پایان نامه با کلمات کلیدی امر به معروف، پرسش نامه، داده ها و اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

زن…………………………………………………………………. ……………… ……………… ……………………………….. 43
2-2-4-3 مبارزه با نفس…………………………………………………………………… ………………… …………………….. ……………………….. 44
2-2-4-4 ايجاد امنيت …………………………………………………………………. …………………………………. ……………….. ……………….. 44
2-3 عوامل مؤثر بر امربه معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب ………. ………………………………………… ………………….. 45
2-3-1 مقبوليت آمر و ناهي …………………………………………………………….. …………………………. …. ………………………………….. 46
2-3-2 نحوه بيان آمر و ناهي …………………………………………………………… ……………………………………… ………………………… 47
2-3-3 نوع الفاظ ……………………………………………………………………………….. ………………………………………… … …………………. 49
2-3-4 امر و نهي متناسب با شرايط پيراموني……………………………… …………………………………. …………………………………. 50
2-3-5 احساس امنيت مخاطب ……………………………………………………………………………………………………………………………. 50
2-3-6 تربيت مخاطب ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51
2-3-7 عملکرد ارگان هاي مرتبط با امر به معروف و نهي از منکر ……. ……………………………………………………………… 51
2-3-8 روش هاي عملي …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. 52

فهرست مطالب
عنوان صفحه

2-3-9 خصوصيات آمر و ناهي ………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
2-3-10 اعتقادات مخاطب ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 53
2-4 آسيب ها و آفت هاي امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب ……………………………………………………….. 54

فصل سوم: روش شناسي
3-1 نوع تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
3-2 روش تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
3-3 نحوه جمع آوري داده ها و اطلاعات تحقيق …………………………………………………………………………………………..59
3-4 فرضيات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61
3-5 واحد و سطح تحليل …………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
3-6 جامعه آماري ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62
3-7 حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..62
3-8 شيوه نمونه گيري ………………………………………………………………………………………………………………………………… 62
3-9 روايي و پايايي پرسش نامه ………………………………………………………………………………………………………………….. 63
3-9-1 روايي پرسش نامه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
3-9-2 پايايي پرسش نامه …………………………………………………………………………………………………………………………………64
3-10 سنجش متغير ها ………………………………………………………………………………………………………………………………. 64
3-11 تعريف عملياتي متغير هاي مستقل و وابسته ……………………………………………………………………………………… 65
3-12 مکان پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 68
3-13 زمان پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 68
3-14 روش هاي آماري ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
3-15 استخراج ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… 69
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1مقدمه ………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………. 70
4-2 آمار توصيفي؛ نتايج توصيفي و يک متغيره پژوهش ………………………………………………………………………………… 71
4-2-1 شاخصهاي پراکندگي سن …………………………………………………………………………………………………………………. 71
4-2-3- توزيع پاسخگويان بر حسب جنس …………………………………………………………………………………………………….. 72
4-2-4- توزيع پاسخگويان بر حسب مقطع تحصيلي ………………………………………………………………………………………. 72
4-2-5- توزيع پاسخگويان بر حسب حدود درآمد ماهيانه خانوار ……………………………………………………………………. 72

فهرست مطالب

عنوان صفحه
4-2-6- شاخصهاي پراکندگي اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر ……………………………………………………………………74
4-2-7- توزيع ابعاد اثر بخشي امر به معروف و نهي از منکر بر وضعيت پوشش و رفتار………………………………………….. 75
4-2-8- توزيع پاسخگويان بر حسب احساس امنيت مخاطب امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف………………….. 77
4-2-9- شاخصهاي پراکندگي مقبوليت آمر و ناهي جهت اثربخشي امر به معروف…………………………………………………78
4-2-10-توزيع ابعاد اثر بخش بر امر به معروف و نهي از منکر ……………………………………………………………………………… 79
4-2-11-شاخصهاي نوع الفاظ آمر و ناهي جهت اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر …………………………………….80
4-2-12-شاخص الفاظ آمر و ناهي جهت اثر بخشي امر به معروف ………………………………………………………………………… 81
4-2-13-شاخصهاي پراکندگي نحوه بيان امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف …………………………………………….. 82
4-2-14-توزيع پاسخ پاسخگويان به گويه هاي شاخص تاثير نحوه بيان امر ونهي …………………………………………………. 83
4-2-15- شاخصهاي پراکندگي خصوصيات آمر و ناهي جهت اثربخشي امر به معروف ……………………………………… 85
4-2-16- شاخص هاي خصوصيات آمر و ناهي ………………………………………………………………………………………………………. 85
4-2-17- شاخصهاي پراکندگي روش هاي امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف …………………………………………. 86
-2-18- شاخص روش هاي امر به معروف و و نهي از منکر ……………………………………………………………………………………86
4-2-19- شاخصهاي پراکندگي شرايط پيراموني امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف ……………………………….. 88
4-2-20- شاخصهاي شرايط پيراموني امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر………………………….. 89
4-2-21- شاخصهاي پراکندگي نحوه عملکرد نيروهاي مرتبط با امر به معروف جهت اثربخشي امر به معروف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90
4-2-22- شاخصهاي نحوه عملکرد نيروهاي مرتبط با امر به معروف جهت اثربخشي امر به معروف…………………….. 91
4-2-24-شاخص هاي اعتقادات مخاطب امربه معروف و نهي از منکر نسبت به امر به معروف و نهي از منکر………… 93
4-2-25- شاخصهاي پراکندگي تربيت مخاطب امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف ………………………………….. 94
4-2-25- شاخصهاي پراکندگي تربيت مخاطب امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف……………………………………. 95
4-2-26- شاخصهاي پراکندگي آسيبهاي معرفتي ……………………………………………………………………………………………… 96
4-2-27- شاخصهاي آسيبهاي معرفتي……………………………………………………………………………………………………………….. 97
4-2-28- شاخصهاي پراکندگي آسيبهاي روشي ……………………………………………………………………………………………….. 99
4-2-29- شاخصهاي آسيبها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی آموزش مهارت، گروه کنترل Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی گروه کنترل، دختران نوجوان، اخلاق پژوهش