هايى چون نماز و زكات است و غالبا در قرآن در كنار آن ها آمده است. احياي اين دو اصل بيانگرحيات و سرزندگي جامعه مي باشد و فراموش کردن اين دو اصل موجب رخوت، سستي، بي تفاوتي، و به تدريج اضمحلال و مرگ در معنويت گرائي جامعه را به دنبال خواهد داشت.
در جامعه کنوني ما اين دو فريضه، خود را در حوزه حجاب نمايان کرده است – حجاب به عنوان يک حکم صريح قرآني -، و برخي از مسئولان سخت درگير عملي کردن اين حکم الهي در جامعه شده اند، از آنجايي که پژوهش به معناي فعاليتي منظم و مدون است که هدفش کشف، گسترش دانش و حقيقت و تبيين روابط بين پديده ها و در حد امکان اثبات رابطه علت و معلولي موجود در بين آن ها مي باشد، براين اساس، پژوهشي با هدف بررسي زمينه هاي اثر بخشي امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب به دنبال ارتقاء اين دو فرضيه در اين حوزه است، و با مطالعه و بررسي چالش هاي پيش روي اين دو فريضه ، در صدد شناسايي آسيب ها ي پيرامون آن، به کنکاش در اين زمينه پرداخته است، و در صدد بوده با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی امر به معروف Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی دختران نوجوان، انتخاب رشته، گروه کنترل