پایان نامه با کلمات کلیدی امر به معروف، سن ازدواج

دانلود پایان نامه ارشد

ي روشي ………………………………………………………………………………………………………………. 100
4-3- آمار استنباطي……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 103
4-3-1- آزمون فرضيات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….. 103
4-3-1- 1- آزمون فرضيه اول ……………………………………………………………………………………………………………………………… 103
4-3-1- 2- آزمون فرضيه دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………… 104

فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-3-1- 3- آزمون فرضيه سوم …………………………………………………………………………………………………………………… 105
4-3-1- 4- آزمون فرضيه چهارم ………………………………………………………………………………………………………………… 106
4-3-1- 6- آزمون فرضيه ششم ………………………………………………………………………………………………………………….. 107
4-3-1- 6- آزمون فرضيه ششم ……………………………………………………………………………………………………………………108
4-3-1- 7- آزمون فرضيه هفتم ………………………………………………………………………………………………………………….. 109
4-3-1-8- آزمون فرضيه هشتم …………………………………………………………………………………………………………………. 110
4-3-1-9- آزمون فرضيه نهم ……………………………………………………………………………………………………………………… 111
2-3-1-10- آزمون فرضيه دهم ………………………………………………………………………………………………………………….. 112
4-3-2- تحليل رگرسيوني ………………………………………………………………………………………………………………………….. 113
4-4- برخي مسائل و شبهات …………………………………………………………………………………………………………………………..115
4-4-1- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب از اولويتهاي
جامعه خارج است ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 115
4-4-2- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه پوشش و نحوه حضور در جامعه شخصي است و از حيطه ي
امر و نهي خارج است ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 116
4-4-3- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه آنچه در قرآن واجب است خمار (پوشيدن روسري) است نه
پوشيدن کامل مو ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 117
4-4-4- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه اصل در حجاب حفظ کرامت زنان است و حفظ کرامت
با زور نميشود……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 118
4-4-5- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه وضعيت پوشش جامعه مناسب است و امر و نهي ضرورتي
ندارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 119
4-4-6- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه حجاب سبب پوشيدن زيباييها و بالا رفتن سن ازدواج ميشود
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 120
4-4-7- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه بايد پذيرفت همه چيز در حال تغيير است بعد از 1400 سال
نوع پوشش تغيير ميکند ……………………………………………………………………………………………………………………………… 121
4-4-8- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه استفاده از جلباب(چادر و پوشش کامل) بر همه واجب نبوده
و توصيه است ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….122
4-4-9- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه دستوري بر حجاب دخترها در قرآن نيامده ……………………………. 123
4-4-10- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه در قرآن اول به مردان سفارش شده نگاهشان را حفظ کنند
بعد به زنان، بهتر است ابتدا مردها از لحاظ کنترل ميل جنسي قوي شوند ………………………………………………. 124

فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-4-11- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه حجاب نسبي و عرفي است در هر زمان و مکان نوع پوشش
متفاوت است ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125
4-4-12- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه حجاب حق (اختياري) است نه تکليف(واجب……………………………. 126
4-4-13- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه حجاب عفت نميآورد ولي عفت حجاب ميآورد، انديشه
اصلاح شود ظاهر اصلاح ميشود ………………………………………………………………………………………………………………………. 127

فصل پنجم: نتيجه گيري
5-1 عوامل اثر بخش ……………………………………………………………………………………………………………………………. 128
5-2 چالش ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 131
5-2-1 آسيب ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 131
5-2-2 شبهات …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 132
5-3 پيشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 134
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 135

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول (1-1) مطالعات و تحقيقات صورت گرفته که در اين زمينه …………………………………………………………………… 9
جدول (3-1) تعريف عملياتي متغير هاي مستقل مؤثر بر امر و نهي در حوزه حجاب …………………………………… 63
جدول (4-1): جدول توزيع پراكندگي سن پاسخگويان ……………………………………………………………………………………. 69
جدول (4-3): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنس …………………………………………………………………………………. 70
جدول (4-4): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب مقطع تحصيلي …………………………………………………………………… 70
جدول (4-5): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب حدود درآمد ماهيانه خانوار ……………………………………………….. 71
جدول (4-6): شاخص‌هاي پراكندگي اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر ……………………………………………………72
جدول(4-7)توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر بر وضعيت پوشش
و رفتار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
جدول (4-8): توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب احساس امنيت مخاطب امر و نهي……………………………………… 75
جدول (4-9): شاخص‌هاي پراكندگي مقبوليت آمر و ناهي جهت اثربخشي امر به معروف………………………………… 76
جدول( 4-10 )توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ابعاد اثربخش بر امربه معروف و نهي از منکر………………….. 77
جدول (4-11): شاخص‌هاي پراكندگي نوع الفاظ آمر و ناهي جهت اثربخشي امر به معروف ………………………….. 78
جدول(4-12)توزيع فراواني پاسخ پاسخگويان به گويه هاي شاخص الفاظ آمر و ناهي جهت اثر بخشي امر به معروف
و نهي از منکر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 79
جدول (4-13): شاخص‌هاي پراكندگي نحوه بيان امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف …………………………… 80

جدول(4-14)توزيع فراواني پاسخ پاسخگويان به گويه هاي شاخص الفاظ آمر و ناهي جهت اثر بخشي امر به
معروف …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………81
جدول (4-15): شاخص‌هاي پراكندگي خصوصيات آمر و ناهي جهت اثربخشي امر به معروف ……………………… 82
جدول(4-16)توزيع فراواني پاسخ پاسخگويان به گويه هاي شاخص الفاظ آمر و ناهي جهت اثر بخشي امر
به معروف ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83
جدول

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی گروه کنترل، دختران نوجوان، اخلاق پژوهش Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی دختران نوجوان، انتخاب رشته، گروه کنترل