پایان نامه با کلمات کلیدی امر به معروف

دانلود پایان نامه ارشد

(4-17): شاخص‌هاي پراكندگي روش هاي امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف ………………………….. 84
جدول (4-17): شاخص‌هاي پراكندگي روش هاي امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف ………………………….. 85
جدول (4-19): شاخص‌هاي پراكندگي شرايط پيراموني امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف …………………. 86
جدول (4-20): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب شرايط پيراموني امر و نهي نهي جهت اثربخشي امر به
معروف و نهس از منکر ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 87
جدول (4-21): شاخص‌هاي پراكندگي نحوه عملکرد نيروهاي مرتبط با امر به معروف جهت اثربخشي امر
به معروف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول (4-22): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب عملکرد نيروهاي مرتبط با امربه معروف و نهي از منکر
جهت اثربخشي امربه معروف و نهي از منکر ………………………………………………………………………………………………………. 89
جدول(4-23): شاخص‌هاي پراكندگي اعتقادات مخاطب امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف ………………… 90
جدول (4-24): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اعتقادات مخاطب به امربه معروف و نهي از منکر نسبت
به امر به معروف و نهي از منکر …………………………………………………………………………………………………………………………… 91
جدول (4-25): شاخص‌هاي پراكندگي تربيت مخاطب امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف ……………………. 92
جدول (4-25): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تشويق ارزشها در محيط خانواده و مدرسه جهت اثربخشي
امر و نهي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93
جدول (4-26): شاخص‌هاي پراكندگي آسيبهاي معرفتي ………………………………………………………………………………….. 95
جدول (4-27): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اسيب هاي معرفتي در امر به معروف و نهي از منکر …….. 96
جدول (4-28): شاخص‌هاي پراكندگي آسيبهاي روشي ……………………………………………………………………………………. 97
جدول (4-29): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب آسيب هاي مربوط به روش هاي امر و نهي ……………………. 98
جدول (4-30): نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر و مقبوليت آمر
و ناهي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 101
جدول (4-31): جدول توصيفي اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر بر اساس احساس امنيت مخاطب
امر و نهي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 102
جدول (4-32): جدول ANOVA …………………………………………………………………………………………………………………….. 102
جدول (4-33): آزمون اتا (Eta) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 103
جدول (4- 34): نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر و نوع الفاظ
آمر و ناهي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 103
جدول (4- 35): نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر و نحوه بيان
امر و نهي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 104
جدول (4- 36): نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر و خصوصيات
آمر و ناهي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 105
جدول (4- 37): نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر و اعتقادات
مخاطب امر و نهي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 106
جدول (4- 38): نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر و نحوه عملکرد
نيروهاي مرتبط با امر به معروف و نهي از منکر …………………………………………………………………………………………………. 107
جدول (4- 39) : نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر و شرايط پيراموني
امر و نهي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 109

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول (4- 40): نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر و روش هاي عملي
امر و نهي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 110
جدول (4- 41): نتايج آزمون همبستگي پيرسون بين اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر و تربيت مخاطب
امر و نهي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 111
جدول (4-42): خلاصه مدل در خروجي تحليل رگرسيون چند متغيره ………………………………………………….. 111
جدول (4-43): ضرايب رگرسيون متغيرهاي پژوهش ………………………………………………………………………………… 112
جدول (4-44): تحليل واريانس براي آزمون معناداري شكل رگرسيوني (برآورد واريانس) ……………………… 112
جدول (4-45): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب از
اولويتهاي جامعه خارج است ……………………………………………………………………………………………………………………. 113
جدول (4-46): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه پوشش و نحوه حضور در جامعه شخصي است و
از حيطه امر و نهي خارج است …………………………………………………………………………………………………………………….. 114
جدول (4-47): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه آنچه در قرآن واجب است خمار است نه پوشيدن
کامل مو ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 115
جدول (4-48): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه اصل در حجاب حفظ کرامت زنان است و حفظ
کرامت با زور نميشود ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 116
جدول (4-49): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه وضعيت پوشش جامعه مناسب است و امر و نهي
ضرورتي ندارد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 117
جدول (4-50): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه حجاب سبب پوشيدن زيباييها و بالا رفتن سن
ازدواج ميشود ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118
جدول (4-51): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه بايد پذيرفت همه چيز در حال تغيير است
بعد از 1400 سال نوع پوشش تغيير ميکند ………………………………………………………………………………………….. 119
جدول (4-52): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه استفاده از جلباب(چادر و پوشش کامل) بر همه
واجب نبوده و توصيه است …………………………………………………………………………………………………………………………. 120
جدول (4-53): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه دستوري بر حجاب دخترها در قرآن نيامده…… 121
جدول (4-54): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه در قرآن اول به مردان سفارش شده نگاهشان را
حفظ کنند بعد به زنان، بهتر است ابتدا مردها از لحاظ کنترل ميل جنسي قوي شوند ………………………… 122
جدول (4-55): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه حجاب نسبي و عرفي است در هر زمان و مکان
نوع پوشش متفاوت است …………………………………………………………………………………………………………………………….. 123
جدول (4-56): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه حجاب حق (اختياري) است نه تکليف(واجب)….124

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول (4-57): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اينکه حجاب عفت نميآورد ولي عفت حجاب ميآورد،
انديشه اصلاح شود ظاهر اصلاح ميشود ……………………………………………………………………………………………………. 125
جدول(5-1): نتايج عوامل مؤثر بر امر و نهي در حوزه حجاب …………………………………………………………………… 128
جدول (5-2): نتايج آسيب هاي مطرح شده در حوزه امر به حجاب و نهي از کم حجابي …………………… 130
جدول(5-3) نتايج شبهات امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب ………………………………………………… 131

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل (2-1): مدل مباحث

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی دختران نوجوان، انتخاب رشته، گروه کنترل Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی گروه کنترل، آموزش مهارت